Regeling extra formatie vso-zmlk

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 12-03-2006 t/m 31-07-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 februari 2006, nr. PO/ZO-2005/55083, houdende vaststelling van een regeling aanvullende formatie voor scholen voor vso-zmlk (Regeling extra formatie vso-zmlk)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1. Toekenning extra formatie scholen voor vso-zmlk

[Vervallen per 01-08-2006]

Aan scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen wordt voor de periode 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006 voor iedere leerling die op de teldatum 1 oktober 2004, dan wel 16 januari 2005 respectievelijk 1 oktober 2005 indien op die data de formatie opnieuw is vastgesteld in verband met toename van het aantal leerlingen, is ingeschreven voor het voortgezet speciaal onderwijs 6,75 formatierekeneenheden extra formatie toegekend. De som van de toe te kennen formatierekeneenheden wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. De regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling extra formatie vso-zmlk.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina