Regeling mandaat en ondermandaat Agentschap NL Kernenergiewet 2005

[Regeling vervallen per 24-11-2010 met terugwerkende kracht tot en met 16-11-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 15-11-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 februari 2006, nr. SAS2005209113, houdende mandatering, ondermandateringen en machtigingen van bevoegdheden krachtens de Kernenergiewet aan SenterNovem (Regeling mandaat en ondermandaat SenterNovem Kernenergiewet 2005)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 16 van het Besluit mandaat en machtiging vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen Kernenergiewet 2005;

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 10 december 2005, kenmerk ZJZ0553704;

Besluit:

Artikel 1a

[Vervallen per 24-11-2010]

De in dit besluit verleende mandatering, ondermandatering en machtiging zijn niet van toepassing met betrekking tot inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen, of aan tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die daarmee technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen en met betrekking tot welke installaties een vergunning krachtens de wet is verleend.

Artikel 2

[Vervallen per 24-11-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 15, onder a, van de wet, voor het vervoeren, voorhanden hebben anders dan bij opslag in verband met het vervoer, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van splijtstoffen en ertsen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een aanvraag om een vergunning voor:

  • a. het vervoeren van splijtstoffen of ertsen op grond van een speciale regeling;

  • b. het vervoeren, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van:

   • 1°. bestraalde en onbestraalde splijtstofstaven, splijtstofelementen of warmteproducerend verglaasd opwerkingsafval van en naar Nederlandse inrichtingen, als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet en soortgelijke inrichtingen in het buitenland;

   • 2°. bestraalde en onbestraalde uranium targets in verband met de productie van radiofarmaca.

Artikel 3

[Vervallen per 24-11-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de wet, voor het bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, toepassen, binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen, dan wel zich ontdoen van radioactieve stoffen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een aanvraag om een vergunning voor het vervoeren van radioactieve stoffen op grond van een speciale regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 34 van de wet juncto artikel 23 Besluit stralingsbescherming voor het verrichten van handelingen met ioniserende stralen uitzendende toestellen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om toestemming te geven voor overdracht van een vergunning als bedoeld in artikel 70, derde lid, van de wet, behoudens voor zover het een vergunning betreft als bedoeld in artikel 15, onder b, van de wet.

Artikel 6

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om ontheffingen te verlenen krachtens de artikelen 31, derde lid en 123 van het Besluit stralingsbescherming, van de controle- en administratieplicht voor aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radioactieve stoffen zijn toegevoegd en van de in paragraaf 3.3 van het Besluit stralingsbescherming genoemde voorschriften voor toestellen en radioactieve stoffen en van de administratieplicht voor en de eisen aan de administratie van handelingen met radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen.

Artikel 7

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om een oordeel te vormen als bedoeld in artikel 45, onder c en d van het Besluit stralingsbescherming, dat het belang van de toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet opweegt tegen de daaraan verbonden bezwaren, en indien al eerder vergunning voor een toestel van hetzelfde type met betrekking tot dezelfde plaats is verleend, niet te verwachten is dat door gebruikmaking van de gevraagde vergunning meer schade kan ontstaan dan bij de eerder verleende vergunning in aanmerking is genomen.

Artikel 8

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt machtiging verleend om een mededeling te doen als bedoeld in artikel 47, derde lid, van het Besluit Stralingsbescherming, van de besluiten op aanvragen van vergunningen met betrekking tot de totstandkoming waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is, in de Staatscourant.

Artikel 9

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om goedkeuringen te verlenen krachtens de artikelen 21, tweede lid, onder d, 23, derde lid, onder c en 26, eerste lid, onder a, van het Besluit stralingsbescherming, voor typen ioniserende straling uitzendende toestellen en ingekapselde bronnen.

Artikel 10

[Vervallen per 24-11-2010]

Artikel 11

[Vervallen per 24-11-2010]

Artikel 12

[Vervallen per 24-11-2010]

 • 2 Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om ontheffingen te verlenen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling detectie radioactief besmet schroot, van de voorschriften met betrekking tot detectieapparatuur, de wijze van meten en de omstandigheden waaronder de metingen worden verricht en van de voorschriften met betrekking tot de registratie van meetgegevens.

Artikel 13

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend om mededelingen te doen als bedoeld in artikel 15 van het Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981, welke bijdrage betrokkene is verschuldigd, op welke wijze betaling van de bijdrage kan plaatsvinden en binnen welke termijn deze dient te geschieden, behoudens voor zover het een vergunning betreft als bedoeld in artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet.

Artikel 14

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 en 13, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen en voor zover niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is gevolgd.

Artikel 15

[Vervallen per 24-11-2010]

 • 1 De algemeen directeur van Agentschap NL kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen, behoudens voor zover het gevallen betreft waarin wordt beslist op bezwaar tegen een besluit van de betrokken functionaris zelf.

 • 2 De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot de bevoegdheden waarvoor hij is gemachtigd machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 17

[Vervallen per 24-11-2010]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de voorgaande artikelen, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens [de bewindspersonen namens wie wordt gehandeld] en in overeenstemming met [de betrokken bewindspersonen],

voor deze:

de algemeen directeur van Agentschap NL,

gevolgd door zijn handtekening en naam, of, indien er sprake is van verder ondermandaat,

o.l.

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betreffende functionaris.

Artikel 18

[Vervallen per 24-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 19

[Vervallen per 24-11-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaat en ondermandaat Agentschap NL Kernenergiewet 2005.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 24 februari 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina