Wijziging van verschillende gemeentelijke rechtspositiebesluiten en -regelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 01-03-2006 t/m 31-12-2018

Wijziging van verschillende gemeentelijke rechtspositiebesluiten en -regelingen

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2019]

Recentelijk zijn diverse rechtspositiebesluiten c.q. -regelingen voor gemeentebestuurders gewijzigd. Het betreft wijzigingen in onder meer

De wijzigingen van de rechtspositiebesluiten zijn gepubliceerd in Staatsblad 2006, nummer 8. De wijzigingen van de rechtspositieregelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 2 februari 2006, nr. 24.

Het besluit met betrekking tot de wijzigingen van de rechtspositiebesluiten en van de rechtspositieregelingen treedt in werking op 1 maart 2006. Verschillende wijzigingen hebben echter terugwerkende kracht tot een datum die voor 1 maart 2006 ligt. De redenen daarvoor vindt u in de toelichting bij het besluit.

Zowel de wijzigingen van als de toelichting op de wijzigingen van verschillende rechtspositiebesluiten en rechtspositieregelingen heb ik voor uw informatie als bijlage bij deze circulaire gevoegd.

De integrale tekst van de verschillende rechtspositiebesluiten en -regelingen kunt u vinden op de internetsite www.overheid.nl, onder wet- en regelgeving.

2. Wijzigingen in de regelgeving

[Vervallen per 01-01-2019]

De aanpassingen van de bovengenoemde regelingen betreffen onder meer het volgende.

A. Computer- en communicatieapparatuur

[Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 30 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, artikel 27a van het Rechtspositiebesluit wethouders, artikel 7a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 1 van de Regeling rechtspositie burgemeesters zijn aangepast, in die zin dat (onder meer) de mogelijkheid is opgenomen om een tegemoetkoming te verstrekken voor de belastingheffing over ter beschikking gestelde computerapparatuur. Een en ander is het gevolg van het vervallen van de zogenoemde PC-privéregeling en de wijziging van de fiscale regels ten aanzien van de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde PC-apparatuur.

Verder wordt in verschillende artikelen ingegaan op het ter beschikking stellen van communicatieapparatuur.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.

Voor het Rechtspositiebesluit burgemeesters: Staatsblad artikel IV, onderdeel F.

Voor het Rechtspositiebesluit wethouders: Staatsblad artikel V, onderdeel F.

Voor het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: Staatsblad artikel VI, onderdeel C.

Voor de Regeling rechtspositie burgemeesters: Staatscourant artikel III, onderdeel A.

B. Arbeidsongeschiktheidsuitkering lid gemeenteraad in relatie met vergoeding

[Vervallen per 01-01-2019]

In artikel 12 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt een derde lid toegevoegd, waarin wordt bepaald dat een raadslid die een uitkering ontvangt vanwege arbeidsongeschiktheid, geen nadeel ondervindt van zijn inkomsten als raadslid. Door de inwerkingtreding van dit artikellid kan op verzoek van een raadslid met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij verordening de eigen vergoeding worden verlaagd.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten, gepubliceerd in het Staatsblad waarin de genoemde wijziging is opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijziging.

Voor het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: Staatsblad artikel VI, onderdeel G.

C. Wijziging fiscale positie wethouders

[Vervallen per 01-01-2019]

Als gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur is de wethouder geen lid meer van de gemeenteraad. De wethouder heeft nu uitsluitend de status van een benoemde bestuurder en is aangesteld in openbare dienst. Fiscaal gezien betekent dit dat deze direct onder de werking van de Wet op de loonbelasting valt. Dit heeft gevolgen voor de regeling van de onkostenvergoeding.

Artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders is op dit punt aangepast.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in het Staatsblad, waarin de genoemde wijziging is opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijziging.

Voor het Rechtspositiebesluit wethouders: Staatsblad artikel V, onderdeel E.

D. Saldering reiskosten

[Vervallen per 01-01-2019]

In artikel 6a van de Regeling rechtspositie burgemeesters en in artikel 4a van de Regeling rechtspositie wethouders worden bepalingen ingevoerd, waardoor aanspraak op saldering van de reiskosten voor zakelijk reizen mogelijk wordt gemaakt.

In de toelichting op dit artikel wordt uitvoerig en met een voorbeeld ingegaan op de toepassing van dit artikel.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in de Staatscourant, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.

Voor de Regeling rechtspositie burgemeesters: Staatscourant artikel III, onderdeel D.

Voor de Regeling rechtspositie wethouders: Staatscourant artikel IV, onderdeel B.

E. Wijziging reisafstand woon-werkverkeer

[Vervallen per 01-01-2019]

In artikel 5 van de Regeling rechtspositie burgemeesters en artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders wordt een wijziging doorgevoerd waardoor reiskosten voor woon-werkverkeer bij een enkele reisafstand van minder dan 10 kilometer kunnen worden vergoed.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in de Staatscourant, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.

Voor de Regeling rechtspositie burgemeesters: Staatscourant artikel III, onderdeel C.

Voor de Regeling rechtspositie wethouders: Staatscourant artikel IV, onderdeel A.

F. Verdere aanpassingen in de regelgeving

[Vervallen per 01-01-2019]

Verder zijn in de verschillende rechtspositiebesluiten en -regelingen een aantal (technische) aanpassingen doorgevoerd, zoals de waarneming van de burgemeester, het vervallen van compensatieregeling voor de belastingheffing van de dienstauto voor woon-werkverkeer voor de burgemeester en de wethouder, etc.

Voor verdere inhoudelijke informatie daarover verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.

G. Informatie op internet

[Vervallen per 01-01-2019]

Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.

Hoogachtend, de

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

,

L.A.M. van Halder

Terug naar begin van de pagina