Vergoedingsregeling opschaling bij crises

Geldend van 01-03-2006 t/m heden

Vergoedingsregeling opschaling bij crises

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 17 en 23 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

In overeenstemming met het Departementaal Georganiseerd Overleg;

Besluit :

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • 1. bevoegd gezag: de directeur van de directie of dienst;

  • 2. opschaling: de periode gedurende welke aanspraak gemaakt kan worden op vergoedingen krachtens deze regeling;

  • 3. medewerker: de door het bevoegd gezag aan te wijzen medewerker die rechtstreeks is belast met de bestrijding van de gevolgen van crises.

Artikel 2. Vergoedingen bij opschaling

  • 2 Het begin en einde van de opschaling worden bepaald door de Secretaris-Generaal.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2006.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Vergoedingsregeling opschaling bij crises.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

C.J. Kalden

Terug naar begin van de pagina