Regeling evaluatie Gaswet en Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 31-03-2011.]
Geldend van 05-03-2006 t/m 30-03-2011

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 februari 2006, nr. WJZ 6013080, houdende vaststelling van de regeling inzake de inhoud van het verslag van de evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 31-03-2011]

Het verslag bevat in ieder geval een weergave van:

  • a. de mate waarin de doelen van de wetten daadwerkelijk zijn gerealiseerd;

  • b. de mate waarin de wetten hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen;

  • c. de baten de lasten van de wetten, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de administratieve lasten en de nalevingskosten;

  • d. de effecten van de wetten die niet samenhangen met de doelen van die wetten.

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2011]

Het verslag besteedt in ieder geval aandacht aan:

  • a. de bijdrage van de wetten aan de geleidelijke totstandkoming van een Europese markt voor elektriciteit en gas;

  • b. de werking van de groothandelsmarkten;

  • c. de werking van de kleinverbruikersmarkten, met inbegrip van de consumentenbeschermingbepalingen, en de effecten van bepalingen inzake consumentenbescherming op de marktwerking;

  • d. de betrouwbaarheid en de veiligheid van het transport van elektriciteit en gas;

  • e. de bijdrage van het tariefreguleringssysteem aan de realisatie van de doelstellingen van de wetten;

  • f. het systeem van balanshandhaving en balansherstel.

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 31-03-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling evaluatie Gaswet en Elektriciteitswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina