Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006

[Regeling vervallen per 01-06-2011.]
Geldend van 11-07-2008 t/m 31-05-2011

Besluit van 17 februari 2006 tot instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 (Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 januari 2006, nr. BJZ 2006, 0027M, gedaan mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Er is een Adviescollege toetsing administratieve lasten, hierna te noemen: het college.

 • 2 Het college bestaat uit een voorzitter en maximaal drie andere leden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Het college heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren:

  • a. over administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van voorgenomen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;

  • b. over programma’s en maatregelen inzake de reductie van administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van bestaande regelgeving;

  • c. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, waaronder mede begrepen advisering over de ontwikkeling en de toepassing van het integraal afwegingskader bij de voorbereiding van beleid en regelgeving.

 • 2 Het college heeft voorts tot taak op schriftelijk verzoek van mede-overheden hen te adviseren op het terrein van regeldruk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, brengt het college zijn advies uit binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken.

 • 2 Indien de regelgeving inhoudelijk zodanig complex is dat het college zich niet in redelijkheid binnen de termijn van het eerste lid een afgewogen oordeel kan vormen, kan het college besluiten zijn advies ten hoogste vier weken later uit te brengen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2011]

Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het college het archief over aan Onze Minster van Financiën.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 april 2006 en vervalt met ingang van 1 juni 2011.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 februari 2006

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,

A. Pechtold

Uitgegeven de zestiende maart 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina