Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken en de economisch commissarissen vanaf 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2010.]
Geldend van 12-04-2006 t/m 22-12-2010

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken en de economisch commissarissen vanaf 1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 19 december 2005, nr. arc-2005.02658/2);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2010]

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst, voor de neerslag van de handelingen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1 januari 1998 ingediend door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de volgende Kamers van Koophandel van: Friesland, Groningen, Drenthe, Zwolle, Veluwe &Twente, Centraal Gelderland, Rivierenland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg, Oost-Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant, Zeeland, Rotterdam, Haaglanden, Rijnland Utrecht, Gooi- & Eemland, Amsterdam, Noordwest-Holland en Flevoland.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

[Vervallen per 23-12-2010]

Selectielijsten van de kamers van koophandel en fabrieken in Nederland en de economisch commissarissen vanaf 1998

[Vervallen per 23-12-2010]

Leidschendam, 15 januari 2001/7 oktober 2005/8 maart 2006

DOXiS Documentaire Informatiespecialisten

Drs. R. Haans

in opdracht van:

Vereniging van kamers van koophandel in Nederland (VVK), Woerden

I. Toelichting

[Vervallen per 23-12-2010]

Archiefbescheiden kunnen verschillende functies vervullen. Overheidsorganen kunnen archiefbescheiden opmaken of gebruiken voor de bedrijfsvoering, om zichzelf te verantwoorden of een ander ter verantwoording te roepen en als bewijsmiddel. Voor burgers is het belang van archiefbescheiden gelegen in het streven naar democratische controle (de burger moet de overheid ter verantwoording kunnen roepen), in de mogelijke functie van archiefbescheiden als bewijsmiddel en in het feit dat archiefbescheiden deel uitmaken van het cultureel erfgoed en voor historisch onderzoek van belang zijn.

Vanuit het bedrijfsvoerings- en verantwoordingsbelang van archiefbescheiden geredeneerd, kan elk archiefstuk vernietigd worden op het moment dat het voor het archiefvormend orgaan niet meer nuttig is. Het historisch belang van bepaalde bescheiden kan echter van blijvende aard zijn. Om dat belang te beschermen schrijft de Archiefwet 1995 aan de Nederlandse overheidsorganen voor dat zij archiefbescheiden slechts mogen vernietigen op grond van een officieel vastgestelde selectielijst. Het Archiefbesluit 1995 geeft uitvoerige regels om de zorgvuldigheid bij de totstandkoming van de lijsten te waarborgen.

Dit basisselectiedocument (BSD) geldt als selectielijst, zoals bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Archiefbesluit (Stb. 1995, 671), voor de archieven die de neerslag zijn van het handelen van de kamers van koophandel en fabrieken in Nederland. Het heeft tot doel voor de kamers van koophandel als zorgdrager aan te geven of neerslag voortvloeiend uit handelingen zoals beschreven in het ‘rapport institutioneel onderzoek’ (RIO) Met kennis van zakenvoor blijvende bewaring in aanmerking komen of vernietigd kunnen worden. Onder neerslag wordt verstaan: alle gegevens voortvloeiend uit een handeling, onafhankelijk van de drager van die gegevens zoals papier, films, tapes of floppy’s.

Het institutioneel onderzoek en de selectie

[Vervallen per 23-12-2010]

Een basisselectiedocument kan niet los gezien worden van het daaraan ten grondslag liggende rapport institutioneel onderzoek (RIO). Het uitgangspunt daarbij is dat men pas een verantwoorde keuze voor het bewaren of vernietigen van archiefstukken kan maken als men weet in welke context ze tot stand zijn gekomen. Deze context wordt beschreven met behulp van een institutioneel onderzoek, dat de grondslag voor het basisselectiedocument vormt. De context en de logische samenhang bieden de mogelijkheid om tot een zo verantwoord mogelijke selectie van handelingen te komen.

De handelingen zijn verwerkt in uniek genummerde gegevensblokken die als volgt zijn opgebouwd:

(x)

Actor: Hier staat het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handeling. Voor dit rapport zijn dat vrijwel altijd de Kamers van koophandel en fabrieken. Mocht een specifiek deelorgaan verantwoordelijk zijn, dan wordt dat tussen haakjes vermeld achter de eerst-verantwoordelijke actor.

Handeling: Dit is het geheel aan activiteiten dat een actor verricht ter invulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of werkproces.

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling op het moment van het verschijnen van het onderzoek nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Het is echter mogelijk dat handelingen worden verricht zonder een expliciete wettelijke grondslag. Dan wordt de term ‘Bron’ gebruikt.

Product: Hier staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou kunnen resulteren. Dit product wordt meestal op juridisch-bestuurlijk niveau gegeven, zoals een besluit of een reglement. In enkele gevallen wordt een expliciet voorbeeld gegeven.

Opmerking: Aanvullende informatie, bedoeld om de strekking van de handeling toe te lichten.

De selectie richt zich op de administratieve neerslag van het handelen van overheidsorganen die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276). De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging (door het orgaan dat deze gegevens beheert) naar het Algemeen Rijksarchief en archiefbescheiden die op den duur door de zorgdrager kunnen worden vernietigd. Dit basisselectiedocument is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT: het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen. Deze doelstelling is verwoord door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) bij de behandeling van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring.

Selectiecriteria en vernietigingstermijnen

[Vervallen per 23-12-2010]

Selecteren is het aanmerken van de neerslag van een handeling voor bewaren of vernietigen. Als de neerslag aangewezen wordt ter bewaring, wil dat zeggen dat deze neerslag, ongeacht de vorm waaruit zij bestaat, voor eeuwig bewaard moet worden. De bewaarplaats waar deze neerslag na het verlopen van de wettelijke overbrengingstermijn van twintig jaar moet worden overgebracht, is het Algemeen Rijksarchief. Bij de handeling in dit BSD staat in dit geval bij waardering een B (van bewaren).

Als de neerslag van een handeling wordt aangewezen ter vernietiging, wil dat zeggen dat deze neerslag, ongeacht de vorm waaruit zij bestaat, na verloop van de in het BSD vastgestelde termijn kan worden vernietigd. De vernietigingstermijn is een minimum eis: stukken mogen niet eerder dan na het verstrijken van die termijn worden vernietigd door de voor het beheer verantwoordelijke dienst. De duur van de vernietigingstermijn wordt bepaald door de administratieve belangen en de belangen van de burgers, enerzijds ten behoeve van het adequaat uitvoeren van de overheidsadministratie en de verantwoordingsplicht van de overheid en anderzijds voor de recht- en bewijszoekende burger. Bij de handeling in dit BSD staat in dit geval bij waardering een V (van vernietigen).

De toepassing van de vernietigingstermijnen is als volgt:

  • a. een dossier wordt afgesloten (bijv. op 30 januari 1999),

  • b. de bijbehorende vernietigingstermijn wordt hierbij opgeteld (bijv. 10 jaar),

  • c. het dossier wordt bewaard tot en met 31 december 2009 (1999 + 10),

  • d. de betrokken directeur wordt in de loop van dat jaar (in dit voorbeeld 2009) op de hoogte gesteld van de voorgenomen vernietiging van dit dossier,

  • e. het dossier wordt vernietigd per 2 januari 2010, tenzij de betrokken directeur zwaarwichtige redenen heeft voor uitstel van vernietiging (administratief of juridisch belang).

Uitgaande van de bovenstaande selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Deze selectiecriteria zijn positief; het zijn in feite bewaarcriteria. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Rijksarchiefdienst/PIVOT en de zorgdragers. Na verwerking van adviezen van de Raad van Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC DIN) zijn de herziene selectiecriteria uiteindelijk in 1998 vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. De thans door de Rijksarchiefdienst/PIVOT gehanteerde algemene selectie- of bewaarcriteria luiden als volgt:

Handelingen die worden gewaardeerd met b (bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. Bewerkingsplannen, aan de hand waarvan de daadwerkelijke selectie van archieven plaatsvindt, dienen te voorzien in procedures daarvoor.

De procedure

[Vervallen per 23-12-2010]

Op 10 oktober 2005 is het ontwerp-BSD door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, in deze optredend als gemandateerde van de Kamers van Koophandel en Fabrieken zoals ingesteld ingevolge de Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken, aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 november 2005 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdrager, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 19 december 2005 bracht de RvC advies uit (arc-2005.02658/2), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

  • De waardering van handeling 4 is gewijzigd naar ‘V, 6 jaar’.

  • De waardering van handeling 10 is gewijzigd naar ‘V, 6 jaar’.

  • De waardering van handeling 11 is gewijzigd naar ‘V, 6 jaar’.

  • De waardering van handelingen 106 en 119 is gewijzigd naar ‘V, 7 jaar, m.u.v. één exemplaar eindproduct’.

Daarop werd het BSD op 16 februari 2006 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ingediend door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland’ namens de volgende Kamers van Koophandel van:

Friesland, Groningen, Drenthe, Zwolle, Veluwe & Twente, Centraal Gelderland, Rivierenland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg, Oost-Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant, Zeeland, Rotterdam, Haaglanden, Rijnland Utrecht, Gooi- & Eemland, Amsterdam, Noordwest-Holland en Flevoland [C/S&A/06/262] vastgesteld.

Overzicht van handelingen met ‘bewaren’ gewaardeerd

[Vervallen per 23-12-2010]

Overzicht van de met ‘B’ gewaardeerde handelingen (BSD-nrs.) per actor en per algemeen selectiecriterium

Actor

Algemeen selectiecriterium

 

1

2

3

4

5

6

Kamers van koophandel en fabrieken

50

 

20, 21, 22, 118

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 87, 88, 95, 109

24, 31, 59, 64, 66, 67, 75, 86, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 113, 117

 

Kamer van koophandel Amsterdam

     

81

84

 

Economisch commissarissen

         

123–142

II. Selectielijsten

[Vervallen per 23-12-2010]

De kamers van koophandel en fabrieken als gezamenlijke actor

[Vervallen per 23-12-2010]

De organisatie van de kamers van koophandel en fabrieken

[Vervallen per 23-12-2010]

Instelling, gebiedsindeling en samenwerking

(1.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Economische Zaken met betrekking tot vaststelling of wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken en overige wet- en regelgeving inzake instelling, opheffing, bestuursgrootte en gebiedsindeling van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 2, lid 4.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: B (4)

(2.)

Handeling: Het oprichten of opheffen van instellingen, organen en samenwerkingsverbanden ter uitvoering van door de Kamers van koophandel en fabrieken gedelegeerde taken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 4.

Product: Instellingsbesluit

Opmerking: Het gaat hier om zowel provinciale als landelijke instellingen of samenwerkingsverbanden.

Waardering: B (4)

(3.)

Handeling: Het vaststellen, wijzigen of opheffen van taken en bevoegdheden van door de Kamers van koophandel opgerichte instellingen, organen of samenwerkingsverbanden.

Periode: 1998–

Bron: (o.a.) Statuten van de vereniging van kamers van koophandel (Stcrt. 1966, 234).

Product: Besluit

Waardering: B (4)

(4.)

Handeling: Het instellen of opheffen van commissies of kamerkringen.

Periode: 1998–

Bron: Bestuursreglement KvK Centraal Gelderland (1998) art. 2 onder c, d.

Bestuursreglement KvK Haaglanden (1998) art. 19, 20, 21.

Bestuursreglement KvK Rotterdam (1998) art. 3 onder d.

Product: Besluit

Opmerking: Hieronder valt ook het benoemen van de voorzitter en leden van commissies

Waardering: V, 6 jr.

Het algemeen en dagelijks bestuur

(5.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van regels omtrent de werkwijze van het dagelijks bestuur van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 17, 20.

Product: Bestuursreglement

Waardering: B (4)

(6.)

Handeling: Het benoemen, uit de functie ontheffen of ontslaan van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van het algemeen en dagelijks bestuur.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 1 en 2.

Product: Besluit

Waardering: B (4)

(7.)

Handeling: Het vaststellen van de benoeming of ontheffing uit de functie van leden van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 12, lid 2en 4.

Product: Besluit

Waardering: V, 6 jr.

(8.)

Handeling: Het adviseren van de SER met betrekking tot de vaststelling van de takken van handel, industrie, ambacht en dienstverlening die leden van de Kamers van koophandel en fabrieken mogen leveren en het aantal leden dat voor elk van de takken in de kamer zitting heeft.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 10, lid 2.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: B (4)

(9.)

Handeling: Het adviseren van de SER met betrekking tot de aanwijzing van organisaties van ondernemers en werknemers die leden van de Kamers van koophandel en fabrieken mogen leveren.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 11, lid 4.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: B (4)

(10.)

Handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien van vergoeding aan de voorzitter van de Kamers van koophandel en fabrieken en aan leden van het algemeen en dagelijks bestuur voor het bijwonen van vergaderingen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 13, lid 2 en 3.

Waardering: V, 6 jr.

De secretaris en het overige personeel

(11.)

Handeling: Het benoemen of ontslaan van secretarissen van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 14, lid 1.

Product: Besluit

Waardering: V, 6 jr.

(12.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van regels betreffende vervanging, taken en bevoegdheden van de secretarissen van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 14, lid 3.

Product: Instructie, reglement

Waardering: B (4)

(13.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van regels met betrekking tot het personeel van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 15.

Product: Personeelsreglement (rechtspositiereglement)

Opmerking: Het gaat hier bijvoorbeeld om regels met betrekking tot de rechten en verplichtingen, bezoldiging, benoeming, schorsing en ontslag van het personeel.

Waardering: B (4)

Financieel beheer

(14.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van heffingen of bijdragen voor de inschrijving in het handelsregister.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 32 lid 4, 33 lid 1.

Product: Besluit

Opmerking: Deze heffing dekt ook de uitvoering van taken die vermeld staan in andere wetgeving dan de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.

Waardering: V, 7 jr.

(15.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van heffingen en retributies voor de uitvoering van taken op het gebied van beleidsadvisering en regionale stimulering.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 36, 37 lid 2.

Product: Besluit

Waardering: V, 7 jr.

(16.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van heffingen en retributies voor de uitvoering van de loketfunctie, het geven van voorlichting en overige wettelijke taken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 34, 35 lid 1.

Product: Besluit

Opmerking: Het gaat hier naast het geven van voorlichting om het afgeven van certificaten van oorsprong, het legaliseren van handtekeningen en het handelsnaamonderzoek.

Waardering: V, 7 jr.

(17.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van heffingen of bijdragen voor de uitvoering van niet in de wet vastgelegde taken.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 34, 35 lid 1.

Product: Besluit

Opmerking: Het gaat hier met name om taken op het gebied van voorlichting.

Waardering: V, 7 jr.

(18.)

Handeling: Het verrekenen van heffingen of bijdragen tussen hoofdvestigingskamers en nevenvestigingskamers.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 32, lid 3.

Waardering: V, 7 jr.

(19.)

Handeling: Het invorderen van verschuldigde vergoedingen, heffingen of retributies.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 41.

Product: Dwangbevel

Opmerking: –

Waardering: V, 7 jr.

Verantwoording en toezicht

(20.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van begrotingen, jaarrekeningen of vermogensoverzichten en de daarbij horende toelichtingen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 45, 47.

Product: Besluit (begrotingen, jaarrekeningen, vermogensoverzichten)

Waardering: B (3)

(21.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van activiteitenplannen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 51, lid 3.

Product: Besluit (activiteitenplannen)

Waardering: B (3)

(22.)

Handeling: Het vaststellen of wijzigen van jaarverslagen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 52.

Product: Besluit (jaarverslagen)

Waardering: B (3)

Wetsuitvoering

[Vervallen per 23-12-2010]

Registratie van ondernemingen en rechtspersonen

(23.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Economische Zaken of de Minister van Justitie met betrekking tot de vaststelling of wijziging van wetgeving over de registratie van ondernemingen en rechtspersonen.

Periode: 1998–

Bron: Kamerstukken II 1994–1995, 23 970, nr. 3 (MvT), p. 1.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 5 jr.

(24.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot het beheer van handelsregister.

Periode: 1998–

Bron: VVK, Jaarplan en Begroting 2000 (Woerden 1999) p. 17.

Product: Nota’s, rapporten, brieven

Opmerking: Actief op dit gebied is bijvoorbeeld de Commissie Registerbeleid.

Waardering: B (5)

(25.)

Handeling: Het vaststellen van nadere regels met betrekking tot de voorwaarden voor en de verplichting tot inschrijving in het handelsregister.

Periode: 1998–

Grondslag: Handelsregisterbesluit 1996 (Stb. 1997, 417) art. 3, lid 3.

Product: Besluit

Waardering: B (5)

(26.)

Handeling: Het vaststellen van aangifteformulieren en modellen met betrekking tot de inschrijving in het handelsregister.

Periode: 1998–

Grondslag: Handelsregisterbesluit 1996 (Stb. 1997, 417) art. 3, lid 3.

Mandaatbesluit KvK Haaglanden (30 oktober 1997) art. 2.

Product: Aangifteformulieren, modellen

Waardering: V, 1 jr. na mutatie

(27.)

Handeling: Het inschrijven van (wijzigingen van gegevens betreffende) ondernemingen of rechtspersonen in een handelsregister.

Periode: 1998–

Grondslag: Handelsregisterwet 1996 (Stb. 1996, 181) art. 6, 7, 10, 11;

Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 29, 69, 180, 289;

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Stb. 1997, 697).

Product: Registerdossier

Waardering: V, 10 jr. na vervallen van inschrijving

(28.)

Handeling: Het afgeven van verklaringen inzake de toelaatbaarheid van een handelsnaam.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 28 onder c.

Product: Verklaring

Opmerking: Het gaat hier om aangevraagde landelijke handelsnaamonderzoeken.

Waardering: V, 7 jr.

(29.)

Handeling: Het beheren en ter inzage leggen van besluiten en verklaringen die betrekking hebben op de financiële situatie van in het handelsregister ingeschreven rechtspersonen.

Periode: 1998–

Grondslag: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 93a, 94a, 94b, 94c, 96, 96a, art. 100, 203a, 204a, 204b, 204c, 209.

Opmerking: Het gaat hier met name om NV’s en BV’s.

Waardering: V, 7 jr. na ontbinding van rechtspersoon

(30.)

Handeling: Het beheren en ter inzage leggen van jaarrekeningen, jaarverslagen en vermogensoverzichten van in het handelsregister ingeschreven rechtspersonen.

Periode: 1998–

Grondslag: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 105, 153, 263, 314, 334h, 362, 394

Opmerking: Het gaat hier met name om NV’s en BV’s.

Waardering: V, 7 jr.

(31.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het opstellen of wijzigen van procedure-regels voor het ontbinden van rechtspersonen.

Periode: 1998–

Bron: VVK,Draaiboek ontbinding lege rechtspersonen (z.p. 1995), p. 3.

Product: (o.a.) Draaiboek ontbinding lege rechtspersonen.

Opmerking: Het opstellen of wijzigen van procedure-regels gebeurt in samenwerking met de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie (Centrale Afdeling Bestuurszaken) en de Economische Controle Dienst.

Waardering: B (5)

(32.)

Handeling: Het ontbinden van in het handelsregister ingeschreven rechtspersonen.

Periode: 1998–

Grondslag: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 19a

Product: Besluit

Waardering: V, 10 jr.

Vestiging en uitoefening van bedrijven

(33.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Economische Zaken met betrekking tot de vaststelling of wijziging van vestigingswetgeving.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. L.C.H. van Hoogendorp d.d. 21 november 2000.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Opmerking: Actief op dit gebied is de VVK-werkgroep middenstandswetgeving, bestaande uit deskundigen van de verschillende Kamers.

Waardering: V, 5 jr.

(34.)

Handeling: Het vaststellen van aanvraagformulieren en -modellen met betrekking tot vergunningen voor het uitoefenen van een bedrijf.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. L.C.H. van Hoogendorp d.d. 21 november 2000.

Product: Formulieren, modellen

Waardering: V, 1 jr. na mutatie

(35.)

Handeling: Het verlenen, wijzigen of intrekken van (voorlopige) vergunningen voor het uitoefenen van een bedrijf.

Periode: 1998–

Grondslag: Vestigingsbesluit bedrijven (Stb. 1995, 609) art. 3;

Vestigingswet bedrijven 1954 (Stb. 1954, 99) art. 12.

Product: Beschikking (vergunningen)

Waardering: V, 10 jr. na vervallen inschrijving

(36.)

Handeling: Het adviseren van de SER inzake aanvragen tot verlening van diploma-vervangende verklaringen.

Periode: 1998–

Grondslag: Algemeen uitvoeringsbesluit Vestigingswet bedrijven 1954 (Stb. 1995, 610) art. 2, lid 2 en 4.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 10 jr.

(37.)

Handeling: Het adviseren van de SER inzake aanvragen tot verlening van ontheffing voor het uitoefenen van een bedrijf zonder vestigingsvergunning.

Periode: 1998–

Grondslag: Algemeen uitvoeringsbesluit Vestigingswet bedrijven 1954 (Stb. 1995, 610) art. 2, lid 1 en 4.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 10 jr.

(38.)

Handeling: Het inschrijven, wijzigen of doorhalen van gegevens inzake verleende vestigingsvergunningen en -⁠ontheffingen in een openbaar register.

Periode: 1998–

Grondslag: Vestigingswet bedrijven 1954 (Stb. 1954, 99) art. 22a;

Algemeen uitvoeringsbesluit Vestigingswet bedrijven 1954 (Stb. 1995, 610) art. 7, 10.

Product: Registerdossier.

Opmerking: De ontheffingen worden door de SER verleend, alleen de gegevens betreffende de ontheffingen worden door de Kamers geregistreerd.

Waardering: V, 10 jr. na vervallen van inschrijving

(39.)

Handeling: Het afgeven van verklaringen ten behoeve van de vestiging van bedrijven in andere EU-lidstaten.

Periode: 1998–

Grondslag: – Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen ten gebruike voor vestiging in andere EEG-landen (groothandel en tussenpersonen in handel, industrie en ambacht) (Stcrt. 1964, 173) art. 2;

– Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen ten gebruike voor vestiging in andere EEG-landen (be- en verwerkende nijverheid) (Stcrt. 1965, 29) art. 1, 2;

– Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen ten gebruike voor vestiging in andere EEG-landen op het gebied van levensmiddelenindustrie en de vervaardiging van dranken (Stcrt. 1970, 38) art. 2, 3;

– Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen ten gebruike voor vestiging in andere EEG-landen op het gebied van de kleinhandel (Stcrt. 1970, 38) art. 2, 3;

– Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen ten gebruike voor vestiging in andere EEG-landen (horeca- en kampeerbedrijven) (Stcrt. 1970, 38) art. 2, 3;

– Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen van daadwerkelijke uitoefening van werkzaamheden in Nederland voor vestiging in andere EEG-landen met betrekking tot diverse werkzaamheden (ex klasse 01 tot en met 85 CITI) (Stcrt. 1980, 63) art. 1;

– Aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen van daadwerkelijke uitoefening van werkzaamheden in Nederland voor vestiging in andere EEG-landen met betrekking tot werkzaamheden, die op ambulante wijze worden verricht (Stcrt. 1980, 63) art. 1;

– Beschikking tot aanwijzing van instanties voor het afgeven van verklaringen ten behoeve van de vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichtte werkzaamheden in andere EEG-landen van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het vervoer en van de reisbureaubedrijven (groep 718 CITI) alsmede opslagbedrijven (groep 720 CITI) (Stcrt. 1983, 195) art. 1.

Product: EG-verklaringen.

Waardering: V, 10 jr.

(40.)

Handeling: Het afgeven van bewijzen van kredietwaardigheid voor het uitoefenen van bedrijven op het gebied van collectief particulier personenvervoer.

Periode: 1998 – 2000

Grondslag: Besluit personenvervoer (Stb. 1987, 506) art. 26

Product: Bewijzen van kredietwaardigheid

Waardering: V, 10 jr.

(41.)

Handeling: Het adviseren van gemeenten met betrekking tot het opleggen van beperkingen aan verenigingen en stichtingen voor het uitoefenen van een horecabedrijf.

Periode: 1998–

Grondslag: Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) art. 3c, lid 2.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Opmerking: Het gaat hier bijvoorbeeld om voetbalverenigingen, die niet mogen concurreren met de reguliere horeca.

Waardering: V, 10 jr.

Overige wetsuitvoering

(42.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie of de Minister van Economische Zaken met betrekking tot vaststelling of wijziging van wet- en regelgeving inzake kansspelen.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. L.C.H. van Hoogendorp d.d. 21 november 2000.

Product: Advies (rapport, brieven)

Waardering: V, 5 jr.

(43.)

Handeling: Het vaststellen van aanvraagformulieren en -modellen met betrekking tot vergunningen voor het houden van winkelweekacties.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. L.C.H. van Hoogendorp d.d. 21 november 2000.

Product: Formulieren, modellen

Waardering: V, 1 jr. na mutatie

(44.)

Handeling: Het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen voor het houden van winkelweekacties.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) art. 7b.

Product: Beschikking (vergunning)

Waardering: V, 5 jr.

(45.)

Handeling: Het beëdigen van deskundigen werkzaam in de handel, industrie, ambacht en dienstverlening.

Periode: 1998–1999

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 28 onder d.

Product: Beschikking (beëdiging)

Opmerking: Het gaat hier onder meer om meters, wegers, tellers, taxateurs en ijkopnemers.

Waardering: V, 5 jr. na vervallen beëdiging

(46.)

Handeling: Het adviseren van de Arrondissementsrechtbank inzake verzoeken tot beëdiging als makelaar.

Periode: 1998–2000

Grondslag: Wetboek van Koophandel, art. 63a.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 10 jr.

(47.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie met betrekking tot vaststelling of wijziging van de Colportagewet.

Periode: 1998–

Bron: Kamerstukken II 1971–1972, 11 549, nr. 3, p. 10.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 5 jr.

(48.)

Handeling: Het dagtekenen van akten van colportageovereenkomsten.

Periode: 1998–

Grondslag: Colportagewet (Stb. 1973, 438) art. 25, lid 3.

Product: Dagtekening

Waardering: V, 1 jr. na dagtekening

(49.)

Handeling: Het adviseren van de kantonrechter inzake de huurprijs van bedrijfspanden.

Periode: 1998–

Bron: Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de besturen van de Kamers van koophandel en fabrieken betreffende bedrijfshuuradviescommissies (7 februari 1980).

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 5 jr.

Stimulering van de regionale economie

[Vervallen per 23-12-2010]

Belangenbehartiging van het regionale bedrijfsleven

(50.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot belangenbehartiging van het regionale bedrijfsleven.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. dr. A.H. Rijerkerk d.d. 20 oktober 2000.

Product: Nota’s, rapporten, brieven

Opmerking: Hieronder valt ook overleg met het bedrijfsleven en ondernemersorganisaties over belangenbehartiging door de kamers van koophandel.

Waardering: B (1)

(51.)

Handeling: Het deelnemen aan en leveren van bijdragen aan samenwerkingsverbanden ter vertegenwoordiging van het regionale bedrijfsleven.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 27, lid 1.

Waardering: V, 5 jr.

(52.)

Handeling: Het deelnemen aan en leveren van bijdragen aan regionale overlegfora en -platforms tussen overheid en bedrijfsleven.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 27, lid 1.

Waardering: V, 5 jr.

(53.)

Handeling: Het organiseren van regionale overlegfora en -bijeenkomsten tussen overheid en bedrijfsleven.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 27, lid 1.

Waardering: V, 5 jr.

(54.)

Handeling: Het leveren van instemmende reacties op ontwerpen, startnotities of projectnota’s met betrekking tot de uitvoering van werken door de overheid.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 26.

Waardering: V, 5 jr.

(55.)

Handeling: Het leveren van instemmende reacties op ontwerpen of concepten van planvorming door de overheid.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 26.

Opmerking: Het gaat o.a. om planvorming op het gebied van:

– Ruimtelijke ordening (bestemmings- en streekplannen, Nota’s Ruimtelijke Ordening);

– Waterhuishouding (beheersplannen, Nota’s Waterhuishouding);

– Milieu (milieubeleidsplannen);

– Verkeer en vervoer (verkeers- en vervoersplannen).

Waardering: V, 5 jr.

(56.)

Handeling: Het leveren van instemmende reacties op ontwerp-besluiten of verordeningen van overheden.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 26.

Waardering: V, 5 jr.

(57.)

Handeling: Het op aanvraag van overheden verstrekken van advies.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 26.

Product: Advies (rapporten, brieven).

Opmerking: Het gaat o.a. om beleidsvorming op het gebied van:

– Ruimtelijke ordening;

– Recreatie en toerisme;

– Milieu en energie;

– Onderwijs en kennis;

– Criminaliteitsbestrijding;

– Infrastructuur, verkeer en vervoer;

– Steden (Grotestedenbeleid).

Waardering: V, 5 jr.

(58.)

Handeling: Het adviseren van het bedrijfsleven en ondernemersorganisaties met betrekking tot het adviseren van en het inbrengen van zienswijzen bij overheden bij de totstandkoming van beleid, planvorming, uitvoering van werken en wet- en regelgeving.

Periode: 1998–

Bron: KvK Zwolle, Jaarverslag 1999 (Zwolle 2000) p. 28,

Gesprek met dhr. dr. A.H. Rijerkerk d.d. 20 oktober 2000.

Product: Advies (rapporten, brieven).

Waardering: B (1)

Stimulering van de regionale economie

(59.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot het stimuleren van de regionale economie.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. dr. A.H. Rijerkerk d.d. 20 oktober 2000.

Product: Nota’s, rapporten, brieven

Waardering: B (5)

(60.)

Handeling: Het leveren van bijdragen ter uitvoering van projecten ter stimulering van de regionale economie.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 27, lid 1.

Opmerking: Het gaat hier niet om adviezen inzake bedrijfsinterne projecten. Zie hiervoor hoofdstuk 6.

Waardering: V, 5 jr.

(61.)

Handeling: Het adviseren van het bedrijfsleven en ondernemersorganisaties met betrekking tot het initiëren en organiseren van projecten ter stimulering van de regionale economie.

Periode: 1998–

Bron: Brief van dhr. R. de Vree d.d. 11 december 2000.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Waardering: V, 5 jr.

(62.)

Handeling: Het verlenen van subsidies aan instellingen die de regionale economie bevorderen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 27, lid 2.

Product: Besluit

Waardering: V, 7 jr.

(63.)

Handeling: Het verlenen van subsidies aan projecten ter stimulering van de regionale economie.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 27, lid 2.

Product: Besluit

Opmerking: Het gaat hier niet om bedrijfsinterne projecten. Zie hiervoor het hoofdstuk 6.

Waardering: V, 7 jr.

(64.)

Handeling: Het ontwerpen, toekennen en uitreiken van gedenkpenningen of medailles aan personen of lichamen.

Periode: 1998–

Bron: (o.a.) Bestuursreglement KvK Haaglanden (1998) art. 38–41.

Product: Besluit

Opmerking: – Gedenkpenningen en medailles worden toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt aan de kamer van koophandel of de regionale economie.

– Deze handeling wordt niet door iedere kamer van koophandel verricht.

Waardering: B (5)

(65.)

Handeling: Het ontwerpen en beschikbaar stellen van medailles voor tentoonstellingen of concoursen.

Periode: 1998–

Bron: (o.a.) Bestuursreglement KvK Haaglanden (1998) art. 41.

Product: Besluit

Opmerking: – In spoedeisende gevallen heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid een beslissing over het beschikbaar stellen van medailles te nemen.

– Deze handeling wordt niet door iedere kamer van koophandel verricht.

Waardering: V, 7 jr.

Arbitrage en bemiddeling

(66.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot arbitrage en bemiddeling.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met mw. Mr. E.J.M. van Duijn-ter Bals d.d. 25 oktober 2000.

Product: Nota’s, rapporten, brieven.

Waardering: B (5)

(67.)

Handeling: Het vaststellen van voorwaarden en regels met betrekking tot arbitrage en bemiddeling door de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 132.

Product: Arbitrage-reglement

Waardering: B (5)

(68.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan en het voeren van overleg met nationale en internationale instanties op het gebied van arbitrage en bemiddeling.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 131.

Opmerking: Het gaat bijv. om het Nederlands Arbitrage Instituut. De Kamers van koophandel en fabrieken zijn in het bestuur van deze stichting vertegenwoordigd.

Waardering: V, 5 jr.

(69.)

Handeling: Het beheren en ter inzage leggen van door bedrijven gedeponeerde algemene (leverings- of betalings)voorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten.

Periode: 1998–

Grondslag: Burgerlijk Wetboek, Boek 6, art. 234.

Waardering: V, 5 jr. na vervallenverklaring

(70.)

Handeling: Het benoemen, uit de functie ontheffen en vervangen van arbiters bij arbitrale gedingen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 4, art. 1023, 1027.

Product: Besluit

Waardering: V, 10 jr. na afronding geding

(71.)

Handeling: Het benoemen, uit de functie ontheffen en vervangen van adviseurs voor het leveren van een bindend advies.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 134.

Product: Besluit

Waardering: V, 10 jr.

(72.)

Handeling: Het beëindigen van opdrachten van scheidsgerechten om een uitspraak te doen in een arbitraal geding.

Periode: 1998–

Grondslag: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 4, art. 1031, lid 2.

Product: Besluit

Waardering: V, 10 jr.

(73.)

Handeling: Het verlenen van bemiddeling in zakelijke geschillen.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 135–136.

Product: Advies (rapporten, brieven)

Opmerking: Bemiddeling heeft zowel op nationaal als internationaal niveau plaats.

Waardering: V, 10 jr.

Buitenlandse handel en internationale samenwerking

[Vervallen per 23-12-2010]

Exportdocumenten

(74.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Economische Zaken of de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of wijziging van wetgeving over de afgifte van exportdocumenten.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. M.J. van Broekhoven en dhr. C.Th. Bekker d.d. 31 oktober 2000.

Product: Advies (rapporten, brieven).

Waardering: V, 5 jr.

(75.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot de afgifte van exportdocumenten

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. M.J. van Broekhoven en dhr. C.Th. Bekker d.d. 31 oktober 2000.

Product: Nota’s, rapporten, brieven.

Opmerking: Actief op dit gebied zijn met name de Kamers van koophandel en fabrieken voor Rotterdam en Amsterdam en de VVK-werkgroep Oorsprong, waarin deskundigen van verschillende Kamers zitting hebben.

Waardering: B (5)

(76.)

Handeling: Het afgeven van certificaten van oorsprong.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken (Stb. 1997, 783) art. 28 onder a;

Besluit afgifte oorsprongverklaringen 1976 (Stb. 1976, 605) art. 2, lid 3.

Product: Certificaten van oorsprong.

Waardering: V, 5 jr.

(77.)

Handeling: Het afgeven van verklaringen van oorsprong.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken (Stb. 1997, 783) art. 28 onder a;

Besluit afgifte oorsprongverklaringen 1976 (Stb. 1976, 605) art. 4, lid 2.

Product: Verklaringen van oorsprong.

Waardering: V, 5 jr.

(78.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën met betrekking tot de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer (EUR 1).

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken (Stb. 1997, 783) art. 28 onder a;

Besluit afgifte oorsprongverklaringen 1976 (Stb. 1976, 605) art. 3, lid 2.

Product: Advies (brieven)

Waardering: V, 5 jr.

(79.)

Handeling: Het afgeven van Bindende Oorsprongs Inlichtingen.

Periode: 1998–

Grondslag: Communautair Douane Wetboek (Verordening 2913/1992) art. 12 bis.

Product: Bindende Oorsprongs Inlichtingen

Waardering: V, 5 jr.

(80.)

Handeling: Het legaliseren van handtekeningen.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de kamers van koophandel en fabrieken (Stb. 1997, 783) art. 28 onder b.

Waardering: V, 5 jr.

(82.)

Handeling: Het afgeven van carnets A.T.A. of carnets C.P.D./China/Taiwan voor tijdelijke uitvoer en wederinvoer van goederen.

Periode: 1998–

Grondslag: – Douaneovereenkomst inzake het carnet A.T.A. voor de tijdelijke invoer van goederen (Trb. 1963, 128),

– Protocol tussen nationale organisaties van Kamers van koophandel van 28 juni 1963, document nr. 550/286,

– Beschikking van het Ministerie van Financiën van 26 juni 1963, nr. 145 (laatst gewijzigd bij besluit van 18 augustus 1999, nr. DA1999-00358),

– Overeenkomsten tussen de Kamers van koophandel en fabrieken in Nederland en de Kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam.

Product: Carnets

Waardering: V, 5 jr.

(85.)

Handeling: Het doen van opgave aan de Kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam over afgegeven carnets A.T.A. en carnets C.P.D./China/Taiwan.

Periode: 1998–

Bron: Wit, H., Leidraad behandeling carnets-A.T.A. (Amsterdam z.j.) p. 29.

Product: (o.a.) Kwartaalstaten

Waardering: V, 5 jr.

Bevordering van de internationale handel

(86.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot het stimuleren van de internationale handel.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Product: Nota’s, rapporten, brieven.

Opmerking: – Actief op dit gebied is bijvoorbeeld actief de VVK-werkgroep internationale handel, bestaande uit deskundigen van de verschillende Kamers van koophandel en fabrieken.

– Hieronder valt ook het overleg met exportbevorderende instanties zoals de (twee-)landen-Kamers, de Fenedex (Federatie van Nederlandse exporteurs), VNO-NCW en de Nederlandse Export Combinatie. Ook met verschillende ministeries wordt overlegd over exportbevorderende maatregelen.

Waardering: B (5)

(87.)

Handeling: Het oprichten, beheren of opheffen van nevenvestigingen van Kamers van koophandel en fabrieken in het buitenland.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Opmerking: De nevenvestigingen krijgen meestal de vorm van een stichting.

Waardering: B (4)

(88.)

Handeling: Het sluiten van (samenwerkings-)overeenkomsten of convenanten met exportbevorderende instanties.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Product: Overeenkomsten, convenanten

Opmerking: Voorbeelden van exportbevorderende instanties zijn de (twee-)landen-Kamers, de Fenedex (Federatie van Nederlandse exporteurs), VNO-NCW en de Nederlandse Export Combinatie. Ook met verschillende ministeries worden convenanten gesloten op het gebied van internationale handel.

Waardering: B (4)

(89.)

Handeling: Het participeren in samenwerkingsverbanden met exportbevorderende instanties.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Opmerking: Voorbeelden van exportbevorderende instanties zijn de (twee-)landen-Kamers, de Fenedex (Federatie van Nederlandse exporteurs), VNO-NCW en de Nederlandse Export Combinatie. Ook met het ministerie van Economische Zaken zijn samenwerkingsverbanden aangegaan op het gebied van internationale handel.

Waardering: V, 5 jr.

(90.)

Handeling: Het deelnemen aan handelsdelegaties of handelsmissies naar het buitenland.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Waardering: V, 5 jr.

(91.)

Handeling: Het ontvangen van en het voeren van overleg met buitenlandse handelsdelegaties.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Opmerking: Onder handelsdelegaties worden verstaan (vertegenwoordigers van) buitenlandse ondernemingen, (vertegenwoordigers van) buitenlandse organisaties en (vertegenwoordigers van) buitenlandse overheden.

Waardering: V, 5 jr.

(92.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan projecten ter stimulering van de internationale handel.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Opmerking: – Het gaat hier niet om adviezen inzake bedrijfsinterne projecten. Zie hiervoor hoofdstuk 6.

– De projecten worden ook wel in een Europees kader verricht, waarbij de Kamers van koophandel een voor Nederland coördinerende functie vervullen.

Waardering: V, 5 jr.

(93.)

Handeling: Het, ter bevordering van de Nederlandse export, deelnemen aan en het leveren van bijdragen aan (internationale) congressen en bijeenkomsten.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Waardering: V, 5 jr.

(94.)

Handeling: Het, ter bevordering van de Nederlandse export, organiseren van (internationale) congressen en bijeenkomsten.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. drs. G.C. Vaandrager d.d. 22 november 2000.

Waardering: V, 5 jr.

Internationale samenwerking

(95.)

Handeling: Het sluiten van (samenwerkings-)overeenkomsten of convenanten met buitenlandse kamers van koophandel en regionale overheden.

Periode: 1998–

Bron: KvK Zuid-Limburg, Jaarverslag 1998 (Voerendaal 1999), p. 24–25;

Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 221–222.

Product: Overeenkomsten, convenanten

Waardering: B (4)

(96.)

Handeling: Het deelnemen aan overleg met buitenlandse kamers van koophandel en regionale overheden.

Periode: 1998–

Bron: KvK Zuid-Limburg, Jaarverslag 1998 (Voerendaal 1999), p. 24–25;

Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 221–222.

Waardering: V, 5 jr.

(97.)

Handeling: Het leveren van financiële en inhoudelijke bijdragen aan samenwerkingsverbanden met buitenlandse kamers van koophandel en regionale overheden.

Periode: 1998–

Bron: KvK Zuid-Limburg, Jaarverslag 1998 (Voerendaal 1999), p. 24–25.

Waardering: V, 7 jr.

(98.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in deEurochambres.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 223–224.

Opmerking: De officiële benaming van Eurochambres is ‘Association des Chambres de Commerce et d’industrie Européennes’.

Waardering: B (5)

(99.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in dewerkgroepen en commissies ressorterende onder Eurochambres.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 223–224.

Opmerking: De officiële benaming van Eurochambres is ‘Association des Chambres de Commerce et d’industrie Européennes’.

Waardering: B (5)

(100.)

Handeling: Het deelnemen aan en het leveren van bijdragen aan door Eurochambres georganiseerde congressen en bijeenkomsten.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 223–224.

Opmerking: De officiële benaming van Eurochambres is ‘Association des Chambres de Commerce et d’industrie Européennes’.

Waardering: V, 5 jr.

(101.)

Handeling: Het voeren van overleg met en het leveren van bijdragen aan ICC Nederland.

Periode: 1998–

Bron: ICC Nederland, Gids 2000 (Den Haag z.j.), p. 8.

Opmerking: De Internationale Kamer van Koophandel (IKK) wordt in het buitenland veelal aangeduid als ‘International Chambres of Commerce’ (ICC) of ‘Chambres de Commerce et d’industrie International’ (CCI).

Waardering: B (5)

(102.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in dewerkgroepen en commissies ressorterende onder de ICC.

Periode: 1998–

Bron: ICC Nederland, Gids 2000 (Den Haag z.j.) p. 9.

Opmerking: – De Internationale Kamer van Koophandel (IKK) wordt in het buitenland veelal aangeduid als ‘International Chambres of Commerce’ (ICC) of ‘Chambres de Commerce et d’industrie International’ (CCI).

– Een voorbeeld is de ‘Committee on customs and trade regulations’, waarin de Kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam vertegenwoordigd is.

Waardering: B (5)

(103.)

Handeling: Het deelnemen aan en het leveren van bijdragen aan door de ICC georganiseerde congressen en bijeenkomsten.

Periode: 1998–

Bron: ICC Nederland, Gids 2000 (Den Haag z.j.) p. 18.

Opmerking: De Internationale Kamer van Koophandel (IKK) wordt in het buitenland veelal aangeduid als ‘International Chambres of Commerce’ (ICC) of ‘Chambres de Commerce et d’industrie International’ (CCI).

Waardering: V, 5 jr.

(104.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het Internationaal Bureau van de kamers van koophandel.

Periode: 1998–

Bron: Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 226–227.

Opmerking: Het Internationaal Bureau van de kamers van koophandel wordt aangeduid als ‘Bureau International de Chambres de Commerce et d’industrie’ (BICC).

Waardering: B (5)

Voorlichting, informatie en communicatie

[Vervallen per 23-12-2010]

Voorlichting en advies

(105.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot het geven van voorlichting en advies aan ondernemers.

Periode: 1998–

Bron: VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999), p. 30–35.

Product: (onder meer) Kernpakket Nieuwe Stijl

Opmerking: Actief op dit gebied is de Commissie Voorlichting.

Waardering: B (5)

(106.)

Handeling: Het (mede) ontwikkelen en uitgeven van producten die de Kamers van koophandel en fabrieken aan kunnen bieden aan ondernemers.

Periode: 1998–

Bron: VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999), p. 30–35.

Opmerking: De ontwikkeling gebeurt door zogenaamde ‘productteams’, samengesteld uit deskundigen van verschillende Kamers. De producten omvatten onder meer folders, brochures, werkboeken, zoals bijvoorbeeld:

– Startersoriëntatieset

– Juridische aspecten bij internationaal zakendoen

– Huur en verhuur van bedrijfsruimten

– Opvolging binnen familie

– KvK adressen CD

Waardering: V, 7 jr. m.u.v. één exemplaar eindproduct

(107.)

Handeling: Het beantwoorden van algemene vragen van (aspirant-)ondernemers.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 23.

Opmerking: In het Kernpakket Nieuwe Stijl wordt gesproken over Individuele Voorlichting (Vi-producten).

Waardering: V, 1 jr.

(108.)

Handeling: Het (mede-)organiseren van cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 24 onder b.

Opmerking: In het Kernpakket Nieuwe Stijl wordt gesproken over Collectieve Voorlichting (Vc-producten).

Waardering: V, 7 jr.

(109.)

Handeling: Het sluiten van (samenwerkings-)overeenkomsten of convenanten met bedrijven en instellingen met betrekking tot het geven van voorlichting en advies aan ondernemers.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met dhr. J. van de Werf d.d. 30 oktober 2000;

Buenk, drs. B.W., De Kamers van Koophandel in de praktijk (Deventer 1991) p. 148–150.

Opmerking: Het gaat hier bijv. om overeenkomsten inzake:

– de instelling van een ondernemershuis;

– het geven van cursussen en voorlichting aan bedrijven.

Waardering: B (4)

(110.)

Handeling: Het organiseren van spreekuren en -dagen waarbij in samenwerking met andere instanties of bedrijven advies of voorlichting wordt gegeven.

Periode: 1998–

Grondslag: (o.a.) KvK Groningen, Jaarverslag 1999 (Groningen 2000) p. 27.

Opmerking: Dit wordt meestal in het kader van het ‘Ondernemershuis’ gedaan.

Waardering: V, 7 jr.

(111.)

Handeling: Het begeleiden en adviseren van ondernemers of ondernemingen bij het opstellen van plannen en strategieën.

Periode: 1998–

Grondslag: Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Stb. 1997, 783) art. 24 onder a.

Opmerking: In het Kernpakket Nieuwe Stijl wordt gesproken over Maatwerkgesprekken (M-producten) of Traject-begeleiding (T-producten).

Waardering: V, 1 jr. na afronding

(112.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van naslagwerken voor ondernemers of ondernemingen.

Periode: 1998–

Bron: Kernpakket Nieuwe Stijl

Opmerking: In het Kernpakket Nieuwe Stijl wordt gesproken over N-producten.

Waardering: V, 1 jr.

Informatie

(113.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot het verkrijgen, aansturen en gebruik van basisbedrijfsgegevens.

Periode: 1998–

Bron: VVK, ‘Meerjarenbeleidsplan 1997–2000’ (Woerden 1996) p. 10–11;

VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 14–21.

Product: Nota’s, rapporten, brieven.

Opmerking: Verscheidene commissies en projectgroepen van de VVK zijn actief op dit gebied, evenals commissies van de Kamers zelf.

Waardering: B (5)

(114.)

Handeling: Het (mede-)ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van basisgegevenssystemen.

Periode: 1998–

Bron: VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 42–45.

Product: Handelsinformatiesystemen, zoals bijvoorbeeld:

– het Handels Informatie Systeem (internationale handel),

– Detailhandel Informatie Systeem

– De Ondernemingsbeurs.

Opmerking: Het gaat hier om systeemontwikkeling en -beheer.

Waardering: V, 5 jr. m.u.v. gegevens m.b.t. automatisering

(115.)

Handeling: Het door middel van enquêtes verzamelen en verwerken van bedrijfsgegevens ten behoeve van basisgegevenverzamelingen.

Periode: 1998–

Bron: VVK, Het bedrijfsleven in Nederland 1999 (Woerden 1999) p. 6, 50–51.

VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 14–21.

Product: Enquêteformulieren

Waardering: V, 1 jr.

(116.)

Handeling: Het publiceren en beschikbaar stellen van gegevens uit handelsinformatiesystemen en aanverwante informatiebronnen.

Periode: 1998–

Bron: VVK, Het bedrijfsleven in Nederland 1999 (Woerden 1999) p. 5–6.

Product: Uittreksels, rapporten, persconferenties, persberichten, etc.

Opmerking: Het gaat hier bijvoorbeeld ook om uit uittreksels uit het handelsregister.

Waardering: V, 1 jr.

Marketing en communicatie

(117.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van (gemeenschappelijk) beleid met betrekking tot marketing en communicatie.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met mw. A. van Oorschot d.d. 8 december 2000,

VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 36–40.

Product: Nota’s, rapporten, brieven.

Opmerking: Deze handeling wordt zowel door commissies van de VVK als door de afzonderlijke kamers van koophandel verricht.

Waardering: B (5)

(118.)

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en uitgeven van een algemeen publicatieblad van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Grondslag: Aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel en fabrieken (Stcrt. 1997, nr. 249, p. 15) art. 1.

Product: Kamerkrant

Waardering: Kamerkrant B (3), rest V, 1 jr.

(119.)

Handeling: Het (mede-)ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van een internetsite van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met mw. A. van Oorschot d.d. 8 december 2000,

VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 46–47.

Waardering: V, 7 jr. m.u.v. één exemplaar eindproduct

(120.)

Handeling: Het uitgeven van nieuwsbrieven, persberichten en andere eenmalige communicatiemiddelen.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met mw. A. van Oorschot d.d. 8 december 2000,

Waardering: V, 1 jr.

(121.)

Handeling: Het (mede-)opzetten en uitvoeren van promotiecampagnes.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met mw. A. Linkers-Hess d.d. 15 november 2000,

VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 36–40.

Waardering: V, 5 jr.

(122.)

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en uitgeven van aanbevelingen van producten en diensten van de Kamers van koophandel en fabrieken.

Periode: 1998–

Bron: Gesprek met mw. A. Linkers-Hess d.d. 15 november 2000,

VVK, ‘Jaarplan en Begroting 2000’ (Woerden 1999) p. 36–40.

Product: Affiches, folders, advertenties, etc.

Opmerking: Voor publicaties waarin voorlichting gegeven wordt, zie paragraaf 6.1 (voorlichting en advies).

Waardering: V, 1 jr.

Afzonderlijke kamers van koophandel en fabrieken als actor

[Vervallen per 23-12-2010]

Kamers van koophandel en fabrieken voor Amsterdam

[Vervallen per 23-12-2010]

(81.)

Handeling: Het delegeren van de bevoegdheid tot het afgeven van carnets A.T.A. of carnets C.P.D./China/Taiwan voor de tijdelijke invoer van goederen aan de Kamers van koophandel en fabrieken in Nederland.

Periode: 1998–

Grondslag: Beschikking van het Ministerie van Financiën van 26 juni 1963, nr. 145 (laatst gewijzigd bij besluit van 18 augustus 1999, nr. DA1999-00358), art. 1,

Product: Overeenkomsten

Waardering: B (4)

(83.)

Handeling: Het behandelen en afhandelen van geschillen door onjuist gebruik van carnets A.T.A., afgegeven door buitenlandse instanties.

Periode: 1998–

Grondslag: Beschikking van het Ministerie van Financiën van 26 juni 1963, nr. 145 (laatst gewijzigd bij besluit van 18 augustus 1999, nr. DA1999-00358), punt 3–7.

Waardering: V, 5 jr. na afhandeling

(84.)

Handeling: Het adviseren van de Kamers van koophandel en fabrieken in Nederland over de afgifte van carnets A.T.A. of carnets C.P.D./China/Taiwan.

Periode: 1998–

Bron: Wit, H., Leidraad behandeling carnets-A.T.A. (Amsterdam z.j.) p. 53.

Product: Advies (brieven)

Waardering: B (5)

De economisch commissarissen als gezamenlijke actor

[Vervallen per 23-12-2010]

(123.)

Handeling: Het voeren van overleg met provinciale en regionale autoriteiten met betrekking tot crisisbeheersingsmaatregelen.

Periode: 1998–

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Handboek crisisbeheersing EZ.

Waardering: B (6)

(124.)

Handeling: Het vaststellen en formuleren van beleid met betrekking tot de uitvoering van economische noodwetgeving.

Periode: 1998–

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Handboek crisisbeheersing EZ.

Waardering: B (6)

(125.)

Handeling: Het mandateren of delegeren van bevoegdheden uit economische noodwetgeving.

Periode: 1998–

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Handboek crisisbeheersing EZ.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(126.)

Handeling: Het vorderen van eigendomsrechten op of rechten tot gebruik van zaken.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Vorderingswet 1962 (Stb. 1962, 587) art. 3a.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(127.)

Handeling: Het beoordelen van vorderingen van eigendomsrechten op of rechten tot gebruik van zaken door betrokken ministers of andere bevoegde autoriteiten.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1, 2;

Vorderingswet 1962 (Stb. 1962, 587) art. 5, lid 1.

Waardering: B (6)

(128.)

Handeling: Het beëindigen van door vordering ontstane rechten tot gebruik van zaken.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Vorderingswet 1962 (Stb. 1962, 587) art. 20.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(129.)

Handeling: Het toepassen van bestuursdwang ter handhaving van vorderingen van eigendomsrechten op of rechten tot gebruik van zaken.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Vorderingswet 1962 (Stb. 1962, 587) art. 10.

Waardering: B (6)

(130.)

Handeling: Het toepassen van bestuursdwang ter handhaving van de beëindiging van vorderingen van eigendomsrechten op of rechten tot gebruik van zaken.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Vorderingswet 1962 (Stb. 1962, 587) art. 22.

Waardering: B (6)

(131.)

Handeling: Het aanwijzen van soorten goederen als distributiegoederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) art. 4.

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B (6)

(132.)

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot het gebruik of vervoer van distributiegoederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) art. 6, 7.

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B (6)

(133.)

Handeling: Het verlenen van vergunningen voor het handelen of in voorraad houden van distributiegoederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) art. 5.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(134.)

Handeling: Het registreren van voorraden van distributiegoederen naar aard, hoeveelheid en plaats.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) art. 8.

Waardering: B (6)

(135.)

Handeling: Het goedkeuren van besluiten van burgemeesters met betrekking tot de inrichting van distributiediensten en tot het aanwijzen van personen die namens hen belast zijn met de dagelijkse leiding over distributiediensten.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) art. 12.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(136.)

Handeling: Het, bij nalatigheid van een burgemeester, stellen van algemeen verbindende voorschriften ter verzekering van een goede distributie.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Distributiewet 1939 (Stb. 1939, 633) art. 15, lid 4.

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B (6)

(137.)

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot het tegengaan van het hamsteren van goederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Hamsterwet (Stb. 1962, 542) art. 3.

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B (6)

(138.)

Handeling: Het verlenen of intrekken van ontheffingen van regels met betrekking tot het tegengaan van het hamsteren van goederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Hamsterwet (Stb. 1962, 542) art. 4.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(139.)

Handeling: Het voordragen tot vaststelling, wijziging of intrekking van amvb’s met betrekking tot de invoer of uitvoer van goederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Hamsterwet (Stb. 1962, 542) art. 2c, lid 1, juncto art. 2, 2b.

Product: Algemene maatregel van bestuur (amvb)

Opmerking: Het gaat hier bijvoorbeeld om invoer- of uitvoerbesluiten, waarbij regels worden gesteld met betrekking tot de invoer of uitvoer van goederen.

Waardering: B (6)

(140.)

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de in- en uitvoer van goederen.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295) art. 2 lid 4, 4, 5a, 7.

Product: Ministeriële regeling

Opmerking: Door middel van deze regeling kunnen regels, zoals deze vervat zijn in invoer- en uitvoerbesluiten, buiten werking worden gesteld.

Waardering: B (6)

(141.)

Handeling: Het verbieden van de uitvoer van goederen die voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden zonder een uitvoervergunning.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295) art. 2a, lid 5.

Product: Beschikking

Waardering: B (6)

(142.)

Handeling: Het goedkeuren van door de voedselcommissaris vast te stellen regels en verplichtingen met betrekking tot voedselproducten.

Periode: 1998–

Grondslag: Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575) art. 16, lid 1;

Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving (Stb. 1991, 447) art. 1;

Landbouwwet (Stb. 1957, 342) art. 17, 19, 22.

Opmerking: De regels en verplichtingen vereisen goedkeuring wanneer bedrijven op het gebied van industrie, handel en ambacht betrokken zijn.

Waardering: B (6)

(143.) NB: nieuwe handeling

Handeling: Het registreren van (wijzigingen van) in het handelsregister opgenomen gegevens betreffende ondernemingen of rechtspersonen database.

Periode: 1998–

Grondslag: Handelsregisterwet 1996 (Stb. 1996, 181) art.6, 7, 10, 11;

Burgerlijk Wetboek, Boek 2, art. 29, 69, 180, 289;

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Stb. 1997, 697).

Product: Registerdossier

Opmerking: Deze handeling betreft de registratie van alle gegevens opgenomen in het handelsregister voorzover zij niet onder de handelingen 29,30 en 32 vallen.

Waardering: B (5)

III. Trefwoordenlijst

[Vervallen per 23-12-2010]

Trefwoord

Handeling

Activiteitenplan kamers van koophandel

21

Aanvraagformulieren

26, 34, 43

Advisering (beleids-)

1, 8, 9, 23, 33, 36, 37, 41, 42, 46, 47, 57, 58, 61, 74, 78

Arbitrage

66, 67, 70, 72

Arrondissementsrechtbank

46

Algemeen bestuur

6, 10

Basisgegevenssystemen

115

Basisgegevensverzamelingen

116

Beëdiging deskundigen

45

Beëdiging makelaars

46

Begroting kamers van koophandel

20

Belangenbehartiging

50, 51

Beleid (uitvoeringsbeleid)

24, 50, 59, 66, 75, 86, 105, 113, 119

Bemiddeling

66, 67, 73

Bestuursreglement

5

Bedrijfshuuradviescommissie

49

Bewijs van kredietwaardigheid

40

BICC

104

Bindend advies

71

Bindende Oorsprongs Inlichtingen

75, 79

Carnets A.T.A. en C.P.D./China/Taiwan

81, 82, 83, 84, 85

Certificaten inzake goederenverkeer (EUR 1)

78

Certificaten van oorsprong

75, 76

Colportageovereenkomsten (dagtekening)

48

Commissies

4, 24, 49

Communicatie

117, 118, 119, 120, 121

Congressen

93, 94, 100, 103

Dagelijks bestuur

5, 6, 7, 10

Deponering algemene voorwaarden

69

Deponering jaarstukken

29, 30

Detailhandel Informatie Systeem (DIS)

114, 115, 116

Diploma-vervangende verklaringen

36

Dwangbevel

19

Economisch commissaris

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142

EG-verklaringen

39

Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO)

114, 115, 116

Euregio-Kamers

95, 96, 97

Eurochambres

98, 99, 100

Exportconsulent

111

Federatie van Nederlandse Exporteurs (Fenedex)

88, 89

Gedenkpenningen

64

Handelsdelegaties

90, 91

Handelsinformatiesysteem (HIS)

114, 115, 116

Handelsmissies

90, 91

Handelsnaam(onderzoek)

28

Handelsregister

14, 24, 25, 26, 27, 116

Heffingen

14, 15, 16, 17, 18, 19

Horecabedrijf (beperkingen)

41

ICC Nederland

101

Informatieproducten

106

Instelling kamers van koophandel

1

Internationaal Bureau van de kamers van koophandel

 

International Chamber of Commerce

101, 102, 103

Internationale handel

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

Jaarrekening kamers van koophandel

20

Jaarverslag kamers van koophandel

22

Kamerkrant

118

Kamerkringen

4

Kantonrechter

49

Kernpakket Nieuwe Stijl

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

Legalisering handtekeningen

80

Maatwerkgesprek

111

Marketing

121, 122

Medailles

64, 65

Minister van Economische Zaken

1, 23, 33, 42, 74

Minister van Justitie

23, 42, 47

Minister van Financiën

74, 78

Naslagwerken (N-producten)

112

Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

68

Nederlandse Export Combinatie

88, 89

Nevenvestigingen

87

Noordzee Havenkamers

95, 96, 97

Ondernemershuis

109, 110

Ondernemingsbeurs

114, 115, 116

Ontbinding rechtspersonen

31, 32

Ontheffing vestigingsvergunning

37, 38

Opheffing kamers van koophandel

1

Overleg

52, 53, 68, 96, 101

Personeelsreglement

13

Productontwikkeling

106

Rechtspositiereglement

13

Regiostimulering (projectmatig)

59, 60, 61

Samenwerkingsverbanden

2, 3, 51, 87, 88, 89, 95

Secretaris

11, 12

SER

8, 9, 36, 37

Subsidie

62, 63

Trajectbegeleiding

111

Tweelanden-Kamers

88, 89

Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK)

2, 3

Verklaringen van oorsprong

75, 77

Vestigingsvergunning

35, 38

Vestigingsvergunningen-register

38

Voorlichting

105, 107, 108, 109, 110, 111, 112

Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

6, 10

Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

1

Winkelweekacties

42, 43, 44

Zienswijze

54, 55, 56, 58

Terug naar begin van de pagina