Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2003

Geldend van 01-03-2006 t/m heden

Besluit tot vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluiten:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2003 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
namens deze:
de

Directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

P.P.L. van Kalmthout

Bijlage 1. De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2003

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

–55,621

2a

Inwoners

22,25

2b

Inwoners boven 640.000

10,10

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

13,79

3b

Inwoners in landelijke gebieden

17,68

4

Land

45,92

5

Water

31,49

6

Groen

17,30

7

Gewogen weglengte

24.315,63

8

Warmtekrachtkoppeling

0,72

9

Vast bedrag

4.964.453,10

  1. niet in euro’s; het bedrag betreft het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf (per € 45,38 hoofdsom).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina