Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2008.]
Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Besluit van 15 februari 2006 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004 en de toepasselijkheid van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 januari 2006, nr. 5395644/05/6;

Gelet op artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 2006, nr. W03.06.0004/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 8 februari 2006, nr. 5401589/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (bovenwettelijke regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid Sector rechterlijke macht).]

Artikel III

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte geacht eenzelfde niet onderbroken periode van ongeschiktheid te vormen, indien:

  • 3 Een rechterlijk ambtenaar, rechterlijk ambtenaar in opleiding, gewezen rechterlijk ambtenaar of gewezen rechterlijk ambtenaar in opleiding wordt geacht een aanvraag als bedoeld in artikel 17, vierde lid, 18, derde en vierde lid, of 19, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren te hebben ingediend, indien de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, veroorzaakt door een dienstongeval of een door het verrichten van zijn arbeid opgelopen beroepsziekte, is gelegen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2006.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2006 en werkt terug als volgt:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 februari 2006

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina