Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

Geraadpleegd op 06-10-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. onderzoek eerste afgifte certificaat: onderzoek verricht voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

 • b. onderzoek hernieuwing certificaat: onderzoek verricht voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

 • c. onderzoek overname met langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die zijn voorzien van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag;

 • d. onderzoek overname zonder langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die niet voorzien zijn van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag.

Artikel 2

 • 1 De tarieven, bedoeld in deze regeling, zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden door ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport in Nederland. De aanvrager voldoet de ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3 Een aanvraag bij andere verstrekkers dan de ILT wordt pas in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.

§ 2. Tarieven koopvaardij

Artikel 3

 • 1 Voor de afgifte, verlenging of vernieuwing van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 267.

 • 2 voor de afgifte van een duplicaat of gewaarmerkt afschrift van een certificaat, verklaring, ontheffing, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf is een tarief verschuldigd van € 183.

Artikel 4

 • 1 Voor het onderzoek van schepen nodig voor de afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in de tabellen in bijlage 1.

 • 2 Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1, wordt voor het onderzoek nodig voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

 • 3 Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1 wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat daarmee het meest overeenkomt.

Artikel 5

Voor het onderzoek aan boord nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 506.

Artikel 7

Voor het onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 971.

Artikel 12

 • 1 Een tarief van € 167 per manuur is verschuldigd:

  • a. voor het onderzoek door de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport ten behoeve van een document van nationale typegoedkeuring van uitrustingsstukken als bedoeld in hoofdstuk drie, paragraaf 3, van de Regeling veiligheid zeeschepen.

  • b. voor het onderzoek verbonden aan de productietest van uitrustingsstukken of onderdelen daarvan.

 • 2 Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte het tarief verschuldigd van € 269.

Artikel 14a

 • 1 Voor de kosten van werkzaamheden met betrekking tot schepen van een vreemde nationaliteit waarmee vanuit een haven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba een reis zal worden ondernomen, en die niet ingevolge de artikelen 2 of 2bis van de Schepenwet onder de bepalingen van de Schepenwet vallen, verricht door ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport in het kader van de aanhouding, bedoeld in de artikelen 16, tweede lid, en 69, eerste lid, van de Schepenwet, kan een tarief gevorderd worden van USD 2.413.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde tarief wordt vermeerderd met USD 191 per keer dat ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport over water hebben moeten afreizen naar het schip dat onderwerp van een onderzoek was dat geleid heeft tot de aanhouding, dan wel de opheffing van de aanhouding van dat schip.

§ 3. Tarieven vissersvaartuigen

Artikel 15

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 16

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte, vernieuwing of handhaving van certificaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

   

  < 24 meter

  ≥ 24 meter

  Geklasseerde vissersvaartuigen

     

  Onderzoek eerste afgifte certificaat

   

  € 16.748

  Periodiek onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

   

  € 2.437

  Onderzoek overname met langlopend certificaat

   

  € 5.600

  Niet-geklasseerde vissersvaartuigen

     

  Onderzoek eerste afgifte certificaat

  € 13.524

  € 30.600

  Periodiek onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

  € 2.274

  € 2.800

  Onderzoek overname met langlopend certificaat

  € 5.289

  € 6.516

 • 2 Het tarief voor het periodiek onderzoek, bedoeld in het eerste lid, is verschuldigd zolang het schip onder toezicht staat en is niet langer verschuldigd na schriftelijke afmelding en uitschrijving uit het visserijregister.

 • 3 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatievaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten is in afwijking van het eerste lid het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 2.914;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 3.225.

 • 4 Bij tussentijdse verkoop van een vissersvaartuig vindt geen verrekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.

 • 5 Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de afgesproken tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is voor de wachttijd van degene die inspecteert een tarief verschuldigd van € 167 per uur. Indien de inspectie geheel vervalt wordt een tarief van € 336 in rekening gebracht.

 • 6 Indien tijdens een herinspectie aan boord van een schip blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, wordt voor de volgende inspectie een tarief van € 336 in rekening gebracht.

Artikel 18

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning, als bedoeld in artikel 2bis, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van € 971.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien het een vergunning betreft uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming, een certificaat van vrijstelling of een certificaat van deugdelijkheid.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 21

Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is een tarief verschuldigd van € 161 per manuur.

Artikel 22

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 85 per manuur.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.

Artikel 23

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in bijlage 2, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 1.410.

 • 2 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden uitgevoerd, is voor de reistijd buiten Nederland en voor de eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief per manuur verschuldigd van € 161.

 • 3 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 24

 • 1 Voor de werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze regeling een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 167 per manuur.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is exclusief de kosten voor de afgifte van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 4 van de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

Tarief onderzoek van niet-geklasseerde schepen en aannemersmateriaal

<500 GT

≥500 GT

Vrachtschip

   

Hernieuwde afgifte

€ 5.990

€ 7.672

Viseren certificaten

€ 1.365

€ 2.247

Aannemersmateriaal met voortstuwing

   

Hernieuwde afgifte

€ 6.980

€ 9.472

Viseren certificaten

€ 1.466

€ 2.347

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

   

Hernieuwde afgifte

€ 2.645

€ 3.352

Viseren certificaten

€ 853

€ 971

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

   

Hernieuwde afgifte

€ 2.646

€ 3.352

Viseren certificaten

€ 971

€ 971

Supply- en supportschip

   

Hernieuwde afgifte

€ 5.027

€ 7.672

Viseren certificaten

€ 853

€ 2.247

Sleepboot ≥24 meter

 

Hernieuwde afgifte

€ 6.109

Viseren certificaten

€ 1.657

Personentender ≥24 meter

 

Hernieuwde afgifte

€ 5.027

Viseren certificaten

€ 1.533

Patrouille-, peil- en meetvaartuig ≥24 meter

 

Hernieuwde afgifte

€ 5.027

Viseren certificaten

€ 1.533

Bijlage 2. bedoeld in artikel 23, eerste lid

Onderzoekstermijnen als bedoeld in artikel 23, eerste lid.

 

Tonnage of lengte

Aantal dagen

a. Onderzoek eerste afgifte certificaat

   

Vrachtschip

< 500 GT

13

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

2

 

500–2000 GT

3

 

> 2000 GT

3

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

 

33

Supply- en supportschip

< 500 GT

12

Special purpose schip

< 500 GT

11

Modu met voortstuwing

< 500 GT

16

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

Hotelplatform

< 500 GT

4

 

500–2000 GT

6

 

> 2000 GT

7

Sleepboot

< 24 meter

8

 

> 24 meter

11

Personentender

< 24 meter

8

 

> 24 meter

12

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

7

 

> 24 meter

11

     

b. Onderzoek hernieuwing certificaat

   

Passagiersschip

< 500 GT

2

 

< 2000 GT

4

 

2000–6000 GT

5

 

6000–9000 GT

6

 

> 9000 GT

11

     

c. Onderzoek hernieuwing certificaat SI schepen

   

Vrachtschip

5

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

6

 

> 500 GT

7

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

 

2

Supply- en supportschip

< 500 GT

3

 

> 500 GT

5

Sleepboot

< 24 meter

3

 

> 24 meter

5

Personentender

3

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

3

     
     

d. Onderzoek overname met langlopende certificaten

   

Vrachtschip

< 500 GT

4

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

< 500 GT

1

 

> 500 GT –

2

Supply- en supportschip

< 500 GT

2

Special purpose schip

< 500 GT

2

Modu met voortstuwing

< 500 GT

2

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

2

Hotelplatform

< 2000 GT

2

 

> 2000 GT

3

Sleepboot

< 24 meter

1

 

> 24 meter –

2

Personentender

> 24 meter

1

   

2

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

1

     

e. Onderzoek overname zonder langlopende certificaten

   

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

2

 

> 500 GT

3

     

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

5

Supply- en supportschip

< 500 GT

10

Special purpose schip

< 500 GT

9

Modu met voortstuwing

< 500 GT

13

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

Hotelplatform

< 2000 GT

6

 

> 2000 GT

6

   

7

Sleepboot

< 24 meter

8

 

> 24 meter

9

Personentender

< 24 meter

7

 

> 24 meter

10

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

6

 

> 24 meter

9

     

f. Viseren certificaten SI schepen

   

Vrachtschip

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Aannemersmateriaal met voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

1

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

1

Supply- en supportschip

< 500 GT

1

 

> 500 GT

2

Sleepboot

< 24 meter

1

 

> 24 meter

2

Personentender

1

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

1

     

g. Nieuwbouw vissersvaartuigen

   

Niet geklasseerde vissersvaartuigen

< 24 meter

28

 

> 24 meter

30

Niet geklasseerde mosselvaartuigen

> 24 meter

28

Geklasseerde vissersvaartuigen

> 24 meter

20

     

h. Afgifte diploma of verklaring

   

Verklaring bekendheid machinekamer met/zonder verklaring

1

     

i. Overige werkzaamheden

   

Afgifte NLS/COFCOS certificaat

1

Aanpassing certificaat met onderzoek

1

Afgifte verklaring met onderzoek

1

Afgifte vrijstelling met onderzoek

1

Intermediate survey COFCOS suppliers

1

Periodical survey VC uitrusting

1

Visering van droogzetting SI-schepen schepen

1

Naar boven