Wijzigingsregeling Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-02-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2006, nr. WJZ 6009934, houdende wijziging van de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties en vaststelling van de tenderperiode en het subsidieplafond voor 2006

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Als periode in 2006 na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op 14 augustus 2006 en eindigt op 1 september 2006, om 16.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 2.000.000,–.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór bedoeld tijdstip zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties van toepassing zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag.

Den Haag, 10 februari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.]

Terug naar begin van de pagina