Besluit aanwijzing toezichthouders Awir

Geldend van 22-02-2006 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 10 februari 2006, nr. DGB2006/556M, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 43 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Besluit aanwijzing toezichthouders Awir)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 43, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn belast, voor zover het betreft inkomensafhankelijke regelingen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen, de ambtenaren van de Belastingdienst die daartoe zijn aangewezen door de voorzitters van de managementteams van de onderdelen van de Belastingdienst, genoemd in artikel 3, lid 1, letter a, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 (regiokantoren), de Belastingdienst/Centrale Administratie en de Belastingdienst/Toeslagen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina