Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties Verordening welzijnsnormen nertsen [...] welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-04-2006 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 februari 2006 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van controle op de naleving (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 en Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 (PPE) 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De controle-instantie zoals bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, artikel 12a, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 en artikel 6a, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 45004 of 45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel;

 • b. Controleurs in dienst van de controle-instantie beschikken over de hiervoor noodzakelijke expertise, hetgeen wordt aangetoond met de door de controleurs gevolgde scholingsprogramma's;

 • c. De controle-instantie beschikt over een deugdelijke administratie en registratie;

 • d. De controle-instantie documenteert de uitgevoerde controles en verschaft het productschap desgevraagd inzage in deze documentatie;

 • e. De controle-instantie is in staat een adequate rapportage van de controles aan de voorzitter te verschaffen;

 • f. De controle-instantie is in staat om binnen veertien dagen na een controle op grond van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 een adequate rapportage van die controle aan de voorzitter te verschaffen;

 • g. De controle-instantie verantwoordt de kosten verbonden aan controles op de naleving van de verordening;

 • h. Op de controle-activiteiten is een aansprakelijkheidsverzekering met een adequate dekking van toepassing;

 • i. De controle-instantie verbindt zich ertoe de gegevens die naar aanleiding van de controles op de naleving van de verordening worden gegenereerd niet aan derden te verstrekken;

 • j. De controle-instantie beschikt over een klachtenprocedure.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instanties Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 en Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 (PPE) 2006.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 februari 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina