Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-02-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 februari 2006, houdende de nadere regeling van de behandeling van bezwaarschriften door een externe bezwaarschriftencommissie (Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006).

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap:

Productschap Pluimvee en Eieren;

b.

bestuursorgaan:

orgaan van het productschap, als bedoeld in artikel 72 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

c.

wet:

Algemene wet bestuursrecht;

d.

bezwaarschriftencommissie PPE:

adviescommissie, als bedoeld in artikel 7:13, van de wet;

e.

voorzitter:

voorzitter van de bezwaarschriftencommissie PPE.

2. Inleidende bepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening is van toepassing op de bij het productschap ingediende bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten of handelingen, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, aanhef onder a, onderscheidenlijk b, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, genomen respectievelijk verricht in het kader van de verordeningen vastgesteld ingevolge artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, met uitzondering van besluiten en handelingen op het gebied van het personeelsbeleid en het beheer van het productschap.

3. De commissie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De bezwaarschriftencommissie PPE is belast met het horen van belanghebbenden als bedoeld in artikel 7:2 van de wet en het adviseren van het bestuursorgaan ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen besluiten of handelingen als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De bezwaarschriftencommissie PPE bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de voorzitter van het productschap.

 • 2 De voorzitter van het productschap benoemt overeenkomstig het eerste lid een plaatsvervangend voorzitter en een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben de hoedanigheid van meester in de rechten.

 • 4 De leden van de bezwaarschriftencommissie PPE mogen niet in dienst zijn van het productschap.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De zittingsduur van de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de bezwaarschriftencommissie bedraagt twee jaar. De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden kunnen telkens voor twee jaar worden (her)benoemd.

 • 2 De voorzitter en de leden van de bezwaarschriftencommissie kunnen op ieder moment ontslag nemen door daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de voorzitter van het productschap.

 • 3 De aftredende voorzitter en de aftredende (plaatsvervangende) leden blijven zo mogelijk hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PPE wordt aangewezen door de voorzitter van het productschap. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PPE heeft de hoedanigheid van meester in de rechten.

 • 2 De voorzitter van het productschap kan tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie PPE aanwijzen.

4. Procedure

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op het ingediende bezwaarschrift wordt door het productschap de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2 Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de bezwaarschriftencommissie PPE gesteld.

 • 3 De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PPE bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indiener van het bezwaarschrift.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De bevoegdheden ingevolge de artikelen 2:1, tweede lid, 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als bedoeld in deze bepaling, kan worden hersteld, 6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie, 7:4, tweede, zesde en achtste lid, 7:6, vierde lid, 7:9, 7:10, derde en vierde lid, van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2 De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de bezwaarschriftencommissie PPE bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.

5. Hoorzitting

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De hoorzitting wordt gehouden ten kantore van het productschap.

 • 2 De voorzitter bepaalt het tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de bezwaarschriftencommissie PPE te doen horen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PPE deelt de belanghebbenden namens de voorzitter tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2 Binnen drie dagen nadat de in het eerste lid bedoelde mededeling is verzonden kan een belanghebbende onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3 De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk aan de belanghebbenden medegedeeld.

 • 4 De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden, dan wel voor zover de belanghebbende(n) daarmee instemmen, af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De zitting van de bezwaarschriftencommissie PPE is openbaar.

 • 2 De deuren worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3 Indien de bezwaarschriftencommissie PPE vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

6. Schriftelijke verslaglegging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3 Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4 Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die, voor zover ze nog niet ter beschikking van belanghebbende en het bestuursorgaan zijn, aan het verslag worden gehecht.

 • 5 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie PPE.

7. Nader onderzoek

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies over de op het bezwaarschrift te nemen beslissing wordt opgesteld, nader onderzoek door deskundigen wenselijk blijkt te zijn, kan de bezwaarschriftencommissie PPE dit onderzoek laten houden.

 • 2 De bezwaarschriftencommissie PPE legt de punten waarover nader onderzoek noodzakelijk is schriftelijk voor aan één of meerdere ter zake deskundigen.

 • 3 De deskundigen brengen binnen maximaal 2 maanden een rapport van bevindingen en conclusies uit, tenzij de voorzitter een andere termijn vaststelt.

 • 4 Deze rapportage wordt in afschrift aan de leden van de bezwaarschriftencommissie PPE en de belanghebbenden toegezonden.

 • 5 De leden van de bezwaarschriftencommissie PPE en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het derde lid bedoelde rapportage aan de bezwaarschriftencommissie PPE een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 6 Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het vijfde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting van overeenkomstige toepassing.

8. Advies

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De bezwaarschriftencommissie PPE beslist over het uit te brengen advies over de op het bezwaarschrift te nemen beslissing.

 • 2 De bezwaarschriftencommissie PPE brengt een advies uit aan het bestuursorgaan over de op het bezwaarschrift te nemen beslissing.

 • 3 Het advies voor een beslissing wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 12 en eventueel door de bezwaarschriftencommissie PPE ontvangen nadere informatie of onderzoeksrapportage, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Besluit inzake de behandeling van bezwaarschriften PPE 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

 • 2 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006.

Zoetermeer, 9 februari 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina