Tijdelijke regeling kentekening klassieke bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 15-02-2006 t/m 31-10-2006

Regeling, houdende de administratieve wijziging van de constructiesnelheid van een bromfiets in het kentekenregister en op het kentekenbewijs (Tijdelijke regeling kentekening klassieke bromfietsen)

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. bromfiets met rolaandrijving: bromfiets waarbij de motor een wiel aandrijft door middel van een op de band van dat wiel geplaatste aandrijfrol;

  • b. bromfiets uitgevoerd als fiets met hulpmotor: bromfiets uitgevoerd als een fiets met een hulpmotor die van fabriekswege is uitgerust met wielen waarvan de banddiameter minimaal 24 inch (610mm) of de velgdiameter minimaal 20 inch (508 mm) bedraagt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

In het kader van de afgifte van een kentekenbewijs als bedoeld in artikel IV, eerste lid, van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), wordt ná de afgifte dan wel tijdens de aanvraag van het kentekenbewijs op aanvraag van de eigenaar of houder van een bromfiets op het kentekenbewijs en in het kentekenregister vermeld dat de desbetreffende bromfiets is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/h, indien het motorrijtuig voldoet aan de in deze regeling vastgestelde eisen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

De aanvraag van de vermelding, bedoeld in artikel 2, wordt bij de Dienst Wegverkeer ingediend op door deze dienst vastgestelde wijze.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

Bromfietsen voldoen voor het verkrijgen van de vermelding, bedoeld in artikel 2, aan de volgende eisen:

  • a. de bromfiets is geconstrueerd voor 1 januari 1974;

  • b. het betreft een bromfiets met rolaandrijving, dan wel een bromfiets uitgevoerd als fiets met hulpmotor.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling kentekening klassieke bromfietsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven