Besluit beperking openbaarheid emigratiekaarten Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australië (1946–1991)

Geldend van 09-04-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 001/2006, houdende beperking van de openbaarheid van de emigratiekaarten gevormd door de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australie (1946–1991)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de emigratiekaarten gevormd door de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australië (1946–1991) pas geheel openbaar met ingang van 50 jaar na aankomst van de betreffende personen in Australië. De kaarten van inmiddels overleden personen zijn openbaar.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het in de tabel bij artikel 1 genoemd inventarisnummer, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder het in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummer, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de emigratiekaarten gevormd door de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Australië (1946–1991)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina