Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2006 ex. Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 16-02-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 februari 2006, nr. WJZ 6010081, tot vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond voor 2006 op grond van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Als periode, waarin aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s moeten zijn ontvangen, wordt voor 2006 vastgesteld: de periode van 27 februari tot en met 14 april 2006.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verlenen van subsidies op aanvragen ontvangen in de in artikel 1 vastgestelde periode bedraagt € 5.899.143.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina