Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Ecuador

Geldend van 15-02-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 010/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het honoraire consulaat te Quito 1938–1946 en het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito 1947–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het honoraire consulaat te Quito 1938–1946 en het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito 1947–1954, de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

honoraire consulaat

 

9

2019

Nederlandse Vertegenwoordiging

28

2029

39

2024

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationale archief. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het honoraire consulaat te Quito 1938–1946 en het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Quito 1947–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina