Besluit beperking openbaarheid archief Verenigd Koninkrijk/ Britse gebieden in Afrika

Geldend van 15-02-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 004/2005, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Verenigd Koninkrijk/Britse gebieden in Afrika/het consulaat-generaal Nairobi 1948–1954, het consulaat-generaal Dar Es Salaam 1927–1950 en van de consulaten te Rhodesië (Bulawayo en Salisbury) (1909) 1910–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van de archieven van het Verenigd Koninkrijk/Britse gebieden in Afrika, het consulaat-generaal Nairobi 1948–1954, het consulaat-generaal Dar Es Salaam 1927–1950 en van de consulaten te Rhodesië (Bulawayo en Salisbury) (1909) 1910–1954, de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

consulaat-generaal Dar Es Salaam

25

2021

consulaat-generaal Nairobi

107

2029

consulaten te Rhodesië (Bulawayo en Salisbury) (1909) 1910–1954

32

2030

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal archief. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Verenigd Koninkrijk/Britse gebieden in Afrika, het consulaat-generaal Nairobi 1948–1954, het consulaat-generaal Dar Es Salaam 1927–1950 en van de consulaten te Rhodesië (Bulawayo en Salisbury) (1909) 1910–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina