Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Zuid-Afrika

Geldend van 15-02-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 015/2004, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van het consulaat Bloemfontein 1940–1947 (1952), consulaat Durban 1916–1950, consulaat-generaal Johannesburg 1938–1954, en het gezantschap/ambassade Pretoria (1910) 1930–1954 (1955) – consulaat Pretoria (1941–1946)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat Bloemfontein 1940–1947 (1952), consulaat Durban 1916–1950, consulaat-generaal Johannesburg 1938–1954, en het gezantschap/ambassade Pretoria (1910) 1930–1954 (1955) – consulaat Pretoria 1941–1946, de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

consulaat Bloemfontein

1

2017

2 t/m 6

2018

7

2019

8

2020

9

2021

10 t/m 11

2022

12 t/m 13

2018

14

2019

15

2021

16

2022

17

2023

19

2018

consulaat Durban

 

3

2020

5

2015

6

2026

7

2019

8

2019

9

2020

10

2025

25 t/m 27

2018

28 t/m 29

2019

30

2020

31

2021

32 t/m 33

2022

34

2023

35 t/m 37

2018

38 t/m 39

2019

40

2020

41

2021

42

2022

43

2023

44–46

2017

consulaat-generaal Johannesburg

14

2026

33 t/m 77

2021

gezantschap/ambassade/consulaat Pretoria

40

2026

154

2030

155

2030

156

2030

157

2030

165

2030

171

2029

176

2030

433 t/m 471

2030

507 t/m 512

2027

513

2030

514

2018

515

2023

517

2020

518

2020

519

2026

520

2021

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven consulaat Bloemfontein 1940–1947 (1952), consulaat Durban 1916–1950, consulaat-generaal Johannesburg 1938–1954, en het gezantschap/ambassade Pretoria (1910) 1930–1954 (1955) – consulaat Pretoria 1941–1946’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina