Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Costa Rica

Geldend van 15-02-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 007/2005, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat en gezantschap van Costa Rica (1938–1954)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat en gezantschap van Costa Rica (1938–1954), het in de eerste tabel genoemde inventarisnummer pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

00026

2030

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummer, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder het in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummer, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het consulaat en gezantschap van Costa Rica (1938–1954)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina