Besluit beperking openbaarheid archief diplomatieke vertegenwoordiging Egypte

Geldend van 15-02-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 007/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat/consulaat-generaal/diplomatiek agentschap Caïro 1850–1949, gezantschap te Egypte (Caïro) (1881) 1921–1954 (1961) en het consulaat te Alexandrië 1895–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat/consulaat-generaal/diplomatiek agentschap Caïro 1850–1949, het gezantschap te Egypte (Caïro) (1881) 1921–1954 (1961) en het consulaat te Alexandrië 1895–1954, de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

consulaat/consulaat-generaal/diplomatiek agentschap Caïro 1850–1949

166

2013

176

2012

208

2020

consulaat te Alexandrië 1895–1954

6

2011

13

2007

15

2012

21

2012

gezantschap te Egypte (Caïro) (1881) 1921–1954 (1961)

785

2029

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van het consulaat/consulaat-generaal/diplomatiek agentschap Caïro 1850–1949, het gezantschap te Egypte (Caïro) (1881) 1921–1954 (1961) en het consulaat te Alexandrië 1895–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina