Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke [...] enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2011.]
Geldend van 29-11-2006 t/m heden

Besluit van 6 februari 2006, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming en het voorzien in nadere regels, in verband met de aanwijzing van Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 december 2005, nr. DJZ 2005208721, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, en 18, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing en artikel 88, negende lid, van de Wet bodembescherming;

De Raad van State gehoord (advies van 21 december 2005, nr. W08.05.0554/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 februari 2006, nr. DJZ2006227485, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing.]

Artikel II

  • 1 In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Wet stedelijke vernieuwing geeft Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uiterlijk 1 oktober 2005:

    • a. aan de gemeente Sittard-Geleen een indicatie van de hoogte van het voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 te verstrekken investeringsbudget, en

    • b. aan de provincie Limburg een indicatie van het bedrag waarmee het investeringsbudget voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 zal worden verlaagd.

  • 2 In afwijking van artikel 11, derde lid, van de Wet stedelijke vernieuwing dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen de aanvraag tot verlening van investeringsbudget voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 binnen acht weken na inwerkingtreding van dit besluit in.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met uitzondering van artikel II, eerste lid, dat terugwerkt tot en met 1 oktober 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 februari 2006

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina