Besluit beloning niet-ambtelijke leden Audit Committee OCW 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 04-03-2006 t/m 31-12-2013

Besluit van 6 februari 2006, houdende toekenning van een vaste beloning aan niet-ambtelijke leden van het Audit Committee (Besluit beloning niet-ambtelijke leden Audit Committee OCW 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2006, nr. 2005/34989 van de directie Financieel Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beloning niet-ambtelijke leden Audit Committee OCW 2006.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 februari 2006

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de tweede maart 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina