Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Ministerie van Maatschappelijk Werk 1952–1965)

Geldend van 11-02-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2006, nr. KICK 2652266, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van het Ministerie van Maatschappelijk Werk over de periode 1952–1965

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Ministerie van Maatschappelijk Werk over de periode 1952–1965, die zijn opgenomen in de institutionele toegang onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

Inventarisnummer:

Niet openbaar vóór 1 januari:

743

2033

746, 751

2034

748

2035

747, 754–756

2036

745, 749–750, 752–753, 757–758, 814–815

2037

744, 813

2038

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Nationaal Archief gehanteerde ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina