Regeling uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 30-11-2018 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 februari 2006, nr. LMV 2006.229362, Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, Afdeling Sturing Bodemsaneringsoperatie, houdende nadere regels voor uniforme saneringen (Regeling uniforme saneringen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op het Besluit uniforme saneringen;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.1. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Besluit uniforme saneringen;

 • b. streefwaarde: de getalsmatige invulling van het gehalte aan chemische stoffen in grondwater, zoals vermeld in tabel 1 van bijlage 1 bij de Circulaire bodemsanering 2009;

 • c. interventiewaarde: de getalsmatige invulling van het gehalte aan chemische stoffen in grond en grondwater, zoals vermeld in tabel 1 van bijlage 1 bij de Circulaire bodemsanering 2009;

 • d. tussenwaarde: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een verontreinigende stof in het grondwater;

 • e. immobiele verontreinigingssituatie: een situatie waarbij de in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen zich tot ten hoogste de tussenwaarde hebben verspreid naar het grondwater;

 • f. mobiele verontreinigingssituatie: een situatie waarbij de in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen zich tot meer dan de tussenwaarde hebben verspreid naar het grondwater;

 • g. achtergrondwaarden: de getalsmatige invulling van het gehalte aan chemische stoffen in de bodem, zoals opgenomen in tabel 1 van bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit;

 • h. maximale waarden: de getalsmatige invulling van het gehalte aan chemische stoffen in de bodem, zoals opgenomen in tabel 1 van bijlage B bij de Regeling bodemkwaliteit;

 • i. lokale maximale waarden: de getalsmatige invulling van het gehalte aan chemische stoffen in de bodem, bedoeld in artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit;

 • j. bodemfuncties: bodemfuncties als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit en artikel 4.7.1 van de Regeling bodemkwaliteit;

 • k. bodemfunctieklassen wonen of industrie: bodemfunctieklassen wonen of industrie als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit;

 • l. gebiedsspecifiek toetsingskader: toetsingskader als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, van het Besluit bodemkwaliteit;

 • m. projectgebied de Kempen: het gebied bedoeld in bijlage 3;

 • n. NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;

 • o. NEN 5725: 2017, Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek;

 • p. NEN 5740: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009, met wijzigingsblad van 1 februari 2016;

 • q. NEN 5707, Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, augustus 2015, met correctieblad van augustus 2016 en correctieblad C2:2017;

 • r. NTA: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven technische afspraak;

 • s. NTA 5755: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, juli 2010.

Artikel 1.2. Aanwijzing van categorieën van uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Als categorieën van uniforme saneringen, bedoeld in artikel 39b van de wet, worden aangewezen:

 • a. immobiel;

 • b. mobiel;

 • c. tijdelijk uitplaatsen;

 • d. projectgebied de Kempen.

Artikel 1.3. Melding uniforme sanering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Degene die het voornemen heeft te saneren overeenkomstig het besluit verstrekt bij de melding, bedoeld in artikel 6 van het besluit, de volgende gegevens aan het bevoegd gezag:

  • a. de naam, adres- en woonplaatsgegevens van de saneerder en de eigenaar of erfpachter van de saneringslocatie,dan wel, indien de sanering zich over meerdere aaneengesloten kadastrale percelen uitstrekt, van de betrokken eigenaren of erfpachters;

  • b. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;

  • c. de rapporten van de uitgevoerde bodemonderzoeken, bedoeld in paragraaf 3;

  • d. de onderzoeksgegevens, bedoeld in paragraaf 3, zoals aangegeven in de modellen die zijn opgenomen in bijlage 4;

  • e. het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal aanvangen, of, voorzover bekend, het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sanering;

  • f. het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd;

  • g. een situatietekening waarop is aangegeven:

   • 1°. de saneringslocatie;

   • 2°. de geplande saneringswerkzaamheden, inclusief dwarsdoorsnede; en

   • 3°. de plaats en de soort voorzieningen;

  • h. voor grondwateronttrekkingen een beschrijving van de wijze waarop dit zal plaatsvinden, de debieten, de te onttrekken hoeveelheden en vrachten aan verontreinigingen en de toe te passen reinigingsmethoden en lozingen;

  • i. gegevens over de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en meldingen, zoals aangegeven in de modellen die zijn opgenomen in bijlage 4;

  • j. gegevens over de voor de uitvoering op de saneringslocatie van belang zijnde infrastructurele voorzieningen, waaronder gebouwen, wegen, verhardingen en eventueel aanwezige kabels, leidingen, puin;

  • k. de overige gegevens en documenten, zoals aangegeven in de modellen die zijn opgenomen in bijlage 4.

 • 2 Voor het verstrekken van de gegevens bij de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt per categorie uniforme saneringen gebruik gemaakt van een formulier waarvan de modellen zijn opgenomen in bijlage 4.

Artikel 1.4. Melding wijziging

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De melding van wijzigingen als bedoeld in artikel 10 van het besluit geschiedt:

  • a. onmiddellijk nadat van de wijzigingen of gewijzigde omstandigheden is gebleken, voorzover het betreft gegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, b en c van het besluit;

  • b. onmiddellijk nadat van de wijzigingen of gewijzigde omstandigheden is gebleken, voorzover het betreft de volgende gegevens:

   • 1°. de persoons- en adresgegevens; en

   • 2°. de verwachte dan wel de feitelijke aanvangsdatum van de sanering;

  • c. binnen twee weken nadat van de wijzigingen of gewijzigde omstandigheden is gebleken, voorzover het betreft gegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder d, en gegevens met betrekking tot de feitelijke situatie, waartoe in ieder geval behoren:

   • 1°. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;

   • 2°. de gegevens omtrent het huidige en toekomstige gebruik van de saneringslocatie; en

   • 3°. de verwachte dan wel de feitelijke einddatum van de sanering.

 • 2 Indien tijdens de sanering sprake is van actuele risico’s, als gevolg van de aangetroffen verontreinigingssituatie of calamiteiten bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden, wordt dit onmiddellijk nadat van deze risico’s is gebleken, gemeld aan het bevoegd gezag door degene die saneert of degene die de sanering feitelijk uitvoert.

Artikel 1.5. Onderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De saneerder voert de volgende onderzoeken uit, tenzij in paragraaf 3 anders is bepaald:

  • a. vooronderzoek overeenkomstig NEN 5725;

  • b. verkennend onderzoek overeenkomstig NEN 5740. De onderzoeksstrategie dient te worden gebaseerd op de gegevens van het vooronderzoek bedoeld in sub a;

  • c. indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld onder a, daartoe aanleiding geven dient een onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd, overeenkomstig NEN 5707; en

  • d. nader onderzoek overeenkomstig NTA 5755, waarbij de aard en omvang van de verontreinigingen in de bodem worden vastgesteld.

 • 2 Onderzoek als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, kan achterwege blijven indien eerder in een ander kader onderzoek is uitgevoerd dat representatief is voor de heersende situatie en waarvan de resultaten nog voldoende actueel zijn.

 • 4 De gegevens voortvloeiend uit de onderzoeken bedoeld in het eerste en tweede lid worden in de vorm van bodemonderzoeksrapporten vastgelegd.

 • 5 Met de in deze regeling genoemde normen en richtlijnen worden gelijkgesteld normen en richtlijnen die zijn vastgesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Paragraaf 2. Uitvoeringsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1. Melding aanvang saneringswerkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Degene die saneert, meldt aan het bevoegd gezag schriftelijk de datum en het tijdstip van de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang.

Artikel 2.2. Saneringsuitvoering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De sanering wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit, beschikt over een erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.

 • 2 De verontreinigingen binnen de saneringslocatie zijn goed bereikbaar met de in te zetten technieken.

 • 3 De saneringslocatie en buiten de saneringslocatie liggende depots zijn omgeven door een hekwerk. Na het beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden wordt het hekwerk afgesloten. Het hekwerk is aan de buitenzijden voorzien van het duidelijk leesbaar opschrift, luidende: verboden toegang voor onbevoegden, gevaarlijk terrein.

 • 4 De saneerder, dan wel degene die de sanering feitelijk uitvoert, stelt het bevoegd gezag in staat om de uitvoering van de sanering te controleren, zowel gedurende als na afloop van de sanering.

Artikel 2.3. Milieukundige begeleiding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De werkzaamheden worden milieukundig begeleid, tenzij in paragraaf 3 anders is bepaald.

 • 3 Gedurende de sanering houdt de milieukundig begeleider een logboek bij.

Artikel 2.4. Opslag van grond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het tijdelijk opslaan van bij de sanering vrijkomende verontreinigde grond en bodemvreemd materiaal dient te voldoen aan de volgende eisen, tenzij in paragraaf 3 anders is bepaald:

 • a. de tijdelijke opslag is toegestaan binnen het geval van verontreiniging;

 • b. depots en containers voor tijdelijke opslag dienen op deugdelijke wijze te worden afgedekt met een lekdicht folie;

 • c. het is niet toegestaan de opslag te laten voortduren:

  • 1°. na het beëindigen van de grondsanering, of

  • 2°. langer dan zes maanden na de aanvang van de sanering.

 • d. partijen verontreinigde grond worden naar aard, samenstelling en verontreiniging in te onderscheiden deelpartijen opgeslagen, zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan. De deelpartijen dienen fysiek te worden gescheiden.

Artikel 2.5. Afvoer van grond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Vrijgekomen asbesthoudende grond of bodemmateriaal wordt uiterlijk binnen vier weken na het vrijkomen ervan afgevoerd.

Paragraaf 3. Categorieën van uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 3.1. Categorie: immobiel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.1.1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Tot de categorie van uniforme saneringen, bedoeld in artikel 1.2, onder a, behoren saneringen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. de saneringslocatie betreft een landbodem;

 • b. de sanering heeft betrekking op een immobiele verontreinigingssituatie;

 • c. toegepast wordt ten hoogste één van de saneringsaanpakken beschreven in de artikelen 3.1.2 tot en met 3.1.5;

 • d. de eventuele verspreiding van verontreinigende stoffen uit de grond van de saneringslocatie heeft niet geleid tot een overschrijding van de tussenwaarde voor die stoffen in het grondwater; en

 • e. het betreft een verontreiniging met stoffen als bedoeld in bijlage 6 onder categorie Immobiel waarop het besluit van toepassing is.

Artikel 3.1.2. Saneringsaanpak: open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van het besluit bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond tot minimaal het niveau van de terugsaneerwaarde als bedoeld in artikel 3.1.6; en

 • b. het van de saneringslocatie afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond;

 • c. het eventueel aanvullen van de ontgraving met grond van een kwaliteit van ten hoogste het concentratieniveau voor stoffen bedoeld in artikel 3.1.7.

Artikel 3.1.3. Saneringsaanpak: aanbrengen isolatielaag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van het besluit, bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. in geval van het aanbrengen van een leeflaag dat:

  • 1°. deze bestaat uit een laag grond met een op de bodemfunctie afgestemde kwaliteit die ten hoogste gelijk is aan het concentratieniveau voor stoffen bedoeld in artikel 3.1.7;

  • 2e. deze een standaarddikte heeft van mimimaal één meter;

  • 3e. deze, in afwijking van het bepaalde onder 2e, een dikte heeft van minimaal 50 centimeter in geval van bijzondere situaties waarbij als gevolg van de situering van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen al beperkingen in het gebruik gelden; en

  • 4e. tussen de grond in de leeflaag en de onderliggende verontreinigde bodem een signaallaag aanwezig is.

 • b. in geval van het aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag, dat deze in zijn geheel bestaat uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of tegels;

 • c. in afwijking van onderdeel b geldt voor spoorwegterreinen die zich bevinden op kadastrale percelen die in eigendom zijn van NS Vastgoed BV en Railinfratrust BV, dat een aaneengesloten duurzame afdeklaag tevens kan bestaan uit:

  • 1e. een laag ballastmateriaal met een minimum dikte van 25 centimeter met daaronder een aaneengesloten waterdoorlatend geotextiel;

  • 2e. een splitbed met een minimum dikte van 25 centimeter met daaronder een aaneengesloten waterdoorlatend geotextiel op een fundatielaag bestaande uit zand.

 • d. dat de verontreinigde grond die moet worden afgegraven om de isolatielaag te kunnen aanbrengen, moet worden afgevoerd, indien herschikken binnen de saneringslocatie niet tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 3.1.4. Saneringsaanpak: open ontgraving in combinatie met aanbrengen isolatielaag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 In afwijking van artikel 3.1.2, onder b, is herschikken van de verontreinigde grond, op dat deel van de saneringslocatie waar een isolatielaag wordt aangebracht, toegestaan.

Artikel 3.1.5. Saneringsaanpak: open ontgraving in combinatie met aanbrengen aanvullaag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In stedelijke gebieden, waarvoor geen gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld, is de saneringsaanpak bedoeld in het tweede lid toegestaan voorzover sprake is van een dunne verontreinigde toplaag met een dikte van ten hoogste 50 centimeter, waarvan de onderliggende bodem een kwaliteit heeft van ten hoogste de helft van de naar grondsoort gecorrigeerde interventiewaarde.

 • 2 De saneringsaanpak bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van het besluit, in combinatie met het aanbrengen van een laag aanvulgrond, bestaat uit:

  • a. het ontgraven van de verontreinigde toplaag tot ten hoogste de helft van de naar grondsoort gecorrigeerde interventiewaarden;

  • b. het aanbrengen van een laag aanvulgrond met ten minste een dikte van 50 centimeter, van een op de bodemfunctieklasse afgestemde kwaliteit van ten hoogste het concentratieniveau voor stoffen bedoeld in artikel 3.1.7, en

  • c. het van de saneringslocatie afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond.

Artikel 3.1.6. Terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De terugsaneerwaarden voor de saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3.1.2, zijn ten hoogste gelijk aan:

 • a. de achtergrondwaarden voor situaties waarvoor geen bodemfunctieklassenkaart is vastgesteld of voor gebieden die niet zijn ingedeeld in een bodemfunctieklasse;

 • b. de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen of industrie van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen; of

 • c. indien de saneringslocatie is gelegen in een gebied waarvoor een gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld, de hierin vastgelegde lokale maximale waarden voor de met de sanering te realiseren bodemfunctie.

Artikel 3.1.7. Kwaliteit leeflaag en aanvulgrond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De kwaliteit van de grond in de leeflaag en de laag aanvulgrond komt, bij de saneringsaanpakken bedoeld in de artikelen 3.1.2, 3.1.3, onder a, 3.1.4 en 3.1.5, ten minste overeen met:

 • a. de achtergrondwaarden voor situaties waarvoor geen bodemfunctieklassenkaart is vastgesteld of voor gebieden die niet zijn ingedeeld in een bodemfunctieklasse;

 • b. de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse die behoort bij de bodemfunctie van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen; of

 • c. indien de saneringslocatie is gelegen in een gebied waarvoor een gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld, de hierin vastgelegde lokale maximale waarden voor de kwaliteitsklasse die behoort bij de met de sanering te realiseren bodemfunctie.

Artikel 3.1.8. Onderzoek bij aanbrengen isolatielaag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.5, eerste lid, onder d, is niet van toepassing voor de saneringsaanpak bedoeld in artikel 3.1.3 en 3.1.5.

Artikel 3.1.9. Nazorg isolatielaag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een saneringsaanpak bedoeld in artikel 3.1.3, onderdeel a, mag niet leiden tot beperkingen voor de bodemfunctie van de saneringslocatie en het gebruik van de bodem. Het gebruik van de bodem van de saneringslocatie wordt vermeld op het formulier bedoeld in artikel 1.3, tweede lid.

Paragraaf 3.2. Categorie: mobiel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.2.1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Tot de categorie van uniforme saneringen, bedoeld in artikel 1.2, onder b, behoren saneringen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de saneringslocatie betreft een landbodem;

  • b. de sanering heeft betrekking op een op zichzelf staande mobiele verontreinigingssituatie;

  • c. toegepast wordt een saneringsaanpak bedoeld in artikel 3.2.2, 3.2.2a, 3.2.2b of 3.2.3 of een combinatie hiervan;

  • d. het betreft verontreiniging met stoffen als bedoeld in bijlage 6 onder categorie Mobiel waarop het besluit van toepassing is;

  • e. de verontreiniging in het grondwater is te bereiken met de in te zetten technieken;

  • f. een kwetsbaar object als bedoeld in de Circulaire bodemsanering is niet gelegen binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door de interventiewaarde contour in het grondwater of een straal van 100 meter er om heen, en

  • g. de in te zetten technieken leiden niet tot een verandering in de bodemgesteldheid die van nadelige invloed kan zijn op een binnen het invloedgebied gelegen kwetsbaar object als bedoeld in de Circulaire bodemsaneringen.

 • 2 Verontreinigingen in de vaste bodem die aanwezig zijn op plaatsen die niet bereikbaar zijn met de in te zetten technieken, zoals onder gebouwen, hoofd(transport)leidingen en andere belangrijke (ondergrondse) infrastructuur, worden niet tot de saneringslocatie gerekend, indien een voorziening is aangebracht als bedoeld in artikel 3.2.8.

Artikel 3.2.2. Saneringsaanpak: open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van het besluit bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. het ontgraven van de verontreinigde grond en het daarin aanwezige verontreinigde grondwater tot minimaal het niveau van de terugsaneerwaarde bedoeld in artikel 3.2.4;

 • b. het van de saneringslocatie afvoeren van deze grond;

 • c. het aanvullen van de ontgraving met grond van een kwaliteit van ten hoogste het concentratieniveau voor stoffen bedoeld in artikel 3.2.5.

Artikel 3.2.2a. Saneringsaanpak: open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde (combi)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e, van het besluit bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

  • a. het tijdelijk uitplaatsen van de aanwezige verontreinigde grond zoals bedoeld in artikel 3.3.1 en volgens de aanpak als bedoeld in artikel 3.3.2;

  • b. het ontgraven van de te saneren verontreinigde grond en het daarin aanwezige verontreinigde grondwater tot minimaal het niveau van de terugsaneerwaarde bedoeld in artikel 3.2.4;

  • c. het van de saneringslocatie afvoeren van de te saneren grond;

  • d. het aanvullen van de ontgraving tot het niveau van de terug te plaatsen grond bedoeld in onderdeel a met grond van een kwaliteit van ten hoogste het concentratieniveau voor stoffen bedoeld in artikel 3.2.5; en

  • e. het weer terugplaatsen van de verontreinigde grond, bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Bij de saneringsaanpak bedoeld in het eerste lid kan, in afwijking van artikel 3.2.1, onderdeel b, tevens sprake zijn van een immobiele verontreinigingssituatie.

Artikel 3.2.2b. Saneringsaanpak: saneren verontreinigde grond en verontreinigd grondwater tot niveau terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b en d, van het besluit, bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond in de bronzone tot ten minste het niveau van de terugsaneerwaarde bedoeld in artikel 3.2.4;

 • b. het van de saneringslocatie afvoeren van deze grond;

 • c. het aanvullen van de ontgraving met grond van een kwaliteit van ten hoogste het concentratieniveau voor stoffen bedoeld in artikel 3.2.5;

 • d. het onttrekken van het aanwezige verontreinigde grondwater uit de pluim tot minimaal het niveau van de terugsaneerwaarde, bedoeld in artikel 3.2.4, en het behandelen van het hierbij vrijkomende water, dan wel de inzet van in de saneringspraktijk gangbare en bewezen intensieve in-situ technieken voor sanering van de pluim, waarmee de in artikel 3.2.4 bedoelde terugsaneerwaarde kan worden gerealiseerd, zoals beschreven in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit(www.bodemrichtlijn.nl).

Artikel 3.2.3. Saneringsaanpak: saneren verontreinigd grondwater tot niveau terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het besluit, bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. het onttrekken van verontreinigd grondwater tot minimaal het niveau van de terugsaneerwaarde bedoeld in artikel 3.2.4 en het behandelen van het hierbij vrijkomende water; of

 • b. de inzet van in de saneringspraktijk gangbare en bewezen intensieve in-situ technieken, waarmee de in artikel 3.2.4 bedoelde terugsaneerwaarde kan worden gerealiseerd, zoals beschreven in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit (www.bodemrichtlijn.nl).

Artikel 3.2.4. Terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De verontreinigde grond van de saneringslocatie, bedoeld in artikel 3.2.2, wordt ontgraven tot een niveau waarop de ontgraving geurvrij is en tot minimaal de naar grondsoort gecorrigeerde concentraties:

  • a. 0,1 maal de interventiewaarden van de somparameter voor naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzoantraceen, benzopyreen, benzofluorantheen, indenopyreen en benzoperyleen en de natuurlijke achtergrondwaarde voor aromatische stoffen;

  • b. de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen voor metalen, overige anorganische stoffen en minerale olie, of de voor deze stoffen vastgestelde lokale maximale waarden.

 • 2 De grondwaterverontreiniging van de saneringslocatie, bedoeld in artikel 3.2.2 tot en met 3.2.3, wordt voor alle aanwezige verontreinigende stoffen gesaneerd tot een niveau gelijk aan of lager dan de interventiewaarde.

Artikel 3.2.5. Kwaliteit aanvulgrond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor de kwaliteit van de aanvulgrond onder de contactlaag geldt dat:

  • a. deze vrij is van mobiele verontreinigingen;

  • b. voor de immobiele verontreinigingen het concentratieniveau voor stoffen ten hoogste gelijk is aan het concentratieniveau voor stoffen van de aansluitende bodem.

 • 2 De kwaliteit van de grond in de contactlaag komt ten minste overeen met:

  • a. de achtergrondwaarden voor situaties waarvoor geen bodemfunctieklassenkaart is vastgesteld of voor gebieden die niet zijn ingedeeld in een bodemfunctieklasse;

  • b. de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse die behoort bij de bodemfunctie van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen; of

  • c. indien de saneringslocatie is gelegen in een gebied waarvoor een gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld, de hierin vastgelegde lokale maximale waarden voor de kwaliteitsklasse die behoort bij de met de sanering te realiseren bodemfunctie.

Artikel 3.2.6. Melding datum einddiepte ontgraving

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De datum waarop de einddiepte van de ontgraving zal worden bereikt wordt door de saneerder dan wel degene die de sanering uitvoert uiterlijk één werkdag voorafgaande aan het bereiken van dat punt aan het bevoegd gezag gemeld.

Artikel 3.2.7. Opslag van verontreinigde grond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Ter bepaling van de afvoerbestemming kan de verontreinigde grond ten hoogste drie werkdagen worden opgeslagen op de saneringslocatie.

 • 2 De opgeslagen grond is van de onderliggende bodem gescheiden door middel van een lekdicht folie.

 • 3 Indien de grond wordt opgeslagen, wordt deze gescheiden naar grondsoort of naar aard en graad van verontreiniging, dan wel een combinatie daarvan.

Artikel 3.2.8. Voorzieningen in geval van achterblijvende verontreinigingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In geval van een sanering van een verontreinigingssituatie, bedoeld in artikel 3.2.1, tweede lid, geldt dat de saneerder een isolerende voorziening aanbrengt. Horizontale monitoringsdrains worden aangemerkt als isolerende voorziening.

Paragraaf 3.3. Categorie: tijdelijk uitplaatsen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.3.1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Tot de categorie van uniforme saneringen, bedoeld in artikel 1.2, onder c, behoren saneringen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. de saneringslocatie betreft een landbodem;

 • b. de sanering betreft een immobiele verontreinigingssituatie;

 • c. toegepast wordt een saneringsaanpak bedoeld in artikel 3.3.2;

 • d. het tijdelijk uitplaatsen is noodzakelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden zoals voor de aanleg, het onderhoud of de verwijdering van ondergrondse infrastructuur, waaronder wordt begrepen kabels, leidingen, rioleringen, duikers, funderingen en vergelijkbare activiteiten binnen een geval van verontreiniging; en

 • e. het betreft een verontreiniging met stoffen bedoeld in bijlage 6 onder categorie Tijdelijk uitplaatsen waarop het besluit van toepassing is.

Artikel 3.3.2. Saneringsaanpak: het verplaatsen van verontreinigde grond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het besluit bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. het na uitplaatsen zoveel mogelijk terug brengen van de tijdelijk uitgeplaatste grond in het hetzelfde ontgravingsprofiel onder dezelfde bodemomstandigheden zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan; en

 • b. eventueel het van de locatie afvoeren van de overtollige verontreinigde grond.

Artikel 3.3.3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Het in artikel 1.5, eerste lid, onder b, genoemde onderzoek kan worden beperkt tot de bodem die valt binnen het profiel van ontgraving van de saneringslocatie.

Artikel 3.3.4. Nadere regels eenvoudige saneringen tijdelijk uitplaatsen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor saneringen die binnen de termijn, bedoeld in artikel 7 van het besluit aanvangen, geldt dat de kwaliteit van de terug te plaatsen grond niet verschilt met die van de aansluitende bodem.

Artikel 3.3.5. Milieukundige begeleiding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Milieukundige begeleiding is slechts van toepassing op situaties waarbij:

 • a. een deel van de verontreinigde grond niet wordt teruggebracht in het profiel van ontgraving, maar zal worden afgevoerd;

 • b. op de saneringslocatie reeds een isolatielaag in de vorm van een leeflaag of andere duurzame afdeklaag aanwezig is en de ontgraving dieper reikt dan deze isolatielaag;

 • c. de ontgraving dieper reikt dan de verontreinigde bodemlaag en daardoor selectief moet worden ontgraven.

Paragraaf 3.4. Categorie: projectgebied de Kempen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.4.1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. zinkassen: restproduct van de (voormalige) zinkertsverwerkende bedrijven in de Nederlandse en Belgische Kempen, bedoeld in het ‘Basisdocument: beginseldocument Actief Bodembeheer de Kempen van 5 februari 2001’;

  • b. moestuin: (een deel van) een perceel dat, binnen de gebruiksfunctie ‘wonen’, bedoeld is om gewassen te telen voor eigen consumptie;

  • c. siertuin: (een deel van) een perceel waar, binnen de gebruiksfunctie ‘wonen’, geen gewassen worden of zullen worden geteeld voor eigen consumptie en waar geen beweiding van kleinvee plaatsvindt;

  • d. Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven: het voor het projectgebied de Kempen geldende onderzoeksprotocol.

 • 2 Tot de categorie van uniforme saneringen, bedoeld in artikel 1.2, onder d, behoren saneringen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de saneringslocatie betreft een landbodem gelegen binnen het projectgebied de Kempen;

  • b. de functieklasse van het huidig dan wel toekomstig gebruik van de saneringslocatie betreft wonen met moestuin, wonen met siertuin of industrie;

  • c. de sanering heeft betrekking op een verontreinigingssituatie waarbij zinkassen in de bodem aanwezig zijn of waarbij de bodem verontreinigd is geraakt door de aanwezigheid van zinkassen;

  • d. het betreft een saneringsaanpak bedoeld in artikel 3.4.2;

  • e. het betreft een verontreiniging met stoffen als bedoeld in bijlage 6 onder categorie De Kempen waarop het besluit van toepassing is.

Artikel 3.4.2. Saneringsaanpak: open ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van het besluit, bestaat bij deze categorie uniforme saneringen uit:

 • a. het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond en zinkassen tot minimaal het niveau van de terugsaneerwaarde bedoeld in artikel 3.4.3;

 • b. het van de saneringslocatie afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond en zinkassen; en

 • c. het aanvullen van de ontgraving met grond met een kwaliteit bedoeld in artikel 3.4.4.

Artikel 3.4.3. Terugsaneerwaarde

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De terugsaneerwaarden bedoeld in artikel 3.4.2 zijn ten hoogste gelijk aan de lokale maximale waarden voor de betreffende bodemfunctieklasse, genoemd in bijlage 3.

Artikel 3.4.4. Kwaliteit aanvulgrond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het concentratieniveau voor stoffen in de laag aanvulgrond, in geval van de saneringsaanpak bedoeld in artikel 3.4.2, is ten hoogste gelijk aan de maximale waarden voor kwaliteitsklasse wonen bij de functieklassen ‘wonen met moestuin’ en ‘wonen met siertuin’ en de kwaliteitsklasse industrie bij de functieklasse industrie, genoemd in bijlage 3.

Artikel 3.4.5. Onderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 De saneerder voert een bodemonderzoek uit overeenkomstig het Protocol Bodemonderzoek Zivest/zinkassenerven.

Artikel 3.4.6. Tijdelijke opslag van verontreinigde grond met of tengevolge van zinkassen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het depot voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond dient het te worden voorzien van een afsluitbaar hek.

 • 2 De opgeslagen grond is van de onderliggende bodem gescheiden door middel van een lekdicht folie.

Paragraaf 4. Afronding sanering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.1. Melding afronding sanering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Degene die saneert, meldt de datum van afronding van de sanering aan het bevoegd gezag schriftelijk binnen twee weken na de datum van beëindiging van de saneringswerkzaamheden.

Artikel 4.2. Evaluatieverslag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Degene die saneert verstrekt bij het verslag, bedoeld in artikel 13 van het besluit, de volgende gegevens aan het bevoegd gezag:

  • a. de naam, adres- en woonplaatsgegevens van de melder, de eigenaar of erfpachter van de saneringslocatie, of, indien de sanering zich over meerdere aaneengesloten kadastrale percelen uitstrekt, van de betrokken eigenaren of erfpachters, en de saneerder;

  • b. de kadastrale gegevens met betrekking tot de saneringslocatie;

  • c. de toegepaste categorie van uniforme saneringen;

  • d. de toegepaste saneringsaanpak of -aanpakken;

  • e. een revisietekening waarop is aangegeven:

   • 1°. de gerealiseerde oppervlakte van de saneringslocatie;

   • 2°. de gerealiseerde saneringswerkzaamheden, inclusief dwarsdoorsnede; en

   • 3°. de plaats en de soort voorzieningen;

   • 4e. de voorzieningen, inclusief hun beschrijving, bedoeld in artikel 3.2.8;

  • f. een overzicht van het totale grondverzet op de saneringslocatie;

  • g. de hoeveelheid, kwaliteit en de feitelijke afvoerbestemming van bij de sanering vrijgekomen verontreinigde grond;

  • h. de hoeveelheid en kwaliteit van de aangevoerde grond;

  • i. de dikte, aard, constructie en kwaliteit van de aangebrachte isolatielaag;

  • j. de gerealiseerde terugsaneerwaarden voor grond en grondwater;

  • k. voor grondwateronttrekkingen een beschrijving van de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden, de debieten, de onttrokken hoeveelheden, gehalten aan verontreinigingen, de eventuele (voor)zuivering en lozingswijze; en

  • l. in geval van toepassing van de saneringsaanpak bedoeld in artikelen 3.1.3 of 3.1.4 een beschrijving van de eventuele beperkingen van het gebruik van de bodem als gevolg van het aanwezig zijn van de isolatielaag; en

  • m. de overige gegevens en documenten, zoals aangegeven in de modellen die zijn opgenomen in bijlage 5.

 • 2 De gegevens met betrekking tot gerealiseerde aspecten bedoeld in het eerste lid, onder e tot en met k, worden achterwege gelaten in het verslag indien:

  • a. gesaneerd is volgens de saneringsaanpak verplaatsen van verontreinigde grond, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het besluit;

  • b. de uitkomende grond is teruggebracht in de ontgraving; en

  • c. de kwaliteit van de terug te plaatsen grond niet verschilt met de kwaliteit van de aansluitende bodem.

 • 3 Voor het verstrekken van de gegevens bij het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt per categorie uniforme saneringen gebruik gemaakt van een formulier waarvan de modellen zijn opgenomen in bijlage 5.

Artikel 4.3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De categorie tijdelijk uitplaatsen, bedoeld in artikel 1.2, onder c, wordt aangewezen als categorie van saneringen die geen instemming behoeft, als bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Besluit uniforme saneringen.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit uniforme saneringen in werking treedt. Indien de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst later is gelegen dan de tweede dag vóór genoemd tijdstip, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uniforme saneringen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 4 en 5, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van VROM en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 1 februari 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1. behorende bij de artikelen 3.1.6 en 3.4.4 van de Regeling uniforme saneringen

[Vervallen per 01-10-2008]

Bijlage 3. behorende bij de artikelen 3.4.1 en 3.4.3 van de Regeling uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Lokale maximale waarden in het projectgebied de Kempen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Waarden in relatie tot achtergrondwaarden en interventiewaarden voor een standaardbodem (25% lutum en 10% organisch stof) uitgedrukt in mg/kg ds.

 

Achtergrondwaarden

Maximale waarden

Interventiewaarden

Stof

Bodemfunctie-klasse landbouw en natuur

Bodemfunctie-klasse wonen met moestuin*

Bodemfunctie-klasse wonen met siertuin*

Bodemfunctie-klasse wonen

Bodemfunctie-klasse industrie**

 

Kwaliteitsklasse wonen met moestuin*

Kwaliteitsklasse wonen met siertuin*

Kwaliteitsklasse wonen

Kwaliteitsklasse industrie**

Antimoon

4

15

15

15

22

22

Arseen

20

55*

55*

27

76

76

Barium

           

Cadmium

0,6

3,7*

12*

1,2

12**

13

Chroom

55

62

62

62

180

180 (Cr III)

Cobalt

15

35

35

35

190

190

Koper

40

190*

190*

54

190

190

Kwik

0,15

0,83

0,83

0,83

4,8

36 (anorg)

Lood

50

85

276*

210

530

530

Molybdeen

1,5

88

88

88

190

190

Nikkel

35

39

39

39

100

100

Tin

6,5

180

180

180

900

900

Vanadium

80

97

97

97

250

250

Zink

140

720*

720*

200

720

720

PAK (10-VROM)

1,5

6,8

6,8

6,8

40

40

DDT (som)

0,20

0,20

0,20

0,20

1

1,7

DDD (som)

0,10

0,13

0,13

0,13

1,3

2,3

DDE (som)

0,02

0,84

0,84

0,84

34

34

Drins (som)1

0,015

0,04

0,04

0,04

0,14

4,0

Aldrin

         

0,32

Minerale Olie

190

190

190

190

500

5000

             

Asbest

--

100

100

100

100

100

Andere stoffen

 

2

2

2

2

 

1 Som aldrin, dieldrin, endrin

2 Zie tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit voor de generieke maximale waarden wonen en industrie.

* De bodemfunctieklasse wonen en bodemkwaliteitsklasse wonen zoals opgenomen in de bijlagen bij de Regeling bodemkwaliteit is alleen voor het projectgebied De Kempen verbijzonderd in het gebruik als moestuin en als siertuin voor zover sprake is van een beïnvloeding door zinkassen. De verbijzondering geldt binnen het projectgebied alleen voor de stoffen Arseen, Cadmium, Koper, Lood en Zink. Indien niet sprake is van een aantoonbare beïnvloeding door zinkassen dan gelden de generieke waarden voor de bodemfunctieklasse en kwaliteitsklasse wonen van tabel 1, bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

** Voor de bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse industrie is binnen het projectgebied De Kempen uitsluitend voor de stof cadmium een verbijzondering van toepassing. Indien niet sprake is van een aantoonbare beïnvloeding door zinkassen dan gelden de generieke waarden voor de bodemfunctieklasse en kwaliteitsklasse industrie van tabel 1, Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

Met bovenstaande gebiedsgerichte verbijzondering voor moestuin en siertuin is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ingestemd op 6 april 2004 onder nummer 982886 en door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op 1 juni 2004 onder besluit 2004/30014.

Voor het gebruik van de concentraties in de tabel geldt, dat voor andere bodems dan de standaard bodem een bodemtype correctie moet worden uitgevoerd conform de bestaande formules voor het corrigeren van genoemde waarden.

De situering en omvang van het projectgebied van Actief Bodembeheer de Kempen staat weergegeven in de volgende tekening (in kleur).

Bijlage 245426.png
Figuur 1 . Overzicht projectgebied De Kempen

Het Projectgebied De Kempen betreft de volgende gemeenten:

Asten

Maasbree

Bergeijk

Maasgouw

Best

Meijel

Bladel

Nederweert

Boxtel

Nuenen ca

Cranendonck

Oirschot

Deurne

Reusel – De Mierden

Eersel

Schijndel

Eindhoven

Sevenum

Geldrop-Mierlo

Sint-Michielsgestel

Gemert-Bakel

Sint-Oedenrode

Heeze-Leende

Someren

Helden – Panningen

Son en Breugel

Helmond

Tilburg

Hilvarenbeek

Valkenswaard

Horst aan de Maas

Veghel

Kessel

Veldhoven

Laarbeek

Vught

Leudal

Waalre

Weert

 

Bijlage 4. behorende bij artikel 1.3 van de Regeling uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249215.png
Bijlage 249216.png
Bijlage 249217.png
Bijlage 249218.png
Bijlage 249219.png
Bijlage 249220.png
Bijlage 249221.png
Bijlage 249222.png
Bijlage 249223.png
Bijlage 249224.png
Bijlage 249225.png
Bijlage 251996.png
Bijlage 251997.png
Bijlage 251998.png
Bijlage 251999.png
Bijlage 252000.png
Bijlage 252001.png
Bijlage 252002.png
Bijlage 252003.png
Bijlage 252004.png
Bijlage 252005.png
Bijlage 249242.png
Bijlage 249243.png
Bijlage 249244.png
Bijlage 249245.png
Bijlage 249246.png
Bijlage 249247.png
Bijlage 249248.png
Bijlage 249249.png
Bijlage 249250.png
Bijlage 249251.png
Bijlage 249252.png
Bijlage 249253.png
Bijlage 249254.png
Bijlage 249255.png
Bijlage 249256.png
Bijlage 249257.png

Bijlage 5. behorende bij artikel 4.2 van de Regeling uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249258.png
Bijlage 249259.png
Bijlage 249260.png
Bijlage 249261.png
Bijlage 249262.png
Bijlage 249263.png
Bijlage 249264.png
Bijlage 249265.png
Bijlage 249266.png
Bijlage 249267.png
Bijlage 252008.png
Bijlage 252009.png
Bijlage 252010.png
Bijlage 252011.png
Bijlage 252012.png
Bijlage 252013.png
Bijlage 252014.png
Bijlage 252015.png
Bijlage 249281.png
Bijlage 249282.png
Bijlage 249283.png
Bijlage 249284.png
Bijlage 249285.png
Bijlage 249286.png
Bijlage 249287.png
Bijlage 249288.png
Bijlage 249289.png
Bijlage 249290.png
Bijlage 249291.png
Bijlage 249292.png
Bijlage 249293.png
Bijlage 249294.png

Bijlage 6. behorende bij de artikelen 3.1.1, 3.2.1, 3.2.4, 3.3.1 en 3.4.1 van de Regeling uniforme saneringen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Reikwijdte stoffen in de regeling uniforme saneringen waarbij sanering noodzakelijk is

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Stofgroepen en Stoffen

Categorie Mobiel*

Categorie Immobiel, tijdelijk uitplaatsen en De Kempen*

1. metalen

JA

JA

2. overige anorganische stoffen

JA

JA

3. aromatische stoffen

JA

NEE

4. pak’s

JA

JA

5. gechloreerde koolwaterstoffen

NEE

NEE

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

   

b. chloorbenzenen

   

c. chloorfenolen

   

d. PCB’s

   

e. overige gechloreerde kws

   

6. bestrijdingsmiddelen

NEE

 

a. organochloorbestrijdingsmiddelen

 

JA

b. organofosforpesticiden

 

NEE

c. organotinbestrijdingsmiddelen

 

NEE

d. MCPA

 

NEE

e. overige bestrijdingsmiddelen

 

NEE

7. minerale olie

JA

JA

8. asbest

n.v.t.

JA

9. overige stoffen

NEE

NEE

* JA = BUS is van toepassing.

NEE = BUS is niet van toepassing.

Naar boven