Nadere regels uitvoering negatief vermogen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 08-11-2006 t/m 31-12-2012

Nadere regels uitvoering negatief vermogen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze Nadere regels uitvoering negatief vermogen wordt verstaan onder:

 • a. College:

  het College sanering zorginstellingen, zoals genoemd in de Wet toelating zorginstellingen;

 • b. Centrale post voor het ambulancevervoer:

  de centrale post voor het ambulancevervoer, zoals genoemd in de Wet ambulancevervoer;

 • c. Ambulancedienst:

  instelling met een vergunning tot het verrichten van ambulancevervoer, zoals genoemd in de Wet ambulancevervoer;

 • d. Negatief vermogen:

  het negatief saldo van de Reserve aanvaardbare kosten en het genormaliseerde eigen vermogen tezamen;

 • e. Reserve aanvaardbare kosten:

  het cumulatieve verschil tussen het budget op basis van de Wet tarieven gezondheidszorg en de werkelijke kosten;

 • f. Normaliseren:

  het aanpassen van de waarderingsgrondslagen zoals deze door de instelling is toegepast naar de waarderingsgrondslagen zoals in de Nadere regels gegevens negatief vermogen voorgeschreven;

 • g. Sluitingsbalans:

  de balans per datum beëindiging dienstverlening inzake ambulancehulpverlening.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • a. Het genormaliseerde vermogen op 31 december 2000 moet negatief zijn om in aanmerking te komen voor subsidieverlening. Voorwaarde is voorts dat een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2000 alsmede bij de genormaliseerde vermogensopstelling per 31 december 2000 wordt overgelegd waaruit dit genormaliseerde negatieve vermogen blijkt.

 • b. Een wijziging van het genormaliseerde negatief vermogen ná 31 december 2000 zal bij de subsidieverlening in aanmerking worden genomen.

 • c. De hoogte van de subsidievaststelling met betrekking tot het onderdeel negatief vermogen bedraagt maximaal het genormaliseerde negatief vermogen per datum beëindiging dienstverlening inzake ambulancehulpverlening.

 • d. Indien er per 31 december 2000 geen genormaliseerd negatief vermogen bestaat, maar een genormaliseerd negatief vermogen is ontstaan ná 31 december 2000, dan komt dit ná 31 december 2000 gevormde negatief vermogen niet voor subsidie in aanmerking.

 • e. Indien door de accountant géén goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2000 alsmede bij de genormaliseerde vermogensopstelling per 31 december 2000 is afgegeven, dan komt het genormaliseerde negatief vermogen niet voor compensatie in aanmerking.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het College zal niet eerder tot subsidievaststelling overgaan dan nadat de definitieve aanvaarbare kosten en de opbrengstresultaten tot en met de sluitingsbalans door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking na bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Terug naar begin van de pagina