Nadere regels subsidie

Geraadpleegd op 07-07-2022.
Geldend van 06-11-2006 t/m heden

Nadere regels subsidie

Artikel 2

 • 1 Bij de aanvraag tot subsidieverlening worden – voorzover van toepassing – overgelegd:

  • a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon die de instelling exploiteert of van de statuten zoals die laatstelijk zijn gewijzigd;

  • b. de laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, dan wel een verslag over de financiële positie van de instellinginstelling op het moment van de aanvraag;

  • c. het besluit of de besluiten krachtens welke de instelling is toegelaten als instelling in de zin van de WTZi;

  • d. het besluit of de besluiten op grond waarvan de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2 De aanvrager verschaft het College voorts andere gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het College voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn.

Artikel 4

 • 1 Aan de subsidieverlening wordt in ieder geval de verplichting verbonden dat de subsidieontvanger binnen een door het College vast te stellen termijn bij het College een liquidatiebegroting indient.

 • 2 De liquidatiebegroting dient de gegevens te bevatten, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 5

De instelling behoeft de toestemming van het College voor:

 • a. het oprichten dan wel deelnemen in een rechtspersoon;

 • b. het wijzigen van statuten;

 • c. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen;

 • d. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;

 • e. het aangaan of wijzigen van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten tot geldlening;

 • f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de instelling zich verbindt tot zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden van derden of waarbij zij zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt;

 • g. het ontbinden van de rechtspersoon;

 • h. het doen van aangifte tot haar faillissement of tot het aanvragen van surséance van betaling.

Bijlage

Liquidatiebegroting

Kosten

Jaar t-1

Jaar t

Jaar t+1

Jaar t+2

Jaar t+n

Totaal

Personeelskosten :

           

Sociaal Plan1

           

Overige personeelskosten

           

Subtotaal personeelskosten

           
 

Vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren2/3

           
 

Huisvestingskosten :

           

Exploitatiekosten

           

Instandhoudingskosten

           

Afschrijving

           

Rente

           

Sloopkosten

           

Overige kosten

           

Subtotaal huisvestingskosten

           
 

Overige kosten :

           

Onderbezettingsverliezen

           

Integratiekosten

           

Overige kosten4

           

Subtotaal overige kosten

           
 

Totaal kosten

           

Baten

Jaar t-1

Jaar t

Jaar t+1

Jaar t+2

Jaar t+n

Totaal

Opbrengst verkoop5

           

Overige baten

           

Totaal baten

           

Saldo van kosten en baten

Jaar t-1

Jaar t

Jaar t+1

Jaar t+2

Jaar t+n

Totaal

Saldo van kosten en baten

           

Reeds bevoorschot

           

Nog te bevoorschotten

           

Specificatie kosten

Jaar t-1

Jaar t

Jaar t+1

Jaar t+2

Jaar t+n

Totaal

Sociaal Plan

           

Personeel in loondienst

           

1. Wachtgelden

           

2. Salaris tot ontslagdatum

           

3. Stimulering mobiliteit

           

4. Begeleiding. arbeidsongeschikten

           

5. Uitkeringsverordeningen

           

6. CAO Sociale Begeleiding

           

7. 50+/55+ -regeling

           

8. Beleidingscommissie

           

9. Overige kosten p.i.l.

           

10. Sociale lasten

           

Totaal kosten p.i.l.

           
             

Personeel niet in loondienst

           

1. .....................

           

2. Overige kosten p.n.i.l.

           

Totaal kosten p.n.i.l.

           

Totaal

           
 

Vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren 6

           

1. Ink. derving tot sluitingsdatum

           

2. Claims opzegging toel. overeenk.

           

Totaal

           
             

Overige kosten

           

Administratiekosten

           

Advieskosten

           

Accountantskosten

           

Afkoop contracten

           

Kosten archief

           

Diversen

           

Totaal

           

Specificatie baten

Jaar t-1

Jaar t

Jaar t+1

Jaar t+2

Jaar t+n

Totaal

Opbrengst verkoop

           

Onroerend goed

           

Inventaris

           

Overige activa

           

Totaal

           

Controleprotocol inzake subsidies, verrekeningen en afdrachten in verband met het College sanering zorginstellingen

Om voldoende zekerheid te verkrijgen over de juistheid en de volledigheid van de kosten en opbrengsten is het noodzakelijk dat goedkeurende accountantsverklaringen/onderzoeksrapporten bij de jaarrekening en de liquidatiebegroting/subsdie-aanvraag aan het College sanering zorginstellingen worden overgelegd. Deze accountantsverklaringen/onderzoeksrapporten kunnen worden afgegeven door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.

Algemene uitgangspunten voor de controle door de accountant:

 • De controle betreft zowel de getrouwe weergave als de rechtmatigheid. Van de accountant wordt verwacht dat hij niet alleen de getrouwe weergave controleert, maar ook dat hij de naleving van de regelgeving toetst, dat nagegaan wordt of prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en of de uitgaven passen binnen het kader van de relevante regelgeving in het algemeen.

 • Ten aanzien van de uitvoering van de controle door de accountant geldt de voor de controle voor overheidshuishoudingen gebruikelijke nauwkeurigheid, zijnde 1% van het totaalbedrag van de afrekening. Voor de rapportage geldt dat bij de controle geconstateerde en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden groter dan € 45.378,= dienen te worden gemeld.

Specifieke vereisten:

Bij de uitvoering van de controle van de subsidie inzake de saneringskosten dient te worden vastgesteld dat:

 • het saldo van de saneringskosten en -opbrengsten is opgesteld conform de posten in de liquidatiebegroting; de voorgaande jaren worden cumulatief getoond;

 • het saldo van de saneringskosten en -opbrengsten juist is bepaald overeenkomstig de posten behandeld in de liquidatiebegroting, waarbij afwijkingen groter dan 5% nader zijn toegelicht;

 • de van het College voor zorgverzekeringen ontvangen voorschotten juist en volledig zijn opgenomen en conform de voorwaarden besteed;

 • de kosten bij beperking van een toelating voor wat betreft de uitgangspunten en de verdeelsleutels overeenkomstig de tariefopbouw ex Wet tarieven gezondheidszorg van het College tarieven gezondheidszorg zijn verdeeld;

 • het saldo van de saneringskosten en -opbrengsten zodanig is opgesteld dat deze voldoende inzicht biedt in de juiste berekening van het door het College te betalen/te ontvangen bedrag met inachtneming van de door het College ontvangen baten.

De accountant zal kennis dienen te nemen van wet- en regelgeving die van belang is in het kader van het onderzoek:

Voor de berekening van de vergoeding aan vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren is een formulierenset voorhanden.

Deze set bestaat uit:

 • een formulier voor opgave van de gegevens ter vaststelling van het praktijkinkomen;

 • een toelichting op dit formulier;

 • een formulier voor opgave van de specificatie van de winst uit ondernemen;

 • een tweetal voorgeschreven accountantsverklaring.

De accountant stelt met betrekking tot de liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag onder inachtneming van het voorgaande de volgende zaken vast:

 • is sprake van financiële gevolgen als bedoeld in artikel 17 van de Wet toelating zorginstellingen vloeien de kosten niet voort uit inefficiëntie van de instelling, dan wel uit maatregelen genomen vóór de formele beperking of intrekking van de toelating;

 • zijn de gegevens zoals deze door de belanghebbende zijn verstrekt volledig en zijn deze inhoudelijk juist;

 • is, gelet op de bepalingen van de relevante regelgeving, het bedrag van de kosten en opbrengsten (onder meer op basis van de door het College goedgekeurde liquidatiebegroting) juist vastgesteld en zijn verschillen op het postniveau groter dan 5% met de liquidatiebegroting geanalyseerd en separaat toegelicht;

 • is het verzoek tot subsidievaststelling door de bevoegde persoon getekend (dit zal onder meer afhangen van het feit of het bestuur nog aanblijft en of sprake is van faillissement of gedeeltelijke sluiting),

 • hebben, gelet op de datum van de beperking of intrekking van de toelating, de kosten betrekking op de periode hierna;

 • zijn in de liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag geen kosten opgenomen die via tarieven ex Wet tarieven gezondheidszorg (kunnen) worden afgedekt;

 • is, in het kader van de kosten van afvloeiing van werknemers, het formatieplan goedgekeurd door de Ondernemingsraad en de Vakbond, met name ten aanzien van de hantering van de CAO (het anciënniteitaspect etc.);

 • is een analyse gemaakt van de vergelijking tussen de in de toelating genoemde beperking of intrekking in relatie tot de oorspronkelijke productie en het aantal personeelsleden (zowel overhead als direct personeel) en zijn aanmerkelijke verschillen nader geanalyseerd;

 • is in de liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag de opbrengst van verkoop van onroerende zaken aan derden dan wel aan andere instellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen vallen begrepen en is hierbij rekening gehouden met de juiste restantboekwaarde van de onroerende zaak;

 • indien sprake is van boekverliezen voortvloeiend uit de afstoting/desinvestering van onroerende zaken is hier dan in de afrekening in voldoende mate aandacht aan geschonken?

Zo nodig kunnen aanvullende afspraken leiden tot aanvulling van het controleprotocol voor de desbetreffende accountant.

In de Accountantsverklaring/het onderzoeksrapport, waarvan hierna een voorbeeld is opgenomen, refereert de accountant aan dit ‘Controleprotocol inzake subsidies, verrekeningen en afdrachten, etc.’

Accountantsverklaring/onderzoeksrapport

Opdracht

Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte jaarrekening/liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag over 20... (jaar) van ......... (naam huishouding) te ......... (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. De jaarrekening/liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de huishouding.

Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring/onderzoeksrapport inzake de jaarrekening/liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag te verstrekken.

De accountantsverklaring/het onderzoeksraport inzake deze jaarrekening/liquidatie-begroting/subsidie-aanvraag is bestemd voor de bepaling van de definitieve bijdragen, verrekeningen en afdrachten in verband met het College sanering zorginstellingen.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindafrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de liquidatierekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de liquidatierekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de liquidatierekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening/liquidatiebegroting/subsidie-aanvraag een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de financiële positie op ......... en van de baten en lasten voortvloeiend uit de sanering over ......... en in overeenstemming is met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en dat overigens gehandeld is zoals omschreven in het ‘Controleprotocol inzake subsidies, verrekeningen en afdrachten in verband met het College sanering ziekenhuisvoorzieningen’.

Plaats, datum

In de Accountantsverklaring/het onderzoeksrapport wordt gerefereerd aan het ‘Controleprotocol inzake subsidies, verrekeningen en afdrachten, etc.’ waarvan de tekst hiervoor is opgenomen.

 1. specificatie op bijlage ^ [1]
 2. specificatie op bijlage ^ [2]
 3. niet van toepassing op ambulancediensten en Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA’s) ^ [3]
 4. specificatie op bijlage ^ [4]
 5. specificatie op bijlage ^ [5]
 6. niet van toepassing op ambulancediensten en Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA’s) ^ [6]
Naar boven