Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2006 ex Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 09-02-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 2006, nr. WJZ 6006080, houdende de vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De periode als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit vangt aan op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en eindigt op 6 april 2006, om 17:00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor projecten inzake duurzame energiehuishouding, die betrekking hebben op een of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • a. biomassa;

  • b. nieuw gas/schoon fossiel;

  • c. energie-efficiënte in de industriële en agrarische sector;

  • d. gebouwde omgeving;

  • e. opwekking en netten,

   wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 januari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina