Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-09-2014.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 09-11-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/323, Directie Juridische Zaken, houdende vaststelling van de tegemoetkoming voor de oogstschade 2002 (Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 87, derde lid, onderdeel c, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Trb. 1957, 74 en 91);

Gelet op de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (Pb EG 2000, C 28);

Gelet op de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij beschikking nr. SG(2005) D/206688 van 7 december 2005;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. schadetermijn: de op 1 augustus 2002 in gang zijnde teeltcyclus, uiterlijk eindigend op 1 juli 2003;

 • c. schadeperiode: 1 augustus 2002 tot en met 31 augustus 2002;

 • d. schade: financieel verlies als gevolg van een geringere opbrengst in kwantiteit of kwaliteit van gewassen, die redelijkerwijs is veroorzaakt door de zware regenval in de schadeperiode;

 • e. rechtspersoon: rechtspersoon, niet zijnde een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • f. landbouwbedrijf: het geheel of gedeelte van bij de aanvrager in gebruik zijnde productie-eenheden, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van akker- of tuinbouw;

 • g. boekhouding gewassen: het Overzicht gewaspercelen 2002 bij het aanvragen van premies voor de Regeling dierlijke EG-premies of de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen.

 • h. schade-expert: een deskundige die de Gedragscode van expertiseorganisaties van het Verbond voor verzekeraars of een daarmee gelijk te stellen gedragscode in acht neemt;

 • i. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op natuurlijke personen of rechtspersonen die:

 • a. in het jaar 2002 in Nederland een landbouwbedrijf voor eigen rekening en risico exploiteerden, en

 • b. in de schadetermijn schade hebben geleden.

Artikel 3

Op aanvraag kan de minister een tegemoetkoming voor de in de schadeperiode veroorzaakte schade aan gewassen verstrekken.

§ 2. Omvang tegemoetkoming in de schade aan gewassen

Artikel 4

 • 1 De ingevolge artikel 2, onderdeel b, in aanmerking te nemen schade wordt vastgesteld volgens de formule:

  A × B – C = D

  waarbij:

  A = de totale oppervlakte die in het jaar 2002 op het bedrijf was beteeld met het betreffende gewas;

  B = het in bijlage 1 voor het betreffende gewas vastgestelde normbedrag voor de opbrengst. Indien daarbij een jaaraanwas is gegeven, wordt het normbedrag vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de teelt van het betreffende gewas was gevorderd op het moment van de schade;

  C = de gerealiseerde opbrengst op basis van de marktwaarde;

  D = het voor het betreffende gewas berekende schadebedrag.

 • 2 Om voor tegemoetkoming van de schade in aanmerking te komen voldoet de schade aan de volgende voorwaarde:

  D / (A × B) ≥ 0,3.

 • 3 De tegemoetkoming bedraagt 75% van de in aanmerking te nemen schade per gewas.

Artikel 5

 • 1 Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 3.800.000,–.

 • 2 Indien het totaal van de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen schades per gewas, bedoeld in artikel 4, derde lid, het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, overstijgt, wordt het totaal voor de tegemoetkomingen beschikbare bedrag evenredig over de voor tegemoetkoming in aanmerking te nemen schades verdeeld.

§ 3. Voorwaarden tegemoetkoming

Artikel 6

De tegemoetkoming in de schade, bedoeld in artikel 3, wordt verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. blijkens de gegevens, bedoeld in artikel 8, werden de gewassen waaraan schade is ontstaan als gevolg van de zware regenval in de schadeperiode daadwerkelijk in de schadeperiode op het landbouwbedrijf geteeld;

 • b. van de voor deze regeling vereiste gegevens wordt een juiste en volledige opgave gedaan;

 • c. de gewassen op het landbouwbedrijf zijn ten minste gedurende vijf aaneengesloten jaren verzekerd tegen schade aan gewassen als gevolg van zware regenval, en

 • d. voor de schade aan gewassen als gevolg van de zware regenval in de schadeperiode wordt niet reeds uit andere hoofde dan deze regeling een tegemoetkoming ontvangen.

§ 4. Aanvraag

Artikel 7

 • 1 Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade geschiedt door middel van het formulier dat daartoe op het internet [www.lnvloket.nl] wordt geplaatst. Een aanvraagformulier is tevens telefonisch opvraagbaar bij de Dienst Regelingen op telefoonnummer: 0800-2233322.

 • 2 Het aanvraagformulier wordt volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend, gedagtekend, en van alle bijlagen voorzien geretourneerd aan Dienst Regelingen, Unit west, Team Uitvoering, Postbus 21, 1110 AA Diemen.

 • 3 De aanvraagperiode loopt van 27 februari 2006 tot en met 20 april 2006. Indien het aanvraagformulier na deze datum wordt ontvangen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 8

 • 1 De aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade aan gewassen gaat vergezeld van de volgende documenten:

  • a. een taxatierapport, binnen de schadetermijn opgemaakt door een taxateur, dat ten minste de volgende gegevens bevat:

   • i) de naam, het adres en het relatienummer;

   • ii) de datum, plaats en wijze van de taxatie;

   • iii) een omschrijving van het type schadegewas, het ras, het type grond en de teeltmethoden;

   • iv) een beschrijving van de fysieke opbrengst die in 2002 voor het desbetreffende gewas is behaald;

   • v) een beschrijving van de financiële opbrengst die in het jaar 2002 voor het desbetreffende gewas is behaald;

   • vi) een beschrijving van de kwantitatieve en kwalitatieve schade;

   • vii) een omschrijving van de wijze waarop de schade zich heeft gemanifesteerd, en

   • viii) een handtekening van de aanvrager en de taxateur;

  • b. een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inhoudende dat het protocol uit bijlage 2 bij deze regeling in acht is genomen;

 • 2 Indien de aanvrager niet over een taxatierapport als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, beschikt, worden in plaats van een taxatierapport de volgende gegevens ter onderbouwing van de in de schadetermijn opgetreden schade aan de gewassen overgelegd:

  • a. de boekhouding gewassen;

  • b. een schaderapport, opgesteld door een schade-expert als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, dat ten minste de volgende gegevens bevat:

   • i) de naam, het adres en het relatienummer;

   • ii) de datum, plaats en wijze van de taxatie;

   • iii) een omschrijving van het type schadegewas, het ras, het type grond en de teeltmethoden;

   • iv) een beschrijving van de fysieke opbrengst die in 2002 voor het desbetreffende gewas is behaald;

   • v) een beschrijving van de financiële opbrengst die in het jaar 2002 voor het desbetreffende gewas is behaald;

   • vi) een beschrijving van de kwantitatieve en kwalitatieve schade;

   • vii) een omschrijving van de wijze waarop de schade zich heeft gemanifesteerd, en

   • viii) een handtekening van de aanvrager en de schade-expert, bedoeld in artikel 1, onderdeel h;

 • 3 Het taxatierapport, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het schaderapport, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, gaan vergezeld van:

  • a. objectieve schriftelijke gegevens ter onderbouwing van de opbrengst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder iv en v, en het tweede lid, onderdeel b, onder iv en v, en

  • b. objectieve schriftelijke gegevens ter onderbouwing van de schadebeschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder vi en vii, en het tweede lid, onderdeel b, onder vi en vii.

Artikel 9

 • 1 De minister beslist binnen tweeëntwintig weken na sluiting van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 7, derde lid.

 • 2 Indien de minister niet binnen tweeëntwintig weken een besluit op de aanvraag kan nemen, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen het besluit op de aanvraag wordt genomen.

Artikel 10

 • 2 Bij de terugvordering worden onverschuldigd betaalde bedragen ter zake van tegemoetkoming vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste betaling tot aan het moment van algehele voldoening.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. Tabel van normbedragen

Overzicht normen Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002

Gewas

Specificatie

Normbedrag in € inclusief BTW per ha, tenzij anders vermeld

Aardbei

 

50.200

Andijvie

verse markt

18.700

Appel

productie

15.000

Bloemkool

 

9.800

Bloemkool

verse markt biologisch

9.500

Boerenkool

Industrie

1.600

Bospeen

 

13.000

Bruine bonen

 

€ 1.900

Cichorei

 

2.400

Coniferen

éénjarig plantgoed

232.000

Coniferen

twee en driejarig

125.000

Coniferen

tweejarig leverbaar

405.000

Coniferen

tweejarig gezaaid

79.000

Coniferen

tweejarig tweej. Pl.

94.900

Consumptieaardappel

klei biologisch

7.700

Consumptieaardappel

klei

3.800

Consumptieaardappel

zand/veen

3.600

Gerst

 

880

Graszaad

 

1.500

Groenselderij

 

23.100

Heesters

éénjarig winterstek

147.000

Heesters

overige éénjarigen

252.000

Heesters

tweejarig winterstek

93.700

Heesters

overige tweejarigen

172.000

Heesters

tweejarige veredeld

292.000

Heesters

tweejarige geënt

430.000

IJssla

 

10.300

Knolselderij

verse markt

14.600

Knolselderij

Industrie

3.400

Knolselderij

Industrie biologisch

8.400

Krulandijvie

verse markt

22.400

Laanbomen

jaaraanwas

36.000

Peer

productie

19.100

Peterselie

verse markt

51.300

Peterselie

industrie

4.500

Pootaardappel

klei biologisch

10.000

Pootaardappel

klei

7.700

Pootaardappel

zand/veen

4.100

Rode kool

verse markt

10.400

Rode kool

Industrie

4.600

Rode kool

verse markt biologisch

11.900

Rode kool

Industrie biologisch

6.600

Savooiekool

groen

10.500

Spinazie

verse markt

20.100

Spinazie

Industrie

1.700

Spinazie

verse markt biologisch

14.600

Spruitkool

 

8.600

Stamslabonen

verse markt

4.800

Stamslabonen

Industrie

1.900

Stamslabonen

verse markt biologisch

8.000

Suikerbieten

 

3.200

Suikerbieten

biologisch

3.900

Suikermaïs

industrie

1.400

Tarwe

 

1.200

Uien

 

4.400

Uien

biologisch

8.800

Vlas

totaal

1.800

Waspeen

 

4.600

Winterpeen

 

6.700

Winterpeen

biologisch

15.900

Witlofwortel

 

4.200

Witlofwortel

biologisch

6.600

Wittekool

verse markt

11.300

Wittekool

Industrie

6.100

Wittekool

verse markt biologisch

12.700

Zetmeelaardappel

 

2.600

Andijvie

industrie

2.900

Bladselderij

industrie

3.500

Boerenkool

industrie biologisch

5.300

Koolrapen

verse markt biologisch

12.000

Koolrapen

industrie

3.100

Knolselderij

verse markt biologisch

17.400

Kervel

industrie nateelt

2.200

Koriander

 

4.800

Thijm

industrie

2.600

Tuinkers

drogerij

1.700

Pastinaak

 

7.500

Pastinaak

biologisch

8.000

Prei

verse markt

13.900

Prei

industrie

7.100

Rode bieten

 

7.400

Rode bieten

verse markt biologisch

17.700

Rode bieten

industrie biologisch

13.000

Savooiekool

biologisch

14.400

Spinazie

industrie biologisch

4.300

Stamslabonen

industrie biologisch

3.600

Winterpeen

industrie biologisch

11.500

Broccoli

herfstteelt

7.100

Digitalis lanata

kruiden

4.800

Erwten

zaadteelt

1.100

Groene asperge

eerste oogstjaar

2.400

Groene asperge

derde t/m negende oogstjaar

15.100

Groene asperge

vervangingswaarde

0,29/plant

Bloemkool

zaadteelt

6.800

Kruiden

potteelt potmaat < 13 cm

0,46/pot

Kruiden

potteelt potmaat ≥ 13 cm

0,68/pot

Bieslook

pollenteelt

29.700

Skimmia

potteelt

1,90/pot

Potchrysanten

 

1,68/pot

Hypericum

snijheester derde – vierde oogstjaar

58.300

Hypericum

snijheester zesde oogstjaar

15.500

Brassica olearacea

snijteelt

0,32/stuk

Euphorbia Amyg. ‘Purpurea’

potteelt

1,52/pot

Hebe

potteelt potmaat < 15 cm

0,67/pot

Hebe

potteelt potmaat ≥ 15 cm

1,10/pot

Pernethya

potteelt potmaat < 15 cm

0,70/pot

Pernethya

potteelt potmaat ≥ 15 cm

1,80/pot

Framboos

voorjaar/verwarmd

153.000

Appelbomen

vervangingswaarde driejarige bomen

36.000

Bijlage 2. Protocol als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Het onderzoek van de aanvraag, de opgave van het gerealiseerde teeltplan 2002 voor de Landbouwtelling 2002 en de teeltplanschade heeft ten doel vast te stellen of deze juist is. De door de accountant uit te voeren werkzaamheden zijn:

Vaststellen dat de op de aanvraag aangegeven gewassen daadwerkelijk in de schadeperiode zijn geteeld en wel voor de oppervlakte zoals vermeld in de opgave van de aanvrager. Hierbij dient, voorzover beschikbaar, voor het onderzoek ondermeer gebruikt gemaakt te worden van:

 • het voor het bedrijf beschikbare areaal, op basis van kadastrale gegevens en (erf)pachtovereenkomsten;

 • de hoeveelheid aangekocht en gebruikt poot-, plant- en zaaigoed;

 • eventuele nota’s van loonwerkbedrijven;

 • de opgave voor de Landbouwtelling 2002;

 • het overzicht gewaspercelen 2002 overgelegd bij het aanvragen van premies voor de Regeling dierlijke EG-premies of de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen;

 • controlerapporten van stichting SKAL (Certificatie Biologische Productie) te Zwolle;

 • bewijzen of certificaten van de Bloembollen Keuringsdienst (BKD) te Lisse;

 • bewijzen of certificaten van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor pootgoed en zaaizaad van landbouwgewassen en voor boomkwekerijgewassen.

De accountant dient in zijn rapport uitdrukkelijk te vermelden:

 • of en zo ja in welke mate het gerealiseerde teeltplan 2002 afwijkt van de opgave bij de Landbouwtelling 2002 en de ‘Boekhouding gewassen 2002’;

 • of de aanvrager recht heeft op verrekening van omzetbelasting. Dit is van belang voor de hoogte van de toe te kennen tegemoetkoming in de schade;

 • of de aanvrager de juiste gerealiseerde opbrengst en gerealiseerde marktwaarde in het jaar 2002 heeft opgegeven voor de gewassen waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Het onderzoek of de aanvrager in 2002 voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf exploiteert heeft ten doel vast te stellen of de door de aanvrager ter zake gedane opgave juist is.

De door de accountant bij bovengenoemde onder meer uit te voeren werkzaamheden zijn:

 • afstemming met de eigendomsverhoudingen ten aanzien van het bedrijf;

 • afstemming met de administratie.

De minister behoudt zich het recht voor een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager in het kader van de Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002 verrichte werkzaamheden.

Naar boven