Besluit vbo-groen in een AOC

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 05-11-2011 t/m 31-12-2015

Besluit van 30 januari 2006, houdende vaststelling van de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs die geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn op het voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische opleidingscentra (Besluit vbo-groen in een AOC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 16 november 2005, nr. TRCJZ/2005/3343, directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 19, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 5 januari 2006, no. W11.05.0513/V);

Gezien het nader rapport van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 9 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/109, directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Bekostiging

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van informatievoorziening zijn de artikelen 2.5.5 en 2.5.6 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van het persoonsgebonden nummer zijn de volgende artikelen niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:

Paragraaf 3. Personeel

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de benoembaarheidsvereisten voor docenten van instellingen is artikel 4.2.1 van de WEB niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de rechtspositie van personeel zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van georganiseerd overleg is artikel 40a van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Paragraaf 6. Instandhouding en voorzieningenplanning

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 Ten aanzien van de instandhouding van een bijzondere school zijn de artikelen 49 en 50 van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

  • 3 Ten aanzien van de instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen is artikel 53c van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van de voorzieningenplanning zijn de volgende artikelen van de WVO niet van toepassing op vbo-groen in een AOC:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 januari 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C.P. Veerman

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M.J.A. van der Hoeven

Uitgegeven de zestiende maart 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina