Uitdagersregeling

[Regeling vervallen per 05-07-2008.]
Geldend van 15-02-2006 t/m 04-07-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 januari 2006, nr. WJZ 6007068, houdende een subsidie voor excellente innovatieprojecten (Uitdagersregeling)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 05-07-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 05-07-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. excellent innovatieproject: een planmatig geheel van activiteiten, gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten, die nieuw zijn voor Nederland, en waaraan substantiële technische risico’s en daarmee samenhangende financiële risico’s zijn verbonden en die door het goede commerciële perspectief zullen leiden tot een substantiële groei van de onderneming.

Artikel 2

[Vervallen per 05-07-2008]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag ten behoeve van de financiering van een excellent innovatieproject subsidie in de vorm van een krediet aan een MKB-ondernemer die voor eigen rekening en risico een excellent innovatieproject uitvoert.

 • 2 De subsidie bedraagt ten hoogste € 1 miljoen.

Artikel 3

[Vervallen per 05-07-2008]

Het subsidieplafond voor het in 2006 verlenen van subsidies bedraagt € 12,2 miljoen.

§ 2. Afwijzingsgronden

[Vervallen per 05-07-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 05-07-2008]

 • 2 In aanvulling op artikel 15, onderdeel a en c tot en met g, van de kaderregeling beslist de minister afwijzend op een aanvraag indien:

  • a. hij de subsidiabele kosten raamt op minder dan € 300.000;

  • b. onvoldoende vertrouwen bestaat dat de subsidie-ontvanger een excellent innovatieproject en de daarop volgende fase van commercialisatie kan financieren;

  • c. onvoldoende vertrouwen bestaat dat de subsidie-ontvanger een excellent innovatieproject in technische en economische zin tot een succes zal kunnen maken.

§ 3. Verplichtingen

[Vervallen per 05-07-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 05-07-2008]

De subsidie-ontvanger is verplicht:

 • a. bij de tussenrapportages aandacht te besteden aan de vooruitzichten van commercialisatie van een excellent innovatieproject en de activiteiten die zijn ondernomen ten behoeve van die commercialisatie;

 • b. de subsidie, behoudens een ontheffing als bedoeld in artikel 36, eerste en derde lid, van de kaderregeling, binnen zes jaar na vaststelling van de subsidie terug te betalen.

§ 4. Formulieren

[Vervallen per 05-07-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 05-07-2008]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor:

 • a. een subsidie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1;

 • b. een voorschot is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2;

 • c. een subsidievaststelling is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 29 januari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina