Instellingsbesluit Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 03-02-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 januari 2006, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/AMI/2006/7586, houdende de instelling van de Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de regiegroep: de Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid, bedoeld in artikel 2;

 • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. de commissie: de commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, bedoeld in het instellingsbesluit commissie Pem, zoals dat luidde op 2 juli 2005.

Artikel 2. Instelling Regiegroep

[Vervallen per 01-01-2008]

Er is een Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid.

Artikel 3. Taak regiegroep

[Vervallen per 01-01-2008]

De regiegroep heeft tot taak de positie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt te verbeteren door:

 • a. een impuls te geven aan het uitvoeren van de afspraken die de commissie maakte met partijen op het gebied van arbeid;

 • b. het zonodig verbreden van de activiteiten door allianties met externe partijen aan te gaan;

 • c. de voortgang in de uitvoering van de afspraken te volgen en eventuele belemmeringen weg te nemen.

Artikel 4. Samenstelling regiegroep

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De regiegroep bestaat uit een voorzitter en maximaal 8 leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de regiegroep.

Artikel 5. Werkzaamheden en regiegroep

[Vervallen per 01-01-2008]

De regiegroep regelt haar werkzaamheden. Zij wordt ondersteund door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van partijen als bedoeld in artikel 3, onderdeel a.

Artikel 6. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In het secretariaat van de regiegroep wordt door de minister voorzien.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de regiegroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 3 De bescheiden worden na 31 december 2007 opgenomen in het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 7. Budget

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Jaarlijks reserveert de minister een budget ten behoeve van de door de regiegroep uit te voeren activiteiten.

 • 2 Met betrekking tot de voorgenomen aanwending van het budget legt de regiegroep, uiterlijk 1 december voorafgaande aan het kalenderjaar waarop het budget betrekking heeft, een werkplan en een daarbij behorende begroting over. Het werkplan en de daarbij behorende begroting met betrekking tot de voorgenomen aanwending van het budget voor het kalenderjaar 2006 wordt uiterlijk 1 maart 2006 door de regiegroep overgelegd.

 • 3 De regiegroep brengt jaarlijks verslag uit over de feitelijke aanwending van het budget, de voortgang van de ontplooide activiteiten en de met de activiteiten bereikte resultaten in het voorafgaande kalenderjaar. Het verslag over het kalenderjaar 2007 biedt tevens inzicht in het geheel aan activiteiten dat de regiegroep vanaf haar instelling heeft ondernomen, de daarmee bereikte resultaten en de met de activiteiten gemoeide financiële middelen

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina