Besluit vaststelling beloning voorzitters Nationaal Thematische Netwerken EQUAL

[Regeling vervallen per 14-02-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 08-02-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van 25 januari 2006, nr. 06.000185, houdende vaststelling van de beloning van de voorzitters van de Nationaal Thematische Netwerken EQUAL als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2006, nr. AM/ESM/05/95657;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 14-02-2008]

Aan de voorzitters van de vijf Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL wordt een vaste beloning toegekend. Deze beloning wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,11.

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2006

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina