Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999

Geldend van 22-03-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 oktober 2005, nr. arc-2005.02633/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende Directie van de visserijen en van de onder deze Directie ressorterende diensten, commissies en ambtenaren alsmede van de kamer voor de binnenvisserij’ vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Landbouw en Visserij d.d. 12 januari 1978, Dir/MMA/Ar 192.841 en PAZ 19 (Staatscourant 1978, 26), voor wat betreft de categorieën 38 t/m 48 (Taak), voor zover betrekking hebbend op het beleidsterrein binnenvisserij, en voor wat betreft de categorieën 49 en 50 (kamer voor de binnenvisserij) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Directeur Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden

,

D.J. Langendoen

Terug naar begin van de pagina