Voorschriftenregeling registerloodsen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 06-07-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende vaststelling van de Voorschriftenregeling registerloodsen

§ 1. Voorschriften betreffende de communicatie en de navigatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De registerloods draagt er bij de uitoefening van zijn beroep aan boord van het te loodsen schip zorg voor dat hij tijdens de uitoefening van zijn beroep op doelmatige wijze in staat is de nautische communicatie te voeren, waartoe een goede beroepsuitoefening noopt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De registerloods die precisienavigatie in de Euro-, Maas- en IJgeul verricht, is voorzien van zodanige navigatieapparatuur dat de navigatie op betrouwbare en nauwkeurige wijze, zowel zelfstandig als in interactie met de daarvoor bestemde walinrichtingen, kan plaatsvinden. De registerloods gebruikt deze apparatuur zodra een goede beroepsuitoefening daartoe aanleiding geeft.

§ 2. Voorschriften betreffende het loodsen op afstand

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het loodsen op afstand geschiedt in de Engelse taal.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan het loodsen op afstand in een andere taal plaatsvinden indien dit bij besluit door de bevoegde autoriteit is voorgeschreven of dit op de desbetreffende scheepvaartweg gebruikelijk is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Het loodsen op afstand in gevallen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen, geschiedt:

  • a. vanaf de plaats, genoemd in het eerste lid, onder a, 1°, of,

  • b. vanaf een loodsvaartuig, varend in de directe nabijheid van het te loodsen schip, mits een goede communicatie mogelijk is, en goed visueel contact, en in geval van beperkt zicht, goed radarcontact bestaat.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Het gebied, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen omvat:

 • a. in de regio Rotterdam-Rijnmond het gedeelte van de loodsplichtige scheepvaartweg ten westen van het punt, gelegen 3,5 zeemijl westelijk van het snijpunt van de loodlijn uit het hart van het Zuiderhavenlicht van Hoek van Holland op de lichtenlijn 112° van Hoek van Holland;

 • b. in de regio Amsterdam-IJmond het gedeelte van de loodsplichtige scheepvaartweg ten westen van het punt, gelegen 3 zeemijl westelijk van het snijpunt van de loodlijn uit het hart van de lichtopstand op het Zuiderhoofd van IJmuiden op de lichtenlijn 100,5° van IJmuiden;

 • c. in de regio Scheldemonden:

  • 1°. het gedeelte van de loodsplichtige scheepvaartweg vanaf de rede van Vlissingen zeewaarts via de Wielingen en het Scheur tot aan het regionale loodsstation Wandelaar, en,

  • 2°. het gedeelte van de loodsplichtige scheepvaartweg vanaf de rede van Vlissingen zeewaarts via het Oostgat, de Galgeput en de Sardijngeul tot aan het regionale loodsstation Steenbank.

§ 3. Administratieve voorschriften

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Het loodscertificaat, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen omvat:

 • a. een gedeelte in te vullen en te ondertekenen door degene die is belast met het gezag over het schip;

 • b. een ruimte voor opmerkingen, zo nodig in te vullen en te ondertekenen door degene die is belast met het gezag over het schip;

 • c. een gedeelte in te vullen en te ondertekenen door de registerloods;

 • d. een gedeelte te ondertekenen door degene die is belast met het gezag over het schip en de registerloods gezamenlijk.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het gedeelte van het loodscertificaat, bedoeld in artikel 6, onderdeel a, bevat tenminste:

  • a. de datum en het tijdstip van aanvang en einde van het loodsen;

  • b. de scheepsnaam en de roepletters;

  • c. de scheepsagent en diens plaats van vestiging;

  • d. de tonnage;

  • e. de lengte, zoals bepaald in artikel 1, onderdeel m, van de Meetbrievenwet 1981;

  • f. de lengte over alles, zoals bepaald in de Meetbrievenwet 1948, voor zover van toepassing;

  • g. de grootste diepgang gedurende de loodsreis;

  • h. de plaats van vertrek en de plaats van bestemming;

  • i. het gedeelte van de reis dat de kapitein gebruik heeft gemaakt van de diensten van een registerloods;

  • j. opmerkingen, verplicht in te vullen en nader toe te lichten als zich een bijzonder voorval heeft voorgedaan;

  • k. [Red: vervallen;]

  • l. de naam en de handtekening van degene die is belast met het gezag over het schip.

 • 2 Het gedeelte van het loodscertificaat, bedoeld in artikel 6, onderdeel c, bevat tenminste:

  • a. de door het schip gemaakte reis over loodsplichtige scheepvaartwegen;

  • b. bijzonderheden die leiden tot toepassing van hoofdstuk III van het Loodsgeldbesluit 1995;

  • c. de grootste diepgang gedurende de loodsreis;

  • d. de naam en de handtekening van de registerloods of opeenvolgende registerloodsen.

 • 3 Het gedeelte van het loodscertificaat, bedoeld in artikel 6, onderdeel d, bevat tenminste ruimte voor een maaltijddeclaratie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Het loodsjournaal, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Voorschriftenbesluit registerloodsen, bevat ten minste de volgende gegevens:

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2014]

Ingetrokken worden:

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorschriftenregeling registerloodsen.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina