Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2005/86698, houdende wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Ten aanzien van voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling verleende subsidies blijft de Subsidieregeling kinderopvang, zoals deze voor bedoeld tijdstip luidde, van toepassing op de financiële afwikkeling van die subsidies.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina