Regeling vaststelling aanvraagtijdvak, beleidsvoornemens en subsidieplafonds subsidiëring 2006 ex Subsidieregeling kinderopvang

[Regeling vervallen per 02-02-2007.]
Geldend van 01-02-2006 t/m 01-02-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 23 januari 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2005/87537, tot vaststelling van een aanvraagtijdvak, beleidsvoornemens en subsidieplafonds voor subsidiëring in het jaar 2006 op grond van de Subsidieregeling kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Aanvraagtijdvak

[Vervallen per 02-02-2007]

Voor het kalenderjaar 2006 kunnen aanvragen voor projectsubsidie worden ingediend in de periode vanaf 15 maart 2006 tot en met 15 mei 2006.

Artikel 2. Subsidieprojecten

[Vervallen per 02-02-2007]

Met betrekking tot de aanvragen voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, geldt dat deze aanvragen uitsluitend betrekking kunnen hebben op de volgende beleidsvoornemens:

  • a. bevordering van de kwaliteit van kinderopvang;

  • b. bevordering van samenwerking van kinderopvangvoorzieningen met andere jeugdvoorzieningen;

  • c. bevordering van een goede uitvoering van de Wet kinderopvang;

  • d. versterking van het ondernemerschap in de kinderopvangsector;

  • e. stimulering en ontwikkeling van innovaties binnen dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang;

  • f. ontwikkeling en totstandbrenging van zelfreguleringinstrumenten; of

  • g. verbetering van het bereik en de toegankelijkheid van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang.

Artikel 3. Duur subsidie

[Vervallen per 02-02-2007]

Subsidie wordt slechts verleend voor projecten met een duur van maximaal 18 maanden.

Artikel 4. Subsidieplafonds

[Vervallen per 02-02-2007]

  • 1 In totaal is voor 2006 een budget voor projectsubsidie beschikbaar van € 6.000.000.

  • 2 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor het beleidsvoornemen, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt voor 2006 € 2.000.000.

  • 3 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor het beleidsvoornemen, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt voor 2006 € 2.000.000.

Artikel 5. Maximum subsidiebedrag

[Vervallen per 02-02-2007]

Het maximum te subsidiëren bedrag per subsidieontvanger bedraagt € 300.000.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina