Regeling vaststelling aanvraagperioden en subsidieplafonds Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 29-01-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 januari 2006, nr. WJZ 6005009, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden en subsidieplafonds krachtens de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma's

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 Als subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s wordt voor voornoemd programma en in voornoemde periode ingediende aanvragen vastgesteld € 2.503.825, waarvan € 500.000 wordt vastgesteld als subsidieplafond voor het specifieke MKB-thema van dat programma.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina