Regeling aanwijzing IOP en vaststelling perioden aanvragen pre-advies experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 29-01-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 januari 2006, nr. WJZ 6004996, houdende aanwijzing van een nieuw IOP, alsmede vaststelling van perioden voor het aanvragen van een pre-advies in het kader van de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Verzoeken om een pre-advies als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel c, van de Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten kunnen worden ingediend:

  • a. voor het IOP self healing materials in de periode van de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 24 februari 2006;

  • b. voor het IOP photonic devices in de periode van 13 februari 2006 tot en met 17 maart 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina