Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, nr. DJZ 2006227630, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende aanpassingsregeling stad-en-milieu-benadering

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de Interimwet stad-en-milieubenadering en op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

  • A [Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving.]

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Interimwet stad-en-milieubenadering in werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina