Besluit vergoeding leden Nationaal Thematische Netwerken ESF EQUAL

[Regeling vervallen per 01-02-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 27-01-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2006, Directie AM, nr. AM/ESM/05/95656, houdende de vergoeding leden Nationaal Thematische Netwerken ESF EQUAL

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2008]

Aan de leden van een Nationaal Thematisch Netwerk als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met vijfde lid, van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL wordt voor het bijwonen van een door een Nationaal Thematisch Netwerk georganiseerde bijeenkomst een vergoeding voor reiskosten toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2008]

  • 1 Aan de leden van een Nationaal Thematisch Netwerk, bedoeld in artikel 1, wordt voor het bijwonen van een door een Nationaal Thematisch Netwerk georganiseerde bijeenkomst vacatiegeld toegekend op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988. De Nationaal Thematische Netwerken worden aangemerkt als een zware commissie in de zin van dat besluit. Vacatiegeld zal voor maximaal 15 bijeenkomsten per jaar worden toegekend.

  • 2 Twee of meer bijeenkomsten op dezelfde dag gelden als één bijeenkomst.

  • 3 Geen vacatiegeld wordt toegekend aan functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling, dan wel van een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2008]

Onder leden als bedoeld in artikel 2 wordt de voorzitter van een Nationaal Thematisch Netwerk niet begrepen. Aan de voorzitter wordt een vaste vergoeding als bedoeld in artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 toegekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 januari 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina