Regeling vaststelling afnemerstarief 2006 Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 27-01-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 januari 2006, nr. WJZ 6002492, houdende vaststelling van het afnemerstarief, bedoeld in artikel 72ab van de Elektriciteitswet 1998 voor het jaar 2006 (Regeling vaststelling afnemerstarief 2006 Elektriciteitswet 1998)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 72ab, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling afnemerstarief 2006 Elektriciteitswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 januari 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina