Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 25-01-2006 t/m 31-12-2009

Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder

 • a. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat

 • b. de Stichting: de Stichting Railcargo information Netherlands, gevestigd te Rotterdam-Hoogvliet;

 • c. vierjarenplan: het door de Stichting in oktober 2005 opgestelde plan van activiteiten voor de periode 2006–2009;

 • d. activiteitenplan: het activiteitenplan zoals bedoeld in artikel 4:62 Awb;

 • e. voorschot: de verstrekking van een bedrag of van meerdere bedragen voorafgaande aan de vaststelling van de subsidie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister kan de Stichting een subsidie verlenen om activiteiten te verrichten die ten doel hebben:

  • a. de transparantie van de markt voor spoorgoederenvervoer te vergroten;

  • b. de mogelijkheden die het goederenvervoer per spoor biedt te stimuleren;

  • c. het imago van het spoorgoederenvervoer te verbeteren.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verleend. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

 • 3 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het resterende gedeelte van de kosten van de Stichting voldoende gelden door derden beschikbaar worden gesteld.

 • 4 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt ten hoogste:

  • a. 58% van de kosten van de Stichting, met een maximum van € 200.000, prijspeil 2005, voor het jaar 2006;

  • b. 54% van de kosten van de Stichting, met een maximum van € 200.000, prijspeil 2005, voor het jaar 2007;

  • c. 50% van de kosten van de Stichting, met een maximum van € 185.000, prijspeil 2005, voor het jaar 2008;

  • d. 50% van de kosten van de Stichting, met een maximum van € 185.000, prijspeil 2005, voor het jaar 2009.

 • 2 De in het eerste lid genoemde bedragen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling en met een prijscompensatie voor de materiële kosten, een en ander overeenkomstig de compensatie voor loon- en prijsbijstellingen die op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het desbetreffende jaar ter beschikking is gesteld.

 • 3 De in lid 1 genoemde bedragen zijn inclusief eventuele kosten van BTW (omzetbelasting) die door de Stichting niet verrekend kunnen worden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Stichting richt de aanvraag tot subsidieverlening aan de Minister en dient die in bij de Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening met de relevante gedeelten van het vierjarenplan 2006–2009 en de bijbehorende meerjarenbegroting, die door de Stichting in oktober 2005 is ingediend, geldt in afwijking van het eerste en tweede lid als aanvraag tot subsidieverlening voor het jaar 2006.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op aanvraag kan de Minister de Stichting per kalenderjaar een voorschot verlenen.

 • 2 Dit voorschot bedraagt ten hoogste 80% van het voor een boekjaar verleende subsidiebedrag, met inachtneming van de maximale bedragen, zoals genoemd in artikel 3.

 • 3 De beschikking tot subsidieverlening bevat de nadere uitwerking van het ritme van de voorschotten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister beoordeelt de aanvraag aan de hand van deze regeling.

 • 2 De Minister kan de subsidie weigeren indien het activiteitenplan naar het oordeel van de Minister niet in overeenstemming is met de vereisten van deze regeling.

 • 3 De Minister kan de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de Stichting wijzigen indien

  • a. de Stichting voor de uitoefening van de gesubsidieerde activiteiten tevens financiële bijdragen krijgt van andere (overheids)instanties dan die welke zijn vermeld in de subsidieaanvraag.

  • b. de in de subsidieaanvraag vermelde (overheids)instanties die een financiële bijdrage verlenen hun in de aanvraag vermelde bijdrage verhogen.

  • c. door de Stichting vermogen is gevormd met de door de subsidie verstrekte gelden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

De Minister publiceert uiterlijk 1 juli 2009 een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

 • 2 Deze regeling blijft in afwijking van het eerste lid van toepassing op de subsidie die voor 1 januari 2010 is verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage behorende bij artikel 8, tweede lid

[Vervallen per 01-01-2010]

Controleprotocol Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit controleprotocol heeft betrekking op de verantwoording van de aanwending van de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verleende subsidie die in het kader van de Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009 is verleend.

De volgende regelgeving en begrippen zijn van toepassing

 • 1. de regeling: Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009;

 • 2. de beschikking: de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende subsidieverlening en/of subsidievaststelling op grond van de regeling;

 • 3. subsidieontvanger: de Stichting Rail Cargo information Netherlands;

 • 4. de verantwoording: de financiële verantwoording door de subsidieontvanger, te overleggen aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • 5. alle overige correspondentie tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de subsidieontvanger voorafgaand aan en volgend op de beschikking.

In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereisten gelden bij de uitvoering van de controle van de financiële verantwoording door de accountant van de Stichting Rail Cargo, alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd ten behoeve van de gebruiker van de verantwoording met bijbehorende accountantsverklaring (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de verantwoording berust bij de subsidieontvanger. Het is mogelijk dat door de Departementale Accountantsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of door deze dienst aangewezen accountants een review zal worden uitgevoerd bij de controlerend accountant van de subsidieontvanger ter toetsing van de naleving van dit controleprotocol. Indien een review wordt uitgevoerd zal hierover overleg worden gepleegd met de subsidieontvanger.

Algemene uitgangspunten voor de controle

[Vervallen per 01-01-2010]

De controle betreft zowel de getrouwe weergave van de verantwoording als de rechtmatige besteding van de ter beschikking staande middelen. Van de derde-accountant wordt derhalve verwacht dat hij niet alleen de getrouwe weergave controleert , maar ook dat hij de naleving van de subsidievoorwaarden toetst, dat nagegaan wordt of de prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en of de uitgaven passen binnen het kader van de regeling. Ten aanzien van de uitvoering van de controle door de accountant geldt een controletolerantie van 1% van de subsidiabele kosten zoals deze blijken uit de verantwoording.

Specifieke vereisten

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de uitvoering van de controle van de verantwoording dient, met inachtneming van de onder punt 2 genoemde uitgangspunten, door de derde accountant te worden vastgesteld dat aan de volgende specifieke vereisten is voldaan:

 • a. dat de door de subsidieontvanger gevoerde administratie zodanig is ingericht dat daaruit door de Minister op ieder moment op eenvoudige en eenduidige wijze de aan de Exploitatie Rail Cargo information Netherlands gerelateerde kosten kunnen worden afgeleid;

 • b. of, qua werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten, gehandeld is naar en getoetst is aan het in artikel 2 van de regeling genoemde doel van de subsidie.

 • c. of, indien er activiteiten hebben plaatsgevonden welke hebben geresulteerd in de totstandkoming van rapporten, documenten en dergelijke, deze door de subsidieontvanger ter kennisname aan de Minister zijn gezonden;

 • d. of de verantwoording zoveel als mogelijk is opgesteld conform de indeling van de subsidieaanvraag;

 • e. of er aan de subsidieontvanger surséance van betaling is verleend, het faillissement van de subsidieontvanger is aangevraagd, dan wel er een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 • f. of alle bijdragen van derden voor het juiste bedrag in mindering zijn gebracht op de in de verantwoording opgevoerde kosten.

Rapportering

[Vervallen per 01-01-2010]

Een model van de accountantsverklaring luidt als volgt:

‘Accountantsverklaring met betrekking tot de Stichting Rail Cargo Information Netherlands’.

afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wij hebben (in dit rapport/verslag opgenomen) de door ons gewaarmerkte verantwoording inzake de kosten van de Stichting Rail Cargo Information Netherlands in het kader van de Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009 gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te verstrekken. Deze verantwoording is bestemd voor de bepaling van de definitieve bijdrage in het kader van de subsidieregeling. De gewaarmerkte verantwoording is genummerd van blad <nr.> tot en met blad <nr.>.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder is onze onderzoek verricht met inachtneming van hetgeen is vermeld in het controleprotocol Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009 d.d. < datum>. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijk grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voldoet aan de terzake gestelde eisen en dat de relevante regelgeving is nageleefd.

<Plaats en datum>

<Handtekening en naam van de ondertekenaar>

<Paraaf voor waarmerkingdoeleinden en naam van de parafeerder>”

Terug naar begin van de pagina