Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen [...] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Geraadpleegd op 01-02-2023.
Geldend van 13-04-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940–2004 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 november 2005, nr. arc-2005.02594/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Sociale voorzieningen over de periode 1940–1996’, vastgesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 5 augustus 2002 (C/S/2002/2562), gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 maart 2003, nr. 63 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 januari 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
de

Directeur

Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden,

D.J. Langendoen

Basisselectiedocument

Sociale Voorzieningen 1940–2004

Aanvulling 1996–2004

maart 2006

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Inleiding

Het PIVOT-rapport Sociale Voorzieningen deel 2. Een herzien institutioneel onderzoek op het beleidsterrein sociale zekerheid ten aanzien van de sociale voorzieningen, (1940–) 1996–2004 vormt de grondslag voor dit basisselectiedocument (BSD). Het rapport institutioneel onderzoek (RIO) beschrijft de handelingen van de rijksoverheid op het beleidsterrein beleidsterrein sociale voorzieningen en geeft een overzicht van de actoren die zich op dit beleidsterrein bewegen. Het rapport is een vervolg op het eerste RIO op het gebied van de sociale voorzieningen, periode 1940–1996.

Het BSD dat bij het eerste RIO behoord, is bij Staatscourant 2001, 39 alleen voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren vastgesteld.

Dit is gebeurd bij Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid d.d. 7 december 2000, kenmerk R&B/OSTA/2000/2087

Het BSD is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van archiefbescheiden door de organisatie, alsmede het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie in de rijks- en provinciale archieven. In het BSD is aan iedere handeling een waardering gegeven voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die betrekking hebben op die handeling.

Het BSD bestaat uit:

  • een korte beschrijving van het beleidsterrein en de actoren;

  • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde selectiecriteria;

  • de lijst van gewaardeerde handelingen, voorafgegaan door een toelichting op de lijst;

  • een lijst van afkortingen.

  • de verschillende deelnemers moeten het BSD ieder voor een deel vast te stellen en wel voor die handelingen waarbij zij of (een van) hun rechtsvoorganger(s) als actor genoemd wordt.

Op deze plaats dient nog opgemerkt te worden dat voor archiefbescheiden op het beleidsterrein sociale voorzieningen reeds twee vernietigingslijsten bestonden, te weten de ‘Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ (Stcrt. 1994, 72) en de ‘Vernietigingslijst archiefbescheiden Rijksconsulentschappen voor Sociale Voorzieningen’ (Stcrt. 1983, 56). Deze vernietigingslijsten zijn ingetrokken bij de vaststelling van het eerste BSD ‘Sociale voorzieningen’ op 7 december 2000 (Stcrt. 2001, 139). Aan de hand van deze lijsten zijn in het verleden archiefbescheiden vernietigd.

Op basis van het eerste vastgestelde BSD (Stcrt. 2001, 39) zijn de archiefbestanden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1946 tot en met 1994) met betrekking tot het beleidsterrein Sociale Voorzieningen door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt en overgedragen aan het Nationaal Archief.

Handeling 329 van de actor Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen (S.T.U.L.M.) is bij Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (d.d. 5 augustus 2002, kenmerk C/S/2002/2562) vastgesteld. Dit archiefmateriaal is nog niet bewerkt.

2. Actoren

Een actor is een overheidsorgaan, een particuliere instelling of een persoon die een rol speelt op een beleidsterrein. In het kader van het institutioneel onderzoek zijn met name die actoren van belang die overheidsorgaan zijn en handelingen verrichten op het terrein van de sociale voorzieningen. In het BSD zijn alleen handelingen opgenomen van (landelijke) overheidsactoren.

Als eerste dient genoemd te worden de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het beleid en de wet- en regelgeving ten aanzien van de sociale voorzieningen. Het betreft zowel de inhoudelijke (voorwaarden en prestaties) als de organisatorische kant (financiering en uitvoering) van het beleid. Ook de internationale afstemming van de sociale voorzieningen behoort tot zijn taken.

Op de uitvoering van de sociale voorzieningen wordt toezicht gehouden door de Inspectie Werk en Inkomen.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de actoren wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het RIO.

In dit vernieuwde BSD zijn handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgenomen voor de periode (voor 1991) dat deze organisatie onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid viel. Voor handelingen ná 1991 (verzelfstandiging Arbeidsvoorzieningsorganisatie en CWI) wordt verwezen naar het BSD van het CWI.

3. Selectie

3.1. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de archiefbescheiden van overheidsorganen op rijks- en provinciaal niveau, die vallen onder de werking van de artikelen 1, 23, 27 en 41 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276). Het begrip overheidsorgaan wordt in artikel 1 van de Archiefwet 1995 gedefinieerd als:

  • a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, en

  • b. een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed.

Het begrip archiefbescheiden betreft alle neerslag van de omschreven handelingen, of het nu papier of een digitaal gegevensbestand betreft, of het zich nu in een archief, bibliotheek, op een afdeling automatisering of bij beleidsambtenaren bevindt.

De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen enerzijds archiefbescheiden die in aanmerking komen voor bewaring en overbrenging naar het Nationaal Archief of een Rijksarchief in de provincie en anderzijds archiefbescheiden die (op termijn) voor vernietiging in aanmerking komen. De beslissing of neerslag van een handeling wel of niet voor bewaring in aanmerking komt, wordt genomen tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT. Deze selectiedoelstelling luidt:

‘De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.’

De handelingen van de verschillende organen (‘actoren’) worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is dus de vraag aan de orde welke gegevensbestanden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, bewaard dienen te worden ten einde het handelen van de rijks- en provinciale overheid met betrekking tot de sociale verzekeringen op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

In dit RIO/BSD wordt deze selectiedoelstelling uitgewerkt binnen het (deel)beleidsterrein sociale verzekeringen.

3.2. Selectiecriteria

Bij de selectie van handelingen is door PIVOT een aantal criteria onderscheiden dat op elk beleidsterrein of onderdeel van een terrein van toepassing is. Daarnaast is het mogelijk dat er specifieke criteria geformuleerd worden voor het desbetreffende beleidsterrein. De criteria, die in deze selectielijst zijn toegepast, worden in het navolgende schema weergegeven. Voor het beleidsterrein sociale verzekeringen is het formuleren van specifieke criteria niet nodig gebleken.

De selectiecriteria zijn positief geformuleerd, dat wil zeggen dat zij aangegeven van welke handelingen de neerslag na het verstrijken van de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar naar een Rijksarchief dient te worden overgebracht. Handelingen die aan één van de criteria voldoen, zijn met een B (van bewaren) gewaardeerd met vermelding van het desbetreffende criterium. Handelingen die niet aan één van de criteria voldoen zijn met een V gewaardeerd, met vermelding van de minimale termijn, dat de archiefbescheiden door het orgaan, dat met de zorg ervoor belast is, bewaard moeten worden. De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het overheidsbeleid op hoofdlijnen.

De V staat voor vernietigen; de neerslag van de met een V gewaardeerde handelingen kan na de voorgeschreven termijn vernietigd worden.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Handelingen die worden gewaardeerd met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

3.3. Vaststellingsprocedure

In juli 2005 is het ontwerp-BSD door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 3 oktober 2005 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de betrokken zorgdragers, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 28 november 2005 bracht de RvC advies uit (arc-2005.02594/2), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

  • De waardering van handeling 7 is gewijzigd van B1/V, 5 jaar voor regels niet op beleid gericht tot B1.

  • De waardering van de handelingen 545 en 546 is gewijzigd van B5 tot V, 7 jaar

Daarop werd het BSD op 17 januari 2006 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [C/S&A/06/2639], het Ministerie van Algemene Zaken [C/S&A/05/2640], het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [C/S&A/05/2641], het Ministerie van Buitenlandse Zaken [C/S&A/05/2642], het Ministerie van Defensie [C/S&A/06/2643], het Ministerie van Economische Zaken [C/S&A/05/2644], het Ministerie van Financiën [C/S&A/05//2645], het Ministerie van Justitie [C/S&A/05/2646], het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [C/S&A/06/102], het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [C/S&A/06/97], het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [C/S&A/06/98], het Ministerie van Verkeer en Waterstaat [C/S&A/06/99] en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen [C/S&A/06/100] vastgesteld.

4. Selectielijst

In deze selectielijst zijn de handelingen uit het rapport ‘Sociale Voorzieningen deel 2, 1940–2004’ geordend per actor, te beginnen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voornaamste actor op dit beleidsterrein. Vanwege de ordening per actor zijn handelingen die volgens het rapport door meer dan één actor worden uitgevoerd in dit BSD meerdere keren opgenomen. Het BSD bevat dus meer items dan het rapport.

Hiernaast zijn een aantal overeenkomende handelingen samengevoegd. De handelingen die uit deze samenvoeging zijn ontstaan hebben een nieuw nummer gekregen, volgend op het laatste nummer in het oude RIO (519 en verder). Tevens is bij de handeling d.m.v. het teken « aangegeven uit welke oude handelingnummers de nieuwe handeling is opgebouwd, bijvoorbeeld: ‘(521.) «206+309’. De niet gewijzigde handelingen hebben hun oude nummer behouden. Ook deze zijn aan een verwijzing, bijvoorbeeld: (1.) «1. Achter de « staat dus het nummer(s) uit het vorige RIO/BSD. Een overzicht van welke handelingen zijn samengevoegd is te vinden in de sleutel in hoofdstuk 5.

In dit nieuwe BSD zijn een aantal handelingen uit het vorige RIO komen te vervallen. Deze handelingen zijn voornamelijk vervallen daar de betrokken actoren de beschikking hebben over een eigen RIO en BSD. Dit is ook terug te vinden in de sleutel. Het betreft de volgende handelingen: 2, 21, 22, 31, 32, 110, 239, 251, 268, 342, 394, 419 en 464 t/m 470.

De gegevensblokken van het RIO zijn in het BSD overgenomen, ook de nummering van het RIO is in het BSD gehandhaafd. Het uitgangspunt is geweest dat er een directe relatie moet worden gehandhaafd tussen het RIO en het BSD. In het nieuwe BSD is er voor gekozen om de nieuwe handelingen op dezelfde plaats te handhaven als in het RIO. De nieuwe handelingen zijn dan niet achter de laatste reeds bestaande handeling van een actor geplaatst, maar achter de handeling waar zij in het RIO ook staan. Hierdoor is het mogelijk dat handelingnummers van dezelfde actor niet meer opeenvolgend zijn.

Aan het nummer of de periode is niet te zien of de handeling tegelijkertijd, voorafgaand of opvolgend ook door een andere actor is uitgevoerd. Hiervoor dient men het RIO te raadplegen. De grondslag, de periode, het product en de opmerking zijn in het BSD zo veel mogelijk aangepast aan de actor die het betreft. Dat wil zeggen dat van een handeling waarbij in het RIO verschillende actoren staan vermeld, per actor in het BSD alleen die gegevens zijn overgenomen die op die actor van toepassing zijn.

In de gegevensblokken is het onderdeel ‘actor’ weggelaten; de naam van de actor is steeds terug te vinden in de kop van de pagina. De naam van de actor is dezelfde als die in het RIO.

Bij het product wordt steeds het eindproduct van een handeling genoemd, waarbij als bekend wordt verondersteld dat de neerslag van het gehele proces dat geleid heeft tot dat eindproduct bewaard dient te blijven of voor vernietiging in aanmerking komt. Ook in gevallen waarbij geen eindproduct tot stand is gekomen, wordt de neerslag van de voorbereiding daartoe tot de handeling gerekend en dient deze overeenkomstig deze lijst bewaard of vernietigd te worden.

Door middel van de plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het ‘Bewaren’ of ‘Vernietigen’ van de neerslag van die handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn, wordt het selectiecriterium uit het schema van § 3.2 genoemd dat tot dat voorstel geleid heeft.

Bij handelingen die met een V gewaardeerd zijn, wordt de termijn gegeven, waarna vernietiging kan plaatsvinden. Deze termijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten (zie § 1) en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de verschillende zorgdragers.

Met uitzondering van de handelingen die betrekking hebben op de directe uitkeringverlening, is voor handelingen die met een V gewaardeerd zijn, de periode waarvoor deze selectielijst geldt gesteld op 1940–2004. Door middel van haakjes kan worden aangegeven dat een handeling ook in de voorafgaande periode werd uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Periode: (1940) 1945–1963

De in de lijst genoemde termijnen worden voor wat de zaaksgewijs geordende archiefbescheiden betreft, geacht in te gaan op de eerste dag na beëindiging van de zaak waartoe de bescheiden behoren. In het geval dat tegen een beslissing beroep wordt aangetekend, wordt de zaak geacht geëindigd te zijn op het moment dat de (hoger) beroepszaak is geëindigd.

4.1. Vaststelling van de selectielijst tot en met 2004

Op 2 december 2004 is het geactualiseerde ontwerp-BSD over de periode 1999–2004 aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd.

Tijdens het driehoeksoverleg was namens het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In een vergadering van de Bijzondere Commissie Archieven van de RvC is het ontwerp-BSD behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg bij de voorbereiding van het advies is/zijn meegenomen.

Op 28 november 2005 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2005.02594/2) hetwelk geen aanleiding heeft gegeven tot summiere wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD …….. door de Algemeen Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld (kenmerk……..). Het BSD werd …… gepubliceerd in Staatscourant … (Stcrt. 2005, ….).

4.2. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

4.2.1. Algemene handelingen

4.2.1.11. Beleidsontwikkeling

(1.) «1A+112A+242+284+316+339+422A+453+500A+508A

Handeling: Het voorbereiden, (mede-)vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201; Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202; Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209; Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

Periode: 1940–

Product: Beleidsnota, beleidsplan, rapport, evaluatieverslag

Opmerking: Dit betreft o.a. beleid inzake:

– de bijstandsverlening aan bepaalde groepen personen;

– inkomensvoorzieningen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen;

– de verlenging van extra uitkeringen aan echte minima; de sociale werkvoorziening;

– de verlening van bijstand aan (beeldende) kunstenaars;

– additionele werkgelegenheid voor jongeren en langdurige werklozen;

– sociale voorzieningen voor opvarenden van zee- en binnenschepen;

– woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten.

Waardering: B 1

(519.)

Vervallen

(520.)

Vervallen

(521.) «206B+309

Handeling: Het geven van algemene aanwijzing aan organisaties en/of gemeenten werkzaam op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) [Stb.1972, 675; b.w. Stb. 1995, 200], art. 81d eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], art. 131

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 36 tweede lid en art. 53

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2003, 376], art. 36 tweede lid en art. 53

Periode: 1940–

Product: Algemene aanwijzing, besluit, o.a.

– Aanwijzing inzake verlening van bijzondere bijstand (Stcrt. 1993, 58)

Opmerking: Dit betreft o.a. aanwijzingen betreffende de uitvoering van de bijstandswetgeving, de IOAW en IOAZ.

Waardering: B 5

(522.)

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Richtlijnen

Waardering: B 5

(523.)

Handeling: Het vaststellen wanneer bepaalde wet- en regelgeving of artikelen uit wet- en regelgeving niet van toepassing zijn.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Besluit

Waardering: B 1

(524.)

Handeling: Het publiceren van wijzigingen in de Staatscourant.

Grondslag: Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363], art. 38 en art. 39

Periode: 1940–

Product: Publicatie

Waardering: V 1 jaar

(41.) «41A

Handeling: Het voordragen van gemeentelijke besluiten voor schorsing of vernietiging door de Kroon.

Grondslag: Gemeentewet (Stb. 1931, 89) [b.w. Stb. 1992, 96], art. 185

Gemeentewet (Stb. 1992, 96) [Stb. 2003, 56], art. 268

Periode: 1940–

Product: Voordrachten

Waardering: B 5

4.2.1.12. Totstandkoming van wet- en regelgeving

(7.) «7A+7B+7C+29A+81+82+84+86+88+89+95B+100+188B+191+199+209+211+285+287+288+293+294+295+298+299+302+303+304+307+311+454+170+290+291+297+305+306+423A+509A+510A

Handeling: Het bij (AMvB) stellen van (nadere) regels omtrent het beleid alsmede het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder meer:

– Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201;

– Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202;

– Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209;

– Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

– Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 199) [gedeeltelijk b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2003, 56]

– Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1999, 200) [b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 546]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2004, 363]

– Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 2001, 481]

– Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [Stb. 2003, 376]

– Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363]

– Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2004, 363]

Periode: 1940–

Product: Wetten

Algemene maatregel van bestuur, o.a.

– Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK (Stcrt. 2003, 203)

– Sanctiebesluit Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 1995, 462)

– Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici (Stb. 1995, 604)

– Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (Stb. 1996, 415)

– Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (Stb. 1997, 79)

– Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 (Stb. 1997, 790)

– Samenwerkingsbesluit SWI (Stb. 1997, 804; b.w. Stb. 2001, 151)

– Besluit weigering rijksvergoeding WIK (Stb. 2000, 596)

– Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151; b.w. Stb. 2001, 682)

– Besluit Inlichtingenbureau Gemeenten (Stb. 2001, 686)

– Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004 (Stb. 2003, 389)

(Ministeriële) regeling, o.a.

– Beeldende Kunstenaars regeling 1971 (Stcrt. 1971, 250)

– Regeling noodzakelijke scholing (Stcrt.1995, 188)

– Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 (Stcrt. 1995, 248)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik (Stcrt. 1998, 93)

Opmerking: Een ontwerp van de AMvB met de bijbehorende nota van toelichting kan voorgelegd worden aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke AMvB’s wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Met betrekking tot het stellen van regels, kan het ook betekenen het geven van voorschriften. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke ministeriële regelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Waardering: B 1

(525.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de uitvoering van wet- en regelgeving.

Grondslag: o.a. Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151) [b.w. Stb. 2001, 682], art. 4;

Periode: 1940–

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B 5

4.2.1.13. Beleidsevaluatie

(527.) «90+512A

Handeling: Het evalueren van beleid inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 22

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 146

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 1997, 465], art. 46

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 37;

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 84

Periode: 1940–

Product: Rapport, evaluatieverslag, o.a.:

Een verstrekkende wet: evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten, eerste meting, IPSO FACTO, SGBO (Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995)

Evaluatie van de WIK Monitor flankerend beleid WIK

Opmerking: Tot deze handeling wordt ook gerekend het uitbrengen van een verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid, doelmatigheid en effecten van een wet x-aantal jaren na inwerkingtreding van deze wet.

Waardering: B 2

(8.) «8A

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Opmerking: Dit houdt ook in het periodiek rapporteren aan internationale organisaties over de uitvoering van aangegane verdragsverplichtingen betreffende de sociale voorzieningen.

Waardering: B 3

4.2.1.14. Onderzoek

(3.) «3A

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten over de sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Besluit in- en doorstroombanen (Stb. 1999, 591) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 13, art. 17

Periode: 1940–

Product: Offerte, brieven, rapporten en nota’s

Opmerking: Dit kan o.a. onderzoek betreffen dat er op gericht is om inlichtingen te verschaffen ten behoeve van beleidsontwikkeling.

Waardering: Toegekend: B 1

Afgewezen: V 7 jaar

(528.)

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Nota’s, notities

Waardering: V 7 jaar

(529.)

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

(530.)

Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Nota’s, notities

Waardering: V 7 jaar

4.2.1.15. Overleg

(4.) «4A

Handeling: Het voeren van overleg met vakministers en vertegenwoordigers van uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: verslag, notulen, akkoord

Waardering: B 1

(531.)

Handeling: Het voeren van overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de gemeenten om de hoogte van de subsidie aan gemeenten te bepalen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Notulen

Waardering: V 7 jaar

(24.) «24A

Handeling: Het deelnemen aan overleggroepen, -organen of -commissies waarvan het voorzitterschap of secretariaat niet bij het eigen ministerie berust.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar

(532.)

Handeling: Het deelnemen aan overleggroepen, -organen of -commissies waarvan het voorzitterschap of secretariaat wel bij het eigen ministerie berust.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Benoemingsvoordracht, secretariaatsarchief

Waardering: B 5

(35.) «35A

Handeling: Het voeren van overleg over de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de rijksconsulenten.

Grondslag: –

Periode: 1940–1995

Product: notulen

Opmerking: De vergaderingen van de Rijksconsulenten en het Ministerie werden de Binnen- en Buitendienst Contactvergaderingen genoemd, meestal afgekort tot BBC-vergaderingen.

Waardering: V 5 jaar

4.2.1.16. Internationaal

(533.)

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van standpunten aangaande de sociale voorzieningen in het kader van deelname aan internationaal overleg.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Nota’s, memoranda, rapporten

Waardering: B 1

(534.)

Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verslagen, notulen, notities, rapporten

Waardering: B 1

(535.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van (bilaterale en multilaterale) verdragen en bijbehorende akkoorden met andere mogendheden inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verdragen, administratieve akkoorden, afrekeningsakkoorden

Waardering: B 1

(536.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen met administratieve akkoorden of verordeningen en regelingen van internationale organisaties inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verdragen, administratieve akkoorden

Waardering: B 1

(537.)

Handeling: Het (beleidsmatig) beoordelen van mogelijk interventies in zaken die voorkomen bij internationale hoven.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Rapport, nota

Opmerking: Met internationale hoven worden o.a. bedoeld: het Hof van Justitie te Luxemburg, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg en de Commissie Rechten van de Mens van de VN.

Waardering: B 1

(538.)

Handeling: Het deelnemen aan (technische) commissies die nadere uitvoeringsregels stellen of toezien op de goede uitvoering van een verdrag met betrekking tot de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verslag, notulen, aanwijzingen, informatieverstrekking

Waardering: B 1

(539.)

Handeling: Het implementeren of rapporten over de implementatie van internationale regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau met betrekking tot de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Rapport

Waardering: B 3

4.2.1.17. Advies

(540.)

Handeling: Het adviseren van organisaties over het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Advies

Opmerking: Dit kunnen zowel organisaties van de overheid zijn als van het bedrijfsleven.

Waardering: B 5

4.2.1.18. Informatievoorziening

(9.) «9A

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek (incidenteel) informeren van leden of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Kamervragen, brieven, notities, nota’s

Waardering: B 3

(12.) «12A

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) art. 8;

Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 5

Periode: 1940–

Product: brieven aan burgers

Waardering: V 3 jaar

(541.)

Handeling: Het behandelen van verzoeken tot inzage op basis van de WOB.

Grondslag: Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703), art. 5 t/m 8

Periode: 1991–

Product: Rapport

Waardering: V 5 jaar

(542.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Waardering: V 3 jaar

Eén exemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard: B 5

(11.) «11A

Handeling: Het verstrekken van (algemene) informatie ten behoeve van externe organisaties op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 2000, 249) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 4

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 6

Periode: 1940–

Product: Publicaties, brochures, voorlichtingsplannen

Opmerking: Dit kunnen o.a. de SER, ILO of CBS zijn.

Waardering: V 5 jaar

(37.) «37A

Handeling: Het geven van voorlichting en adviezen aan en voeren van overleg met instanties die bemoeienis hebben met de sociale voorzieningen over de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder andere: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [b.w. Stb. 1997, 789], art. 37 tweede lid

Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 4

Periode: 1940–1997

Product: voorlichting, adviezen, overlegverslagen

Opmerking: Een van de belangrijkste taken van Rijksconsulenten was de beleidsoverdracht aan gemeenten en andere instanties over de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Waardering: V 5 jaar

4.2.1.19. Mandatering

(544.)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan organisaties uit het bedrijfsleven of aan een onder de minister ressorterende ambtenaar

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Mandaatbesluit

Waardering: B 1

4.2.1.20. Vrijstelling en ontheffing

(545.)

Handeling: Het verlenen van vrijstelling van gestelde regelen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Vrijstellingsbesluit, ministeriële regeling

Waardering: V 7 jaar

(546.)

Handeling: Het verlenen van ontheffing van gestelde regelen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Ontheffingsbesluit, ministeriële regeling

Waardering: V 7 jaar

4.2.1.21. Vergunning

(526.)

Handeling: Het verlenen van een vergunning.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Gunningbesluit, ministeriële regeling

Waardering: V 7 jaar

4.2.1.22. Klachten, bezwaar en beroep

(10.) «10A

Handeling: Het informeren van Commissies voor Verzoekschriften en andere tot het onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van beleid betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: inlichtingen, verslag

Waardering: B 2

(547.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van een besluit betreffende de sociale voorzieningen

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Beschikkingen

Waardering: V 5 jaar na beslissing

(13.) «13A

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder andere: Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) art. 11

Periode: 1940–

Product: Beslissing

Waardering: V 5 jaar na beslissing

(548.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroep- of bezwaarschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verweerschriften

Waardering: V 5 jaar na beslissing

(549.)

Handeling: Het beslissen op een verzoek van een werknemer aan wie de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een verklaring weigert af te geven.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [Stb. 1995, 355; b.w. Stb. 1997, 789], art. 30g eerste lid;

Periode: 1940–1997

Product: Beslissing

Waardering: V 5 jaar na afhandeling verzoek

4.2.1.23. Commissies

(550.) «15A+23A+194

Handeling: Het instellen van (landelijke) commissies op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 468) [b.w. Stb. 2001, 424], art.7 vierde lid;

Kamerstukken II, 1993–1994, 22 545, nr. 14 bijlage 1

Periode: 1940–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Tijdelijke Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1969, 86)

– Onderzoekscommissie Toepassing ABW (Commissie Van der Zwan) (Stcrt. 1993, 61)

– Commissie toetsing toekomstbestendigheid WSW (Commissie Houben) (Stcrt. 1993, 240)

– Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230)

– Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stcrt. 1999, 28)

Opmerking: Dit kunnen zowel langlopende als ad-hoc commissies zijn.

Waardering: B 4

(551.)

Handeling: Het benoemen van de leden, plaatsvervangende leden, secretaris, adjunct-secretaris, voorzitter of plaatsvervangende voorzitter van een commissie.

Grondslag: o.a. Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stcrt. 1999, 28) [Stcrt. 1999, 28], art. 6

Besluit WWB (Stb. 2003, 387) [Stb. 2003, 387], art. 9

Periode: 1940–

Product: Koninklijk Besluit, benoemingsbesluit, beschikking

Waardering: V 5 jaar na beëindiging functie

(552.)

Vervallen

(195.) «195

Handeling: Het voeren van het financiële beheer van een commissie en het verlenen van een financiële bijdrage voor de activiteiten.

Grondslag: o.a. Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 7

Periode: 1940–

Product: financiële verslaggeving

Waardering: V 7 jaar

4.2.1.24. (Privaatrechterlijke) instellingen

(557.) «14A+26A

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden of (privaatrechterlijke) instellingen op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: (organisatie)besluiten, oprichtingsakte, statuten

Waardering: B 4

(25.) «25A

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van (privaatrechtelijke) instellingen op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Bestuurs- c.q. lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar na beëindiging deelname of opheffing

(558.)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter of vice-voorzitter van een (privaatrechterlijke) instelling.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Benoemingsbesluit

Waardering: V 5 jaar na beëindiging functie

4.2.1.25. Aanwijzen van ambtenaren

(559.)

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(560.)

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het opsporen van overtredingen op het terrein van de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258) [Stb. 1997, 580), art. 17

Periode: 1940–

Product: Aanwijzingsbesluit, o.a.:

– Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (Stb. 2001, 683)

Waardering: V 1 jaar na geldigheidsduur

4.2.1.26. Bewerker van gegevens

(562.)

Handeling: Het aanwijzen van een bewerker van gegevens die door de gemeenten worden verstrekt.

Grondslag: Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden (Stcrt. 1998, 48), art. 2

Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening (Stcrt. 1999, 122), zoals gewijzigd (Stb. 1999, 248), art. 2

Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 2000, 249) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 2

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 4

Periode: 1998–

Product: Aanwijzingsbesluit

Opmerking: De minister doet van deze aanwijzing mededeling in de Staatscourant. Bij de wijziging van Staatscourant 1999, 248 is Research voor Beleid BV aangewezen. In Staatscourant 2000, 249 is het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam aangewezen. Dit betreft o.a. statistische en persoonsgegevens

Waardering: V 1 jaar na einde aanwijzing

(563.)

Handeling: Het bepalen op welke wijze de bewerker de gegevens dient te bewerken.

Grondslag: o.a. Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 4

Periode: 1998–

Product: Regeling

Waardering: B 5

4.2.1.27. Toezicht

(33.) «33A

Handeling: Het (bij AMvB) regelen van taken, bevoegdheden en ambtsgebieden van bijstandsconsulenten en rijksconsulenten.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 38 tweede lid; Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 81b tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 36 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 36 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1940–1995

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit 29 december 1964, nr, 76952/Va (Stcrt. 1965/5)

– Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521)

Opmerking: Met ingang van 1 oktober 1988 zijn de per provincie bestaande Rijksconsulentschappen sociale zekerheid geïntegreerd in vijf nieuwe Rijksconsulentschappen. Met ingang van 1 januari 1996 hebben de rijksconsulenten geen aparte wettelijke taken meer.

Waardering: B 1

(34.) «34A

Handeling: Het geven van instructies en richtlijnen aan Rijksconsulenten en bijstandsconsulenten.

Grondslag: onder andere: Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200] art. 6

Periode: 1940–1995

Product: Ministeriële regeling/instructie/richtlijn, onder andere:

Rapport Financiële controle ABW 1978

– Nota Uitgangspunten en normering toetsings- en maatregelenbeleid (TK II, 1991–1992, 22 300 XV, nr. 92)

Waardering: B 1

(561.)

Handeling: Het bepalen van het aantal rijksconsulenten en het vaststellen van hun ambtsgebied.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [Stb. 1995, 355; b.w. Stb. 1997, 789], art. 38;

Periode: 1964–1997

Product: Ministeriële regeling

Opmerking: De rijksconsulenten ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waardering: B 5

(564.) «39A+395+477

Handeling: Het houden van toezicht op de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van wet- en regelgeving op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 35 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 52

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2001, 625], art. 52

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 21 eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], art. 130

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 33

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76

Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2003, 376], art. 22

Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (Stb. 2001, 683), art. 3

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 8

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 11

Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 1999, 251) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 9

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 3

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 37) [Stcrt. 2003, 120], art. 13

Periode: 1995–

Product: Kwartaaloverzichten, onderzoeksrapporten, processen-verbaal

Waardering: Onderzoeksrapporten: B 5

Onderzoeksgegevens/verslagen van rechtmatigheidsbevindingen: V 7 jaar

Toezichtsignalen: V 3 jaar

(565.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan een organisatie of een gemeente.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20 tweede lid

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 1998, 59], art. 34

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76 derde lid

Periode: 1940–

Product: Aanwijzing

Opmerking: Dit betreft o.a. de uitvoering van wet- en regelgeving door de betrokken organisatie of gemeente.

Waardering: B 5

(40.) «40A

Handeling: Het signaleren van problemen bij gemeenten of uitvoerende instanties bij de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: opmerkingen, correspondentie

Waardering: V 5 jaar

4.2.1.28. Subsidie

(566.) «27A+28A

Handeling: Het verstrekken of verlenen van subsidie op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2000, 594], art. 8 en 9

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 14, art. 17, art. 18

Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (Stb. 1997, 79) [vervallen per 1 januari 1999], art. 2, 4, 10

Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 761) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 16 en 17

Besluit in- en doorstroombanen (Stb. 1999, 591) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 3, 4, 13, 15

Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stb. 2001, 424), art. 2, 3, 4, 5, 10 en 11

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 2, 13, 14 en 16

Regeling compensatie inkomensachteruitgang ex-banenpoolers (Stcrt. 1999, 205) [Stcrt. 1999, 205], art. 2

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 37) [Stcrt. 2004, 30], art. 2, 4, 6, 7

Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 78) [Stcrt. 2003, 78], art. 2 en art. 5

Periode: 1940–

Product: Correspondentie, financiële bescheiden

Opmerking: Deze handeling houdt ook in: het wijzigen van de hoogte van de subsidie, het (ambtshalve) vaststellen van de subsidie, het opschorten van de betaling en het verstrekken van voorschotten. Het lager vaststellen van een subsidie wordt ‘maatregel’ genoemd. De subsidie wordt verleend op basis van de projectvoorstellen die bij de aanvraag voor de subsidie zijn ingediend. Tevens kan de subsidie onder voorwaarden worden verleend.

Dit betreft o.a. de volgende vormen van subsidie:

– aan instelling met een adviserende of uitvoerende taak;

– (experimentele) projecten;

– voor de uitvoering van voorzieningen;

– voor bijzondere omstandigheden;

– afwijkende subsidieverstrekking voor 1998 en 1999;

– voor projecten die tot doel hebben om langdurig werklozen te reïntegreren in het arbeidsproces door hen een arbeidsovereenkomst te laten aangaan.

Waardering: B 5: (experimentele) projecten

Overig: V 7 jaar

(567.)

Handeling: Het – per kalenderkwartaal – verlenen van basisbedragen aan de gemeenten.

Grondslag: Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 16 eerste lid

Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 761) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 9 tweede lid en 10 tweede lid

Periode: 1997–2003

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Het basisbedrag is van belang bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Het basisbedrag wordt verleend voor iedere aangegane dienstbetrekking of voor een werkervaringsplaats.

Waardering: V 7 jaar

(568.)

Handeling: Het terugvorderen of verrekenen van de verleende subsidie, indien de verleende subsidie lager wordt vastgesteld.

Grondslag: Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stb. 2001, 424), art. 2

Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 468) [b.w. Stb. 2001, 424], art. 8 tweede lid;

Besluit in- en doorstroombanen (Stb. 1999, 591) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 13, art. 16

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 15

Periode: 1997–

Product: Financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar

(569.)

Handeling: Het per gemeente vaststellen van het aantal dienstbetrekkingen voor de bepaling van de subsidie aan de gemeente.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465), art. 9 derde lid

Periode: 1997–

Product: –

Waardering: V 7 jaar

(570.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van het bedrag per arbeidsovereenkomst voor de bepaling van de subsidie aan de gemeente

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 1997, 465], art. 9 derde lid

Periode: 1997–

Product: –

Waardering: V 7 jaar

(571.)

Handeling: Het vaststellen van een subsidieplafond voor het verstrekken van het basisbedrag voor een werkervaringsplaats.

Grondslag: Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 761) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 11

Periode: 1997–2003

Product: Subsidieplafond

Waardering: V 7 jaar

Opmerking: Dit gebeurt in overeenstemming met de Minister van Financiën

4.2.1.29. Financiering

(572.) «216B+313+405+472A

Handeling: Het vergoeden van (een deel van) de kosten voor uitkeringen en uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [b.w. Stb. 1997, 465], art. 44

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 2000, 383], art. 57 t/m 59 [nieuw Stb. 2003, 376], art. 57 tweede lid t/m 59a en 59c eerste lid

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [b.w. Stb. 2000, 383], art. 38 derde lid, art. 57 vierde lid; [nieuw Stb. 2003, 376], art. 56 t/m 59a en 59c eerste lid

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250,) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 18 eerste en derde lid, 19 vierde lid en 37 tweede lid

Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 10a eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 200) [Stb. 1999, 542; b.w. Stb. 2000, 383], art. 134 eerste en tweede lid, art. 135 eerste en tweede lid, art. 136 en art. 137 Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 36 t/m 41

Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 2000, 383) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 3, 5, 7, 8, 10, 12 t/m 14

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 69, 71, 72, 74

Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (Stb. 1997, 48) [b.w. Stb. 1999, 532], art. 3 eerste lid, 4, 7 en 9

Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen (Stb. 2000, 122) [Stb. 2001, 415], art. 2 en art. 4 vierde lid

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Stb. 2003, 390) [Stb. 2003, 390], art. 48 t/m 50, 52, 54 en 56 t/m 58

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 3, 4, 5 en 6

Periode: 1940–

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het verlenen van voorschotten en het verlenen van de aanvullende uitkering aan de gemeenten door de minister. Tevens houdt deze handeling ook het vaststellen van de vergoeding en de voorschotten in. De minister kan besluiten (een deel van) de kosten niet te vergoeden als toezichtmaatregel. De uitvoering van de maatregel kan geschieden via invordering of verrekening met de vergoeding van het volgende jaar. Dit geldt voor de WIK voor zowel B&W als voor de adviserende instelling.

Waardering: V 7 jaar

(573.)

Handeling: Het geheel of gedeeltelijk weigeren, terugvorderen of verrekenen van de rijksvergoeding voor de kosten van de bijstandsverlening.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485), art. 42;

Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen (Stb. 2000, 122) [Stb. 2001, 415], art. 4 derde lid

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 1998, 59], art. 38 derde lid en art. 41 derde lid

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 70

Besluit WWB (Stb. 2003, 387) [Stb. 2003, 387), art. 3

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 10

Periode: 1964–

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Dit geldt voor de WIK zowel voor B&W als voor de adviserende instelling. Deze handeling houdt ook de mededeling van terugvordering aan B&W in.

Waardering: V 7 jaar

(575.)

Handeling: Het jaarlijks bij wet aanpassen van het totale bedrag voor de uitkeringen.

Grondslag: Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 2000, 383) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 5

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 71

Periode: 2000–

Product: Wet

Waardering: V 7 jaar

(576.)

Handeling: Het toekennen van een sociaal-fiscaalnummer aan uitkeringsgerechtigden die niet reeds bij de belastingdienst staan geregistreerd.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2000, 571], art. 50

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) Stb. 2000, 571], art. 50

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 127

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 68

Periode: 1995–

Product: Toekenning

Waardering: V 7 jaar

Opmerking: Deze handeling wordt door de Belastingdienst uitgevoerd

4.2.1.30. Voorwaarden voor terugvorderen

(577.)

Handeling: Het stellen van voorwaarden in welke gevallen B&W kan afzien van het terugvorderen van verleende uitkering.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 1997, 789], art. 25b

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 1997, 789], art. 25b

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2003, 376], art. 23b

Periode: 1997–

Product: Regeling, o.a.:

– Regeling terugvordering geringe bedragen (Stcrt. 1997, 250)

Opmerking: Dit betreft ook het vaststellen van een maximumbedrag.

Waardering: B 5

4.2.2. Bijstand en groepsregelingen

4.2.2.1. Beleidsbepaling en -evaluatie

(72.) «72B

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van bijstandsverlening in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) [Stb. 1970, 447; b.w. Stb. 1995, 200], art. 7a tweede lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20 zevende lid en 53 tweede lid

Periode: 1963–2003

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit krediethypotheek (Stb. 1971, 409; b.w. Stb. 1983, 602)

– Bijstandsbesluit krediethypotheek (Stb. 1983, 602; b.w. Stb. 1995, 200)

– Besluit krediethypotheek bijstand (Stb. 1995, 204)

Waardering: B 1

(73.) «73B

Handeling: Het stellen van regels voor uitvoering van de verlening van krediethypotheken.

Grondslag: Besluit krediethypotheek (Stb. 1971, 409) art. 1 derde lid (b.w. Stb. 1983, 602); Bijstandsbesluit krediethypotheek (Stb. 1983, 602) art. 7 derde lid en art. 11 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1971–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking uitstel van betaling rente en aflossing krediethypotheek (Stcrt. 1986, 250) gewijzigd (Stcrt. 1988, 161)

Waardering: B 1

(76.) «76B

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van nadere regels ten aanzien van de verlening van bijstand door de gemeenten.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 11 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1963–1995

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1974, 418)

– Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87)

– Scholingsbesluit bijstandsgerechtigden (Stb. 1991, 491)

Waardering: B 1

(77.) «77B

Handeling: Het vaststellen van nadere regels voor de uitvoering van het Besluit landelijke normering.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1974, 418) art. 25 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking eigen middelen bejaarde verzorgingsbehoevende religieuzen (Stcrt. 1974, 219)

– Beschikking betreffende woonkosten als bedoeld bij Besluit landelijke normering en Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stcrt. 1975, 123)

– Besluit bepalingen omtrent uitkeringen noodzakelijke bestaanskosten (Stcrt. 1975, 240)

– Beschikking gezinstoeslag uitwonende schoolverlaters (Stcrt. 1981, 247)

– Beschikking drempelbedrag voor personen in een inrichting (Stcrt. 1983, 46)

– Beschikking uitkering werkloze kinderen van grensarbeiders (Stcrt. 1983, 61)

– Tijdelijke beschikking woonkostentoeslagen B.l.n. (Stcrt. 1983, 140)

– Tijdelijke beschikking woonkostentoeslagen B.l.n. 1984 (Stcrt. 1984, 153)

– Beschikking uitkering werkloze kinderen van grensarbeiders 1985 (Stcrt. 1985, 20)

– Regeling drempelbedrag voor personen in een inrichting (Stcrt. 1985, 64)

– Tijdelijke beschikking woonkostentoeslagen B.l.n. 1985 (Stcrt. 1985, 123)

– Besluit bijstandsverlening particuliere ziektekostenverzekering (Stcrt. 1986, 61)

– Tijdelijke beschikking woonkostentoeslagen B.l.n. 1986 (Stcrt. 1986, 121)

– Beschikking toeslagen voormalige één-ouder gezinnen (Stcrt. 1985, 151)

– Beschikking toeslagen voormalige één-ouder gezinnen 1986 (Stcrt. 1986, 170)

– Bijstandsregeling gezinstoeslag uitwonende schoolverlaters (Stcrt. 1992, 252)

Waardering: B 1

(78.) «78B

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels betreffende de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder bijstand kan worden verleend in de vorm van een geldlening en de terugbetaling daarvan.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (1978, 127) art. 4a vierde lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(80.) «80

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels voor de toepassing van de wettelijke bepaling ten aanzien van het voeren van een gezamenlijke huishouding.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) [Stb. 1986, 564; b.w. Stb. 1995, 200] art. 5a vijfde lid;

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 1997, 660; b.w. Stb. 2003, 376], art. 3 vijfde lid, vernummerd zesde lid;

Periode: 1986–2003

Product: ministeriële regeling/algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(85.) «85

Handeling: Het stellen van regels omtrent hetgeen verstaan wordt onder het begrip ‘de gebruikelijke vakantieduur’ voor de toepassing van de Algemene bijstandswet.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 9 derde lid

Periode: 1995–2003

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(92.) «92B

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels voor de vaststelling van de minimum bedragen voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1979, 711) art. 1 derde lid; vernummerd (Stb. 1991, 65) art. 1 vierde lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(93.) «93B

Handeling: Het herzien van de normbedragen voor de bijstandsverlening in het B.l.n./de Algemene bijstandswet en de daarbij behorende regelingen en de normbedragen voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1974, 418) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 19 en de op het B.l.n. gebaseerde regelingen

Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 200) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 56

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 56, 57 eerste en tweede lid, 58 eerste lid, 59 eerste lid, 60 en 61

Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2003, 376], art. 69

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 27 eerste lid

Periode: 1974–1983

Product: ministeriële beschikkingen/besluiten

Opmerking: Deze wijzigingen van de normbedragen zijn in de (Nederlandse) Staatscourant gepubliceerd. De vindplaatsen hiervan zijn hier niet verder uitgewerkt/opgenomen. Vanwege de normbedragen voor bijstandsverlening aan uitkeringsgerechtigden die buiten Nederland wonen worden afgestemd op de kosten van levensonderhoud in het desbetreffende land. De ambassades doen een voorstel voor de normbedragen, dat door de minister wordt goedgekeurd. Voor Indonesië geldt dat de normbedragen door de ambassade zelf worden vastgesteld (overeenkomstig het loon van de laagst betaalde ambtenaar van de ambassade).

Waardering: V 5 jaar

(96.) «96B

Handeling: Het herzien van het rentepercentage voor de aflossing van krediethypotheken.

Grondslag: Besluit krediethypotheek (Stb. 1971, 409) art. 5 tweede lid (b.w. Stb. 1983, 602); Bijstandsbesluit krediethypotheek (Stb. 1983, 602) art. 9 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: ministerieel besluit

Waardering: V 5 jaar

(97.) «97

Handeling: Het herzien van het bedrag aan bijstand waarboven hypotheekkrediet kan worden verleend.

Grondslag: Bijstandsbesluit krediethypotheek (Stb. 1983, 602) art. 9 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: ministerieel besluit

Waardering: V 5 jaar

(98.) «98

Handeling: Het herzien van het percentage voor de berekening van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen ten aanzien een inkomen uit een bedrijf of zelfstandig beroep.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 62

Periode: 1995–2003

Product: ministeriële beschikking

Waardering: V 7 jaar

(99.) «99

Handeling: Het op verzoek van een gemeente toestaan dat de Algemene Bijstandswet langer dan 12 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene bijstandswet geldig blijft ten aanzien van de bijstandsverlening in die gemeente.

Grondslag: Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 200) art. 7 eerste lid

Periode: 1995–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(101.) «101

Handeling: Het aanwijzen van gemeenten die als experiment in het kader van de sociale vernieuwing (?) bevoegd zijn af te wijken van hetgeen bepaald is in bepaalde artikelen van de wet en het verbinden van voorschriften aan deze aanwijzing.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 144 eerste lid

Periode: 1995–2003

Product: beschikking

Waardering: B 5

(102.) «102

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de wijze van indienen van verzoeken van gemeenten om aanwijzing als experiment-gemeente.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 144 zevende en tiende lid

Periode: 1995–2003

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling verzoek tot aanwijzing als experimenteergemeente (Stcrt. 1995, 208)

Waardering: V 5 jaar

(103.) «103

Handeling: Het doen van onderzoek naar een meer doelmatige bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening en van sociale activering van bijstandsgerechtigden.

Bron: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 144 eerste lid

Periode: 1995–2003

Product: onderzoeksverslagen

Waardering: B 1

(104.) «104

Handeling: Het treffen van voorzieningen voor onvoorziene gevallen in het kader van de experimenten (in het kader van de sociale vernieuwing) bij gemeenten.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 144 elfde lid

Periode: 1995–2003

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 5

4.2.2.2. Groepsregelingen

(113.) «113B

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van het verlenen van bijstand aan bepaalde groepen personen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 11 eerste lid, 19, 32, 48 en 57; gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 11 tweede lid, 11a, 19, 32, 48 en 57 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1963–1995

Product: ministeriële regeling/algemene maatregel van bestuur, onder andere:

ten aanzien van langdurig werklozen

– Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW) (Stb. 1964, 553)

– Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 26)

ten aanzien van zelfstandigen

– Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, circulaire van 18 augustus 1943, no. 1-1199

– Regeling Sociaal-Economische Hulpverlening voor Zelfstandigen van 23 juli 1948, nr. S.B.C 7991

– Zelfstandigenregeling 1955 (Stcrt. 1955, 183)

– Zelfstandigenregeling 1962 (Stcrt. 1962, 23)

– Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1965, 5)

– Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (R.O.Z.) (Stb. 1977, 526)

– Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544)

– Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen (Stb. 1974, 825)

N.B. Tot 1963 werden de bijstandsregelingen voor zelfstandigen mede door Minister van Economische Zaken ondertekend. De regeling uit 1943 kwam tot stand als regeling van de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken in overleg met die van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Deze secretarissen-generaal worden hier verder beschouwd als voorgangers van de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken.

ten aanzien van gehandicapten

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 18 augustus 1952, nr. C. 9590, afd S.B. en M.O.

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 20 september 1955, nr. 9190, afdeling S.B. en C.A.

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 9 november 1955, nr. 8869, afdeling S.B. en C.A.

– Voorziening voor Blinden (Stcrt. 1956, 84)

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 14 maart 1957, nr. 1014, afdeling S.B. en C.A.

– Tijdelijke Bijstandsverlening aan Mindervaliden (Stcrt. 1962, 85)

– Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247)

– Gehandicaptenregeling 1963 (Stcrt. 1963, 178)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1964, 554)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Blinden (Stb. 1964, 555)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Arbeidsinschakeling Gehandicapten (Stb. 1965, 6)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444)

ten aanzien van gerepatrieerden en Ambonezen

– Regeling Hulpverlening Gerepatrieerden

– Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stcrt. 1960, 237)

– Rijksgroepsregeling gerepatrieerden (Stb. 1964, 550)

– Bijdrageregeling Ambonezen 1954

– Uitkeringsregeling Ambonezen (Stcrt. 1956, 78)

– Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stcrt. 1962, 14)

– Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551)

ten aanzien van thuisloze personen

– Rijksgroepsregeling thuisloze personen (Stb. 1971, 276)

ten aanzien van woonwagenbewoners

– Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359)

Waardering: B 1

(114.) «114B

Handeling: Het bij AMvB vaststellen dat de rijksgroepsregelingen ook geldt voor bepaalde Nederlanders die zich in het buitenland bevinden of voor bepaalde vreemdelingen die zich in Nederland bevinden.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 82a eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200) en 84 eerste lid (b.w. Stb. 1991, 65)

Periode: 1983–1995

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(119.) «119B

Handeling: Het (tot 1968 bij AMvB) herzien van de hoogte van de bijstandsuitkeringen en toeslagen die op grond van de verschillende rijksgroepsregelingen worden verleend.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1964, 553) art. 9 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1966, 393); gewijzigd (Stb. 1968, 502) (b.w. Stb. 1974, 419); Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 12 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1968, 501) art. 12 (b.w. Stb. 1974, 419); Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 22; gewijzigd (Stb. 1969, 614) art. 22, 31 derde lid en 33 tweede lid; vernummerd (Stb. 1973, 506) art. 33 eerste lid (b.w. Stb. 1986, 544) e.a.

Periode: 1965–1995

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling

Opmerking: De uitkeringen werden jaarlijks of halfjaarlijks aangepast. De besluiten werden in het Staatsblad of de Staatscourant gepubliceerd.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

4.2.2.3. Langdurig werklozen

(120.) «120

Handeling: Het stellen van regels inzake de vaststelling van de duur van de bijstandsverlening ingevolge de Rww.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) art. 6 derde lid

Periode: 1984–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking gezinstoeslag uitwonende schoolverlaters (Stcrt. 1981, 247) (b.w. Stcrt. 1992, 252)

– Beschikking schoolverlaters 1985 (Stcrt. 1985, 20)

– Beschikking toeslagen voormalige één-oudergezinnen 1985 (Stcrt. 1985, 151)

– Beschikking toeslagen voormalige één-oudergezinnen 1986 (Stcrt. 1986, 170) gewijzigd (Stcrt. 1991, 3)

– Bijstandsregeling gezinstoeslag uitwonende schoolverlaters (Stcrt. 1992, 252)

Waardering: B 1

(121.) «121

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de voortzetting van bijstandsverlening tijdens een verblijf in het buitenland.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) zoals gewijzigd (Stb. 1988, 309) art. 2 derde lid

Periode: 1988–1995

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(122.) «122

Handeling: Het niet van toepassing verklaren van bepaalde Rww-voorschriften voor een aantal werkloze werknemers wanneer deze ten gevolge van werkstaking of uitsluiting niet deelneemt aan arbeid.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1964, 553) art. 3 tweede lid; gewijzigd (Stb. 1984, 626) art. 5 tweede lid

Periode: 1964–1995

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(124.) «124

Handeling: Het bepalen dat de voorwaarden die strekken tot inschakeling in de arbeid ten aanzien van bepaalde groepen van personen niet van toepassing zijn.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) art. 9 derde lid

Periode: 1984–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Ontheffing arbeidsvoorwaarden 57,5-jarigen en ouderen (Stcrt. 1985, 20)

– Beschikking jeugdwerkregelingen I Rww 1985 (Stcrt. 1985, 76)

– Beschikking jeugdwerkregelingen II Rww 1985 (Stcrt. 1986, 13)

– Vrijstelling in verband met ouderschapsverlof (Stcrt. 1990, 251)

circulaires, onder andere:

– Uitvoering WWV/Rww ten aanzien van 57,5-jarigen en ouderen (1983, nr. 53395)

– Uitvoering van de WWV en de Rww inzake verplichtingen van werklozen gericht op de arbeidsinschakeling (1984, nr. 2310)

– Gewijzigde Rww (1985, nr. 350)

– Beschikking jeugdwerkregelingen I Rww 1985 (1985, nr. 2895)

Waardering: B 1

(125.) «125

Handeling: Het stellen van regels voor de beoordeling van noodzakelijkheid van scholing of opleiding voor de inschakeling in de arbeid.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) art. 12 zesde lid

Periode: 1984–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking bijstandsverlening werkloze werknemers met studerende partner (Stcrt. 1986, 170)

Waardering: B 1

4.2.2.4. Zelfstandigen

(133.) «133

Handeling: Het vaststellen van regels voor bijstandsverlening aan zelfstandigen.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 8 zesde lid, vernummerd (Stb. 1999, 542), zevende lid, 22 tweede lid, zoals gewijzigd (Stb. 1995, 691), art. 23 derde lid, 53 derde lid, 63 tweede lid en 137 tweede lid (b.w. Stb. 2003, 376);

Periode: 1940–2003

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203)

Waardering: B 1

(139.) «139

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de wijze waarop en de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend aan zelfstandigen.

Grondslag: Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 1 derde lid onder b (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1986–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Nadere regels verlening bedrijfskapitaal ten aanzien van samenwerkingsverbanden (Stcrt. 1986, 220)

Waardering: B 1

(142.) «142B

Handeling: Het, gehoord de Centrale Commissie Zelfstandigen, vaststellen van regels voor de waardering van het vrij te laten vermogen voor het bedrijf of beroep van een zelfstandige.

Grondslag: Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) art. 9 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544); Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 1 derde lid onder a (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit nadere regels voor de vaststelling van voor het bedrijf of beroep bestemde vermogen (Stcrt. 1977, 190) (jaarlijkse wijzigingen gepubliceerd in de Staatscourant)

– Regels vaststelling eigen vermogen (Stcrt. 1986, 220)

Waardering: B 4

(144.) «144

Handeling: Het vaststellen van regels inzake de terugbetaling van aan zelfstandigen verstrekte rentedragende leningen.

Grondslag: Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 14 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1986–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Maatregels bij niet (geheel) nakomen van rente- en aflossingsverplichtingen (Stcrt. 1986, 220)

Waardering: B 1

(147.) «147B

Handeling: Het wijzigen van het rentepercentage voor rentedragende leningen die als bijstand aan zelfstandigen worden verleend.

Grondslag: Rijksgroepsregeling ouder zelfstandigen (Stb. 1977, 562) [Stb. 1979, 667], art. 19 derde lid

Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 36

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 27 tweede lid

Besluit bijstandverlening 2004 (Stb. 2003, 390) [Stb. 2003, 390], art. 60 tweede lid

Periode: 1979–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Wijziging rentepercentage Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stcrt. 1989, 19)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(148.) «148

Handeling: Het herzien van de normbedragen en het rentepercentage voor de bijstandsverlening aan zelfstandigen.

Grondslag: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 27

Besluit bijstandverlening 2004 (Stb. 2003, 390) [Stb. 2003, 390], art. 60

Periode: 1995–

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(579.)

Handeling: Het jaarlijks herzien van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Grondslag: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Stb. 2003, 390) [Stb. 2003, 390], art. 60 tweede lid

Periode: 2003–

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 7 jaar

4.2.2.5. Uitvoering

(162.) «162B

Handeling: Het bij AMvB kunnen aanwijzen van de gemeente die bijstand moet verlenen aan (groepen) personen die in een bepaald gebied verblijven.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 19a (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1970–1995

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Voorlopig aanwijzingsbesluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1971, 449)

– Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart (Stb. 1976, 485)

Waardering: B 1

(163.) «163B

Handeling: Het stellen van regels voor de uitvoering van aanwijzingsbesluiten.

Grondslag: Voorlopig Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1971, 449) art. 4 (b.w. Stb. 1983, 699); Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart (Stb. 1976, 485) art. 4 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(164.) «164B

Handeling: Het vaststellen van regels voor de indiening en behandeling van aanvragen om bijstand van Nederlanders die zich in het buitenland bevinden en onder een rijksgroepsregeling vallen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 82a tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1983–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking behandeling bijstandsaanvragen vervolgingsslachtoffers in het buitenland (Stcrt. 1971, 231)

Waardering: B 1

(168.) «168

Handeling: Het vaststellen van regels voor de uitvoering van de terugvordering en het verhaal van verleende bijstand.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1992, 193) art. 61h en 70 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1992–1995

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(169.) «169.

Handeling: Het stellen van regels omtrent de gevallen waarin premies voor het aanvaarden of behouden van arbeid tot de middelen van de aanvrager gerekend worden.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199), zoals gewijzigd (Stb. 1997, 193), art. 43 vierde lid (b.w. Stb. 2003, 376);

Periode: 1995–2003

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(171.) «171B

Handeling: Het verlenen van bijstand aan Nederlanders in het buitenland.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 82 en 95, (sinds 1970 – Stb. 1970, 421) art. 82a en (sinds 1973 – Stb. 1972, 675) art. 82b (b.w. Stb. 1995, 200)

Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 200) art. 8 (b.w. Stb. 2003, 376)

Invoeringswet Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2004, 363], art. 6

Periode: 1963–2003; 2004–

Product: beschikking

Waardering: V 7 jaar

Toelichting: Artikel 6 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand verschaft de minister de mogelijkheid om de bijstandsuitkering, die op grond van de Algemene Bijstandswet werd verleend aan Nederlanders die zich in het buitenland bevinden, voort te zetten. Het betreft hier Nederlanders die al sinds december 1995 (peildatum) een bijstandsuitkering, op grond van de Algemene bijstandswet, ontvangen.

(172) «172B

Handeling: Het verlenen van bijstand ten behoeve van verpleging of verzorging in het buitenland aan Nederlanders die drie jaren voordat zij in een inrichting terecht kwamen geen vaste of een buitenlandse verblijfplaats hadden.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 82b (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1973–1995

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(182.) «182B

Handeling: Het terugvorderen of verhalen van de kosten voor bijstand op:

– personen, die bijstand rechtstreeks van het Rijk hebben ontvangen;

– Nederlanders die in het buitenland wonen;

– personen, waarvan de vordering door de minister is overgenomen van de gemeente.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 60 (b.w. Stb. 1992, 193), art. 82 en (sinds Stb. 1970, 421) art. 82a vierde lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 27 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Invoeringswet Abw (Stb. 1995, 200) art. 8 derde lid (b.w. Stb. 2003, 376)

Periode: 1963–2003

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(184.) «184

Handeling: Het vaststellen van regels inzake het gedeeltelijk afzien van terugvordering of verdere terugvordering van bijstand door burgemeester en wethouders

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) zoals gewijzigd (Stb. 1996, 248), art. 78a vijfde lid (b.w. Stb. 2003, 376)

Periode: 1996–2003

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(185.) «185B

Handeling: Het vaststellen van regels voor de inrichting van de administratie van de bijstandsverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 50 en (Stb. 1972, 675) art 81c (b.w. Stb. 1995, 200)

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199), zoals gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 71, 117 tweede lid (b.w. Stb. 2003, 376), 134 vijfde lid, 135 derde lid (b.w. Stb. 2000, 383)

Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (Stb. 1997, 48), art. 9 (b.w. Stb. 1999, 532)

Periode: 1963–2003

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Administratieve regels bijstand 1965 (beschikking van de Minister van Maatschappelijk Werk van 8 april 1965, no. U 22 600, afd. F.Z.C. en directie M.V.)

– Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209)

– Beschikking samenstellen en indienen jaaropgaven Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1984, 81)

– Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Bvvu) (Stcrt. IOAW en IOAZ (Stcrt. 1987, 188) hiervan was tevens de grondslag art. 3 van het Besluit verzameling gegevens uitvoering Algemene Bijstandswet (Stb. 1971, 514)

– Besluit vaststelling modellen kostenopgaven 1990 (Stcrt. 1990, 27)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz (Rau) (Stcrt. 1995, 83)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996 (Rau 96) (Stcrt. 1996, 58)

Waardering: B 1

(189.) «189

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van verstrekking en/of uitwisseling van gegevens met betrekking tot de bijstandsverlening door uitvoeringsorganen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1992, 244) art. 84i tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199), zoals gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 122 zesde lid en 125 derde lid (b.w. Stb. 2003, 376)

Periode: 1992–2003

Product: Algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling

Waardering: B 1

(190.) «190B

Handeling: Het verzamelen van gegevens bij de gemeentebesturen betreffende de bijstandsverlening, anders dan ten behoeve van de statistiek.

Grondslag: Besluit verzameling gegevens uitvoering Algemene Bijstandswet (Stb. 1971, 514) art. 5 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 132 eerste lid (b.w. Stb. 2003, 376)

Periode: 1971–2003

Product: inlichtingen

Waardering: V 5 jaar

(198.) «198

Handeling: Het in samenwerking met de VNG opzetten van regionale interdisciplinaire fraudeteams.

Bron: Bestuursakkoord Rijk-VNG 1994, p.4

Periode: 1994–

Product: –

Waardering: B 4

(580.)

Handeling: Het opstellen van een beleidsplan dat een kader biedt waarbinnen de minister de inlichtingen aan B&W en gemeenteraad vraagt.

Grondslag: Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 78 tweede lid

Periode: 2003–

Product: Beleidsplan

Waardering: B 5

(581.)

Handeling: Het aanwijzen van gemeenten welke deelnemen aan een experiment.

Grondslag: Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 83 derde lid

Periode: 2003–

Product: Aanwijzingsbesluit

Waardering: B 5

(582.)

Vervallen

(105.) «105

Handeling: Het uitbrengen van verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van een experiment in de praktijk.

Grondslag: Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 144 twaalfde lid

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375] art. 83, vijfde lid

Periode: 1995–

Product: Verslag, rapport

Opmerking: Deze handeling omvat ook een standpunt inzake de voortzetting ervan anders dan als experiment

Waardering: B 3

4.2.2.6. Toezicht

(200.) «200B

Handeling: Het geven van toestemming aan gemeenten om bij de toekenning van een (bijzondere) uitkering af te mogen wijken van hetgeen in een groepsregeling bepaald is, omtrent de duur en hoogte van de uitkering.

Grondslag: Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, circulaire van 18 augustus 1943, no. 1-1199 sub I en II; Zelfstandigenregeling 1955 (Stcrt. 1955, 183) art. 12, 14 en 40; Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 33 tweede lid; gewijzigd (Stb. 1973, 506) art. 33 eerste lid (b.w. Stb. 1986, 544); Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 31 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200); Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 1 vierde lid en 24 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 1 tweede lid en 22 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247) art. 6 derde lid; Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1964, 554) art. 17 tweede lid (b.w. Stb. 1965, 444); Demobilisatie-beschikking nr. 4 art. 13 en nr. 6 art. 1; Militaire Overbruggingsbeschikking 1950 nr. 1 art. 13 en nr. 2 art. 1, e.a.

Periode: 1943–1995

Product: beschikking

Opmerking: Betrof de aanvrager van bijstand een zelfstandige dan werd tot 1986 werd hierbij de Centrale Commissie Zelfstandigen gehoord. Na die tijd was de mening van de Plaatselijke Commissie Zelfstandigen bepalend of er toestemming gevraagd diende te worden. Was dit het geval dan werd aan een betrokken minister tevens om advies gevraagd.

Waardering: B 4

4.2.2.7. Financiering

(210.) «210B

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de bekostiging van de uitvoering van de bijstandsverlening.

Grondslag: o.a. Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 25 (b.w. Stb. 1987, 148)

Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 23 (b.w. Stb. 1987, 148)

Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 49 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 137 tweede lid e.a. (b.w. Stb. 2000, 383)

Periode: 1940–2000

Product: Ministeriële regeling, onder andere:

– Rijksbijdrageregeling Woonwagenbewoners (R.B.W.) (Stcrt. 1965, 87)

– Rijksbijdrageregeling Vreemdelingen (R.B.V.) (Stcrt. 1965, 130)

– Rijksbijdrageregeling Teruggekeerde Nederlanders (R.B.N.) (Stcrt. 1965, 130)

– Beschikking tegemoetkoming uitvoeringskosten Rijksgroepsregelingen Ambonezen, Gerepatrieerden en Oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Stcrt. 1967, 50)

– Beschikking tegemoetkoming uitvoeringskosten Rijksgroepsregelingen Ambonezen, Gerepatrieerden en Oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Stcrt. 1968, 73)

– Beschikking tegemoetkoming uitvoeringskosten Rijksgroepsregelingen Oorlogsslachtoffers 1940–1945, Gerepatrieerden en Ambonezen (Stcrt. 1969, 71)

– Rijksvergoedingsregeling bijstandsuitgaven 1971 (Stcrt. 1971, 37)

– Beschikking uitvoeringskosten Rijksgroepsregeling thuisloze personen (Stcrt. 1971, 96)

– Beschikking uitvoeringskosten bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stcrt. 1972, 38)

– Beschikking uitvoeringskosten bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart (Stcrt. 1986, 236)

– Beschikking uitvoeringskosten bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart (Stcrt. 1987, 242)

Opmerking: De hoogte van de in de regelingen genoemde vergoedingsbedragen voor uitvoeringskosten worden in de regel jaarlijks aangepast.

Waardering: B 1

(212.) «212B

Handeling: Het vaststellen van regels en de modellen voor de declaratie van de rijksvergoeding ingevolge bijstandswetgeving.

Grondslag: Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247) art. 13

Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 37 (b.w. Stb. 1973, 506)

Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 15 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Stcrt. 1987, 188) art. 6 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Besluit bijdrageregeling bijzondere controle 1991 (Stb. 1991, 179) art. 6 tweede lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 134 vijfde lid e.a. (b.w. Stb. 2000, 383)

Periode: 1940–2000

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit Vaststelling modellen voorlopige en definitieve kostenopgave (Stcrt. 1989, 64)

– Besluit Vaststelling model kennisgeving (Stcrt. 1989, 138)

– Besluit Vaststelling model definitieve kostenopgave Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1990, 87)

– Besluit vaststelling model kostenopgaven Sociale Zekerheid (Stcrt. 1991, 60)

– Regeling verantwoording en vergoeding BBC (Stcrt. 1992, 240)

– Regeling declaratie uitgaven Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1999, 247)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(213.) «213

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de rijksvergoeding voor de kosten van het bedrijfstechnisch of bedrijfseconomisch onderzoek naar het beroep of bedrijf van een zelfstandige in het kader van de R.z., de R.o.z., het B.z., de IOAZ of het Bbz.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 33 derde lid, gewijzigd (Stb. 1969, 614) art. 33 vierde lid, gewijzigd (Stb. 1973, 506) art. 33 derde lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 32 (b.w. Stb. 1995, 200)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 38 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 57 tweede lid (b.w. Stb. 2000, 383)

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203) art. 26 e.a. (b.w. Stb. 2000, 383)

Periode: 1987–2000

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit van de ministers van Sociale Zaken en van Maatschappelijk Werk van 19 januari 1965, nr. 76992 (Stcrt. 1965, 36)

– Besluit van de ministers van Maatschappelijk Werk en van Sociale Zaken van 26 november 1973, nr. U 9439

– Wijziging Besluit Rijksvergoeding onderzoekkosten WWV (Stcrt. 1977, 128)

– Vaststelling vergoeding kosten van onderzoek ter zake van bijstandsverlening (Stcrt. 1977, 190)

– Besluit wijziging vergoeding onderzoekskosten Rijksgroepsregeling (oudere) zelfstandigen (Stcrt. 1983, 8)

– Beschikking rapportagekosten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stcrt. 1986, 238)

– Beschikking vergoeding aan gemeenten voor onderzoekskosten (Stcrt. 1987, 122)

– Beschikking vaststelling rijksvergoeding rapportagekosten (Stcrt. 1987, 225)

– Beschikking Rijksvergoeding rapportagekosten IOAZ en BZ (Stcrt. 1991, 252)

– Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (Stcrt. 1996, 76)

Opmerking: De in de regelingen genoemde bedragen voor de onderzoekskosten worden jaarlijks aangepast.

Waardering: B 1

(215.) «215

Handeling: Het vaststellen van correctiefactoren voor de uitvoering van de Bijdrageregeling 1990 incentive Algemene Bijstandswet.

Grondslag: Bijdrageregeling 1990 incentive Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1990, 233), art 3 tweede lid

Periode: 1990–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling tot vaststelling correctiefactoren incentive Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1991, 62)

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

4.2.2.8. Rechtsbescherming

(241.) «241B

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten met betrekking tot geschillen in domiciliekwesties geschillen omtrent de rijksvergoeding ingevolge de ABW.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 27 en 95 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1993, 690) art. 25 (b.w. Stb. 1995, 200)

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 64 eerste lid (b.w. Stb. 2003, 376)

Periode: 1963–2003

Product: Koninklijke besluiten

Waardering: V 5 jaar

4.2.3. Wet werkloosheidsvoorziening

4.2.3.1. Totstandkoming van het beleid

(244.) «244

Handeling: Het stellen van nadere regels voor het vaststellen van gevallen waarin een werknemer geheel of gedeeltelijk is aangewezen op het verrichten van arbeid in een dienstbetrekking.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 2 tweede lid

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit werknemersbegrip ( Stcrt. 1967, 147

Waardering: B 1

(246.) «246

Handeling: Het vaststellen en herzien van de hoogte van het minimumdagloon

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 5 tweede en derde lid

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Dagloonbesluit WWV (Stcrt. 1965, 5)

– Beschikking herziening daglonen 1990 (Stcrt. 1989, 245)

– Besluit inzake herziening daglonen op grond van de Wet Werkloosheidsvoorziening per 1 januari 1991 (Stcrt. 1990, 247)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(247.) «247

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent het vaststellen en herzien van het minimumdagloon en de toepassing van de bepaling wat onder inkomen, uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven,wordt verstaan.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1982, 737) art. 5c vijfde lid

Periode: 1983–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit inzake nadere regels minimumdagloon WW/WWV, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 april 1985 (Stcrt. 1985, 85)

Waardering: B 1

4.2.3.2. Adviesorganen

(252.) «252

Handeling: Het aanwijzen van centrale organisaties van werknemers die bevoegd zijn tot het voordragen van leden van plaatselijke commissies werkloosheidsvoorziening.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 7 tweede lid

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Aanwijzing centrale organisaties van werknemers (Stcrt. 1965, 5)

Waardering: B 1

(253.) «253

Handeling: Het stellen van regels inzake de toekenning door het gemeentebestuur van vacatiegelden en van vergoedingen voor reis- en verblijfkosten van de leden van plaatselijke commissies werkloosheidsvoorziening.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 8

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit vaststelling vacatiegeld (Stcrt. 1965, 5 laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1981, 109)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

4.2.3.3. Uitvoering

(254.) «254

Handeling: Het bij of krachtens AMvB stellen van regels ten aanzien van de uitkering ingevolge de WWV voor bepaalde groepen van personen.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1970, 670) art. 51a

Periode: 1970–1995

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(255.) «255

Handeling: Het stellen van regels in het belang van een goede uitvoering van de wet.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485), art. 30i en art. 52 (b.w. Stb. 1997, 789)

Periode: 1985–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit hercontrole WWV (Stcrt. 1985, 170)

Waardering: B 1

(257.) «257

Handeling: Het stellen van uitvoeringsregels met betrekking tot het toekennen van een werkloosheidsuitkering

Grondslag: Sociale Voorziening nr. 8347, 30 juni 1952 art. 54; Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 9 tweede en vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1981, 133) art 9 zevende en achtste lid, art. 13 eerste en derde lid

Periode: 1952–1995

Product: ministeriële regeling

– Recht op uitkering bij gedeeltelijk op arbeid aangewezen zijn (Stcrt. 1965, 5)

– Besluit verlaagde dagen-eis Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1981, 89)

– Besluit inzake gelijkstelling gewerkte dagen (Stcrt. 1981, 146)

– Besluit gehuwde vrouw als kostwinster (Stcrt. 1965, 5)

– Opheffing uitsluitingsgrond (Stcrt. 1965, 5)

– Uitkering gedurende wachttijd ingevolge WAO (Stcrt. 1974, 9)

– Toepassing WWV op werknemers die een pro-rata WAO-uitkering genieten (Stcrt. 1975, 150)

– Besluit inzake vakantie tijdens WWV-periode (Stcrt. 1983, 83)

Waardering: B 1

(258.) «258

Handeling: Het stellen van regels inzake de vrijstelling van werklozen van inschrijving als werkzoekende bij het arbeidsbureau.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 14 eerste lid

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit vrijstelling inschrijving bij arbeidsbureau (Stcrt. 1965, 5)

Waardering: B 1

(259.) «259

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de voorwaarden waaronder de gemeente kan besluiten tot verlaging van de uitkering aan een werkloze werknemer.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 14 vierde lid

Periode: 1964–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit inzake nadere regels ex artikel 14 Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1981, 19)

Waardering: B 1

(260.) «260

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de inkomsten die op de uitkering in mindering worden gebracht.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 17 vierde lid

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit aftrek van inkomsten (Stcrt. 1965, 5)

– Besluit inzake vakantie tijdens de WWV-periode (Stcrt. 1983, 83)

Waardering: B 1

(261.) «261

Handeling: Het stellen van nadere regels voor de toepassing van de wettelijke bepaling ten aanzien van het voeren van een gezamenlijke huishouding

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1986, 567) art. 19 vierde lid

Periode: 1987–1995

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(262.) «262

Handeling: Het stellen van eisen aan de inhoud van formulieren bestemd voor het aanvragen van een uitkering en het vastleggen van door de werknemer te verstrekken gegevens.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 20, 25 en 52

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit aanvraag en inkomstenformulier (Stcrt. 1965, 5)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(263.) «263

Handeling: Het stellen van nadere regels inzake de informatieplicht van het arbeidsbureau aan burgemeester en wethouders omtrent het gedrag van werkloze werknemers

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1984, 361) art. 22 eerste lid

Periode: 1984–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit houdende regels nadere regels betreffen het verschaffen van inlichtingen door de GAB’s aan gemeenten (Stcrt. 1984, 177)

Waardering: B 1

(264.) «264

Handeling: Het geven van richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van de meldingsplicht van de arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de gemeente.

Grondslag: Besluit houdende regels nadere regels betreffen het verschaffen van inlichtingen door de GAB’s aan gemeenten (Stcrt. 1984, 177) eerste lid

Periode: 1984–1995

Product: circulaires, onder andere:

– Circulaire van de directeur-generaal voor de arbeidsvoorziening van 9 juni 1982 nr. 1208038

Waardering: B 1

4.2.3.4. Financiering

(281.) «281

Handeling: Het vergoeden van (een deel van) de kosten voor de uitvoering van een werkloosheidsvoorzieningsregeling aan de gemeente.

Grondslag: Buitengewoon Besluit Werkloozenzorg (Stb. 1944, E79) art. 2, 3 tweede lid, 4 tweede lid, 7 eerste tot en met vijfde lid, 8 eerste tot en met tiende lid; Sociale Voorziening nr. 8347, 1952 art. 53 eerste lid, 63, 75, 76, 77; Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 40 eerste lid

Periode: (1944) 1945–1995

Product: ministeriële regeling

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het verlenen van voorschotten, het onder nadere voorwaarden besluiten tot een verhoging van de vergoeding en het toekennen van incidentele vergoedingen. Op grond van art. 42 WWV kan de minister besluiten (een deel van) de kosten niet te vergoeden als toezichtmaatregel. De uitvoering van de maatregel kan geschieden via invordering of verrekening met de vergoeding van het volgende jaar.

Waardering: V 7 jaar

(282.) «282

Handeling: Het stellen van regels ter bepaling van de kosten die, ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorzieningen, voor vergoeding door het Rijk in aanmerking komen.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1976, 368) art. 40 tweede lid en (Stb. 1988, 508) art. 40a eerste lid (b.w. Stb. 1993, 682)

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit betreffende de rijksvergoeding in de kosten van onderzoek ex artikel 21, eerste lid, en artikel 26 eerste lid van de WWV (Stcrt. 1976, 165)

– Rijksvergoeding van kosten onderzoek en heronderzoek als bedoeld in de artikelen 21 en 26 van de WWV (Stcrt. 1977, 128)

– Besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken, nr. CSV/62973/III (Stcrt. 1976, 165)

– Besluit rijksvergoeding voorzieningen voor werklozen (Stcrt. 1988, 242) zoals gewijzigd bij besluit van 30 augustus 1991 (Stcrt. 1991, 194)

– Besluit inzake vergoeding aan gemeenten voor bij arbeidsbureau ingeschreven werklozen (Stcrt. 1989, 192)

– Besluit inzake vergoeding aan gemeenten voor bij arbeidsbureau ingeschreven werklozen (Stcrt. 1990, 189)

Waardering: B 1

(283.) «283

Handeling: Het stellen van regels inzake de kennisgeving en het declareren van de uitgaven ingevolge de WWV alsmede het verstrekken van nadere gegevens welke op de uitgaven betrekking hebben.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 41 eerste en tweede lid

Periode: 1965–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit declaraties en jaaropgaven complementaire sociale voorzieningen van 2 december 1968, nr. 34745 (b.w. Stcrt.1974, 15)

– Besluit declaraties en jaaropgaven complementaire sociale voorzieningen 1974 (Stcrt.1974, 15)

– Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten Wet Werkloosheidsvoorziening (Stcrt. 1988, 250)

– Besluit vaststelling model voorlopige en definitieve kostenopgave Sociale Zekerheid 1994 (Stcrt. 1994, 210)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

4.2.4. IOAW en IOAZ

4.2.4.1. Totstandkoming van het beleid

(286.) «286A

Handeling: Het bij AMvB regels stellen voor de toepassing van de IOAW op personen aan wie door het Rijk terzake van zijn arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is geregeld.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 1997, 768], art. 2 derde tot en met vijfde lid

Periode: 1986–1997

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(289.) «289

Handeling: Het vaststellen en herzien van de grondslagen (= richtbedragen), het vrijgestelde vermogen en het rekenpercentage voor het inkomen uit het vermogen voor de bepaling van het recht op en de hoogte van een uitkering ingevolge de IOAW en de IOAZ.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 1995, 200], art. 5 zesde en zevende lid

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 1995, 200], art. 5 zesde en zevende lid en art. 8 vierde en vijfde lid

Wet tot wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar (Stb. 1992, 516) art. III vierde lid

Periode: 1987–

Product: ministerieel besluit, onder andere:

– Besluit vaststelling grondslagen IOAW per 1 januari 1987 (Stcrt. 1987, 22)

– Besluit grondslagen IOAZ (Stcrt. 1987, 122 – verschillende malen gewijzigd)

– Besluit grondslagen IOAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 1992, 252)

– Besluit vaststelling grondslagen IOAW (Stcrt. 1995, 248)

– Besluit vaststelling grondslagen IOAZ (Stcrt. 1995, 248)

– Wijziging bedragen IOAW en IOAZ per 1 januari 1996 (Stcrt. 1995, 248)

Waardering: V 7 jaar na vervanging

(292.) «292

Handeling: Het stellen van regels ten aanzien van de handhaving van het recht op een uitkering bij tijdelijk verblijf in het buitenland.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 14 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 14 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1987–1995

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(296.) «296

Handeling: Het bepalen dat de voorwaarden die strekken tot inschakeling in de arbeid ten aanzien van bepaalde groepen van personen niet van toepassing zijn.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 26 vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1995, 200), art. 35 vijfde lid

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 26 vijfde lid, gewijzigd (Stb. 1994, 955) art. 26 zesde lid, gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 35 vijfde lid

Periode: 1987–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Vaststelling categoriale ontheffing arbeidsvoorwaarden (Stcrt. 1986, 238)

– Besluit ontheffing van voorwaarden gericht op arbeidsinschakeling (Stcrt. 1987, 122)

– Regeling vrijstelling verplichtingen i.o.a.w. en i.o.a.z. (Stcrt. 1996, 115)

Waardering: B 1

(583.)

Handeling: Het herzien van het bedrag dat ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen in vermindering wordt gebracht op het vermogen.

Grondslag: Regeling vermogenswaardering Ioaz (Stcrt. 2000, 244) [Stcrt. 2004, 62], art. 5 derde lid;

Periode: 2000–

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 7 jaar

(584.)

Handeling: Het vergoeden van de kosten van het door de gemeente aan derden opgedragen onderzoek.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2003, 376], art. 59e eerste lid, 59f tweede lid, 58g

Periode: 2003–

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Dit betreft ook het verlenen van voorschotten op de vergoeding en het lager vaststellen van de voorschoten dan uit de op regels voortvloeit. Dit betreft het onderzoek dat B&W instelt naar andere gegevens dan degene die door de aanvrager zijn ingediend en die voor de vaststelling van het recht op uitkering noodzakelijk zijn.

Waardering: V 7 jaar

(585.)

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot (het verlenen van voorschotten op) de vergoeding van de kosten van onderzoek.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2003, 376], art. 59h

Periode: 2003–

Product: Besluit

Waardering: V 7 jaar

4.2.4.2. Uitvoering

(301.) «301

Handeling: Het vaststellen van regels voor de inrichting van de administratie van de uitvoering van de IOAW en IOAZ.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 18 vierde lid, 39 en 54; gewijzigd (Stb. 1995, 200), gewijzigd (Stb. 2001, 625), art. 19, 41 tweede lid, 57 derde lid (b.w. Stb. 2000, 383) en 58 derde lid (b.w. Stb. 2000, 383);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 18 derde lid en 39, zoals gewijzigd (Stb. 1995, 200 en Stb. 2001, 625), art. 19, 41 tweede lid, 57 vierde lid (b.w. Stb. 2000, 383) en 58 derde lid (b.w. Stb. 2000, 383)

Periode: 1987–2000

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Vaststelling administratieve regels IOAW (Stcrt. 1986, 238; b.w. Stcrt. 1987, 122)

– Voorschriften inrichting administratie en vaststelling onderzoekstermijn IOAW en IOAZ (Stcrt. 1987, 122)

– Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Bvvu) (Stcrt. 1987, 188) hiervan was tevens de grondslag art. 3 van het Besluit verzameling gegevens uitvoering Algemene Bijstandswet (Stb. 1971, 514)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz (Rau) (Stcrt. 1995, 83)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996 (Rau 96) (Stcrt. 1996, 58)

Opmerking: Voor de hier bedoelde regelingen is aansluiting gezocht bij de regelingen die al voor de bijstandsverlening op grond van de ABW golden. Sommige regelingen zijn dan ook zowel op de ABW/nAbw gebaseerd als op de IOAW en IOAZ.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(310.) «310

Handeling: Het stellen van regels voor het plan en beleidsverslag dat gemeentebesturen jaarlijks moeten opstellen ten behoeve van het toezicht door de minister.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565), zoals gewijzigd (Stb. 1995, 200), art. 42 vijfde lid (b.w. Stb. 2003, 376)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281), zoals gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 42 vijfde lid (b.w. Stb. 2003, 376);

Periode: 1995–2003

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

4.2.4.3. Financiering

(312.) «312

Handeling: Het vaststellen van regels en de modellen voor de declaratie van de rijksvergoeding ingevolge de IOAW en IOAZ.

Grondslag: Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 15 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ (Stcrt. 1987, 188) art. 6 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) zoals gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 57 tweede lid (b.w. Stb. 2000, 383)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 38 derde lid, gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 57 vierde lid (b.w. Stb. 2000, 383)

Periode: 1987–2000

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

4.2.4.4. Rechtsbescherming

(314.) «314

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten met betrekking tot geschillen in domiciliekwesties.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 13 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 12 eerste lid;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281), art. 13 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1995, 200), art. 12 eerste lid

Periode: 1987–

Product: Koninklijke besluit

Waardering: V 5 jaar

4.2.5. Eenmalige uitkeringen

(319.) «319

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de eenmalige uitkeringen en toeslagen.

Grondslag: Wet van 3 juli 1986 (Stb. 1986, 376) art. 9

Periode: 1986–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit vaststelling bedragen uitkering 1986 aan echte minima (Stcrt. 1986, 174)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(320.) «320

Handeling: Het vaststellen van het aanvraagformulier voor een eenmalige uitkering.

Grondslag: Wet van 23 september 1981 (Stb. 1981, 624) art. 7 eerste lid; Wet van 7 oktober 1982 (Stb. 1982, 568) art. 8 eerste lid; Wet van 28 september 1983 (Stb. 1983, 542) art. 8 eerste lid; Wet van 5 oktober 1984 (Stb. 1984, 446) art. 9 eerste lid; Wet van 3 juli 1985 (Stb. 1985, 417) art. 10 eerste lid; Wet van 3 juli 1986 (Stb. 1986, 376) art. 11 eerste lid; Wet van 26 november 1987 (Stb. 1987, 537) art. 11 eerste lid

Periode: 1981–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Vaststelling aanvraagformulieren eenmalige uitkering (Stcrt. 1981, 206)

– Vaststelling aanvraagformulier eenmalige uitkering voor ongehuwden zonder kinderen (Stcrt. 1981, 215)

– Vaststelling aanvraagformulier eenmalige uitkering 1982 (Stcrt. 1982, 207)

– Vaststelling aanvraagformulier eenmalige uitkering 1983 (Stcrt. 1983, 212)

– Besluit vaststelling aanvraagformulier uitkering 1984 aan de echte minima (Stcrt. 1984, 211)

– Besluit vaststelling aanvraagformulier uitkering 1985 aan de echte minima (Stcrt. 1985, 179)

– Besluit vaststelling aanvraagformulier uitkering 1986 aan echte minima (Stcrt. 1986, 181)

– Besluit vaststelling aanvraagformulier uitkering 1987 aan echte minima (Stcrt. 1987, 247)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(321.) «321

Handeling: Het stellen van regels voor de ambtshalve toekenning van eenmalige uitkeringen door burgemeester en wethouders.

Grondslag: Wet van 7 oktober 1982 (Stb. 1982, 568) art. 10; Wet van 28 september 1983 (Stb. 1983, 542) art. 10; Wet van 5 oktober 1984 (Stb. 1984, 446) art. 11; Wet van 3 juli 1985 (Stb. 1985, 417) art. 12

Periode: 1982–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling ambtshalve vaststelling van het recht op de eenmalige uitkering 1982 (Stcrt. 1982, 220)

– Besluit ambtshalve vaststelling recht op eenmalige uitkering 1983 (Stcrt. 1983, 238)

– Besluit ambtshalve vaststelling van het recht op de uitkering 1984 aan echte minima (Stcrt. 1984, 211)

– Besluit ambtshalve vaststelling van het recht op uitkering 1985 aan de echte minima (Stcrt. 1985, 179)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(323.) «323

Handeling: Het toezien op de uitvoering van de wet.

Grondslag: Wet van 23 september 1981 (Stb. 1981, 624) art. 14; Wet van 7 oktober 1982 (Stb. 1982, 568) art. 18; Wet van 28 september 1983 (Stb. 1983, 542) art. 18; Wet van 5 oktober 1984 (Stb. 1984, 446) art. 19; Wet van 3 juli 1985 (Stb. 1985, 417) art. 20; Wet van 3 juli 1986 (Stb. 1986, 376) art. 20; Wet van 26 november 1987 (Stb. 1987, 537) art. 20

Periode: 1981–

Product: rapporten

Waardering: B 5

(324.) «324

Handeling: Het vergoeden van kosten voor de eenmalige uitkeringen aan gemeenten en verstrekken van voorschotten in deze.

Grondslag: Wet van 23 september 1981 (Stb. 1981, 624) art. 17 eerste en vierde lid, art. 18 eerste lid; Wet van 7 oktober 1982 (Stb. 1982, 568) art. 21 eerste en vierde lid, art. 22 eerste lid; Wet van 28 september 1983 (Stb. 1983, 542) art. 21 eerste en vierde lid, art. 22 eerste lid; Wet van 5 oktober 1984 (Stb. 1984, 446) art. 22 eerste en vierde lid, art. 23 eerste lid; Wet van 3 juli 1985 (Stb. 1985, 417) art. 23 eerste en vierde lid, art. 24 eerste lid; Wet van 3 juli 1986 (Stb. 1986, 376) art. 23 eerste en vierde lid, art. 24 eerste lid; Wet van 26 november 1987 (Stb. 1987, 537) art. 23 eerste en vierde lid, art. 24 eerste lid

Periode: 1981–

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(335.) «335

Handeling: Het, in overleg met de minister/staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, vaststellen van regels voor de toekenning van eenmalige uitkeringen aan IHS-gerechtigden ter reparatie van koopkrachtverlies in 1996.

Grondslag: Motie Noorman/Bakker, Kamerstukken II, 1995–1996, 24 400, nr. 48

Periode: 1996–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling koopkrachtreparatie 1996 IHS-gerechtigden (Stcrt. 1996, 159)

Waardering: B 1

(336.) «336

Handeling: Het toekennen van eenmalige uitkeringen aan IHS-gerechtigden ter reparatie van hun koopkrachtverlies over 1996.

Grondslag: Regeling koopkrachtreparatie 1996 IHS-gerechtigden (Stcrt. 1996, 159) art. 2–5

Periode: 1996–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(337.) «337

Handeling: Het toezien op de uitvoering van de Regeling koopkrachtreparatie 1996 IHS-gerechtigden.

Grondslag: Regeling koopkrachtreparatie 1996 IHS-gerechtigden (Stcrt. 1996, 159) art. 6

Periode: 1996–1997

Product: maatregels, aanwijzingen

Waardering: V 5 jaar

4.2.6. Sociale werkvoorziening

4.2.6.1. Totstandkoming van het beleid

(346.) «346

Handeling: Het bij AMvB stellen van nadere regels inzake verschillende aspecten van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [b.w. Stb. 1997, 465], art. 14, 46

Periode: 1969–1997

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit organisatie sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 512)

– Besluit rechtsbetrekking sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 513)

Waardering: B 1

(347.) «347

Handeling: Het stellen van regels inzake de vereisten, waaraan leidinggevende functionarissen van een werkverband moeten voldoen.

Grondslag: Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders (Stcrt. 1963, 248) art. 49 derde lid; Besluit organisatie sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 512) art. 12 tweede lid (b.w. Stb. 1988, 663)

Periode: 1963–1988

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

(348.) «348

Handeling: Het stellen van regels inzake het aantal werknemers, werkzaam in een werkverband.

Grondslag: Besluit organisatie sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 512) art. 16 (b.w. Stb. 1988, 663)

Periode: 1969–1988

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

4.2.6.2. Rechtspositie van het personeel

(349.) «349

Handeling: Het vaststellen van loonschalen en het stellen van regels inzake de vakantietoeslag, vergoeding van woon-werkverkeer en werktijden en verlof van de werknemer.

Grondslag: Loonregeling tewerkstelling hoofdarbeiders, doss. 66-0 no. 10 Afd. W 6 september 1943

Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 518) art. 3, 9, 10 eerste en tweede lid, 12, 13, 14 tweede lid, 15 eerste, derde en tiende lid en 16a tweede lid (b.w. Stb. 1991, 765)

Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 765) art. 13 derde lid, 14 eerste en tweede lid, 21, 24 eerste lid, 26, 27 eerste lid en 29 derde lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1943–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stcrt. 1991, 251)

Waardering: B 1

(353.) «353

Handeling: Het bij AMvB stellen van regels omtrent de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van (gewezen) werknemers.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [b.w. Stb. 1997, 465], art. 30 eerste tot en met vierde lid

Periode: 1969–1997

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 518)

– Besluit vrijwillig vervroegde uittreding sociale werkvoorziening (Stb. 1981, 472)

– Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449)

– Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 288)

– Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 765)

Waardering: B 1

(355.) «355

Handeling: Het voeren van het centraal overleg arbeidsvoorwaarden en rechtspositie sociale werkvoorziening met en leiding geven aan dit overleg.

Grondslag: Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 288) art. 2 eerste lid, art 4 eerste tot en met het vierde lid, art. 20 (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1991–1997

Product: verslag

Waardering: B 1

(356.) «356

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren en het benoemen van een secretaris die deelnemen aan het centraal overleg sociale werkvoorziening.

Grondslag: Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 288) art. 4 tweede en derde lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1991–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere

– Besluit aanwijzing ambtenaren in het Centraal overleg sociale werkvoorziening (Stcrt. 1992, 34)

Opmerking: In de wet wordt een aantal organisaties die aan dit overleg deelneemt vermeld, deelname aan het overleg door een organisatie wordt per K.b. geregeld.

Waardering: V 5 jaar na ontslag

(357.) «357

Handeling: Het instellen van werkgroepen die werkzaamheden verrichten ten bate van het centraal overleg sociale werkvoorziening.

Grondslag: Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 288) art. 8 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1991–1997

Product: beschikking

Waardering: B 4

(358.) «358

Handeling: Het (tezamen) met de vakorganisaties oprichten van een stichting voor pensioenfonds, fonds voor de aanvullende voorziening en een vut-fonds.

Grondslag: Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 518) zoals gewijzigd (Stb. 1989, 495) art. 9g eerste lid (b.w. Stb. 1991, 765);

Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 649) art. 30 a eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Periode: 1989–1997

Product: algemene maatregel van bestuur

Opmerking: Met de inwerkingtreding van de Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) bleven de rechten en plichten van deze stichtingen wel van toepassing (art. 16 derde lid).

Waardering: B 4

(364.) «364

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels inzake het maken van aanspraak op uitkeringen in verband met pensioen, aanvullende oudedagsvoorziening en vrijwillig vervroegde uittreding

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [Stb. 1993, 649; b.w. Stb. 1997, 465], art. 30a eerste lid

Periode: 1994–1997

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(365.) «365

Handeling: Het benoemen van leden van het bestuur van de Stichting Bedrijfspensioenfonds sociale werkvoorziening.

Grondslag: Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 518) zoals gewijzigd (Stb. 1989, 495) art. 9h eerste lid (b.w. Stb. 1991, 765)

Statuten Stichting Pensioenfonds Sociale Werkvoorziening art. 6 eerste lid Statuten Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Sociale Werkvoorzieningen art. 6 eerste lid

Periode: 1989–1997?

Product: ministerieel besluit

Waardering: V 5 jaar na ontslag

(370.) «370

Handeling: Het bij AMvB stellen van regels betreffende het door het gemeentebestuur afdragen van premie en het verschaffen van inlichtingen aan de stichtingen voor pensioenfonds, fonds voor de aanvullende oudedagsvoorziening en vut-fonds.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [Stb. 1993, 649; b.w. Stb. 1997, 465], art. 30a zesde lid

Periode: 1994–1997

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(371.) «371

Handeling: Het bepalen van de hoogte van het aandeel van het gemeentebestuur in de kosten van de pensioenpremie.

Grondslag: Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 765) art. 10 en 18c (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1992–1997

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(373.) «373

Handeling: Het goedkeuren dat in het kader van het Besluit organen van overleg, meer werkverbanden als een werkverband worden aangemerkt.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449) art. 3 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1977–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(374.) «374

Handeling: Het ontheffen van de gemeente van de toepassingsplicht van het Besluit organen van overleg.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449) art. 3 derde lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1977–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(376.) «376

Handeling: Het benoemen van een secretaris van de Commissie organen van overleg.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449) art. 37 vierde lid, vernummerd (Stb. 1986, 724) art. 43 vierde lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1977–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na ontslag

(377.) «377

Handeling: Het stellen van regels inzake benoeming, ontslag en de toekenning van vacatiegelden en reis- en verblijfkosten voor de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie organen van overleg.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449) art. 37 zesde lid en 39, gewijzigd (Stb. 1986, 724) art. 43 zesde lid en 45 (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1977–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Benoeming leden Commissie organen van overleg (Stcrt. 1978, 121)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

4.2.6.3. Uitvoering

(392.) «392

Handeling: Het gelijk stellen van personen die niet in Nederland hun woonplaats hebben met personen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister, voor de toepassing van WSW.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb.1967, 687) art. 47 tweede lid, gewijzigd (Stb. 1986, 299) art. 47 (b.w. Stb. 1997, 465)

Periode: 1969–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

4.2.6.4. Toezicht

(403.) «403

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen door de stichting voor pensioenfonds, fonds voor de aanvullende oudedagsvoorziening en vut-fonds ten behoeve van het toezicht op de uitvoering door de minister.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) zoals gewijzigd (Stb. 1988, 440) art. 37 vierde lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Periode: 1988–1997

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

(404.) «404

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de stichting voor pensioenfonds, fonds voor de aanvullende oudedagsvoorziening en vut-fonds.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 649) art. 38 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Periode: 1994–1997

Product: aanwijzing

Waardering: B 1

4.2.6.5. Financiering

(408.) «408

Handeling: Het vaststellen van een normbedrag ter bepaling of kosten van scholing en vorming ten laste komen van de exploitatierekening van een werkvoorzieningsschap.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1986, 724) art. 24 derde lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1986–1997

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(409.) «409

Handeling: Het vaststellen van regels ter bepaling van de hoogte van de rijksvergoeding ten behoeve van werkvoorzieningsregelingen.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 40 eerste tot en met het derde lid, art. 41 eerste en tweede lid, art. 42 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Periode: 1969–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit verhoging rijksvergoeding sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 516)

– Besluit rijksvergoeding bijzondere groepen sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 515) Besluit tijdelijke extra-vergoeding sociale werkvoorziening (Stcrt. 1981, 239)

– Besluit rijksvergoeding bijzondere groepen sociale werkvoorziening (Stb. 1981, 363)

– Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (Stb. 1990, 185)

Waardering: B 1

(410.) «410

Handeling: Het vaststellen van regels voor het declareren van de rijksvergoeding (ondermeer bevoorschotting) ingevolge de werkvoorzieningsregelingen en het verstrekken van gegevens welke op deze uitgaven betrekking hebben.

Grondslag: Sociale werkvoorzieningsregeling voor hoofdarbeiders (Stcrt. 1953, 32) art. 25

Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders (Stcrt. 1963, 248) art. 88 derde lid, 94

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 43 eerste en tweede lid, 48 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465)

Periode: 1953–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit declaraties en jaaropgaven complementaire sociale voorzieningen 1974 (Stcrt. 1974, 15)

– Besluit declaraties en jaaropgaven sociale werkvoorziening 1982 (Stcrt. 1981, 239)

– Besluit informatie sociale werkvoorziening (Stcrt. 1988, 210)

– Besluit betaalbaarstelling vergoedingen sociale werkvoorziening (Stcrt. 1988, 250)

Waardering: B 1

(411.) «411

Handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van nadere regelingen inzake de samenstelling van de posten van de exploitatierekening.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb.1967, 687) [b.w. Stb. 1997, 465], art. 42

Periode: 1982–1997

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit vaststelling saldo exploitatierekening werkverbanden der sociale werkvoorziening en advies over belangrijke uitgaven (Stb. 1981, 765)

– Besluit lasten sociale werkvoorziening (Stb. 1988, 662)

Waardering: B 1

4.2.6.6. Rechtsbescherming

(417.) «417

Handeling: Het inwinnen van advies bij of het verzoeken om een uitspraak door de Advies- en Arbitragecommissie wanneer het centraal overleg sociale werkvoorziening over een onderwerp geen overeenstemming bereikt en het voordragen van leden van genoemde commissie ter behandeling van het geschil.

Grondslag: Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 288) art. 13 eerste en tweede lid, art. 14 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1991–1997

Product: adviezen

Waardering: B 5

(418.) «418

Handeling: Het beslissen op een door een plaatselijk orgaan van overleg ingesteld beroep tegen een beslissing van het gemeentebestuur.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449) art. 35 derde lid, gewijzigd (Stb. 1986, 724) art. 41 vijfde lid

Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1986, 724) art. 37 vijfde en zesde lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1977–1997

Product: beschikking

Opmerking: Voordat het orgaan kan overgaan tot het indienen van een beroep bij de minister is in aantal gevallen een bemiddelingspoging van de Commissie organen van overleg vereist.

Waardering: V 5 jaar

4.2.7. Voorzieningen voor kunstenaars

4.2.7.1. Totstandkoming van het beleid

(426.) «426

Handeling: Het verlenen van toestemming voor de wijziging van het reglement van de Stichting ‘Voorzieningsfonds voor Kunstenaars’.

Grondslag: Reglement van de Stichting ‘Voorzieningsfonds voor Kunstenaars’

Periode: 1940–2002

Product: beschikking

Waardering: B 5

(427.) «427A

Handeling: Het verlenen van toestemming voor de toelating van kunstenaarsverenigingen tot de Stichting ‘Voorzieningsfonds voor Kunstenaars’.

Grondslag: Reglement van de Stichting ‘Voorzieningsfonds voor Kunstenaars’

Periode: 1940–2002

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(587.)

Handeling: Het vaststellen en herzien van de uitkering voor kunstenaars, alsmede het percentage vakantiebijslag.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2003, 376], art. 12

Periode: 1998–

Product: Ministerieel besluit

Waardering: V 7 jaar

(588.)

Handeling: Het erkennen van één instelling als adviserende instelling.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 1998.59], art. 26, 27, 28 en art. 50

Periode: 1998–

Product: Erkenningsbesluit

Opmerking: Aan een erkenning kunnen voorschriften verbonden worden. In een besluit tot intrekking worden ook – indien nodig – de gevolgen van de intrekking geregeld. Bij artikel 50 is de Stichting Kunstenaars & Cultuur en Ondernemerschap te Amsterdam erkent.

Waardering: B 4

4.2.8. Additionele arbeid

4.2.8.1. Totstandkoming van het beleid

(455.) «455

Handeling: Het bij AMvB stellen van regels ten aanzien van het begrip jongere.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 2 zesde lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit van 7 september 1992 (Stb. 1992, 499)

Waardering: B 1

(456.) «456

Handeling: Het bij AMvB aanwijzen van categorieën die gelijk gesteld worden met een jongere.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) zoals gewijzigd (Stb. 1994, 361) art. 2 zevende lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1994–1997

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Regeling nieuwkomers JWG (Stb. 1994, 362)

– Besluit arbeidsongeschikte jongeren JWG (Stb. 1994, 656)

Waardering: B 1

(457.) «457

Handeling: Het bepalen of een rechtspersoon is gericht op het behalen van winst alsmede of de rechtspersoon kan optreden als garantieplaatsverschaffer.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 8 derde en vierde lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit JWG non-profit sector (Stcrt. 1991, 156)

– Besluit JWG profit sector (Stcrt. 1994, 251)

Waardering: B 1

(589.)

Handeling: Het vaststellen van beleidsregels voor extra arbeidsplaatsen.

Grondslag: Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 1, 2 en art. 16

Periode: 1998–1999

Product: Beleidsregels

Waardering: B 1

(590.)

Vervallen

4.2.8.2. Uitvoering

(458.) «458

Handeling: Het vaststellen van regels inzake het begrip ‘inkomsten’ in het kader van de Jeugdwerkgarantiewet.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 2 vijfde lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(459.) «459

Handeling: Het vaststellen van regels m.b.t. een vergoeding die de garantieplaatsverschaffer aan de Jeugdwerkgarantieorganisatie verschuldigd is.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 8 zesde lid (b.w Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(460.) «460

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de bevoegdheden van de Jeugdwerkgarantieorganisaties.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) zoals gewijzigd (Stb. 1994, 361) art. 15 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1994–1997

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 5

(461.) «461

Handeling: Het voorbereiden van een K.b. met betrekking tot de het tijdstip van de inwerkingtreding van de JWG voor bepaalde leeftijdscategorieën.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 34 eerste tot en met derde lid, 35 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: Koninklijk Besluit, onder andere:

– Besluit inwerkingtreding (Stb. 1991, 428)

– Besluit invoeringstraject (Stb. 1992, 498)

– Besluit invoeringstraject (Stb. 1992, 708)

– Besluit invoeringstraject (Stb. 1993, 485)

Waardering: B 5

(462.) «462

Handeling: Het doen van een kennisgeving inzake de deelname van gemeenten aan de JWG.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 34 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: Kennisgeving, onder andere:

– Bekendmaking toepassing Jeugdwerkgarantiewet per 1 september 1991 (Stcrt. 1991, 197)

– Bekendmaking toepassing Jeugdwerkgarantiewet (Stcrt. 1991, 212)

Waardering: V 5 jaar na beëindiging geldigheidsduur

(463.) «463

Handeling: Het op verzoek van de gemeente bepalen dat betrokken gemeente voor een periode niet hoeft deel te nemen aan de JWG.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 36 (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1992–1997

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

4.2.8.3. Financiering en toezicht

(473.) «473

Handeling: Het vaststellen van regels ter bepaling van de hoogte van de rijksvergoeding ten behoeve van additionele werkgelegenheidsregelingen en experimenten gericht op de uitvoering van deze regelingen.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) zoals gewijzigd (Stb. 1994, 361) art. 16d, art. 18 eerste lid, 37 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Periode: 1990–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit inzake de uitvoeringskosten van de JWG (Stcrt. 1991, 157)

– Regeling vergoeding deelnemers voorbereidingsbijeenkomst (Stcrt. 1994, 111)

Waardering: B 1

(474.) «474A

Handeling: Het vaststellen van regels voor het declareren van de rijksvergoeding (ondermeer bevoorschotting) ingevolge de additionele werkgelegenheidsregelingen en experimenten gericht op de uitvoering van deze regelingen en het verstrekken van gegevens welke op deze uitgaven betrekking hebben.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 19 eerste tot en met vierde lid, art. 33 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1990, 169) art. 7 vijfde en zesde lid (b.w. Stb. 1997, 760)

Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 13) art. 11 derde lid gewijzigd (Stcrt. 1995, 244) vierde lid (b.w. Stb. 1998, 246)

Periode: 1990–1998

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit verantwoording en vergoeding kosten JWG (Stcrt. 1991, 157)

– Controle- en rapportageprotocol Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1995, 220)

– Controleprotocol regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 120)

– Financieel verslag regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 120)

Waardering: B 1

(475.) «475

Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, vaststellen van regels voor de inrichting van de administratie van de uitvoering van de JWG.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 19 vijfde lid

Periode: 1991–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit verantwoording en vergoeding kosten JWG (Stcrt. 1991, 157)

4.2.9. Sociaal-culturele zorg voor varenden

(501.) «501A

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor de verlening van subsidie aan instellingen en organen in de kosten verbonden aan stimulering, coördinatie en uitvoering van sociale en sociaal-culturele activiteiten voor opvarenden van zee- en binnenschepen.

Grondslag: –

Periode: 1963–1995

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Rijkssubsidieregeling schipperswelzijn (Stcrt. 1963, 243)

– Rijkssubsidieregeling schipperszorg (Stcrt. 1989, 19)1

Opmerking: De Rijkssubsidieregeling schipperswelzijn (Stcrt. 1963, 243) kwam tot stand in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Waardering: B 1

(505) «505A

Handeling: Het verlenen van subsidies aan instellingen op het gebied van de sociale voorzieningen voor zeevarenden.

Grondslag: Rijksbegroting

Periode: (1940) 1945–1995

Product: beschikking

Opmerking: Tot 1957 verleende de Minister van Sociale Zaken subsidies aan afzonderlijke instellingen. Sinds de oprichting van de Stichting Zeemanswelzijn Nederland, verleent de overheid een rijksbijdrage aan deze stichting die vervolgens uit haar fonds afzonderlijke instellingen subsidieert.

Waardering: V 5 jaar na vaststelling

De vaststelling van het subsidiebeleid wordt gerekend tot de handeling het vaststellen van beleid (zie nr. 500)

(506.) «506A

Handeling: Het verstrekken van subsidie aan instellingen en organen in de kosten verbonden aan stimulering, coördinatie en uitvoering van sociale en sociaal-culturele activiteiten voor opvarenden van binnenschepen.

Grondslag: Rijkssubsidieregeling schipperswelzijn (Stcrt. 1963, 243) art. 3–15 (b.w. Stcrt. 1989, 191); Rijkssubsidieregeling schipperszorg (Stcrt. 1989, 191) art. 2–10

Periode: 1964–1996

Product: beschikking

Opmerking: Eén van de subsidievoorwaarden is het toesturen van statuten (en wijzigingen daarvan) en jaarverslagen aan de minister. Bij verstrekking van onjuiste gegevens of wanneer uitgaven niet verantwoord kunnen worden kan de minister besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Van de voorwaarden van de subsidieregelingen kan de minister ontheffing verlenen. Ten tijde van haar bestaan diende de Sociale Commissie voor Binnenschippers over dergelijke besluiten de Minister van advies.

Waardering: V 5 jaar na vaststelling

De vaststelling van het subsidiebeleid wordt gerekend tot de handeling het vaststellen van beleid (zie nr. 500)

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

4.2.10. Voorzieningen voor gehandicapten

(511.) «511

Handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen dat deskundigenonderzoek verricht moet worden door een gecertificeerde dienst en het geven van voorschriften voor de uitvoering van het onderzoek.

Grondslag: Wet voorzieningen gehandicapten (Stcrt. 1993, 545) [b.w. Stb. 1999, 958], art. 8;

Periode: 1994–2000

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: B 4

(513.) «513

Handeling: Het toekennen van bijdragen aan gemeenten ter bekostiging van vervoersvoorzieningen van AWBZ-instellingen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten.

Grondslag: Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten (Stcrt. 1995, 226) [Stcrt. 1997, 120], art. 1 en 2

Tijdelijke bijdrageregeling AWBZ-gemeenten 1999 (Stcrt. 1999, 173) [Stcrt. 1999, 173], art. 1 en 4

Periode: 1996–

Product: beschikking

Waardering: V 7 jaar na vaststelling

(593.)

Handeling: Het herzien van het bedrag waarboven woonvoorzieningen aan gehandipten niet meer worden verleend.

Grondslag: Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 958], art. 5 zesde lid;

Periode: 2000–

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V 7 jaar

(594.)

Handeling: Het herzien van het totaalbedrag van de bijdragen aan gehandicapten ter bekostiging van vervoersvoorzieningen.

Grondslag: Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Stb. 2001, 627) [Stb. 2001, 627], art. 2 vierde lid

Periode: 2001–

Product: Ministeriële beschikking

Waardering: V 7 jaar

4.3. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4.3.1. Algemene handelingen

4.3.1.1. Beleidsontwikkeling

(1.) «1B+112B+508C

Handeling: Het voorbereiden, (mede-)vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201; Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202; Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209; Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

Periode: 1952–1983

Product: Beleidsnota, beleidsplan, rapport, evaluatieverslag

Opmerking: Dit betreft o.a. beleid inzake:

– de bijstandsverlening aan bepaalde groepen personen;

– inkomensvoorzieningen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen;

– de verlenging van extra uitkeringen aan echte minima; de sociale werkvoorziening;

– de verlening van bijstand aan (beeldende) kunstenaars;

– additionele werkgelegenheid voor jongeren en langdurige werklozen;

– sociale voorzieningen voor opvarenden van zee- en binnenschepen;

– woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten.

Waardering: B 1

(519.)

Vervallen

(520.)

Vervallen

(521.) «206B+309

Handeling: Het geven van algemene aanwijzing aan organisaties en/of gemeenten werkzaam op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) [Stb.1972, 675; b.w. Stb. 1995, 200], art. 81d eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], art. 131

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 36 tweede lid en art. 53

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2003, 376], art. 36 tweede lid en art. 53

Periode: 1940–

Product: Algemene aanwijzing, besluit, o.a.

– Aanwijzing inzake verlening van bijzondere bijstand (Stcrt. 1993, 58)

Opmerking: Dit betreft o.a. aanwijzingen betreffende de uitvoering van de bijstandswetgeving, de IOAW en IOAZ.

Waardering: B 5

(522.)

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Richtlijnen

Waardering: B 5

(523.)

Handeling: Het vaststellen wanneer bepaalde wet- en regelgeving of artikelen uit wet- en regelgeving niet van toepassing zijn.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Besluit

Waardering: B 1

(524.)

Handeling: Het publiceren van wijzigingen in de Staatscourant.

Grondslag: Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363], art. 38 en art. 39

Periode: 1940–

Product: Publicatie

Waardering: V 1 jaar

(41.) «41A

Handeling: Het voordragen van gemeentelijke besluiten voor schorsing of vernietiging door de Kroon.

Grondslag: Gemeentewet (Stb. 1931, 89) [b.w. Stb. 1992, 96], art. 185

Gemeentewet (Stb. 1992, 96) [Stb. 2003, 56], art. 268

Periode: 1940–

Product: Voordrachten

Waardering: B 5

4.3.1.2. Totstandkoming van wet- en regelgeving

(7.) «7B+ 29B+95A+188A+509B

Handeling: Het bij (AMvB) stellen van (nadere) regels omtrent het beleid alsmede het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201;

Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202;

Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209;

Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

– Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 199) [gedeeltelijk b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2003, 56]

– Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1999, 200) [b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 546]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2004, 363]

– Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 2001, 481]

– Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [Stb. 2003, 376]

– Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363]

– Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2004, 363]

Periode: 1952–

Product: Wetten

Algemene maatregel van bestuur, o.a.

– Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK (Stcrt. 2003, 203)

– Sanctiebesluit Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 1995, 462)

– Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici (Stb. 1995, 604)

– Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (Stb. 1996, 415)

– Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (Stb. 1997, 79)

– Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 (Stb. 1997, 790)

– Samenwerkingsbesluit SWI (Stb. 1997, 804; b.w. Stb. 2001, 151)

– Besluit weigering rijksvergoeding WIK (Stb. 2000, 596)

– Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151; b.w. Stb. 2001, 682)

– Besluit Inlichtingenbureau Gemeenten (Stb. 2001, 686)

– Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004 (Stb. 2003, 389)

(Ministeriële) regeling, o.a.

– Beeldende Kunstenaars regeling 1971 (Stcrt. 1971, 250)

– Regeling noodzakelijke scholing (Stcrt.1995, 188)

– Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 (Stcrt. 1995, 248)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik (Stcrt. 1998, 93)

Opmerking: Dit betreft ook het geven van voorschriften. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke ministeriële regelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Met betrekking tot het stellen van regels, kan het ook betekenen het geven van voorschriften. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke ministeriële regels wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Waardering: B 1

(525.)

Handeling: Het stellen van regels omtrent de uitvoering van wet- en regelgeving.

Grondslag: o.a. Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151) [b.w. Stb. 2001, 682], art. 4;

Periode: 1952–

Product: Ministeriële regeling

Waardering: B 1

4.3.1.3. Beleidsevaluatie

(527.) «90+512A

Handeling: Het evalueren van beleid inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 22

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 146

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 1997, 465], art. 46

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 37;

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 84

Periode: 1940–

Product: Rapport, evaluatieverslag, o.a.:

Een verstrekkende wet: evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten, eerste meting, IPSO FACTO, SGBO (Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995)

Evaluatie van de WIK Monitor flankerend beleid WIK

Opmerking: Tot deze handeling wordt ook gerekend het uitbrengen van een verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid, doelmatigheid en effecten van een wet x-aantal jaren na inwerkingtreding van deze wet.

Waardering: B 2

(8.) «8B

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Opmerking: Dit houdt ook in het periodiek rapporteren aan internationale organisaties over de uitvoering van aangegane verdragsverplichtingen betreffende de sociale voorzieningen.

Waardering: B 3

4.3.1.4. Onderzoek

(3.) «3B

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten over de sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Besluit in- en doorstroombanen (Stb. 1999, 591) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 13, art. 17

Periode: 1952–

Product: Offerte, brieven, rapporten en nota’s

Opmerking: Dit kan o.a. onderzoek betreffen dat er op gericht is om inlichtingen te verschaffen ten behoeve van beleidsontwikkeling.

Waardering: Toegekend (opdracht en eindproduct): B 1

Afgewezen (overige neerslag): V 10 jaar

(528.)

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: Nota’s, notities

Waardering: V 10 jaar

(529.)

Handeling: Het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 10 jaar

(530.)

Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: Nota’s, notities

Waardering: V 10 jaar

4.3.1.5. Overleg

(4.) «4B

Handeling: Het voeren van overleg met vakministers en vertegenwoordigers van uitvoeringsorganen over aangelegenheden betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: verslag, notulen, akkoord

Waardering: B 1

(531.)

Handeling: Het voeren van overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de gemeenten om de hoogte van de subsidie aan gemeenten te bepalen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Notulen

Waardering: V 7 jaar

(532.)

Handeling: Het deelnemen aan overleggroepen, -organen of -commissies waarvan het voorzitterschap of secretariaat wel bij het eigen ministerie berust.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Benoemingsvoordracht, secretariaatsarchief

Waardering: B 5

(24.) «24B

Handeling: Het deelnemen aan overleggroepen, -organen of -commissies waarvan het voorzitterschap of secretariaat niet bij het eigen ministerie berust.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: Benoemingsvoordracht, lidmaatschapsarchief

Waardering: V 10 jaar

(35.) «35A

Handeling: Het voeren van overleg over de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de rijksconsulenten.

Grondslag: –

Periode: 1940–1995

Product: notulen

Opmerking: De vergaderingen van de Rijksconsulenten en het Ministerie werden de Binnen- en Buitendienst Contactvergaderingen genoemd, meestal afgekort tot BBC-vergaderingen.

Waardering: V 5 jaar

4.3.1.6. Internationaal

(533.)

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van standpunten aangaande de sociale voorzieningen in het kader van deelname aan internationaal overleg.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Nota’s, memoranda, rapporten

Waardering: B 1

(534.)

Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van internationale organisaties inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verslagen, notulen, notities, rapporten

Waardering: B 1

(535.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van (bilaterale en multilaterale) verdragen en bijbehorende akkoorden met andere mogendheden inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verdragen, administratieve akkoorden, afrekeningsakkoorden

Waardering: B 1

(536.)

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van multilaterale verdragen met administratieve akkoorden of verordeningen en regelingen van internationale organisaties inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verdragen, administratieve akkoorden

Waardering: B 1

(537.)

Handeling: Het (beleidsmatig) beoordelen van mogelijk interventies in zaken die voorkomen bij internationale hoven.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Rapport, nota

Opmerking: Met internationale hoven worden o.a. bedoeld: het Hof van Justitie te Luxemburg, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg en de Commissie Rechten van de Mens van de VN.

Waardering: B 1

(538.)

Handeling: Het deelnemen aan (technische) commissies die nadere uitvoeringsregels stellen of toezien op de goede uitvoering van een verdrag met betrekking tot de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verslag, notulen, aanwijzingen, informatieverstrekking

Waardering: B 1

(539.)

Handeling: Het implementeren of rapporten over de implementatie van internationale regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau met betrekking tot de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Rapport

Waardering: B 3

4.3.1.7. Advies

(540.)

Handeling: Het adviseren van organisaties over het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Advies

Opmerking: Dit kunnen zowel organisaties van de overheid zijn als van het bedrijfsleven.

Waardering: B 5

4.3.1.8. Informatievoorziening

(9.) «9B

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek (incidenteel) informeren van leden of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: Kamervragen, brieven, notities, nota’s

Waardering: B 3

(12.) «12B

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) art. 8;

Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 5

Periode: 1952–

Product: brieven aan burgers

Waardering: V 3 jaar

(542.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Waardering: V 3 jaar

Eén exemplaar van het voorlichtingsmateriaal blijft bewaard: B 5

(11.) «11B

Handeling: Het verstrekken van (algemene) informatie ten behoeve van externe organisaties op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 2000, 249) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 4

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 6

Periode: 1952–

Product: Publicaties, brochures, voorlichtingsplannen

Opmerking: Dit kunnen o.a. de SER, ILO of CBS zijn.

Waardering: V 10 jaar

(37.) «37A

Handeling: Het geven van voorlichting en adviezen aan en voeren van overleg met instanties die bemoeienis hebben met de sociale voorzieningen over de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder andere: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [b.w. Stb. 1997, 789], art. 37 tweede lid

Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 4

Periode: 1940–1997

Product: voorlichting, adviezen, overlegverslagen

Opmerking: Een van de belangrijkste taken van Rijksconsulenten was de beleidsoverdracht aan gemeenten en andere instanties over de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Waardering: V 5 jaar

4.3.1.9. Mandatering

(544.)

Handeling: Het overdragen van bevoegdheden aan organisaties uit het bedrijfsleven of aan een onder de minister ressorterende ambtenaar

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Mandaatbesluit

Waardering: B 1

4.3.1.10. Vrijstelling en ontheffing

(545.)

Handeling: Het verlenen van vrijstelling van gestelde regelen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Vrijstellingsbesluit, ministeriële regeling

Waardering: B 5

(546.)

Handeling: Het verlenen van ontheffing van gestelde regelen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Ontheffingsbesluit, ministeriële regeling

Waardering: B 5

4.3.1.11. Vergunning

(526.)

Handeling: Het verlenen van een vergunning.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Gunningbesluit, ministeriële regeling

Waardering: V 7 jaar

4.3.1.12. Klachten, bezwaar en beroep

(10.) «10B

Handeling: Het informeren van Commissies voor Verzoekschriften en andere tot het onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van beleid betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: inlichtingen, verslag

Waardering: B 2

(547.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van een besluit betreffende de sociale voorzieningen

Grondslag: –

Periode: 1952–

Product: Beschikkingen

Waardering: V 10 jaar na beslissing

(13.) «13B

Handeling: Het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder andere: Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) art. 11

Periode: 1976–

Product: Beslissing

Waardering: V 10 jaar na beslissing

(548.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroep- of bezwaarschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verweerschriften

Waardering: V 5 jaar na beslissing

4.3.1.13. Commissies

(16.) «16C

Handeling: Het (bij K.b.) benoemen van de leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris van (landelijke) adviescommissies.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 82 tweede tot en met zesde lid (b.w. Stb. 1963, 284); Instellingsbeschikkingen; Rijksgroepsregelingen; Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 72 zesde en achtste lid; gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 11a en 72 vierde en vijfde lid (b.w. Stb. 1987, 631)

Periode: 1952–1983

Product: beschikking/Koninklijk besluit

Opmerking: In de meeste gevallen worden de leden van de commissies bij ministerieel besluit benoemd, in een klein aantal gevallen bij K.b. (bijv. de leden van de Algemene Armencommissie en de voorzitter van het College Algemene Bijstandswet).

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(17.) «17B

Handeling: Het toevoegen van ambtelijke adviseurs aan het College Algemene Bijstandswet en landelijke adviescommissies.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 72 zevende lid; gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 72 vijfde lid (b.w. Stb. 1987, 631); Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359) art. 21 derde lid (b.w. Stb. 1987, 443)

Periode: 1970–1983

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(18.) «18C

Handeling: Het (bij K.b.) vaststellen van regels voor de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van (landelijke) adviescommissies.

Grondslag: o.a. Besluit tot uitvoering van art. 82 der Armenwet (Stb. 1912, 265) art. 5 (b.w. Stb. 1963, 284); Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 72 twaalfde lid; gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 11a vijfde lid en 74a (b.w. Stb. 1987, 631); Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 28 vierde lid (b.w. Stb. 1986, 544); Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359) art. 20 zesde lid (b.w. Stb. 1981, 830) en 21 zesde lid (b.w. Stb. 1987, 443)

Periode: 1952–1983

Product: ministeriële regeling/Koninklijk besluit, onder andere:

– Beschikking werkwijze en samenstelling Commissie van Advies inzake bijstandsverlening aan woonwagenbewoners (Stcrt. 1974, 134)

– Beschikking werkwijze en samenstelling Commissie van Advies inzake bijstandsverlening bij aankoop van woonwagens (Stcrt. 1974, 134)

Waardering: B 4

(20.) «20B

Handeling: Het verzoeken aan het College Algemene Bijstandswet of vaste adviescommissies om een commissie in te stellen voor de behandeling van bepaalde onderwerpen.

Grondslag: o.a. Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 72 dertiende lid

Periode: 1970–1972

Product: verzoek

Waardering: V 5 jaar

(550.) «15C+23B

Handeling: Het instellen van (landelijke) commissies op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 468) [b.w. Stb. 2001, 424], art.7 vierde lid;

Kamerstukken II, 1993–1994, 22 545, nr. 14 bijlage 1

Periode: 1952–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Tijdelijke Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1969, 86)

– Onderzoekscommissie Toepassing ABW (Commissie Van der Zwan) (Stcrt. 1993, 61)

– Commissie toetsing toekomstbestendigheid WSW (Commissie Houben) (Stcrt. 1993, 240)

– Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230)

– Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stcrt. 1999, 28)

Opmerking: Dit kunnen zowel langlopende als ad-hoc commissies zijn.

Waardering: B 4

(195.) «195

Handeling: Het voeren van het financiële beheer van een commissie en het verlenen van een financiële bijdrage voor de activiteiten.

Grondslag: o.a. Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 7

Periode: 1940–

Product: financiële verslaggeving

Waardering: V 7 jaar

4.3.1.14. (Privaatrechterlijke) instellingen

(25.) «25B

Handeling: Het deelnemen aan het bestuur van (privaatrechtelijke) instellingen op het gebied van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–1983

Product: Bestuurs- c.q. lidmaatschapsarchief

Waardering: V 5 jaar na beëindiging van deelname of opheffing

(558.)

Handeling: Het benoemen van de voorzitter of vice-voorzitter van een (privaatrechterlijke) instelling.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Benoemingsbesluit

Waardering: V 5 jaar na beëindiging functie

4.3.1.15. Aanwijzen van ambtenaren

(559.)

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar na ontslag

4.3.1.16. Toezicht

(33.) «33B

Handeling: Het (bij AMvB) regelen van taken, bevoegdheden en ambtsgebieden van bijstandsconsulenten en rijksconsulenten.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 38 tweede lid; Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 81b tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1952–1983

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit 29 december 1964, nr, 76952/Va (Stcrt. 1965/5)

– Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521)

Opmerking: Met ingang van 1 oktober 1988 zijn de per provincie bestaande Rijksconsulentschappen sociale zekerheid geïntegreerd in vijf nieuwe Rijksconsulentschappen.Met ingang van 1 januari 1996 hebben de rijksconsulenten geen aparte wettelijke taken meer.

Waardering: B 1

(34.) «34B

Handeling: Het geven van instructies en richtlijnen aan Rijksconsulenten en bijstandsconsulenten.

Grondslag: onder andere: Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200] art. 6

Periode: 1952–1983

Product: Ministeriële regeling/instructie/richtlijn, onder andere:

Rapport Financiële controle ABW 1978

– Nota Uitgangspunten en normering toetsings- en maatregelenbeleid (TK II, 1991–1992, 22 300 XV, nr. 92)

Waardering: B 1

(565.)

Handeling: Het geven van een aanwijzing aan een organisatie of een gemeente.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20 tweede lid

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 1998, 59], art. 34

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76 derde lid

Periode: 1940–

Product: Aanwijzing

Opmerking: Dit betreft o.a. de uitvoering van wet- en regelgeving door de betrokken organisatie of gemeente.

Waardering: B 5

(40.) «40B

Handeling: Het signaleren van problemen bij gemeenten of uitvoerende instanties bij de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1952–1983

Product: opmerkingen, correspondentie

Waardering: V 5 jaar

(41.) «41B

Handeling: Het voordragen van gemeentelijke besluiten voor schorsing of vernietiging door de Kroon.

Grondslag: Gemeentewet (Stb. 1931, 89) [b.w. Stb. 1992, 96], art. 185

Gemeentewet (Stb. 1992, 96) [Stb. 2003, 56], art. 268

Periode: 1952–1983

Product: Voordrachten

Waardering: B 5

(564.) «39B

Handeling: Het houden van toezicht op de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van wet- en regelgeving op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 35 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 52

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2001, 625], art. 52

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 21 eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], art. 130

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 33

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76

Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2003, 376], art. 22

Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (Stb. 2001, 683), art. 3

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 8

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 11

Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 1999, 251) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 9

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 3

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 37) [Stcrt. 2003, 120], art. 13

Periode: 1952–1983

Product: Kwartaaloverzichten, onderzoeksrapporten, processen-verbaal

Waardering: Onderzoeksrapporten: B 5

Onderzoeksgegegevens/verslagen van rechtmatigheidsbevindingen: 7 jaar

Toezichtsignalen: 3 jaar

4.3.1.17. Subsidie

(566.) «27B+28B

Handeling: Het verstrekken of verlenen van subsidie op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2000, 594], art. 8 en 9

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 14, art. 17, art. 18

Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (Stb. 1997, 79) [vervallen per 1 januari 1999], art. 2, 4, 10

Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 761) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 16 en 17

Besluit in- en doorstroombanen (Stb. 1999, 591) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 3, 4, 13, 15

Besluit vaststelling subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stb. 2001, 424), art. 2, 3, 4, 5, 10 en 11

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 2, 13, 14 en 16

Regeling compensatie inkomensachteruitgang ex-banenpoolers (Stcrt. 1999, 205) [Stcrt. 1999, 205], art. 2

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 37) [Stcrt. 2004, 30], art. 2, 4, 6, 7

Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 78) [Stcrt. 2003, 78], art. 2 en art. 5

Periode: 1952–

Product: Correspondentie, financiële bescheiden

Opmerking: Deze handeling houdt ook in: het wijzigen van de hoogte van de subsidie, het (ambtshalve) vaststellen van de subsidie, het opschorten van de betaling en het verstrekken van voorschotten. Het lager vaststellen van een subsidie wordt ‘maatregel’ genoemd. De subsidie wordt verleend op basis van de projectvoorstellen die bij de aanvraag voor de subsidie zijn ingediend. Tevens kan de subsidie onder voorwaarden worden verleend.

Dit betreft o.a. de volgende vormen van subsidie:

– aan instelling met een adviserende of uitvoerende taak;

– (experimentele) projecten;

– voor de uitvoering van voorzieningen;

– voor bijzondere omstandigheden;

– afwijkende subsidieverstrekking voor 1998 en 1999;

– voor projecten die tot doel hebben om langdurig werklozen te reïntegreren in het arbeidsproces door hen een arbeidsovereenkomst te laten aangaan.

Waardering: V 10 jaar

4.3.1.18. Financiering

(572.) «216A

Handeling: Het vergoeden van (een deel van) de kosten voor uitkeringen en uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [b.w. Stb. 1997, 465], art. 44

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 2000, 383], art. 57 t/m 59 [nieuw Stb. 2003, 376], art. 57 tweede lid t/m 59a en 59c eerste lid

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [b.w. Stb. 2000, 383], art. 38 derde lid, art. 57 vierde lid; [nieuw Stb. 2003, 376], art. 56 t/m 59a en 59c eerste lid

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250,) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 18 eerste en derde lid, 19 vierde lid en 37 tweede lid

Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 10a eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 200) [Stb. 1999, 542; b.w. Stb. 2000, 383], art. 134 eerste en tweede lid, art. 135 eerste en tweede lid, art. 136 en art. 137 Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 36 t/m 41

Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 2000, 383) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 3, 5, 7, 8, 10, 12 t/m 14

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 69, 71, 72, 74

Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (Stb. 1997, 48) [b.w. Stb. 1999, 532], art. 3 eerste lid, 4, 7 en 9

Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen (Stb. 2000, 122) [Stb. 2001, 415], art. 2 en art. 4 vierde lid

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Stb. 2003, 390) [Stb. 2003, 390], art. 48 t/m 50, 52, 54 en 56 t/m 58

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 3, 4, 5 en 6

Periode: 1952–1983

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het verlenen van voorschotten en het verlenen van de aanvullende uitkering aan de gemeenten door de minister. Tevens houdt deze handeling ook het vaststellen van de vergoeding en de voorschotten in. De minister kan besluiten (een deel van) de kosten niet te vergoeden als toezichtmaatregel. De uitvoering van de maatregel kan geschieden via invordering of verrekening met de vergoeding van het volgende jaar. Dit geldt voor de WIK voor zowel B&W als voor de adviserende instelling.

Waardering: V 10 jaar

4.3.2. Armenzorg en instellingen van weldadigheid

4.3.2.1. Totstandkoming van beleid

(42.) «42B

Handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van regels voor:

– de in te dienen opgaven van aantallen bedeelden of verpleegden, inkomsten en uitgaven van instellingen van weldadigheid;

– het verdelen van gelden over de verschillende plaatselijke instellingen van weldadigheid door armenraden of colleges van burgemeester en wethouders;

– de bevoegdheden van besturen van de armenraden en de verkiezing en aanstelling van de leden daarvan.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), [Stb. 1929, 326; b.w. Stb. 1963, 284, behalve art. 13 derde lid, b.w. Stb. 2004, 24], art. 13 derde lid, 16 tweede lid, 23 eerste lid, 42 zesde lid, 45, 48 derde lid, 49 tweede lid, 50 eerste lid en 56 tweede lid;

Periode: 1952–2004

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet (Stb. 1912, 264) zoals gewijzigd (Stb. 1929, 454)

Opmerking: Bij ministeriële regeling werden modellen opgesteld voor door de instellingen van weldadigheid in te dienen lijsten van aantallen bedeelden of verpleegden, inkomsten en uitgaven.

Waardering: B 1

(43.) «43B

Handeling: Het vaststellen van (beleids)regels voor de uitvoering van bijstandsverlening aan bijzondere (groepen) behoeftigen door gemeenten en de bijdragen daarvoor van het Rijk.

Grondslag: –

Periode: 1952–1965

Product: ministeriële regeling, circulaires

Opmerking: Door de Minister van Binnenlandse Zaken, na 1952 van Maatschappelijk Werk werden onder andere kosten vergoed voor bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland, armlastige vreemdelingen in Nederland, gerepatrieerden, werklozen en woonwagenbewoners.

Waardering: B 1

(44.) «44B

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Staten-Generaal over de zorg van de regering voor de sociale voorzieningen.

Grondslag: Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201; Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202; Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209 (b.w. Stb. 1983, 22)

Periode: 1952–1965

Product: het Armverslag

Waardering: B 3

4.3.2.2. De verlening van bijstand

(45.) «45B

Handeling: Het bij K.b. beslissen dat ondersteuning aan een bepaalde arme door burgemeester en wethouders moet worden toegekend.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 32 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar

(46.) «46B

Handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van voorschriften met betrekking tot plaatsing van armen, die psychiatrische behandeling en verpleging behoeven in daartoe aangewezen inrichtingen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1935, 379) art. 39 vierde lid (b.w. Stb. 1955, 456); Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 8 (b.w. Stb. 1949, J 115); Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 8

Periode: 1952–1955

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136)

– Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115)

Waardering: B 1

(47.) «47B

Handeling: Het aanwijzen van inrichtingen in den zin van artikel 7 der wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, die geschikt zijn voor de psychiatrische behandeling en verpleging van armen.

Grondslag: Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 1 eerste en derde lid (b.w. Stb. 1949, J 115); Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 1 eerste en derde lid

Periode: 1952–1955

Product: lijst van inrichtingen

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(48.) «48B

Handeling: Het aanwijzen van deskundigen die een verklaring mogen afleggen over de geestelijke toestand van een bepaald persoon en de noodzaak tot opname in een gesticht als bedoeld in art. 7 der wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1935, 379) art. 39 vierde lid (b.w. Stb. 1955, 456); Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 3 eerste en tweede lid; Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 3 eerste en tweede lid

Periode: 1952–1955

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(49.) «49B

Handeling: Het stellen van regels voor de taak van de deskundigen die een verklaring als bedoeld in art. 39 derde lid van de Armenwet mogen afgeven.

Grondslag: Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 3 derde lid; Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 3 derde lid

Periode: 1952–1955

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(50.) «50B

Handeling: Het toekennen van vergoedingen aan deskundigen die een verklaring als bedoeld in art. 39 derde lid van de Armenwet mogen afgeven.

Grondslag: Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 5; Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 5 tweede lid

Periode: 1952–1955

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(51.) «51B

Handeling: Het bij K.b. beslissen dat de kosten voor bijstand voor een arme ten laste komen van de vorige verblijfplaats van de arme of van een in die gemeente gevestigde instelling van weldadigheid, indien de oude en nieuwe verblijfplaats in verschillende provincies liggen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 40 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284) en (Stb. 1935, 379) art. 39bis (b.w. Stb. 1955, 456)

Periode: 1952–1964

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(52.) «52A+52B

Handeling: Het voorschieten en terugvorderen van de kosten voor verpleging of verzorging in een inrichting van een arme in gevallen van onzekerheid door welk orgaan deze gedragen zouden moeten worden.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1955, 456) art. 30e en 39 vierde lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1955–1964

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(53.) «53B

Handeling: Het verlenen van bijstand aan armlastige Nederlanders in het buitenland.

Bron: Staatsalmanakken

Periode: 1952–1964

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

N.B. is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging. Voor beleidsbepaling zie nr. 1, voor circulaires etc zie nr. 43.

(54.) «54B

Handeling: Het verhalen van de kosten voor verpleging door het Rijk gemaakt en voor behoeftige Nederlanders in het buitenland.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 63 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

N.B. is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging. Voor beleidsbepaling zie nr. 1, voor circulaires etc zie nr. 43.

4.3.2.3. Instellingen van weldadigheid

(56.) «56B

Handeling: Het bij K.b. goedkeuren van gemeentelijke en provinciale besluiten omtrent het regels van de bestemming van bezittingen van een op te heffen instelling van weldadigheid.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 8–10 (b.w. Stb. 1976, 229)

Periode: 1952–1976

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na geldigheidsduur

(57.) «57B

Handeling: Het bij K.b. vaststellen van termijnen waarin door het bestuur van een instelling van weldadigheid een regeling getroffen moet worden voor het beheer of de bestemming van de bezittingen van de instelling.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 9 en 10 eerste lid (b.w. Stb. 1976, 229)

Periode: 1952–1976

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 10 jaar

(58.) «58B

Handeling: Het bij K.b. goedkeuren van regelingen van Gedeputeerde staten voor het toezicht op het beheer van instellingen van weldadigheid, wanneer daar niet of niet voldoende in is voorzien.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 11a en 11b (b.w. Stb. 1976, 229)

Periode: 1952–1976

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(59.) «59B

Handeling: Het bij KB vernietigen van beslissingen van Gedeputeerde staten in beroepszaken van besturen van instellingen van weldadigheid tegen de beslissingen van burgemeester en wethouders inzake de goedkeuring van de begroting en de rekening en verantwoording van een instelling.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) [b.w. Stb. 2004, 24], art. 27 derde lid

Periode: 1952–2004

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar

(60.) «60B

Handeling: Het goedkeuren van bepaalde besluiten van armenraden of colleges van burgemeester en wethouders inzake de verdeling van gelden over de verschillende plaatselijke instellingen van weldadigheid.

Grondslag: Besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet (Stb. 1912, 264) art. 16–18 (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(61.) «61B

Handeling: Het stellen van voorschriften voor de begroting en de rekening van instellingen van weldadigheid en voor de verslagen van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van die instellingen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) [Stb. 1950, K575; b.w. Stb. 2004, 24], art. 20 quater vierde lid en 27 eerste lid

Periode: 1952–2004

Product: ministeriële regeling

Opmerking: Voor het vaststellen van de regeling diende Gedeputeerde staten gehoord te worden.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(62.) «62

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels inzake het toezicht van Gedeputeerde staten op het archiefbeheer bij instellingen van weldadigheid.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) [Stb. 1962, 313; i.w. Stb. 1968, 201; b.w. Stb. 2004, 24], art. 20 octies derde lid

Periode: 1968–2004

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit houdende vaststelling van de in het derde lid van artikel 20 octies van de Rompwet Instellingen van Weldadigheid bedoelde regels (Stb. 1979, 42)

Waardering: V 5 jaar

4.3.2.4. Armenraden

(63.) «63B

Handeling: Het bij K.b. instellen van een armenraad in een gemeente of enkele gemeenten samen, het vaststellen van de grenzen van het ambtsgebied en het bepalen van het aantal bestuursleden, vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de raad.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 41, 42 tweede lid en 46 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: instellingsbeschikking

Opmerking: Voor het nemen van het besluit diende de Algemene Armencommissie gehoord te worden.

Waardering: B 4

(65.) «65B

Handeling: Het bij K.b. schorsen van de werkzaamheden van een armenraad, verlengen en opheffen van de schorsing.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 53 tweede en derde lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: Koninklijk besluit

Waardering: B 1

(66.) «66B

Handeling: Het bij K.b. benoemen van secretarissen van armenraden en vaststellen van de bezoldiging.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 51 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar na ontslag

(67.) «67B

Handeling: Het (bij K.b.) goedkeuren van huishoudelijke reglementen en instructies voor de secretaris van een armenraad.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 51 derde lid en 52 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1965

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(68.) «68B

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van voorschriften voor het jaarverslag, de begroting en de rekening van de armenraden.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 56 eerste lid, 62 (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

(69.) «69B

Handeling: Het bij K.b. vaststellen van het aandeel van de verschillende gemeenten in de kosten van de armenraad, wanneer deze voor een aantal gemeenten gezamenlijk is ingesteld en de gemeenten in verschillende provincies liggen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 61 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar

4.3.2.5. De algemene armencommissie

(70.) «70B

Handeling: Het bij AMvB instellen van een Algemene Armencommissie en vaststellen van het werkterrein van die commissie

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 82 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1952–1964

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit tot uitvoering van art. 82 der Armenwet (Stb. 1912, 265)

Waardering: B 4

4.3.3. Bijstand en groepsregelingen

4.3.3.1. Beleidsbepaling en -evaluatie

(72.) «72A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van bijstandsverlening in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) [Stb. 1970, 447; b.w. Stb. 1995, 200], art. 7a tweede lid

Periode: 1970–1983

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit krediethypotheek (Stb. 1971, 409; b.w. Stb. 1983, 602)

– Bijstandsbesluit krediethypotheek (Stb. 1983, 602; b.w. Stb. 1995, 200)

Waardering: B 1

(73.) «73A

Handeling: Het stellen van regels voor uitvoering van de verlening van krediethypotheken.

Grondslag: Besluit krediethypotheek (Stb. 1971, 409) art. 1 derde lid (b.w. Stb. 1983, 602);

Periode: 1971–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(74.) «74A

Handeling: Het stellen van regels voor de herziening van de hoogte van de bijstand in verband met de harmonisatie van de bijstandsverlening in de gemeenten.

Grondslag: Wet, houdende nadere regels van tijdelijke aard ten aanzien van de bijstand in de algemene noodzakelijke kosten van bestaan (Stb. 1971, 310) art. 2

Periode: 1971–1974

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Harmonisatiebeschikking gemeentelijk bijstandsrichtlijnen 1971 (Stcrt. 1971, 244)

– Vaststelling bedragen Rijksgroepsregelingen (Stcrt. 1973, 88) art. VI

Waardering: B 1

(75.) «75A

Handeling: Het bij AMvB regels van de toekenning van de vakantie-uitkering als onderdeel van de bijstand.

Grondslag: Wet, houdende nadere regels van tijdelijke aard ten aanzien van de bijstand in de algemene noodzakelijke kosten van bestaan (Stb. 1971, 310) art. 1 eerste lid onder c

Periode: 1971–1974

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– K.b., houdende toekenning van een vakantie-uitkering aan niet in inrichtingen verblijvende personen (Stb. 1971, 436)

Opmerking: In 1974 werd de vakantie-uitkering een onderdeel van de landelijke normering en dus opgenomen in het B.l.n., onder art. 15.

Waardering: B 1

(76.) «76A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van nadere regels ten aanzien van de verlening van bijstand door de gemeenten.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 11 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1973–1983

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1974, 418)

– Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87)

Waardering: B 1

(77.) «77A

Handeling: Het vaststellen van nadere regels voor de uitvoering van het Besluit landelijke normering.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1974, 418) art. 25 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1974–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking eigen middelen bejaarde verzorgingsbehoevende religieuzen (Stcrt. 1974, 219)

– Beschikking betreffende woonkosten als bedoeld bij Besluit landelijke normering en Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stcrt. 1975, 123)

– Besluit bepalingen omtrent uitkeringen noodzakelijke bestaanskosten (Stcrt. 1975, 240)

– Beschikking gezinstoeslag uitwonende schoolverlaters (Stcrt. 1981, 247)

– Beschikking drempelbedrag voor personen in een inrichting (Stcrt. 1983, 46)

– Beschikking uitkering werkloze kinderen van grensarbeiders (Stcrt. 1983, 61)

– Tijdelijke beschikking woonkostentoeslagen B.l.n. (Stcrt. 1983, 140)

Waardering: B 1

(78.) «78A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels betreffende de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder bijstand kan worden verleend in de vorm van een geldlening en de terugbetaling daarvan.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (1978, 127) art. 4a vierde lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1979–1983

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(79.) «79A

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de omvang van de buitengewone uitgaven.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87) art. 15 tweede lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1980–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking buitengewone uitgaven landelijke draagkrachtcriteria (Stcrt. 1980, 57)

Waardering: B 1

(91.) «91A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van de minimumbedragen voor bepaalde noodzakelijke kosten van bestaan (in verband met de bijstandsverlening).

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 1 derde lid (b.w. Stb. 1972, 675)

Periode: 1963–1972

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– K.b. van 21 december 1964 (Stb. 552) houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 1 derde lid

Waardering: B 1

(92.) «92A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels voor de vaststelling van de minimumbedragen voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1979, 711) art. 1 derde lid

Periode: 1980–1983

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(93.) «93A

Handeling: Het herzien van de normbedragen voor de bijstandsverlening in het B.l.n. en de daarbij behorende regelingen en de normbedragen voor uitkeringsgerechtigden in het buitenland.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1974, 418) art. 19 en de op het B.l.n. gebaseerde regelingen (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1974–1983

Product: ministeriële beschikkingen/besluiten

Opmerking: Deze wijzigingen van de normbedragen zijn in de (Nederlandse) Staatscourant gepubliceerd. De vindplaatsen hiervan zijn hier niet verder uitgewerkt/opgenomen. Vanwege de normbedragen voor bijstandsverlening aan uitkeringsgerechtigden die buiten Nederland wonen worden afgestemd op de kosten van levensonderhoud in het desbetreffende land. De ambassades doen een voorstel voor de normbedragen, dat door de minister wordt goedgekeurd. Voor Indonesië geldt dat de normbedragen door de ambassade zelf worden vastgesteld (overeenkomstig het loon van de laagst betaalde ambtenaar van de ambassade).

Waardering: V 5 jaar

(94.) «94A

Handeling: Het wijzigen van de normbedragen van de draagkrachtcriteria.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87) art. 17; (b.w. Stb 1991, 337); Beschikking buitengewone uitgaven landelijke draagkrachtcriteria (Stcrt. 1980, 57) art. 3 (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1980–1983

Product: ministerieel besluit

Waardering: V 5 jaar

(96.) «96A

Handeling: Het herzien van het rentepercentage voor de aflossing van krediethypotheken.

Grondslag: Besluit krediethypotheek (Stb. 1971, 409) art. 5 tweede lid (b.w. Stb. 1983, 602)

Periode: 1971–1983

Product: ministerieel besluit

Waardering: V 5 jaar

(109.) «109A

Handeling: Het ter kennis brengen van de Staten-Generaal van het tweejaarlijkse verslag van het College Algemene Bijstandswet.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 72 elfde lid

Periode: 1970–1983

Product: –

Waardering: B 3

4.3.3.2. Groepsregelingen

(113.) «113A

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van het verlenen van bijstand aan bepaalde groepen personen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 11 eerste lid, 19, 32, 48 en 57; gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 11 tweede lid, 11a, 19, 32, 48 en 57 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1963–1983

Product: ministeriële regeling/algemene maatregel van bestuur, onder andere:

ten aanzien van langdurig werklozen

– Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW) (Stb. 1964, 553)

– Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 26)

ten aanzien van zelfstandigen

– Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, circulaire van 18 augustus 1943, no. 1-1199

– Regeling Sociaal-Economische Hulpverlening voor Zelfstandigen van 23 juli 1948, nr. S.B.C 7991

– Zelfstandigenregeling 1955 (Stcrt. 1955, 183)

– Zelfstandigenregeling 1962 (Stcrt. 1962, 23)

– Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1965, 5)

– Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (R.O.Z.) (Stb. 1977, 526)

– Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544)

– Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen (Stb. 1974, 825)

N.B. Tot 1963 werden de bijstandsregelingen voor zelfstandigen mede door Minister van Economische Zaken ondertekend. De regeling uit 1943 kwam tot stand als regeling van de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken in overleg met die van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Deze secretarissen-generaal worden hier verder beschouwd als voorgangers van de ministers van Sociale Zaken en Economische Zaken.

ten aanzien van gehandicapten

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 18 augustus 1952, nr. C. 9590, afd S.B. en M.O.

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 20 september 1955, nr. 9190, afdeling S.B. en C.A.

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 9 november 1955, nr. 8869, afdeling S.B. en C.A.

– Voorziening voor Blinden (Stcrt. 1956, 84)

– Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 14 maart 1957, nr. 1014, afdeling S.B. en C.A.

– Tijdelijk Bijstandsverlening aan Mindervaliden (Stcrt. 1962, 85)

– Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247)

– Gehandicaptenregeling 1963 (Stcrt. 1963, 178)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1964, 554)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Blinden (Stb. 1964, 555)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Arbeidsinschakeling Gehandicapten (Stb. 1965, 6)

– Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444)

ten aanzien van gerepatrieerden en Ambonezen

– Regeling Hulpverlening Gerepatrieerden

– Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stcrt. 1960, 237)

– Rijksgroepsregeling gerepatrieerden (Stb. 1964, 550)

– Bijdrageregeling Ambonezen 1954

– Uitkeringsregeling Ambonezen (Stcrt. 1956, 78)

– Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stcrt. 1962, 14)

– Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551)

ten aanzien van thuisloze personen

– Rijksgroepsregeling thuisloze personen (Stb. 1971, 276)

ten aanzien van woonwagenbewoners

– Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359)

Waardering: B 1

(114.) «114A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen dat de rijksgroepsregelingen ook geldt voor bepaalde Nederlanders die zich in het buitenland bevinden of voor bepaalde vreemdelingen die zich in Nederland bevinden.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 82a eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200) en 84 eerste lid (b.w. Stb. 1991, 65)

Periode: 1970–1983

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(115.) «115A

Handeling: Het bepalen wat moet worden verstaan onder inkomsten (en verwervingskosten) en bepalen of die van invloed zijn op de uitkering.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1964, 553) zoals gewijzigd (Stb. 1970, 476) art. 14 (b.w. Stb. 1974, 419); Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 13 (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 13 (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 3 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544); Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 15 zesde lid en 16; gewijzigd (Stb. 1970, 475) art. 15 vierde lid en 16 (b.w. Stb. 1974, 419) e.a.

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling inkomen bij toepassing van Rijksgroepsregelingen (Stcrt. 1970, 245)

Opmerking: De regeling is tot stand gekomen gehoord de Centrale Commissie Zelfstandigen.

Waardering: B 1

(116.) «116A

Handeling: Het vaststellen van regels voor de verrekening van heffingen bij de vaststelling van de uitkering volgens een rijksgroepsregeling.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1964, 553) art. 17 (b.w. Stb. 1974, 419); Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 18 tweede lid (b.w. Stb. 1974, 419) e.a.

Periode: 1965–1974

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(117.) «117

Handeling: Het wijzigen van regels omtrent de vereiste toestemming van de minister bij de toekenning van een uitkering.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 24 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 22 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 29 tweede en derde lid (b.w. Stb. 1974, 419) e.a.

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking ‘instemmingsrecht’ (Stcrt. 1971, 236)

– Beschikking instemmingsrecht (Stcrt. 1975,1)

Waardering: B 1

(118.) «118A

Handeling: Het stellen van nadere regels ter bepaling van de gevallen waarin de aanvrager als kostwinner wordt aangemerkt.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1964, 553) art. 2 tweede lid (b.w. Stb. 1984, 626); Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 4 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling

Opmerking: Voor de vaststelling van de regeling diende de Centrale Commissie Zelfstandigen gehoord te worden.

Waardering: B 1

(119.) «119A

Handeling: Het (tot 1968 bij AMvB) herzien van de hoogte van de bijstandsuitkeringen en toeslagen die op grond van de verschillende rijksgroepsregelingen worden verleend.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1964, 553) art. 9 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1966, 393); gewijzigd (Stb. 1968, 502) (b.w. Stb. 1974, 419); Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 12 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1968, 501) art. 12 (b.w. Stb. 1974, 419); Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 22; gewijzigd (Stb. 1969, 614) art. 22, 31 derde lid en 33 tweede lid; vernummerd (Stb. 1973, 506) art. 33 eerste lid (b.w. Stb. 1986, 544) e.a.

Periode: 1965–1983

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling

Opmerking: De uitkeringen werden jaarlijks of halfjaarlijks aangepast. De besluiten werden in het Staatsblad of de Staatscourant gepubliceerd.

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

4.3.3.3. Zelfstandigen

(135.) «135A

Handeling: Het stellen van regels voor de informatieverstrekking door burgemeester en wethouders aan de Plaatselijke Commissie Zelfstandigen.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5), zoals gewijzigd (Stb. 1969, 614) art. 31 vierde lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1969–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(136.) «136A

Handeling: Het stellen van regels voor de toekenning van vacatiegelden door burgemeester en wethouders aan leden van Plaatselijke Commissies Zelfstandigen.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 32 (b.w. Stb. 1973, 506)

Periode: 1965–1973

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit van de ministers van Sociale Zaken en van Maatschappelijk Werk van 19 januari 1965, nr. 76991 (Stcrt. 1965, 36)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(137.) «137A

Handeling: Het stellen van regels voor het bepalen wanneer iemand als zelfstandige in de zin van de rijksgroepsregelingen kan worden aangemerkt.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 2 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544); Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) art. 1 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling

Opmerking: Voor de vaststelling van de regeling diende de Centrale Commissie Zelfstandigen gehoord te worden.

Waardering: B 1

(138.) «138A

Handeling: Het, in overeenstemming met een betrokken minister en de Centrale Commissie Zelfstandigen, bepalen welke maatregels ter sanering van een bedrijfstak de Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen voor die bedrijfstak niet toepasbaar maken.

Grondslag: Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) art. 5 (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1977–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(140.) «140A

Handeling: Het vaststellen van regels voor het afwijken van de wettelijke uitkeringsperiode van een zelfstandige.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 26 derde lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit ter uitvoering van artikel 26 derde lid van de Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stcrt. 1975, 34)

Waardering: B 1

(141.) «141A

Handeling: Het stellen van regels voor de gevallen waarin de minister de Centrale Commissie niet hoeft te horen voor de bijstandsverlening aan zelfstandigen boven een bepaald bedrag.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5), zoals gewijzigd (Stb. 1969, 614) art. 33 derde lid; gewijzigd (Stb. 1973, 506) art. 33 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1969–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit verstrekking bedrijfskapitaal aan zelfstandigen (Stcrt. 1970, 40)

– Besluit verstrekking bedrijfskapitaal aan zelfstandigen (Stcrt. 1974, 3)

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(142.) «142A

Handeling: Het, gehoord de Centrale Commissie Zelfstandigen, vaststellen van regels voor de waardering van het vrij te laten vermogen voor het bedrijf of beroep van een zelfstandige.

Grondslag: Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) art. 9 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1977–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit nadere regels voor de vaststelling van voor het bedrijf of beroep bestemde vermogen (Stcrt. 1977, 190) (jaarlijkse wijzigingen gepubliceerd in de Staatscourant)

Waardering: B 1

(143.) «143A

Handeling: Het stellen van regels voor het verlenen van bijstand aan oudere zelfstandigen indien het inkomen uit het bedrijf of beroep beneden het in de rijksgroepsregeling gestelde minimum is gedaald.

Grondslag: Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) art. 4 tweede lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Periode: 1977–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(145.) «145A

Handeling: Het besluiten in bijzondere gevallen andere waarborgen voor de bestemming van een oudedagsvoorziening te aanvaarden dan de in de rijksgroepsregeling genoemde.

Grondslag: Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen (Stb. 1974, 825) art. 6 derde lid (b.w. 1987, 281)

Periode: 1974–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(146.) «146A

Handeling: Het herzien van de hoogte van het vrij te laten vermogen van een oudere gewezen zelfstandige of werkloze werknemer bij de middelentoets voor bijstandsverlening.

Grondslag: Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen (Stb. 1974, 825) art. 5 derde lid (b.w. 1987, 281)

Periode: 1974–1983

Product: ministeriële regeling

Opmerking: De bijna jaarlijkse herziening werd in de Staatscourant gepubliceerd.

Waardering: V 5 jaar

(147.) «147A

Handeling: Het wijzigen van het rentepercentage voor rentedragende leningen die als bijstand aan zelfstandigen worden verleend.

Grondslag: Rijksgroepsregeling ouder zelfstandigen (Stb. 1977, 562), zoals gewijzigd (Stb. 1979, 667) art. 19 derde lid

Periode: 1979–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

4.3.3.4. Gehandicapten

(151.) «151A

Handeling: Het stellen van regels inzake gevallen waarin geen bijstand verleend wordt voor voorzieningen, die dienen tot het verkrijgen of behouden van arbeid aan gehandicapten, of inzake categorieën waarvoor van de bestaande regels afgeweken kan worden.

Grondslag: Tijdelijke Rijksgroepsregeling Arbeidsinschakeling Gehandicapten (Stb. 1965, 6) art. 6 tweede lid (b.w. Stb. 1965, 444)

Periode: 1965

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(152.) «152

Handeling: Het bepalen dat de termijn mag worden overschreden, waarop de toepassing van de rijksgroepsregeling voor een uitkeringsgerechtigde gehandicapte zou eindigen.

Grondslag: Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 3 (b.w. Stb. 1977, 707) e.a.

Periode: 1965–1977

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar

4.3.3.5. Gerepatrieerden en Ambonezen

(153.) «153

Handeling: Het vaststellen van regels voor de toekenning van extra voorzieningen aan Ambonezen die in een woonoord verblijven

Grondslag: Uitkeringsregeling Ambonezen (Stcrt. 1956, 78) art. 13; Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stcrt. 1962, 14) art. 20 en 24

Periode: 1956–1964

Product: ministeriële regeling of circulaire

Waardering: B 1

(154.) «154A

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot het maximumbedrag en de voorwaarden voor het verstrekken van een lening voor de woninginrichting van een toegewezen ongemeubileerde woongelegenheid.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 21 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 19 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148)

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling buiten invordering stellen van leenbijstand verleend op grond van Rijksgroepsregelingen (Stcrt. 1984, 6)

Waardering: B 1

(155.) «155A

Handeling: Het besluiten dat bepaalde wijzigingen in de hoogte van uitkeringen op grond van de AOW en AWW niet doorwerken in een uitkering op grond van de Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden en de Rijksgroepsregeling Ambonezen.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550), zoals gewijzigd (Stb. 1969, 393) art. 12 vierde lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551), zoals gewijzigd (Stb. 1969, 393) art. 12 vierde lid (b.w. Stb. 1987, 148)

Periode: 1969–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Regeling Vakantie-uitkering Rijksgroepsregelingen (Stcrt. 1971, 83)

Waardering: B 1

(156.) «156A

Handeling: Het herzien van het maximum inkomen dat gehanteerd wordt voor de vaststelling van de periodieke uitkering op grond van de Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden en de Rijksgroepsregeling Ambonezen.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 4 derde lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 4 derde lid (b.w. Stb. 1987, 148)

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële beschikking, onder andere:

– Beschikking vaststelling maximum uitkeringsbedragen (Stcrt. 1971, 37)(sindsdien halfjaarlijks gewijzigd)

Waardering: V 5 jaar

4.3.3.6. Thuisloze personen

(159.) «159A

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot de uitkeringsbedragen voor thuisloze personen en de daarop in mindering te brengen inkomsten van de uitkeringsgerechtigde.

Grondslag: Rijksgroepsregeling thuisloze personen (Stb. 1971, 276) art. 4 tweede lid en 5 derde lid (b.w. Stb. 1984, 635)

Periode: 1971–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking voorziening in kosten van persoonlijke uitgaven (Stcrt. 1971, 96)

Waardering: B 1

4.3.3.7. Woonwagenbewoners

(161.) «161

Handeling: Het vaststellen van het rentepercentage en nadere regels voor een geldlening ten behoeve van de aankoop van een woonwagen.

Grondslag: Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359) art. 12 tweede tot en met vierde lid (b.w. Stb. 1981, 830)

Periode: 1974–1981

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking Vaststelling rentepercentage voor geldlening (Stcrt. 1974, 134)

Waardering: B 1

4.3.3.8. Uitvoering

(162.) «162A

Handeling: Het bij AMvB kunnen aanwijzen van de gemeente die bijstand moet verlenen aan (groepen) personen die in een bepaald gebied verblijven.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 19a (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1970–1983

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Voorlopig aanwijzingsbesluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1971, 449)

– Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart (Stb. 1976, 485)

Waardering: B 1

(163.) «163A

Handeling: Het stellen van regels voor de uitvoering van aanwijzingsbesluiten.

Grondslag: Voorlopig Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1971, 449) art. 4 (b.w. Stb. 1983, 699); Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening ondernemers in de binnenvaart (Stb. 1976, 485) art. 4 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1971–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(164.) «164A

Handeling: Het vaststellen van regels voor de indiening en behandeling van aanvragen om bijstand van Nederlanders die zich in het buitenland bevinden en onder een rijksgroepsregeling vallen.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 82a tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1970–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking behandeling bijstandsaanvragen vervolgingsslachtoffers in het buitenland (Stcrt. 1971, 231

Waardering: B 1

(165.) «165A

Handeling: Het bij AMvB kunnen vaststellen vanaf welk inwonertal van een gemeente burgemeester en wethouders bevoegd zijn om bepaalde beslissingen inzake bijstandsverlening te mandateren aan gemeenteambtenaren.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 29a eerste lid

Periode: 1970–1983

Product: algemene maatregel van bestuur

Opmerking: Een dergelijk AMvB is niet tot stand gekomen.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(166.) «166A

Handeling: Het vaststellen van regels voor de uitvoering van bepaalde rijksgroepsregelingen.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 41 (b.w. Stb. 1986, 544); Rijksgroepsregeling thuisloze personen (Stb. 1971, 276) art. 14 (b.w. Stb. 1984, 635); Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen (Stb. 1974, 825) art. 8 (b.w. 1987, 281); Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) art. 18 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1979, 667) art. 21 eerste lid

Periode: 1971–1983

Product: ministeriële regeling of circulaire

Waardering: B 1

(167.) «167A

Handeling: Het stellen van regels voor de uitvoering van vaststelling van de financiële draagkracht.

Grondslag: Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Stb. 1980, 87) art. 19

Periode: 1980–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: B 1

(171.) «171A

Handeling: Het verlenen van bijstand aan Nederlanders in het buitenland.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 82 en 95, (sinds 1970 – Stb. 1970, 421) art. 82a en (sinds 1973 – Stb. 1972, 675) art. 82b (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1963–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

N.B. is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging.

(172.) «172A

Handeling: Het verlenen van bijstand ten behoeve van verpleging of verzorging in het buitenland aan Nederlanders die drie jaren voordat zij in een inrichting terecht kwamen geen vaste of een buitenlandse verblijfplaats hadden.

Grondslag: Algemene Bijstandswet, zoals gewijzigd (Stb. 1972, 675) art. 82b

Periode: 1973–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

N.B. is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging.

(176.) «176A

Handeling: Het voor toepassing van de Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden gelijkstellen van personen die voor 1 april 1964 een verblijfsvergunning hebben aangevraagd met Nederlanders.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 1 derde lid (b.w. Stb. 1987, 148)

Periode: 1965–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(178.) «178

Handeling: Het registreren van de door burgemeester en wethouders genomen beslissingen op aanvragen om bijstand van woonwagenbewoners.

Grondslag: Rijksbijdrageregeling Woonwagenbewoners (Stcrt. 1965, 87) art. 5; Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359) art. 1 eerste lid onder e en 4 (b.w. Stb. 1987, 443)

Periode: 1955–1982

Product: ‘de centrale registratie’

Waardering: B 5

(179.) «179

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen uit de centrale registratie van bijstandsaanvragen van woonwagenbewoners aan burgemeester en wethouders.

Grondslag: Rijksbijdrageregeling Woonwagenbewoners (Stcrt. 1965, 87) art. 5; Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359) art. 3 (b.w. Stb. 1987, 443)

Periode: 1955–1982

Product: inlichtingen

Waardering: V 3 jaar

(180.) «180

Handeling: Het registreren van het kenmerk van de schouw van de woonwagen of het kentekennummer van het vervoermiddel waarvan voor de aanschaf bijstand is verleend.

Grondslag: Rijksbijdrageregeling Woonwagenbewoners (Stcrt. 1965, 87) art. 6; Besluit bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stb. 1974, 359) art. 16; gewijzigd (Stb. 1981, 830) (b.w. Stb. 1987, 443)

Periode: 1955–1982

Product: registers (onderdeel van de ‘centrale registratie’)

Waardering: B 5

zie nr. 178

(181.) «181

Handeling: Het buiten invordering stellen van kredieten die verstrekt zijn krachtens buiten werking getreden regelingen

Grondslag: Administratieve Regels Bijstand 1965 (Beschikking van de Minister van Maatschappelijk Werk, U 22 600, afd. F.Z.C. en directie M.V.) art. 2.5

Periode: 1965–1970

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(182.) «182A

Handeling: Het terugvorderen of verhalen van de kosten voor bijstand op

– personen, die bijstand rechtstreeks van het Rijk hebben ontvangen;

– Nederlanders die in het buitenland wonen;

– personen, waarvan de vordering door de minister is overgenomen van de gemeente.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 60 (b.w. Stb. 1992, 193), art. 82 en (sinds Stb. 1970, 421) art. 82a vierde lid; Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 27 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Periode: 1963–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(183.) «183A

Handeling: Het overnemen van een vordering van de kosten voor bijstand op een persoon van een gemeente.

Grondslag: Administratieve Regels Bijstand 1965 (Beschikking van de Minister van Maatschappelijk Werk, U 22 600, afd. F.Z.C. en directie M.V.) art. 2.6; Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 28–29 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Periode: 1965–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(185.) «185A

Handeling: Het, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken, vaststellen van regels voor de inrichting van de administratie van de bijstandsverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 50 en (Stb. 1972, 675) art 81c (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1963–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Administratieve regels bijstand 1965 (beschikking van de Minister van Maatschappelijk Werk van 8 april 1965, no. U 22 600, afd. F.Z.C. en directie M.V.)

– Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209)

Waardering: B 1

(186.) «186A

Handeling: Het geven van toestemming aan gemeenten om de administratie omtrent de bijstandsverlening afwijkend van de gestelde regels te voeren.

Grondslag: Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 14 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Periode: 1977–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(187.) «187

Handeling: Het opstellen van statistieken over de uitvoering van de Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen.

Bron: Vaststelling formulier Rijksgroepsregeling vrijlating oudedagsvoorziening bijzondere groepen (Stcrt. 1975, 60) art. 1 (b.w. Stcrt. 1979, 240)

Periode: 1975–1979

Product: statistieken

Waardering: B 3

(190.) «190A

Handeling: Het verzamelen van gegevens bij de gemeentebesturen betreffende de bijstandsverlening, anders dan ten behoeve van de statistiek.

Grondslag: Besluit verzameling gegevens uitvoering Algemene Bijstandswet (Stb. 1971, 514) art. 5 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1971–1983

Product: inlichtingen

Waardering: V 5 jaar

4.3.3.9. Toezicht

(200.) «200A

Handeling: Het geven van toestemming aan gemeenten om bij de toekenning van een (bijzondere) uitkering af te mogen wijken van hetgeen in een groepsregeling bepaald is, omtrent de duur en hoogte van de uitkering.

Grondslag: Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, circulaire van 18 augustus 1943, no. 1-1199 sub I en II; Zelfstandigenregeling 1955 (Stcrt. 1955, 183) art. 12, 14 en 40; Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 33 tweede lid; gewijzigd (Stb. 1973, 506) art. 33 eerste lid (b.w. Stb. 1986, 544); Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 31 eerste lid (b.w. Stb. 1995, 200); Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 1 vierde lid en 24 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 1 tweede lid en 22 tweede lid (b.w. Stb. 1987, 148); Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247) art. 6 derde lid; Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1964, 554) art. 17 tweede lid (b.w. Stb. 1965, 444)

Periode: 1952–1983

Product: beschikking

Opmerking: Betrof de aanvrager van bijstand een zelfstandige dan werd tot 1986 werd hierbij de Centrale Commissie Zelfstandigen gehoord. Na die tijd was de mening van de Plaatselijke Commissie Zelfstandigen bepalend of er toestemming gevraagd diende te worden. Was dit het geval dan werd aan een betrokken minister tevens om advies gevraagd.

Waardering: B 4

(204.) «204A

Handeling: Het verlenen van vrijstelling voor het in mindering brengen van inkomsten op de uitkering aan een uitkeringsgerechtigde.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 13 eerste lid (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 13 eerste lid (b.w. Stb. 1987, 148)

Periode: 1965–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(205.) «205

Handeling: Het uitoefenen van controle op de uitvoering van de Rijksgroepsregeling Ambonezen.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stcrt. 1962, 14) art. 26

Periode: 1962–1964

Product: rapport of verslag

Waardering: B 3

4.3.3.10. Financiering

(210.) «210A

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de bekostiging van de uitvoering van de bijstandsverlening.

Grondslag: Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stb. 1964, 550) art. 25 (b.w. Stb. 1987, 148); Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stb. 1964, 551) art. 23 (b.w. Stb. 1987, 148); Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 421) art. 49 tweede lid (b.w. Stb. 1995, 200) e.a.

Periode: 1965–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Rijksbijdrageregeling Woonwagenbewoners (R.B.W.) (Stcrt. 1965, 87)

– Rijksbijdrageregeling Vreemdelingen (R.B.V.) (Stcrt. 1965, 130)

– Rijksbijdrageregeling Teruggekeerde Nederlanders (R.B.N.) (Stcrt. 1965, 130)

– Beschikking tegemoetkoming uitvoeringskosten Rijksgroepsregelingen Ambonezen, Gerepatrieerden en Oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Stcrt. 1967, 50)

– Beschikking tegemoetkoming uitvoeringskosten Rijksgroepsregelingen Ambonezen, Gerepatrieerden en Oorlogsslachtoffers 1940–1945 (Stcrt. 1968, 73)

– Beschikking tegemoetkoming uitvoeringskosten Rijksgroepsregelingen Oorlogsslachtoffers 1940–1945, Gerepatrieerden en Ambonezen (Stcrt. 1969, 71)

– Rijksvergoedingsregeling bijstandsuitgaven 1971 (Stcrt. 1971, 37)

– Beschikking uitvoeringskosten Rijksgroepsregeling thuisloze personen (Stcrt. 1971, 96)

– Beschikking uitvoeringskosten bijstandsverlening woonwagenbewoners (Stcrt. 1972, 38)

Opmerking: De hoogte van de in de regelingen genoemde vergoedingsbedragen voor uitvoeringskosten worden in de regel jaarlijks aangepast.

Waardering: B 1

(212.) «212A

Handeling: Het vaststellen van regels en de modellen voor de declaratie van de rijksvergoeding ingevolge bijstandswetgeving.

Grondslag: Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247) art. 13; Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 37 (b.w. Stb. 1973, 506); Administratieve regels bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 15 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Periode: 1952–1983

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(213.) «213

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van regels ten aanzien van de rijksvergoeding voor de kosten van het bedrijfstechnisch of bedrijfseconomisch onderzoek naar het beroep of bedrijf van een zelfstandige in het kader van de R.z., de R.o.z., het B.z., de IOAZ of het Bbz.

Grondslag: Rijksgroepsregeling zelfstandigen (Stb. 1965, 5) art. 33 derde lid, gewijzigd (Stb. 1969, 614) art. 33 vierde lid, gewijzigd (Stb. 1973, 506) art. 33 derde lid (b.w. Stb. 1986, 544)

Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 544) art. 32 (b.w. Stb. 1995, 200)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 38 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 57 tweede lid (b.w. Stb. 2000, 383)

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Stb. 1995, 203) art. 26 e.a. (b.w. Stb. 2000, 383)

Periode: 1987–2000

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit van de ministers van Sociale Zaken en van Maatschappelijk Werk van 19 januari 1965, nr. 76992 (Stcrt. 1965, 36)

– Besluit van de ministers van Maatschappelijk Werk en van Sociale Zaken van 26 november 1973, nr. U 9439

– Wijziging Besluit Rijksvergoeding onderzoekkosten WWV (Stcrt. 1977, 128)

– Vaststelling vergoeding kosten van onderzoek ter zake van bijstandsverlening (Stcrt. 1977, 190)

– Besluit wijziging vergoeding onderzoekskosten Rijksgroepsregeling (oudere) zelfstandigen (Stcrt. 1983, 8)

– Beschikking rapportagekosten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stcrt. 1986, 238)

– Beschikking vergoeding aan gemeenten voor onderzoekskosten (Stcrt. 1987, 122)

– Beschikking vaststelling rijksvergoeding rapportagekosten (Stcrt. 1987, 225)

– Beschikking Rijksvergoeding rapportagekosten IOAZ en BZ (Stcrt. 1991, 252)

– Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (Stcrt. 1996, 76)

Opmerking: De in de regelingen genoemde bedragen voor de onderzoekskosten worden jaarlijks aangepast.

Waardering: B 1

(220.) «220A

Handeling: Het verlenen van subsidies aan werkinrichtingen of instellingen met het oog op de bevordering van de deelname van gehandicapten aan het arbeidsproces.

Grondslag: o.a. Circulaire van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 18 augustus 1952, nr. C. 9590, afd. S.B. en C.A.

Periode: 1952–1964

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na vaststelling

De vaststelling van het subsidiebeleid wordt gerekend tot de handeling het vaststellen van beleid (zie nr. 1)

(221.) «221A

Handeling: Het bij AMvB vaststellen van regels ten aanzien van de begripsbepaling van maatschappelijke en medische dienstverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 1a derde lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit begripsomschrijvingen artikel 1a Algemene Bijstandswet (Stb. 1979, 60)

Waardering: B 1

(222.) «222A

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, vaststellen van voorschriften voor de toelating van een instelling of een persoon voor maatschappelijke of medische dienstverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 10c eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit algemene voorschriften indirect gefinancierde instellingen Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1981, 101)

Opmerking: Voor het vaststellen van de algemene voorschriften (Stcrt. 1981, 101) was door de staatssecretaris van CRM overeenstemming bereikt met de staatssecretarissen van Justitie, Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Onderwijs en Wetenschappen.

Waardering: B 1

(223.) «223A

Handeling: Het bij AMvB aanwijzen van categorieën van maatschappelijke of medische dienstverlening, die geen toelating behoeven aan te vragen voor vergoeding van de kosten van hun dienstverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 1a vierde lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit houdende aanwijzing van categorieën van maatschappelijke of medische dienstverlening waarop artikel 1a eerste lid van de Algemene Bijstandswet niet van toepassing is (Stb. 1979, 44)

Waardering: B 1

(224.) «224A

Handeling: Het vaststellen van regels voor de procedure van (voorlopige) toelating van een instelling of persoon voor maatschappelijk of medische dienstverlening.

Grondslag: Wet van 6 september 1978 (Stb. 490), houdende wijziging van de Algemene Bijstandswet, art. II achtste lid; Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 10b negende lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking betreffende regels voor instellingen die om toelating verzoeken (Stcrt. 1979, 139)

– Procedure-regels indiening verzoeken om toelating als indirect gefinancierde instelling (Stcrt. 1980, 89)

Waardering: B 1

(225. «225A

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, toelaten van een instelling of persoon voor maatschappelijke of medische dienstverlening tot de instellingen waarvan de kosten voor dienstverlening in de bijstand vergoed kunnen worden.

Grondslag: Wet van 6 september 1978 (Stb. 490), houdende wijziging van de Algemene Bijstandswet, art. II vierde lid; Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 10a eerste en derde tot en met zesde lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: beschikking

Opmerking: In 1979 en 1980 werden in de Nederlandse Staatscourant lijsten gepubliceerd van voorlopig toegelaten instellingen:

– Lijst van de voorlopig tot de indirecte financiering toegelaten instellingen (Stcrt. 1979, 134)

– Herziene lijst van de voorlopig tot de indirecte financiering toegelaten instellingen (Stcrt. 1979, 249)

– Aanvulling herziene lijst van de voorlopig tot de indirecte financiering toegelaten instellingen (Stcrt. 1980, 85)

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(226.) «226A

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, groepsgewijs toelaten van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 10a tweede, derde en zesde lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: beschikking, onder andere:

– Groepsgewijze toelating inrichtingen i.v.m. Algemene Bijstandswet ten aanzien van inrichtingen als bedoeld in de Wet op de bejaardenoorden (Stcrt. 1979, 55)

– Groepsgewijze toelating inrichtingen i.v.m. Algemene Bijstandswet ten aanzien van inrichtingen en tehuizen die goedgekeurd zijn overeenkomstig artikel 5 van de Beginselenwet voor de kinderbescherming (Stcrt. 1979, 55)

– Groepsgewijze toelating inrichtingen i.v.m. Algemene Bijstandswet ten aanzien van inrichtingen als bedoeld in de Rijksregeling inrichtingen thuisloze personen (Stcrt. 1979, 55)

– Groepsgewijze toelating inrichtingen i.v.m. Algemene Bijstandswet ten aanzien van pleegouders (Stcrt. 1979, 242)

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(227.) «227A

Handeling: Het vaststellen van regels ten aanzien van bijstandsverlening door burgemeester en wethouders voor maatschappelijke en medische dienstverlening door instellingen of personen die niet toegelaten zijn.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 1b tweede lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Beschikking ter uitvoering van artikel 1b, lid 2, van de Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1982, 79)

Waardering: B 1

(228.) «228A

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, goedkeuren van de tarieven die toegelaten instellingen of personen berekenen voor de dienstverlening.

Grondslag: Besluit algemene voorschriften indirect gefinancierde instellingen Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1981, 101) art. 15 (b.w. 1991, 337)

Periode: 1981–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(229.) «229A

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, goedkeuren van bepaalde wijzigingen in de beheersvorm, doelstelling, organisatiestructuur of werkwijze van een toegelaten instelling

Grondslag: Besluit algemene voorschriften indirect gefinancierde instellingen Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1981, 101) art. 16 tweede lid (b.w. 1991, 337)

Periode: 1981–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(230.) «230A

Handeling: Het beoordelen van de jaarrekening en het jaarverslag van toegelaten instellingen of personen.

Grondslag: Besluit algemene voorschriften indirect gefinancierde instellingen Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1981, 101) art. 18 en 20 derde lid (b.w. 1991, 337)

Periode: 1981–1983

Product: rapport

Waardering: V 5 jaar

(231.) «231A

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat, verlenen van ontheffing van een of meer voorschriften van de algemene voorschriften.

Grondslag: Besluit algemene voorschriften indirect gefinancierde instellingen Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1981, 101) art. 21 (b.w. 1991, 337)

Periode: 1981–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(233.) «233A

Handeling: Het, in overeenstemming met de ministers die het mede aangaat, opstellen van een programma inzake voornemens ten aanzien van toegelaten instellingen en personen en te treffen financiële regelingen en het verslag doen over de voortgang van de werkzaamheden ingevolge het programma aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 10e (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1983

Product: programma en verslag

Waardering: B 3

4.3.3.11. Rechtsbescherming

(234.) «234A

Handeling: Het beslissen op beroepschriften inzake de bijstandsverlening aan individuele personen.

Grondslag: Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, circulaire van 18 augustus 1943, no. 1-1199 sub X; Regeling Sociaal-Economische Hulpverlening voor Zelfstandigen van 23 juli 1948, nr. S.B.C 7991 sub V; Zelfstandigenregeling 1955 (Stcrt. 1955, 183) art. 31; Uitkeringsregeling Ambonezen (Stcrt. 1956, 78) art. 14; Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden (Stcrt. 1960, 237) art. 35; Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247) art. 6 tweede lid e.a.

Periode: 1952–1964

Product: beschikking

Opmerking: De beroepszaken ingevolge de groepsregelingen voor Ambonezen hadden betrekking op beslissingen van het Commissariaat voor de Ambonezenzorg.

Waardering: B 6

(237.) «237A

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten inzake Kroonberoepen vanwege beslissingen genomen ten aanzien van individuele aanvragen van een bijstandsuitkering.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 44 (b.w. Tijdelijke Wet Kroongeschillen; Stb. 1987, 317)

Periode: 1963–1983

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 3 jaar

(240.) «240A

Handeling: Het bemiddelen tussen twee gemeenten in domicilie-kwesties met medewerking van Gedeputeerde staten.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 26 (b.w. Stb. 1993, 690)

Periode: 1965–1983

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(241.) «241A

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke besluiten met betrekking tot

– geschillen in domiciliekwesties

– geschillen omtrent de rijksvergoeding ingevolge de ABW.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 27 en 95 vierde lid; gewijzigd (Stb. 1993, 690) art. 25 (b.w. Stb. 1995, 200); Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 64 eerste lid

Periode: 1963–1983

Product: Koninklijke besluiten

Waardering: V 5 jaar

4.3.4. Additionele arbeid

(589.)

Handeling: Het vaststellen van beleidsregels voor extra arbeidsplaatsen.

Grondslag: Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 1, 2 en art. 16

Periode: 1998–1999

Product: Beleidsregels

Waardering: B 1

4.4. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

(7.) «7C

Handeling: Het bij (AMvB) stellen van (nadere) regels omtrent het beleid alsmede het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder meer:

– Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201;

– Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202;

– Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209;

– Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

– Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 199) [gedeeltelijk b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2003, 56]

– Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1999, 200) [b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 546]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2004, 363]

– Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 2001, 481]

– Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [Stb. 2003, 376]

–Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363]

– Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2004, 363]

Periode: 1940–

Product: Wetten

Algemene maatregel van bestuur, o.a.

– Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK (Stcrt. 2003, 203)

– Sanctiebesluit Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 1995, 462)

– Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici (Stb. 1995, 604)

– Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (Stb. 1996, 415)

– Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (Stb. 1997, 79)

– Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 (Stb. 1997, 790)

– Samenwerkingsbesluit SWI (Stb. 1997, 804; b.w. Stb. 2001, 151)

– Besluit weigering rijksvergoeding WIK (Stb. 2000, 596)

– Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151; b.w. Stb. 2001, 682)

– Besluit Inlichtingenbureau Gemeenten (Stb. 2001, 686)

– Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004 (Stb. 2003, 389)

(Ministeriële) regeling, o.a.

– Beeldende Kunstenaars regeling 1971 (Stcrt. 1971, 250)

– Regeling noodzakelijke scholing (Stcrt.1995, 188)

– Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 (Stcrt. 1995, 248)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik (Stcrt. 1998, 93)

Opmerking: Een ontwerp van de AMvB met de bijbehorende nota van toelichting kan voorgelegd worden aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke AMvB’s wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Met betrekking tot het stellen van regels, kan het ook betekenen het geven van voorschriften. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke ministeriële regelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Waardering: B 1

(12.) «12C

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) art. 8;

Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 5

Periode: 1940–

Product: brieven aan burgers

Waardering: V 10 jaar

(550.) «15B

Handeling: Het instellen van (landelijke) commissies op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 468) [b.w. Stb. 2001, 424], art.7 vierde lid;

Kamerstukken II, 1993–1994, 22 545, nr. 14 bijlage 1

Periode: 1940–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Tijdelijke Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1969, 86)

– Onderzoekscommissie Toepassing ABW (Commissie Van der Zwan) (Stcrt. 1993, 61)

– Commissie toetsing toekomstbestendigheid WSW (Commissie Houben) (Stcrt. 1993, 240)

– Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230)

– Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stcrt. 1999, 28)

Opmerking: Dit kunnen zowel langlopende als ad-hoc commissies zijn.

Waardering: B 4

(557.) «14B

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-eenheden of (privaatrechterlijke) instellingen op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: (organisatie)besluiten, oprichtingsakte, statuten

Waardering: B 4

(572.) «472B

Handeling: Het vergoeden van (een deel van) de kosten voor uitkeringen en uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1967, 687) [b.w. Stb. 1997, 465], art. 44

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 2000, 383], art. 57 t/m 59 [nieuw Stb. 2003, 376], art. 57 tweede lid t/m 59a en 59c eerste lid

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [b.w. Stb. 2000, 383], art. 38 derde lid, art. 57 vierde lid; [nieuw Stb. 2003, 376], art. 56 t/m 59a en 59c eerste lid

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250,) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 18 eerste en derde lid, 19 vierde lid en 37 tweede lid

Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 10a eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 200) [Stb. 1999, 542; b.w. Stb. 2000, 383], art. 134 eerste en tweede lid, art. 135 eerste en tweede lid, art. 136 en art. 137 Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 36 t/m 41

Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 2000, 383) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 3, 5, 7, 8, 10, 12 t/m 14

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 69, 71, 72, 74

Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (Stb. 1997, 48) [b.w. Stb. 1999, 532], art. 3 eerste lid, 4, 7 en 9

Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen (Stb. 2000, 122) [Stb. 2001, 415], art. 2 en art. 4 vierde lid

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Stb. 2003, 390) [Stb. 2003, 390], art. 48 t/m 50, 52, 54 en 56 t/m 58

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 3, 4, 5 en 6

Periode: 1945–

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het verlenen van voorschotten en het verlenen van de aanvullende uitkering aan de gemeenten door de minister. Tevens houdt deze handeling ook het vaststellen van de vergoeding en de voorschotten in. De minister kan besluiten (een deel van) de kosten niet te vergoeden als toezichtmaatregel. De uitvoering van de maatregel kan geschieden via invordering of verrekening met de vergoeding van het volgende jaar. Dit geldt voor de WIK voor zowel B&W als voor de adviserende instelling.

Waardering: V 7 jaar

(16.) «16B

Handeling: Het (bij K.b.) benoemen van de leden, plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris van (landelijke) adviescommissies.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 82 tweede tot en met zesde lid (b.w. Stb. 1963, 284); Instellingsbeschikkingen

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking/Koninklijk besluit

Opmerking: In de meeste gevallen worden de leden van de commissies bij ministerieel besluit benoemd, in een klein aantal gevallen bij K.b. (bijv. de leden van de Algemene Armencommissie).

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(18.) «18B

Handeling: Het (bij K.b.) vaststellen van regels voor de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van (landelijke) adviescommissies.

Grondslag: o.a. Besluit tot uitvoering van art. 82 der Armenwet (Stb. 1912, 265) art. 5 (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1940–1952

Product: ministeriële regeling/Koninklijk besluit

Waardering: B 1

(42.) «42A

Handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van regels voor

– de in te dienen opgaven van aantallen bedeelden of verpleegden, inkomsten en uitgaven van instellingen van weldadigheid;

– het verdelen van gelden over de verschillende plaatselijke instellingen van weldadigheid door armenraden of colleges van burgemeester en wethouders;

– de bevoegdheden van besturen van de armenraden en de verkiezing en aanstelling van de leden daarvan.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 13 derde lid, 16 tweede lid, 23 eerste lid, 42 zesde lid, 45, 48 derde lid, 49 tweede lid, 50 eerste lid en 56 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284, behalve art. 13 derde lid)

Periode: 1940–1952

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet (Stb. 1912, 264) zoals gewijzigd (Stb. 1929, 454)

Opmerking: Bij ministeriële regeling werden modellen opgesteld voor door de instellingen van weldadigheid in te dienen lijsten van aantallen bedeelden of verpleegden, inkomsten en uitgaven.

Waardering: B 4

(43.) «43A

Handeling: Het vaststellen van (beleids)regels voor de uitvoering van bijstandsverlening aan bijzondere (groepen) behoeftigen door gemeenten en de bijdragen daarvoor van het Rijk.

Grondslag: –

Periode: 1940–1952

Product: ministeriële regeling, circulaires

Opmerking: Door de Minister van Binnenlandse Zaken, na 1952 van Maatschappelijk Werk werden onder andere kosten vergoed voor bijstandsverlening aan Nederlanders in het buitenland, armlastige vreemdelingen in Nederland, gerepatrieerden, werklozen en woonwagenbewoners.

Waardering: B 1

(44.) «44A

Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Staten-Generaal over de armenzorg

Grondslag: Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201; Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202;

Periode: 1940–1952

Product: het Armverslag

Waardering: B 3

(45.) «45A

Handeling: Het bij K.b. beslissen dat ondersteuning aan een bepaalde arme door burgemeester en wethouders moet worden toegekend.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 32 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar

(46.) «46A

Handeling: Het bij of krachtens AMvB vaststellen van voorschriften met betrekking tot plaatsing van armen, die psychiatrische behandeling en verpleging behoeven in daartoe aangewezen inrichtingen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1935, 379) art. 39 vierde lid (b.w. Stb. 1955, 456); Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 8 (b.w. Stb. 1949, J 115); Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 8

Periode: 1940–1952

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136)

– Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115)

Waardering: B 1

(47.) «47A

Handeling: Het aanwijzen van inrichtingen in den zin van artikel 7 der wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, die geschikt zijn voor de psychiatrische behandeling en verpleging van armen.

Grondslag: Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 1 eerste en derde lid (b.w. Stb. 1949, J 115); Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 1 eerste en derde lid

Periode: (1940) 1945–1952

Product: lijst van inrichtingen

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(48.) «48A

Handeling: Het aanwijzen van deskundigen die een verklaring mogen afleggen over de geestelijke toestand van een bepaald persoon en de noodzaak tot opname in een gesticht als bedoeld in art. 7 der wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1935, 379) art. 39 vierde lid (b.w. Stb. 1955, 456); Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 3 eerste en tweede lid; Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 3 eerste en tweede lid

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(49.) «49A

Handeling: Het stellen van regels voor de taak van de deskundigen die een verklaring als bedoeld in art. 39 derde lid van de Armenwet mogen afgeven.

Grondslag: Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 3 derde lid; Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 3 derde lid

Periode: (1940) 1945–1952

Product: ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(50.) «50A

Handeling: Het toekennen van vergoedingen aan deskundigen die een verklaring als bedoeld in art. 39 derde lid van de Armenwet mogen afgeven.

Grondslag: Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Armenwet (Stb. 1930, 136) art. 5; Besluit houdende vernieuwde vaststelling van nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 39, vierde lid der Armenwet (Stb. 1949, J 115) art. 5 tweede lid

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(51.) «51A

Handeling: Het bij K.b. beslissen dat de kosten voor bijstand voor een arme ten laste komen van de vorige verblijfplaats van de arme of van een in die gemeente gevestigde instelling van weldadigheid, indien de oude en nieuwe verblijfplaats in verschillende provincies liggen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 40 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284) en (Stb. 1935, 379) art. 39bis (b.w. Stb. 1955, 456)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(53.) «53A

Handeling: Het verlenen van bijstand aan armlastige Nederlanders in het buitenland.

Bron: Staatsalmanakken

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

N.B. is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging. Voor beleidsbepaling zie nr. 1, voor circulaires etc zie nr. 43.

(54.) «54A

Handeling: Het verhalen van de kosten voor verpleging door het Rijk gemaakt en voor behoeftige Nederlanders in het buitenland.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 63 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

N.B. is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging. Voor beleidsbepaling zie nr. 1, voor circulaires etc zie nr. 43.

(55.) «55

Handeling: Het controleren van de begrotingen en uitgaven van noodlijdende gemeenten op het gebied van de armenzorg.

Grondslag: –

Periode: (1940) 1945–1952

Product: verslag/rapport

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: Deze handeling werd uitgevoerd door de rijkscontroleur.

(56.) «56A

Handeling: Het bij K.b. goedkeuren van gemeentelijke en provinciale besluiten omtrent het regels van de bestemming van bezittingen van een op te heffen instelling van weldadigheid.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 8–10 (b.w. Stb. 1976, 229)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 10 jaar na geldigheidsduur

(57.) «57A

Handeling: Het bij K.b. vaststellen van termijnen waarin door het bestuur van een instelling van weldadigheid een regeling getroffen moet worden voor het beheer of de bestemming van de bezittingen van de instelling.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 9 en 10 eerste lid (b.w. Stb. 1976, 229)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 10 jaar

(58.) «58A

Handeling: Het bij K.b. goedkeuren van regelingen van Gedeputeerde staten voor het toezicht op het beheer van instellingen van weldadigheid, wanneer daar niet of niet voldoende in is voorzien.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 11a en 11b (b.w. Stb. 1976, 229)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(59.) «59A

Handeling: Het bij K.b. vernietigen van beslissingen van Gedeputeerde staten in beroepszaken van besturen van instellingen van weldadigheid tegen de beslissingen van burgemeester en wethouders inzake de goedkeuring van de begroting en de rekening en verantwoording van een instelling.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 27 derde lid

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar

(60.) «60A

Handeling: Het goedkeuren van bepaalde besluiten van armenraden of colleges van burgemeester en wethouders inzake de verdeling van gelden over de verschillende plaatselijke instellingen van weldadigheid.

Grondslag: Besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet (Stb. 1912, 264) art. 16–18 (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(61.) «61A

Handeling: Het stellen van voorschriften voor de begroting en de rekening van instellingen van weldadigheid en voor de verslagen van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van die instellingen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1950, K575) art. 20 quater vierde lid en 27 eerste lid

Periode: 1950–1952

Product: ministeriële regeling

Opmerking: Voor het vaststellen van de regeling diende Gedeputeerde staten gehoord te worden.

Waardering: V 5 jaar na vervanging

(63.) «63A

Handeling: Het bij K.b. instellen van een armenraad in een gemeente of enkele gemeenten samen, het vaststellen van de grenzen van het ambtsgebied en het bepalen van het aantal bestuursleden, vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de raad.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 41, 42 tweede lid en 46 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1940–1952

Product: instellingsbeschikking

Opmerking: Voor het nemen van het besluit diende de Algemene Armencommissie gehoord te worden.

Waardering: B 4

(65.) «65A

Handeling: Het bij K.b. schorsen van de werkzaamheden van een armenraad, verlengen en opheffen van de schorsing.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 53 tweede en derde lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1940–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: B 1

(66.) «66A

Handeling: Het bij K.b. benoemen van secretarissen van armenraden en vaststellen van de bezoldiging.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 51 eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar na ontslag

(67.) «67A

Handeling: Het (bij K.b.) goedkeuren van huishoudelijke reglementen en instructies voor de secretaris van een armenraad.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 51 derde lid en 52 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(68.) «68A

Handeling: Het (bij AMvB) vaststellen van voorschriften voor het jaarverslag, de begroting en de rekening van de armenraden.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 56 eerste lid, 62 (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(69.) «69A

Handeling: Het bij K.b. vaststellen van het aandeel van de verschillende gemeenten in de kosten van de armenraad, wanneer deze voor een aantal gemeenten gezamenlijk is ingesteld en de gemeenten in verschillende provincies liggen.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 61 tweede lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1952

Product: Koninklijk besluit

Waardering: V 5 jaar

(70.) «70A

Handeling: Het bij AMvB instellen van een Algemene Armencommissie en vaststellen van het werkterrein van die commissie

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 82 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1940–1952

Product: algemene maatregel van bestuur, onder andere:

– Besluit tot uitvoering van art. 82 der Armenwet (Stb. 1912, 265)

Waardering: B 4

(286.) «286B

Handeling: Het bij AMvB regels stellen voor de toepassing van de IOAW op personen aan wie door het Rijk terzake van zijn arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is geregeld.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 1997, 768], art. 2 derde tot en met vijfde lid

Periode: 1986–1997

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(471.) «471

Handeling: Het verwerken van door de gemeente verstrekte statistische gegevens omtrent het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen.

Grondslag: Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 13) art. 10 eerste lid

Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1996, 1997 en 1998 (Stcrt. 1997, 166), art. 10 (b.w. 1998, 246)

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246), art. 2 (b.w. Stb. 1999, 591)

Periode: 1995–1999

Product: Overzichten

Waardering: B 3

(474.) «474B

Handeling: Het vaststellen van regels voor het declareren van de rijksvergoeding (ondermeer bevoorschotting) ingevolge de additionele werkgelegenheidsregelingen en experimenten gericht op de uitvoering van deze regelingen en het verstrekken van gegevens welke op deze uitgaven betrekking hebben

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) art. 19 eerste tot en met het vierde lid, art. 33 tweede lid; Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1990, 169) art. 7 vijfde en zesde lid; Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 13) art.11 derde lid, gewijzigd (Stcrt. 1995, 244) vierde lid

Periode: 1990–

Product: ministeriële regeling, onder andere

– Besluit verantwoording en vergoeding kosten JWG (Stcrt. 1991, 157)

– Controle- en rapportageprotocol Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1995, 220)

– Controleprotocol regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 120)

– Financieel verslag regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995 (Stcrt. 1995, 120)

Waardering: B 1

(476.) «476

Handeling: Het tot overeenstemming komen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vaststellen van regels voor de inrichting van de administratie van de uitvoering van de JWG.

Grondslag: Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 19 vijfde lid

Periode: 1991–1997

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit verantwoording en vergoeding kosten JWG (Stcrt. 1991, 157)

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(591.)

Handeling: Het beslissen dat de niet op enig moment in 1997 en/of 1998 feitelijk bezette arbeidsplaatsen met ingang van 1 januari 1998 of 1999 komen te vervallen.

Grondslag: Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1996, 1997 en 1998 (Stcrt. 1995, 13) [b.w. Stcrt. 1998, 246], art. 5

Periode: 1995–1998

Product: Beslissing

Waardering: V 5 jaar

(592.)

Handeling: Het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de bijdrage aan de gemeente voor het realiseren van extra arbeidsplaatsen.

Grondslag: Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1996, 1997 en 1998 (Stcrt. 1995, 13) [b.w. Stcrt. 1998, 246], art. 12

Periode: 1995–1998

Product: Besluit

Waardering: V 7 jaar

4.5. Minister van Verkeer en Waterstaat

(501.) «501B

Handeling: Het vaststellen van regelingen voor de verlening van subsidie aan instellingen en organen in de kosten verbonden aan stimulering, coördinatie en uitvoering van sociale en sociaal-culturele activiteiten voor opvarenden van zee- en binnenschepen.

Bron: Rijksbegrotingen

Periode: 1996–

Product: ministeriële regeling, onder andere:

– Rijkssubsidieregeling schipperswelzijn (Stcrt. 1963, 243)

– Rijkssubsidieregeling schipperszorg (Stcrt. 1989, 191)

– Subsidieregeling schipperszorg binnenvaart (Stcrt. 1996, 91)

Opmerking: De Rijkssubsidieregeling schipperswelzijn (Stcrt. 1963, 243) kwam tot stand in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Waardering: B 1

(505.) «505B

Handeling: Het verlenen van subsidies aan instellingen op het gebied van de sociale voorzieningen voor zeevarenden.

Bron: Rijksbegroting

Periode: 1996–

Product: beschikking

Opmerking: Tot 1957 verleende de Minister van Sociale Zaken subsidies aan afzonderlijke instellingen. Sinds de oprichting van de Stichting Zeemanswelzijn Nederland, verleent de overheid een rijksbijdrage aan deze stichting die vervolgens uit haar fonds afzonderlijke instellingen subsidieert.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging subsidie/5 jaar na uitspraak rechtszaak

(506.) «506B

Handeling: Het verstrekken van subsidie aan instellingen en organen in de kosten verbonden aan stimulering, coördinatie en uitvoering van sociale en sociaal-culturele activiteiten voor opvarenden van binnenschepen.

Grondslag: Rijkssubsidieregeling schipperswelzijn (Stcrt. 1963, 243) art. 3–15 (b.w. Stcrt. 1989, 191)

Rijkssubsidieregeling schipperszorg (Stcrt. 1989, 191) art. 2–10 (b.w. Stcrt. 1996, 240)

Subsidieregeling schipperszorg binnenvaart (Stcrt. 1996, 91) art. 2–12

Periode: 1996–

Product: beschikking

Opmerking: Eén van de subsidievoorwaarden is het toesturen van statuten (en wijzigingen daarvan) en jaarverslagen aan de minister. Bij verstrekking van onjuiste gegevens of wanneer uitgaven niet verantwoord kunnen worden kan de minister besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Van de voorwaarden van de subsidieregelingen kan de minister ontheffing verlenen.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging subsidie/5 jaar na uitspraak rechtszaak

4.6. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(586.)

Vervallen

(286.) «286C

Handeling: Het bij AMvB regels stellen voor de toepassing van de IOAW op personen aan wie door het Rijk terzake van zijn arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is geregeld.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 1997, 768], art. 2 derde tot en met vijfde lid

Periode: 1986–1997

Product: algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

(427.) «427B

Handeling: Het verlenen van toestemming voor de toelating van kunstenaarsverenigingen tot de Stichting ‘Voorzieningsfonds voor Kunstenaars’.

Grondslag: Reglement van de Stichting ‘Voorzieningsfonds voor Kunstenaars’

Periode: (1935) 1940–2002

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

(429.) «429

Handeling: Het adviseren aan de Minister van Sociale Zaken over de artistieke kwaliteiten van ingezonden kunstwerken voor de BKR.

Grondslag: Beeldende Kunstenaars Regeling 1949, art. VI

Periode: 1949–1952

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

N.B. De neerslag van deze handeling is reeds vernietigd op grond van oude vernietigingslijsten of incidentele machtiging.

(439.) «439

Handeling: Het voeren van overleg met de Minister van Sociale Zaken over de goedkeuring van de benoeming van voorgedragen leden in plaatselijke commissies voor sociale kunstopdrachten.

Grondslag: Beeldende Kunstenaars Regeling 1949, art. III tweede lid; Beeldende Kunstenaars Regeling 1952 (Stcrt. 1952, 130) art. 10

Periode: 1949–1956

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

4.7. Minister van Justitie

(560.)

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het opsporen van overtredingen op het terrein van de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258) [Stb. 1997, 580), art. 17

Periode: 1945–

Product: Aanwijzingsbesluit, o.a.:

– Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (Stb. 2001, 683)

Waardering: V 10 jaar

4.8. Minister van Financiën

(571.)

Handeling: Het vaststellen van een subsidieplafond voor het verstrekken van het basisbedrag voor een werkervaringsplaats.

Grondslag: Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 761) [b.w. Stb. 2003, 386], art. 11

Periode: 1997–2003

Product: Subsidieplafond

Waardering: V 7 jaar na vervallen

Opmerking: Dit gebeurt in overeenstemming met de Minister van SZW

(576.)

Handeling: Het toekennen van een sociaal-fiscaalnummer aan uitkeringsgerechtigden die niet reeds bij de belastingdienst staan geregistreerd.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2000, 571], art. 50

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) Stb. 2000, 571], art. 50

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 127

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 68

Periode: 1995–

Product: Toekenning

Waardering: B 5

Opmerking: Deze handeling wordt door de Belastingdienst uitgevoerd

4.9. Minister van Economische Zaken

(234.) «234C

Handeling: Het beslissen inzake beroepschriften inzake de bijstandsverlening aan individuele personen.

Grondslag: Sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen, circulaire van 18 augustus 1943, no. 1-1199 sub X; Regeling Sociaal-Economische Hulpverlening voor Zelfstandigen van 23 juli 1948, nr. S.B.C 7991 sub V; Zelfstandigenregeling 1955 (Stcrt. 1955, 183) art. 31

Periode: 1943–1952

Product: beschikking

Opmerking: De Minister van Economische Zaken was betrokken bij beroepszaken ingevolge de zelfstandigenregelingen. Tot 1948 deed hij de beroepszaken af die bij zijn departement waren ingediend, na die tijd werd de beslissing door de Minister van Sociale Zaken genomen in overleg met de Minister van EZ.

Waardering: B 6

(328.) «328

Handeling: Het, in overeenstemming met de ministers van Landbouw en Sociale Zaken, vaststellen van regels voor de toekenning van een eenmalige uitkering aan zelfstandigen.

Grondslag: Kamerstukken II, 1982–1983, 17 416, nrs. 2 en 3

Periode: 1982–1985

– Product: Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1982 (Stcrt. 1983, 174)

– Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1983 (Stcrt. 1984, 130)

– Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1984 (Stcrt. 1985, 167)

– Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1985 (Stcrt. 1986, 165

Waardering: B 1

(331.) «331

Handeling: Het beslissen in beroepszaken betreffende de toekenning van eenmalige uitkeringen aan zelfstandigen.

Grondslag: Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1982 (Stcrt. 1983, 174) art. 12; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1983 (Stcrt. 1984, 130) art. 12; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1984 (Stcrt. 1985, 167) art. 12; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1985 (Stcrt. 1986, 165) art. 12

Periode: 1983–1985

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

4.10. Minister van Defensie

(157.) «157A

Handeling: Het, eventueel in overleg met de ministers van Financiën, Economische Zaken en eventuele vakministers, (bij AMvB) vaststellen van regels voor de verlening van uitkeringen aan (gedemobiliseerde) militairen en oorlogsvrijwilligers door gemeenten.

Grondslag: –

Periode: 1940–1972

Product: algemene maatregel van bestuur/ministeriële regeling, onder andere:

– Besluit Demobilisatievoorzieningen 1948 (Stb. 1948, I 57)

– Militaire Overbruggingsregeling 1950 (Stb. 1950, K 631) met de bijbehorende uitvoeringsregelingen (Demobilisatie- of Overbruggingsbeschikkingen genoemd)

– Beschikking van de Minister van Defensie van 3 juni 1961, nr. P 119.798 A (Militaire Ziekengeldregeling 1961)

– Militaire Ziekengeldregeling (Stcrt. 1966, 157)

Waardering: B 1

(286.) «286D

Handeling: Het bij AMvB regels stellen voor de toepassing van de IOAW op personen aan wie door het Rijk terzake van zijn arbeidsverhouding invaliditeitspensioen is geregeld.

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 1997, 768], art. 2 derde tot en met vijfde lid

Periode: 1986–1997

Product: Algemene maatregel van bestuur

Waardering: B 1

4.11. Vakminister

(1.) «1C+422B+500B+501B+508B

Handeling: Het voorbereiden, (mede-)vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201; Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202; Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209; Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

Periode: 1940–

Product: Beleidsnota, beleidsplan, rapport, evaluatieverslag

Opmerking: Dit betreft o.a. beleid inzake:

– de bijstandsverlening aan bepaalde groepen personen;

– inkomensvoorzieningen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen;

– de verlenging van extra uitkeringen aan echte minima; de sociale werkvoorziening;

– de verlening van bijstand aan (beeldende) kunstenaars;

– additionele werkgelegenheid voor jongeren en langdurige werklozen;

– sociale voorzieningen voor opvarenden van zee- en binnenschepen;

– woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten.

Waardering: B 1

(519.)

Vervallen

(520.)

Vervallen

(7.) «423B+510B

Handeling: Het bij (AMvB) stellen van (nadere) regels omtrent het beleid alsmede het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wet- en regelgeving betreffende de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder meer:

– Grondwet 1938 (Stb. 1938, 300) art. 201;

– Grondwet 1948 (Stb. 1948, I 425) art. 202;

– Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295) art. 209;

– Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) art. 20

– Algemene Bijstandswet (Stb. 1995, 199) [gedeeltelijk b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2003, 56]

– Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (Stb. 1999, 200) [b.w. Stb. 2003, 376]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 546]

– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2004, 363]

– Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 2001, 481]

– Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [Stb. 2003, 376]

– Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2004, 363]

– Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2004, 363]

Periode: 1940–

Product: Wetten

Algemene maatregel van bestuur, o.a.

– Regeling statistiek WWB, IOAW, IOAZ en WIK (Stcrt. 2003, 203)

– Sanctiebesluit Abw, IOAW en IOAZ (Stb. 1995, 462)

– Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici (Stb. 1995, 604)

– Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (Stb. 1996, 415)

– Tijdelijk besluit subsidiëring experimenten activering van uitkeringsgelden (Stb. 1997, 79)

– Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 (Stb. 1997, 790)

– Samenwerkingsbesluit SWI (Stb. 1997, 804; b.w. Stb. 2001, 151)

– Besluit weigering rijksvergoeding WIK (Stb. 2000, 596)

– Tijdelijk besluit samenwerking CWI (Stb. 2001, 151; b.w. Stb. 2001, 682)

– Besluit Inlichtingenbureau Gemeenten (Stb. 2001, 686)

– Besluit uitkeringen gemeenten IOAW en IOAZ voor het jaar 2004 (Stb. 2003, 389)

(Ministeriële) regeling, o.a.

– Beeldende Kunstenaars regeling 1971 (Stcrt. 1971, 250)

– Regeling noodzakelijke scholing (Stcrt.1995, 188)

– Bijstandsregeling vakantietoeslag 1996 (Stcrt. 1995, 248)

– Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik (Stcrt. 1998, 93)

Opmerking: Een ontwerp van de AMvB met de bijbehorende nota van toelichting kan voorgelegd worden aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke AMvB’s wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Met betrekking tot het stellen van regels, kan het ook betekenen het geven van voorschriften. Voor een overzicht van onderwerpen voor mogelijke ministeriële regelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van het RIO.

Waardering: B 1

(527.) «512B

Handeling: Het evalueren van beleid inzake de sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet voorzieningen gehandicapten (Stb. 1993, 545) [Stb. 1999, 598], art. 22

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 146

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 1997, 465], art. 46

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 37;

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 84

Periode: 1940–

Product: Rapport, evaluatieverslag, o.a.:

Een verstrekkende wet: evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten, eerste meting, IPSO FACTO, SGBO (Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995)

Evaluatie van de WIK Monitor flankerend beleid WIK

Opmerking: Tot deze handeling wordt ook gerekend het uitbrengen van een verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid, doelmatigheid en effecten van een wet x-aantal jaren na inwerkingtreding van deze wet.

Waardering: B 2

(533.)

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van standpunten aangaande beleidsterrein sociale voorzieningen in het kader van deelname aan internationaal overleg.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Nota’s, memoranda, rapporten

Waardering: B 1

(535.)

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van (bilaterale en multilaterale) verdragen en bijbehorende akkoorden met andere mogendheden inzake inkomens- en arbeidsvoorwaarden

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Verdragen, administratieve akkoorden, afrekeningsakkoorden

Waardering: B 1

(537.)

Handeling: Het (beleidsmatig) beoordelen van mogelijk interventies in zaken die voorkomen bij internationale hoven.

Grondslag: –

Periode: 1958–

Product: Rapport, nota

Opmerking: Met internationale hoven worden o.a. bedoeld: het Hof van Justitie te Luxemburg, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg en de Commissie Rechten van de Mens van de VN.

Waardering: B 1

(538.)

Handeling: Het deelnemen aan (technische) commissies die nadere uitvoeringsregels stellen of toezien op de goede uitvoering van een verdrag.

Grondslag: –

Periode: 1950–

Product: Verslag, notulen, aanwijzingen, informatieverstrekking

Waardering: B 1

(539.)

Handeling: Het implementeren of rapporten over de implementatie van internationale regels in bestaande of nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Rapport

Waardering: B 3

(11.)

Handeling: Het verstrekken van (algemene) informatie ten behoeve van externe organisaties op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 2000, 249) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 4

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 6

Periode: 1940–

Product: Publicaties, brochures, voorlichtingsplannen

Opmerking: Dit kunnen o.a. de SER, ILO of CBS zijn.

Waardering: V 10 jaar

(559.)

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Ministeriële regeling

Waardering: V 10 jaar na ontslag

(595.)

Handeling: Het verrichten van uitvoerende werkzaamheden betreffende de sociale voorzieningen

Grondslag: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 14, tweede lid, art. 59e

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Stb. 2003, 390) art. 56

Periode: 1987–

Product: Adviesrapport (t.b.v. Gemeentelijke Sociale Dienst)

Waardering: V 7 jaar na sluiting dossier

(232.) «232

Handeling: Het toezien op de naleving van de voorschriften die gesteld zijn bij de toelating van een instelling of persoon voor maatschappelijke of medische dienstverlening.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1978, 490) art. 10c derde lid (b.w. Stb. 1991, 337)

Periode: 1979–1991

Product: –

Waardering: V 5 jaar

4.12. Inspectie Werk en Inkomen

(564.)

Handeling: Het houden van toezicht op de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van wet- en regelgeving op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 35 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 52

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2001, 625], art. 52

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 21 eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], art. 130

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 33

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76

Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2003, 376], art. 22

Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (Stb. 2001, 683), art. 3

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 8

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 11

Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 1999, 251) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 9

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 3

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 37) [Stcrt. 2003, 120], art. 13

Periode: 2002–

Product: Kwartaaloverzichten, onderzoeksrapporten, processen-verbaal

Waardering: Onderzoeksrapporten: B 5

Onderzoeksgegevens/verslagen van rechtmatigheidsbevindingen: V 7 jaar

Toezichtsignalen: V 3 jaar

4.13. Landelijk instituut sociale verzekeringen

(543.)

Handeling: Het verstrekken van informatie van inlichtingen en gegevens aan het gemeentebestuur die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 15

Periode: 1997–2001

Product: Informatie, inlichtingen

Waardering: V 3 jaar

(578.)

Handeling: Het samenwerken met de gemeente en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie/

Centrale organisatie werken inkomen om de inschakeling van werknemers in het arbeidsproces te bevorderen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 4

Periode: 1997–2001

Product: Financiële bescheiden

Waardering: V 5 jaar

4.14. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(543.)

Handeling: Het verstrekken van informatie van inlichtingen en gegevens aan het gemeentebestuur die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 15

Periode: 2002–

Product: Informatie, inlichtingen

Waardering: V 3 jaar

(574.)

Handeling: Het terugvorderen van te veel uitbetaalde uitkering bij de Gemeentelijk Sociale Dienst.

Grondslag: Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 53

Periode: 2003–

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Dit betreft het voorschot op de algemene bijstand.

Waardering: V 7 jaar

(578.)

Handeling: Het samenwerken met de gemeente en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie/Centrale organisatie werken inkomen om de inschakeling van werknemers in het arbeidsproces te bevorderen.

Grondslag: Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 4

Periode: 2002–

Product: Financiële bescheiden

Waardering: V 5 jaar

4.15. Arbeidsvoorzieningsorganisatie

(126.) «126

Handeling: Het, bij een verzoek om ontheffing van aan de bijstand verbonden voorwaarden, beoordelen of er voor een uitkeringsgerechtigde uitzicht bestaat op inschakeling in de arbeid.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) art. 13 tweede lid

Periode: 1984–1990

Product: Rapport

Waardering: V 5 jaar

(128.) «128+265+308

Handeling: Het in kennis stellen van burgemeester en wethouders inzake gedragingen van de uitkeringsgerechtigde die wijzen op onvoldoende inzet voor de voorziening in het bestaan.

Grondslag: Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Stb. 1984, 626) art. 15 tweede lid, Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1984, 361) art. 22 eerste lid en 26 derde lid; Besluit houdende regels nadere regels betreffen het verschaffen van inlichtingen door de GAB’s aan gemeenten, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 16 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 51; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 16 eerste lid; gewijzigd (Stb. 1995, 200) art. 51 (Stcrt. 1984, 177) eerste lid

Periode: 1984–1990

Product: Inlichtingen, rapporten

Waardering: V 5 jaar

(173.) «173

Handeling: Het adviseren inzake de voorwaarden waaronder iemand, die bijstand heeft aangevraagd, ingeschakeld kan worden in de arbeid.

Grondslag: Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) art. 31; gewijzigd (Stb. 1990, 403), (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1965–1990

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

(174.) «174

Handeling: Het geven van advies aan een gemeentebestuur inzake de verlening van bijstand aan een gehandicapte ter bevordering van zijn deelname aan het arbeidsproces.

Grondslag: Gehandicaptenregeling 1958 (Stcrt. 1958, 247) art. 6 eerste lid; Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (Stb. 1965, 444) art. 25 eerste lid (b.w. Stb. 1977, 707) e.a.

Periode: 1958–1977

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

(265.)

Vervallen

(266.) «266

Handeling: Het vaststellen dat een werknemer in aanmerking komt voor loonsuppletie krachtens de WWV

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) zoals gewijzigd (Stb. 1974, 66) art. 30 a eerste en tweede lid (b.w. Stb. 1986, 567)

Periode: 1974–1987

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(308.)

Vervallen

(390.) «390

Handeling: Het vaststellen dat er voor een werkzoekende geen passende arbeid of scholing beschikbaar is.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 17 eerste en tweede lid, art. 28 eerste lid (b.w. Stb. 1993, 649)

Periode: 1969–1990

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

(391.) «391

Handeling: Het voeren van overleg met het gemeentebestuur ter bepaling van het tijdstip van de beëindiging van een dienstbetrekking.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 29 tweede lid (b.w. Stb. 1993, 649)

Periode: 1969–1990

Product: verslagen

Waardering: V 5 jaar

4.16. Rijksconsulenten sociale zekerheid

(35.) «35B

Handeling: Het voeren van overleg over de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Rijksconsulenten.

Grondslag: –

Periode: 1946–

Product: notulen

Opmerking: De vergaderingen van de Rijksconsulenten en het Ministerie werden de Binnen- en Buitendienst Contactvergaderingen genoemd, meestal afgekort tot BBC-vergaderingen.

Waardering: V 5 jaar

(36.) «36

Handeling: Het ten behoeve van de minister opstellen van jaarplannen en uitbrengen van verslag omtrent de werkzaamheden.

Grondslag: onder andere: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [b.w. Stb. 1997, 789], art. 37 tweede lid

Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 4 onder e

Periode: 1945–1995

Product: Verslagen, bloemlezingen, toelichtingen

Waardering: B 1

(37.) «37B

Handeling: Het geven van voorlichting en adviezen aan en voeren van overleg met instanties die bemoeienis hebben met de sociale voorzieningen over de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder andere: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) [b.w. Stb. 1997, 789], art. 37 tweede lid

Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 4

Periode: 1946–1997

Product: voorlichting, adviezen, overlegverslagen

Opmerking: Een van de belangrijkste taken van Rijksconsulenten was de beleidsoverdracht aan gemeenten en andere instanties over de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Waardering: V 5 jaar

(38.) «38

Handeling: Het deelnemen aan gemeentelijke en intergemeentelijke commissies ter advisering van het beleid voor de sociale voorzieningen.

Grondslag: onder andere: Zelfstandigenregelingen;

Sociale Voorziening nr. 8347, 30 juni 1952 gewijzigd bij no. 3171, 12 april 1955 art. 15 tweede lid;

Rijksgroepsregelingen voor werkloze werknemers;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 33 tweede lid

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [b.w. Stb. 1995, 200], art. 33 tweede lid

Periode: 1945–1995

Product: notulen, vergaderstukken

Opmerking: De Rijksconsulenten kan zich door een aangewezen persoon laten vertegenwoordigen.

Waardering: V 5 jaar

(564.) «39

Handeling: Het houden van toezicht op de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van wet- en regelgeving op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 35 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) [Stb. 2003, 376], art. 52

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) [Stb. 2001, 625], art. 52

Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250) [b.w. Stb. 1997, 760], art. 21 eerste lid

Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) [Stb. 2001, 625; b.w. Stb. 2003, 376], art. 130

Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1997, 465) [Stb. 2001, 625], art. 13

Wet inschakeling werkzoekenden (Stb. 1997, 760) [b.w. Stb. 2003, 376], art. 20

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Stb. 1998, 59) [Stb. 2001, 625], art. 33

Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 76

Invoeringswet Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 376) [Stb. 2003, 376], art. 22

Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (Stb. 2001, 683), art. 3

Administratieve regelen bijstand 1977 (Stcrt. 1976, 209) art. 41 (b.w. Stcrt. 1987, 188)

Regeling inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten 1996 (Stcrt. 1995, 240) [Stcrt. 1995, 240], art. 8

Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stcrt. 1998, 246) [b.w. Stcrt. 1999, 591], art. 11

Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen (Stcrt. 1999, 251) [b.w. Stcrt. 2002, 247], art. 9

Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Stcrt. 2002, 240) [b.w. Stcrt. 2003, 244], art. 3

Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen (Stcrt. 2003, 37) [Stcrt. 2003, 120], art. 13

Periode: 1945–1995

Product: Kwartaaloverzichten, onderzoeksrapporten, processen-verbaal

Waardering: V 5 jaar

(40.) «40C

Handeling: Het signaleren van problemen bij gemeenten of uitvoerende instanties bij de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1945–1995

Product: opmerkingen, correspondentie

Waardering: V 5 jaar

(207.) «207

Handeling: Het uitbrengen van verslag aan de minister over het overleg met burgemeester en wethouders over een kwestie waarover de minister overweegt een aanwijzing te geven als bedoeld in art. 81d eerste lid van de Algemene Bijstandswet.

Grondslag: Besluit bijstandsconsulenten (Stb. 1974, 521) art. 5 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1974–1995

Product: verslagen

Waardering: V 5 jaar

(217.) «217

Handeling: Het verlenen van toestemming aan gemeenten om bedrijfstechnisch of bedrijfseconomisch onderzoek ten behoeve van een beslissing in het kader van de IOAZ of het Bijstandsbesluit Zelfstandigen te laten uitvoeren door een niet wettelijk aangewezen instelling.

Grondslag: Beschikking vaststelling rijksvergoeding rapportagekosten (Stcrt. 1987, 225) art. 5 (b.w. Stcrt. 1991, 252)

Beschikking Rijksvergoeding rapportagekosten IOAZ en BZ (Stcrt. 1991, 252) art. 5 (b.w. Stb. 1995, 200)

Periode: 1986–1995

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar na geldigheidsduur

4.17. Stichtingen

4.17.1. Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen (LNV)

(329.) «329

Handeling: Het toekennen van eenmalige uitkeringen aan zelfstandigen, van wie het beroep of bedrijf tot de agrarische sector of de visserij behoort.

Grondslag: Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1982 (Stcrt. 1983, 174) art. 10; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1983 (Stcrt. 1984, 130) art. 10; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1984 (Stcrt. 1985, 167) art. 10; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1985 (Stcrt. 1986, 165) art. 10

Periode: 1983–1985

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

4.17.2. Stichting Coördinatie Dienstverlening Kleinbedrijf (EZ)

(330.)

Handeling: Het toekennen van eenmalige uitkeringen aan zelfstandigen, behalve aan degenen van wie het beroep of bedrijf tot de agrarische sector of de visserij behoort.

Grondslag: Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1982 (Stcrt. 1983, 174) art. 10; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1983 (Stcrt. 1984, 130) art. 10; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1984 (Stcrt. 1985, 167) art. 10; Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1985 (Stcrt. 1986, 165) art. 10

Periode: 1983–1985

Product: beschikking

Waardering: V 5 jaar

4.17.3. Stichting Bedrijfspensioenfonds Sociale Werkvoorziening (SZW)

(367.) «367

Handeling: Het vaststellen van regels betreffende aanspraken op pensioen en op uitkeringen in verband met de aanvullende oudedagsvoorziening.

Grondslag: Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1968, 518) zoals gewijzigd (Stb. 1989, 495) art. 9h tweede lid (b.w. Stb. 1991, 765)

Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 765) art. 18 tweede lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 649) art. 30 a eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465)

Periode: 1989–1997

Product: pensioenreglement

Waardering: B 5

4.17.4. Stichting Fonds voor Aanvullende Oudedagsvoorzieningen (SZW)

(368.) «368

Handeling: Het vaststellen van regels betreffende aanspraken op uitkeringen in verband met de aanvullende oudedagsvoorziening

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 649) art. 30 a eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465)

Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 765) art. 18a tweede lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1992–1997

Product: Regelingen

Waardering: B 5

4.17.5. Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Sociale Werkvoorziening (SZW)

(369.) «369

Handeling: Het vaststellen van regels betreffende aanspraken op uitkeringen in verband met vervroegde uittreding.

Grondslag: Wet Sociale Werkvoorziening (Stb. 1967, 687) zoals gewijzigd (Stb. 1993, 649) art. 30a eerste lid (b.w. Stb. 1997, 465)

Besluit rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening (Stb. 1991, 765) art. 18b tweede lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1992–1997

Product: Regelingen

Waardering: B 5

4.18. Commissies, Colleges, Werk- en Regiegroepen

4.18.1. Algemeen (SZW)

(553.) «111+196

Handeling: Het adviseren van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (beleids-)onderwerpen op het beleidsterrein sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Regeling andere subsidie Wet sociale werkvoorziening (Stcrt. 1999, 28) [Stcrt. 1999, 28], art. 5

Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 2–3

Periode: 1940–

Product: Advies

Opmerking: Wat betreft de Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet betreft dit ook het maken van inhoudelijke en procedurele afspraken met uitvoerende instanties over het uitwisselen van gegevens met het oog op de vermindering en voorkoming van fraude.

Waardering: Beleidsonderwerpen: B 1

Overige onderwerpen: V 5 jaar

(197.) «197

Handeling: Het afleggen van verantwoording aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of anderen over de activiteiten van de commissie.

Grondslag: o.a. Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 4

Periode: 1940–

Product: Notulen, verslag

Waardering: B 3

(554.)

Handeling: Het verrichten van onderzoek in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het terrein van sociale voorzieningen.

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Onder meer: Onderzoeksopdracht, Eindrapport

Waardering: Onderzoeksopdracht, eindrapport: B 5

Overig: V 3 jaar

(555.)

Handeling: Het ontwikkelen van (beleids-)voorstellen op het gebied van sociale voorzieningen

Grondslag: –

Periode: 1940–

Product: Voorstellen, rapporten, notities, nota’s

Waardering: B 1

(556.)

Handeling: Het (mede) uitvoeren van beleid betreffende aangelegenheden op het gebied van sociale voorzieningen.

Grondslag: o.a. Wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) [Stb. 2003, 375], art. 73

Besluit WWB (Stb. 2003, 387) [Stb. 2003, 387], art. 10

Regeling WWB (Stcrt. 2003, 204) [Stcrt. 2003, 204], art. 15

Periode: 1940–

Product: Dit betreft o.a.:

– het oordeel geven over een verzoek van een gemeente om een aanvullende uitkering.

Waardering: V 5 jaar

4.18.2. Commissie Organen van Overleg (SZW)

(375.) «375

Handeling: Het bemiddelen tussen het gemeentebestuur en het orgaan c.q. centraal orgaan indien deze geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over bepaalde onderwerpen.

Grondslag: Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening (Stb. 1977, 449) art. 37 eerste lid, vernummerd (Stb. 1986, 724) art. 43 eerste lid (b.w. Stb. 1997, 466)

Periode: 1977–1997

Product: –

Waardering: B 5

4.18.3. Algemene Armencommissie (SZW)

(64.) «64

Handeling: Het adviseren van de Kroon inzake het instellen en opheffen van armenraden en het bepalen van het aantal bestuursleden, vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers bij armenraden.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165), zoals gewijzigd (Stb. 1929, 326) art. 41 eerste en derde lid, 42 tweede lid, 46 tweede lid en 53 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: (1940) 1945–1964

Product: adviezen

Waardering: B 5

(71.) «71

Handeling: Het adviseren van autoriteiten en, desgevraagd, instellingen van weldadigheid over zaken omtrent de armenzorg.

Grondslag: Armenwet 1912 (Stb. 1912, 165) art. 82 eerste lid (b.w. Stb. 1963, 284)

Periode: 1940–1964

Product: advies

Waardering: B 5

4.18.4. Centrale Coördinatie Commissie Sociale Voorzieningen (SZW)

(5.) «5

Handeling: Het adviseren van de ministers van Binnenlandse Zaken/Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken aangaande de coördinatie van de verschillende sociale hulpverlening, de afbakening van het werkterrein van verschillende instanties en verenigingen die zich met hulpverlening bezighouden en de coördinatie en afstemming van de verschillende uitkeringen.

Grondslag: Instellingsbeschikking d.d. 12 september 1945, afd. H.O. nr. 535

Periode: 1945–1953

Product: advies

Waardering: B 5

4.18.5. Centrale Commissie voor de Statistiek (EZ)

(30.) «30

Handeling: Het adviseren inzake het vaststellen van regels ten aanzien van het verzamelen van statische gegevens betreffende de uitvoering van de IOAW en de IOAZ.

Grondslag: Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) art. 54; Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284), zoals gewijzigd (Stb. 1970, 447) art. 84a eerste lid (b.w. Stb. 1995, 355); Algemene bijstandswet (Stb. 1995, 199) art. 133 (b.w. Stb. 1995, 355); Wet sociale werkvoorziening (Stb. 1967, 687) art. 48 tweede lid; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, 565) art. 55 (b.w. Stb. 1995, 355); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) art. 55 (b.w. Stb. 1995, 355)

Periode: 1965–1995

Product: advies

Waardering: –

4.18.6. Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (SZW)

(196.)

Handeling: Het adviseren van en maken van inhoudelijke en procedurele afspraken met uitvoerende instanties over het uitwisselen van gegevens met het oog op de vermindering en voorkoming van fraude.

Grondslag: Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 2–3

Periode: 1994–

Product: afspraken

Waardering: B 3

(197.)

Handeling: Het afleggen van verantwoording aan het bestuurlijk overleg Rijk-VNG over de activiteiten van de Regiegroep.

Grondslag: Instellingsbeschikking Regiegroep gegevensuitwisseling fraudebestrijding Algemene Bijstandswet (Stcrt. 1994, 230) art. 4

Periode: 1994–

Product: verslag

Waardering: B 2

4.18.7. Tijdelijke Adviescommissie Voorlichting Algemene Bijstandswet (VWS)

(596.)

Handeling: het adviseren van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de te nemen maatregelen op het terrein van de voorlichting

Grondslag: Instellingsbeschikking (Stcrt. 1969, 86)

Periode: 1969–1971

Product: advies

Waardering: B 1

4.19. Overige instanties

4.19.1. Commissaris van Ambonezenzorg (CRM)

(175.) «175

Handeling: Het toekennen van bijstand aan Ambonezen die in een woonoord verblijf houden.

Grondslag: Bijdrageregeling Ambonezen 1954; Uitkeringsregeling Ambonezen (Stcrt. 1956, 78) art. 2; Rijksgroepsregeling Ambonezen (Stcrt. 1962, 14) art. 24

Periode: 1954–1964

Product: beschikking

Waardering: B 5

4.19.2. Raad voor de Gemeentefinanciën (Financiën)

(326.) «326

Handeling: Het adviseren van de Minister van Sociale Zaken inzake de vaststelling van regels voor de vergoeding van kosten voor de eenmalige uitkeringen aan gemeenten.

Grondslag: Wet van 7 oktober 1982 (Stb. 1982, 568) art. 21 tweede lid; Wet van 28 september 1983 (Stb. 1983, 542) art. 21 tweede lid; Wet van 5 oktober 1984 (Stb. 1984, 446) art. 22 tweede lid; Wet van 3 juli 1985 (Stb. 1985, 417) art. 23 tweede lid; Wet van 3 juli 1986 (Stb. 1986, 376) art. 23 tweede lid; Wet van 26 november 1987 (Stb. 1987, 537) art. 23 tweede lid

Periode: 1982–

Product: advies

Waardering: V 5 jaar

5. Sleutel tot het vorige BSD

De sleutel is als volgt opgebouwd:

In de eerste kolom staat het handelingnummer uit het vorige RIO/BSD. In de tweede kolom staat welk handelingnummer de handeling heeft in het nieuwe RIO/BSD of de opmerking ‘handeling is afgesloten’. In het laatste geval moet de sectie ‘afgesloten handelingen’ van het nieuwe BSD geraadpleegd worden. Dat geldt ook voor handelingen die gemarkeerd zijn met een *.

In het vorige BSD werd gebruik gemaakt van de notitie ‘a’, ‘b’ etc. om een andere actor aan te duiden. In dit nieuwe RIO/BSD vervalt deze notitie, bijvoorbeeld: handelingen 8A en 8B worden handeling 8.

Handelingnr.

Opmerking

1A

Zie handelingnr. 1

1B

Zie handelingnr. 1

1C

Zie handelingnr. 1

2A

Handeling is vervallen

2B

Handeling is vervallen

3A

Blijft handelingnr. 3

3B

Blijft handelingnr. 3

4A

Blijft handelingnr. 4

4B

Blijft handelingnr. 4

5

Handeling is afgesloten

6

Handeling is afgesloten

7A

Blijft handelingnr. 7

7B

Blijft handelingnr. 7

7C

Blijft handelingnr. 7

8A

Blijft handelingnr. 8

8B

Blijft handelingnr. 8

9A

Blijft handelingnr. 9

9B

Blijft handelingnr. 9

10A

Blijft handelingnr. 10

10B

Blijft handelingnr. 10

11A

Blijft handelingnr. 11

11B

Blijft handelingnr. 11

11

Blijft handelingnr. 11

12A

Blijft handelingnr. 12

12B

Blijft handelingnr. 12

12C

Blijft handelingnr. 12

13A

Blijft handelingnr. 13

13B

Blijft handelingnr. 13

14A

Zie handelingnr. 557

14B

Zie handelingnr. 557

14C

Zie handelingnr. 557

15A

Zie handelingnr. 550

15B

Zie handelingnr. 550

15C

Zie handelingnr. 550

16A

Handeling is afgesloten

16B

Handeling is afgesloten

16C

Handeling is afgesloten

17A

Handeling is afgesloten

17B

Handeling is afgesloten

18A

Handeling is afgesloten

18B

Handeling is afgesloten

18C

Handeling is afgesloten

19

Handeling is afgesloten

20A

Handeling is afgesloten

20B

Handeling is afgesloten

21

Handeling is vervallen

22

Handeling is vervallen

23A

Zie handelingnr. 550

23B

Zie handelingnr. 550

24A

Blijft handelingnr. 24

24B

Blijft handelingnr. 24

25A

Blijft handelingnr. 25

25B

Blijft handelingnr. 25

26A

Zie handelingnr. 557

26B

Zie handelingnr. 557

27A

Zie handelingnr. 566

27B

Zie handelingnr. 566

28A

Zie handelingnr. 566

28B

Zie handelingnr. 566

29A

Zie handelingnr. 519

29B

Zie handelingnr. 519

30

Handeling is afgesloten

31

Handeling is vervallen

32

Handeling is vervallen

33A

Handeling is afgesloten

33B

Handeling is afgesloten

34A*

Blijft handelingnr. 34

34B*

Blijft handelingnr. 34

35A

Handeling is afgesloten

35B

Handeling is afgesloten

36*

Blijft handelingnr. 36

37A*

Blijft handelingnr. 37

37B*

Blijft handelingnr. 37

38*

Blijft handelingnr. 38

39A

Zie handelingnr. 564

39B

Zie handelingnr. 564

39

Zie handelingnr. 564

40A

Blijft handelingnr. 40

40B

Blijft handelingnr. 40

40C

Blijft handelingnr. 40

41A

Blijft handelingnr. 41

41B

Blijft handelingnr. 41

42A*

Blijft handelingnr. 42

42B*

Blijft handelingnr. 42

43A

Handeling is afgesloten

43B

Handeling is afgesloten

44A

Handeling is afgesloten

44B

Handeling is afgesloten

45A

Handeling is afgesloten

45B

Handeling is afgesloten

46A

Handeling is afgesloten

46B

Handeling is afgesloten

47A

Handeling is afgesloten

47B

Handeling is afgesloten

48A

Handeling is afgesloten

48B

Handeling is afgesloten

49A

Handeling is afgesloten

49B

Handeling is afgesloten

50A

Handeling is afgesloten

50B

Handeling is afgesloten

51A

Handeling is afgesloten

51B

Handeling is afgesloten

52A

Handeling is afgesloten

52B

Handeling is afgesloten

53A

Handeling is afgesloten

53B

Handeling is afgesloten

54A

Handeling is afgesloten

54B

Handeling is afgesloten

55

Handeling is afgesloten

56A

Handeling is afgesloten

56B

Handeling is afgesloten

57A

Handeling is afgesloten

57B

Handeling is afgesloten

58A

Handeling is afgesloten

58B

Handeling is afgesloten

59A*

Blijft handelingnr. 59

59B*

Handeling is afgesloten

60A

Handeling is afgesloten

60B

Handeling is afgesloten

61A*

Blijft handelingnr. 61

61B*

Handeling is afgesloten

62*

Blijft handelingnr. 62

63A

Handeling is afgesloten

63B

Handeling is afgesloten

64

Handeling is afgesloten

65A

Handeling is afgesloten

65B

Handeling is afgesloten

66A

Handeling is afgesloten

66B

Handeling is afgesloten

67A

Handeling is afgesloten

67B

Handeling is afgesloten

68A

Handeling is afgesloten

68B

Handeling is afgesloten

69A

Handeling is afgesloten

69B

Handeling is afgesloten

70A

Handeling is afgesloten

70B

Handeling is afgesloten

71

Handeling is afgesloten

72A*

Blijft handelingnr. 72

72B*

Blijft handelingnr. 72

73A

Handeling is afgesloten

73B

Handeling is afgesloten

74A

Handeling is afgesloten

74B

Handeling is afgesloten

75A

Handeling is afgesloten

75B

Handeling is afgesloten

76A

Handeling is afgesloten

76B

Handeling is afgesloten

77A

Handeling is afgesloten

77B

Handeling is afgesloten

78A

Handeling is afgesloten

78B

Handeling is afgesloten

79A

Handeling is afgesloten

79B

Handeling is afgesloten

80*

Blijft handelingnr. 80

81

Zie handelingnr. 519

82

Zie handelingnr. 519

83

Zie handelingnr. 520

84

Zie handelingnr. 519

85*

Blijft handelingnr. 85

86

Zie handelingnr. 519

87

Blijft handelingnr. 87

88

Zie handelingnr. 519

89

Zie handelingnr. 519

90

Zie handelingnr. 527

91A

Handeling is afgesloten

91B

Handeling is afgesloten

92A

Handeling is afgesloten

92B

Handeling is afgesloten

93A*

Blijft handelingnr. 93

93B

Blijft handelingnr. 93

94A

Handeling is afgesloten

94B

Handeling is afgesloten

95A

Zie handelingnr. 519

95B

Zie handelingnr. 519

96A

Handeling is afgesloten

96B

Handeling is afgesloten

97

Handeling is afgesloten

98*

Blijft handelingnr. 98

99

Handeling is afgesloten

100

Zie handelingnr. 519

101*

Blijft handelingnr. 101

102*

Blijft handelingnr. 102

103*

Blijft handelingnr. 103

104*

Blijft handelingnr. 104

105*

Blijft handelingnr. 105

106

Handeling is afgesloten

107

Handeling is afgesloten

108

Handeling is afgesloten

109A

Handeling is afgesloten

109B

Handeling is afgesloten

110

Handeling is vervallen

111

Zie handelingnr. 553

112A

Zie handelingnr. 1

112B

Zie handelingnr. 1

113A

Handeling is afgesloten

113B

Handeling is afgesloten

114A

Handeling is afgesloten

114B

Handeling is afgesloten

115A

Handeling is afgesloten

115B

Handeling is afgesloten

116A

Handeling is afgesloten

116B

Handeling is afgesloten

117

Handeling is afgesloten

118A

Handeling is afgesloten

118B

Handeling is afgesloten

119A

Handeling is afgesloten

119B

Handeling is afgesloten

120

Handeling is afgesloten

121

Handeling is afgesloten

122

Handeling is afgesloten

123

Handeling is afgesloten

124

Handeling is afgesloten

125

Handeling is afgesloten

126

Handeling is afgesloten

127

Handeling is afgesloten

128

Handeling is afgesloten

129

Handeling is afgesloten

130

Handeling is afgesloten

131

Handeling is afgesloten

132

Handeling is afgesloten

133*

Blijft handelingnr. 133

134

Handeling is afgesloten

135A

Handeling is afgesloten

135B

Handeling is afgesloten

136A

Handeling is afgesloten

136B

Handeling is afgesloten

137A

Handeling is afgesloten

137B

Handeling is afgesloten

138A

Handeling is afgesloten

138B

Handeling is afgesloten

139

Handeling is afgesloten

140A

Handeling is afgesloten

140B

Handeling is afgesloten

141A

Handeling is afgesloten

141B

Handeling is afgesloten

142A

Handeling is afgesloten

142B

Handeling is afgesloten

143A

Handeling is afgesloten

143B

Handeling is afgesloten

144

Handeling is afgesloten

145A

Handeling is afgesloten

145B

Handeling is afgesloten

146A

Handeling is afgesloten

146B

Handeling is afgesloten

147A*

Blijft handelingnr. 147

147B

Blijft handelingnr. 147

148

Blijft handelingnr. 148

149

Handeling is afgesloten

150

Handeling is afgesloten

151A

Handeling is afgesloten

151B

Handeling is afgesloten

152

Handeling is afgesloten

153

Handeling is afgesloten

154A

Handeling is afgesloten

154B

Handeling is afgesloten

155A

Handeling is afgesloten

155B

Handeling is afgesloten

156A

Handeling is afgesloten

156B

Handeling is afgesloten

157A

Handeling is afgesloten

157B

Handeling is afgesloten

158*

Blijft handelingnr. 158

159A

Handeling is afgesloten

159B

Handeling is afgesloten

160

Handeling is afgesloten

161

Handeling is afgesloten

162A*

Blijft handelingnr. 162

162B*

Blijft handelingnr. 162

163A

Handeling is afgesloten

163B

Handeling is afgesloten

164A

Handeling is afgesloten

164B

Handeling is afgesloten

165A

Handeling is afgesloten

165B

Handeling is afgesloten

166A

Handeling is afgesloten

166B

Handeling is afgesloten

167A

Handeling is afgesloten

167B

Handeling is afgesloten

168

Handeling is afgesloten

169*

Blijft handelingnr. 169

170

Zie handelingnr. 520

171A*

Blijft handelingnr. 171

171B

Blijft handelingnr. 171

172A*

Blijft handelingnr. 172

172B*

Blijft handelingnr. 172

173

Handeling is afgesloten

174

Handeling is afgesloten

175

Handeling is afgesloten

176A

Handeling is afgesloten

176B

Handeling is afgesloten

177

Handeling is afgesloten