Besluit instelling Burgerforum Kiesstelsel

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 22-02-2006 t/m 30-06-2013

Besluit instelling Burgerforum Kiesstelsel

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Burgerforum: het Burgerforum Kiesstelsel;

 • b. minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Het Burgerforum heeft tot taak:

 • a. een onderzoek te doen naar verschillende kiesstelsels voor het kiezen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • b. het uitbrengen van een rapport waarin gemotiveerd wordt beschreven welk kiesstelsel naar het oordeel van het Burgerforum het meest geschikt is voor het kiezen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het Burgerforum bestaat uit 140 leden.

 • 2 De leden worden geselecteerd op een door de minister te bepalen wijze, met dien verstande dat iedereen die kiesgerechtigd is voor de Tweede Kamer een kans maakt een uitnodiging te ontvangen om deel te nemen aan het Burgerforum.

 • 3 Indien een lid van het Burgerforum na de eerste bijeenkomst zijn lidmaatschap opzegt of komt te overlijden, wordt hij niet vervangen.

 • 4 Indien het Burgerforum minder dan 100 leden omvat, kan de minister besluiten het Burgerforum op te heffen.

 • 5 Voorzitter van het Burgerforum is mevrouw drs. J.D.C. Geel. De voorzitter is geen lid van het Burgerforum.

 • 6 Het Burgerforum wordt bijgestaan door een secretariaat, onder leiding van een secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het Burgerforum stelt zijn werkwijze vast.

 • 2 Het Burgerforum betracht een zo groot mogelijke openbare werkwijze.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

De minister stelt het Burgerforum alle benodigde middelen en ondersteuning ter beschikking.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 Het Burgerforum presenteert uiterlijk 31 oktober 2006 het eindrapport aan de minister.

 • 2 Indien onvoorziene omstandigheden naar het oordeel van de voorzitter in de weg staan aan het tijdig uitbrengen van een deugdelijk rapport, stelt de voorzitter de minister daarvan onverwijld op de hoogte.

 • 3 De minister beslist over de eventuele verlenging van de termijn bedoeld in het eerste lid en brengt het Burgerforum daarvan schriftelijk op de hoogte.

 • 4 Na het uitbrengen van het rapport wordt het Burgerforum opgeheven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 2 De leden van het Burgerforum ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten ingevolge het bepaalde in het Reisbesluit binnenland (Stb. 1993, 144).

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2013]

De archiefbescheiden van het Burgerforum worden na opheffing, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina