Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur van SenterNovem betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 15-01-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 januari 2006, nr. WJZ 6001192, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem voor aangelegenheden betreffende ontheffingen van de jaarrekeningplicht (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur van SenterNovem betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, het hoofd van bureau secretaris-generaal, de directeur Financieel Economische Zaken, de directeur van Personeel en Organisatie en de directeur van de Auditdienst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur van SenterNovem betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina