Vaststellingsregeling tarieven 2006 ex. art. 11 Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 15-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2006 van de tarieven, bedoeld in artikel 11 van de Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 11 en 15 van de Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt verhoogd met € 125 ter zake van de inschrijving van een aangesloten instelling als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet.

  • 4 Het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel a of b, worden verlaagd met € 100, indien de aanvraag of het verzoek op elektronische wijze wordt gedaan.

  • 6 Het in rekening te brengen bedrag op grond van dit artikel wordt verlaagd met € 12,50 per factuur, indien voor de inning van deze bedragen een automatische incasso is verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina