Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek [...] onderzoek dat centrale beoordeling behoeft)

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Besluit van 3 januari 2006, houdende wijziging van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (uitbreiding medisch-wetenschappelijk onderzoek dat centrale beoordeling behoeft)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2005, kenmerk DWJZ/SWW-2624200, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 2, tweede lid, onder b, subonderdeel 4, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2005, no. W13.05.0484/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2005, kenmerk IBE/E-2645901, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Artikel II

Op onderzoeksprotocollen die betrekking hebben op een onderwerp als bedoeld in artikel I van dit besluit en die op grond van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend bij een daartoe krachtens artikel 16 van deze wet erkende commissie, blijven de regelen van toepassing die op het moment van indienen van de onderzoeksprotocollen golden.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 januari 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenendertigste januari 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina