Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2006)

Geldend van 24-06-2006 t/m heden

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel II

Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 9 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 9 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeen komt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.

Artikel III

Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Amsterdam-IJmond plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 7 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 7 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeenkomt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.

Artikel IV

De verordening tot wijziging van de Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 vastgesteld bij de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 11 december 2001 en goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 29 januari 2002, kenmerk HDJZ/SCH/2002-16 wordt ingetrokken.

Artikel V

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 18 april 2006 te Rotterdam.

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 mei 2006, HDJZ/SCH/2006-706.

Terug naar begin van de pagina